EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 2009/824/EC of 29 October 2009 on the use of the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)
Empfehlung der Kommission vom 29. Oktober 2009 über die Verwendung der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08)
Kommisjonsrekommandasjon av 29. oktober 2009 om bruken av den internasjonale standarden for yrkesklassifisering (ISCO-08) (2009/824/EF)
Commission Recommendation of 29 June 2009 on measures to improve the functioning of the single market
Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 2009 um ráðstafanir til að bæta starfsemi innri markaðarins (2009/524/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 29. juni 2009 om tiltak for å bedre det felles markeds virkemåte (2009/524/EF)
Commission Recommendation 2009/498/EC of 23 June 2009 on reference metadata for the European Statistical System
Empfehlung der Kommission vom 23. Juni 2009 an das Europäische Statistische System zu Referenz-Metadaten
Kommisjonsrekommandasjon av 23. juni 2009 om referansemetadata til det europeiske statistikksystem (2009/498/EF)
Recommendation of the European Parliament and the European Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av et europeisk system for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) (2009/C 155/02)
Recommendation of the European Parliament and the European Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training EQUARF
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av en europeisk referanseramme for kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og opplæring (2009/C 155/01)
Recommendation No P1 of 12 June 2009 concerning the Gottardo judgment, according to which the advantages enjoyed by a State’s own nationals under a bilateral convention on social security with a non-member country must also be granted to workers who are nationals of other Member States
Empfehlung Nr. P1 vom 12. Juni 2009 betreffend das Urteil Gottardo, wonach die Vorteile, die sich für inländische Arbeitnehmer aus einem bilateralen Abkommen über soziale Sicherheit zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat ergeben, auch Arbeitnehmern aus anderen...
Rekommandasjon nr. P1 av 12. juni 2009 om Gottardo-dommen, der det er fastsatt at de fordeler som en medlemsstats egne borgere får i henhold til en bilateral trygdeavtale med en tredjestat, også må tildeles arbeidstakere som er borgere i andre medlemsstater (2010/C 106/14)
Recommendation No U1 of 12 June 2009 concerning the legislation applicable to unemployed persons engaging in part-time professional or trade activity in a Member State other than the State of residence
Empfehlung Nr. U1 vom 12. Juni 2009 über die Rechtsvorschriften, die auf Arbeitslose anzuwenden sind, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Wohnstaat eine Teilzeittätigkeit ausüben
Rekommandasjon nr. U1 av 12. juni 2009 om den lovgivning som får anvendelse på arbeidsløse som utfører inntektsgivende deltidsarbeid i en annen medlemsstat enn bostedsstaten (2010/C 106/15)
Recommendation No U2 of 12 June 2009 concerning the application of Article 64(1)(a) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council to unemployed persons accompanying their spouses or partners pursuing a professional or trade activity in a Member State other than the competent State
Empfehlung Nr. U2 vom 12. Juni 2009 zur Anwendung des Artikels 64 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates auf Arbeitslose, die ihren Ehepartner oder Partner begleiten, der in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen...
Rekommandasjon nr. U2 av 12. juni 2009 om anvendelse av artikkel 64 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 på arbeidsløse som følger med sin ektefelle eller partner som utfører inntektsgivende arbeid i en annen medlemsstat enn den kompetente...
Commission Recommendation 2009/385/EC of 30 April 2009 complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies
Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Ergänzung der Empfehlungen 2004/913/EG und 2005/162/EG zur Regelung der Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 30. apríl 2009 sem koma til viðbótar við tilmæli 2004/913/EB og 2005/162/EB að því er varðar fyrirkomulag á starfskjörum stjórnenda í skráðum félögum (2009/385/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 30. april 2009 om utfylling av rekommandasjon 2004/913/EF og 2005/162/EF med hensyn til ordningen for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper (2009/385/EF)
Commission Recommendation 2009/384/EC of 30 April 2009 on remuneration policies in the financial services sector
Empfehlung der Kommission vom 30. April 2009 zur Vergütungspolitik im Finanzdienstleistungssektor
Kommisjonsrekommandasjon av 30. april 2009 om godtgjøringspolitikk i finanssektoren (2009/384/EF)
Commission Recommendation 2009/60/EC of 23 January 2009 on guidelines for best enforcement practice concerning checks of recording equipment to be carried out at roadside checks and by authorised workshops (notified under document number C(2009) 108)
Empfehlung der Kommission vom 23. Januar 2009 Leitlinien zur optimalen Vorgehensweise bei der Prüfung von Kontrollgeräten im Rahmen von Fahrzeugkontrollen auf der Straße und durch zugelassene Werkstätten
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 23. janúar 2009 um viðmiðunarreglur um bestu starfsvenjur við framkvæmd að því er varðar eftirlit með skráningarbúnaði sem á að fara fram við vegaeftirlit eða á viðurkenndu verkstæði (2009/60/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 23. januar 2009 om retningslinjer for beste håndhevingspraksis når det gjelder kontroll av fartsskrivere ved kontroll ved veien og på godkjente verksteder (meddelt under nummer K(2009) 108) (2009/60/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020