EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(1997) 029
Commission Recommendation 98/195/EC of 8 January 1998 on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 8. Januar 1998 zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (98/195/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/195/EB frá 8. janúar 1998 um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti - Verðlagning samtengingar)
Kommisjonsrekommandasjon 98/195/EF av 8. januar 1998 om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av samtrafikktakster)
Commission Recommendation 98/322/EC of 8 April 1998 on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 2 - Accounting separation and cost accounting)
Empfehlung der Kommission vom 8. April 1998 zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 2 - Getrennte Buchführung und Kostenrechnung) (98/322/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/322/EB frá 8. apríl 1998 um samtengingu á fjarskiptamarkaði sem hefur verið gefinn frjáls (2. hluti – Aðskilið bókhald og rekstarbókhald)
Kommisjonsrekommandasjon 98/322/EF av 8. april 1998 om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 2 - Atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap)
Commission Recommendation 98/511/EC of 29 July 1998 amending Recommendation 98/195/EC on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1998 zur Änderung der Empfehlung 98/195/EG zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (98/511/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/511/EB frá 29. júlí 1998 um breytingu á tilmælum 98/195/EB um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti - Verðlagning samtengingar)
COM(1997) 570
Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity (98/560/EC)
Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung nationaler Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in bezug...
Tilmæli ráðsins 98/560/EB frá 24. september 1998 um að bæta samkeppnishæfni evrópskrar hljóð- og myndmiðlunar og upplýsingaþjónustu með því að stuðla að því að settur verði innlendur lagarammi sem miðar að því að koma á sambærilegri og virkri verndun ólögráða barna og mannlegrar...
Council Recommendation 98/561/EC of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education
Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 betreffend die europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung in der Hochschulbildung (98/561/EG)
Tilmæli ráðsins 98/537/EB frá 24. september 1998 að því er varðar samvinnu í Evrópu um að tryggja gæði æðri menntunar
COM(1995) 696
Council Recommendation 98/376/EC of 4 June 1998 on a parking card for people with disabilities
Empfehlung des Rates vom 4. Juni 1998 betreffend einen Parkausweis für Behinderte (98/376/EG)
Tilmæli ráðsins 98/376/EB frá 4. júní 1998 um bílastæðakort fyrir fatlaða
Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)
Commission Recommendation 2003/887/EC of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products
Empfehlung der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und Anwendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2003 um framkvæmd og notkun evrópskra þolhönnunarstaðla fyrir byggingarmannvirki og byggingarvörur í burðarvirki (2003/887/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 11. desember 2003 om gjennomføring og bruk av Eurokoder for byggverk og byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner (2003/887/EF)
Commission Recommendation of 7 April 2004 on the use of a common European format for licence documents issued in accordance with Council directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings
Empfehlung der Kommission vom 7. April 2004 über die Verwendung eines einheitlichen europäischen Formats für Genehmigungsdokumente gemäß der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. apríl 2004 um sameiginlegt, evrópskt eyðublað fyrir leyfisskjöl sem eru gefin út í samræmi við tilskipun ráðsins 95/18/EB um veitingu leyfa til járnbrautarfyrirtækja
Kommisjonsrekommandasjon av 7. april 2004 om bruk av et felles europeisk format for lisensdokumenter som utstedes i henhold til rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak
Commission Recommendation 2004/394/EC of 29 April 2004 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide; Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
Empfehlung der kommission vom 29. April 2004 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acetonitril; Acrylamid; Acrylnitril; Acrylsäure; Butadien; Fluorwasserstoff; Wasserstoffperoxid; Methacrylsäure; Methylmethacrylat;...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, akrýlamíðs, akrýlnítríls, akrýlsýru, bútadíens, vetnisflúoríðs, vetnisperoxíðs, metakrýlsýru, metýlmetakrýlats, tólúens og...
Kommisjonsrekommandasjon av 29. april 2004 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoksid, metakrylsyre, metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen
Commission Recommendation 2004/383/EC of 27 April 2004 on the use of financial derivative instruments for undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)
Empfehlung der Kommission vom 27. April 2004 zum Einsatz derivativer Finanzinstrumente bei Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)(Text von (2004/383/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2004 um notkun afleiddra fjármálagerninga hjá verðbréfasjóðum (UCITS)
Kommisjonsrekommandasjon av 27. april 2004 om bruk av finansielle derivater for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-fond)
Commission Recommendation 2004/384/EC of 27 April 2004 on some contents of the simplified prospectus as provided for in Schedule C of Annex I to Council Directive 85/611/EEC (UCITS)
Empfehlung der Kommission vom 27. April 2004 zu bestimmten Angaben, die nach Anhang I Schema C der Richtlinie 85/611/EWG im vereinfachten Prospekt enthalten sein müssen (2004/384/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 27. apríl 2004 um hluta af efni einfaldaðrar útboðslýsingar eins og kveðið er á um í fylgiskjali C í I. viðauka við tilskipun ráðsins 85/611/EBE
Kommisjonsrekommandasjon av 27. april 2004 om visse deler av innholdet i det forenklede prospektet omhandlet i oversikt C i vedlegg I til rådsdirektiv 85/611/EØF
Commission Recommendation 2004/913/EC of 14 December 2004 fostering an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies
Empfehlung der Kommission vom 14. Dezember 2004 zur Einführung einer angemessenen Regelung für die Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung börsennotierter Gesellschaften (2004/913/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 2004 um að stuðla að viðeigandi fyrirkomulagi að því er varðar starfskjör stjórnenda skráðra félaga (2004/913/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper (2004/913/EF)
Commission Recommendation 2005/108/EC of 4 February 2005 on the further investigation into the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in certain foods
EG: Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2005 über die genauere Ermittlung der Mengen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in bestimmten Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2005 um frekari rannsókn á magni fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í tilteknum matvælum (2005/108/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2005 om ytterligere undersøkelser av innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler (2005/108/EF)
Commission Recommendation of 12 January 2005 on what, for the purposes of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council concerning petrol and diesel fuels, constitutes availability of unleaded petrol and diesel fuel with a maximum sulphur content on an appropriately balanced geographical basis
Empfehlung der Kommission vom 12. Januar 2005 zu der Frage, was Verfügbarkeit von unverbleitem Otto- und Dieselkraftstoff mit einem Schwefelhöchstgehalt auf einer angemessen ausgewogenen geografischen Grundlage im Sinne der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 12. janúar 2005 um hvað teljist, að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis, hæfilega jafnt aðgengi, í landfræðilegu tilliti, að blýlausu bensíni og dísilolíu með brennisteinsinnihald að...
Kommisjonsrekommandasjon av 12. januar 2005 om det, som i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje, skal utgjøre et tilstrekkelig geografisk balansert grunnlag for tilgjengelighet til blyfri bensin og dieselolje med høyeste tillatte...
Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board
EG: Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern/börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des Verwaltungs-/Aufsichtsrats
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 2005 um hlutverk stjórnarmanna, sem eru ekki framkvæmdastjórar, eða eftirlitsstjórnarmanna markaðsskráðra félaga svo og um stjórnarnefndir (eftirlitsstjórnarnefndir) (2005/162/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 15. februar 2005 om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet i børsnoterte selskaper og om styrets eller tilsynsorganets komiteer (2005/162/EF)
Commission Recommendation 2005/698/EC of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications
Empfehlung der Kommission vom 19. September 2005 über die getrennte Buchführung und Kostenrechnungssysteme entsprechend dem Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 19. september 2005 um aðgreint bókhald og rekstrarbókhaldskerfi innan reglurammans um rafræn fjarskipti (2005/698/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 19. september 2005 om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for elektronisk kommunikasjon (2005/698/EF)
Commission Recommendation of 11 April 2006 on risk reduction measures for the substances: Dibutylphthalate; 3,4-Dichloroaniline; Di-isodecyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich; Di-isononyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich; Ethylenediaminetetraacetate; Methyl acetate; Monochloroacetic acid; n-Pentane; Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate.
Empfehlung der Kommission vom 11. April 2006 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe: Dibutylphthalat; 3,4-Dichloranilin; Diisodecylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 9-11 -verzweigte Alkylester, C 10 -reich; Diisononylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 8-10 -...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2006 um ráðstafanir til að draga úr áhættu vegna eftirfarandi efna: díbútýlþalats, 3,4­díklóranilíns, dí-ísódekýlþalats, 1,2- bensendíkarboxýlsýru, C10-auðugra dí-C9-11-greinóttra alkýlestera, dí-ísónónýlþalats, 1,...
Kommisjonsrekommandasjon av 11. april 2006 om risikoreduserande tiltak for stoffa dibutylftalat; 3,4-dikloranilin; di-«isodecyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C9-11-forgreina alkylesterar, C10-rike; di-«isononyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C8-10-forgreina...
Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for use by ships at berth in Community ports. (2006/339/EC)
Empfehlung der Kommission vom 8. Mai 2006 über die Förderung der Landstromversorgung von Schiffen an Liegeplätzen in den Häfen der Gemeinschaft
Kommisjonsrekommandasjon av 8. mai 2006 om fremming av bruk av landstrøm for skip som ligger ved kai i havner i Fellesskapet(2006/339/EF)
Commission Recommendation of 7 June 2006 Establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC.
Empfehlung der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwendung von Angaben, denen zufolge keine Tierversuche gemäß der Richtlinie 76/768/EWG des Rates durchgeführt wurden
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júní 2006 um setningu viðmiðunarreglna er varða notkun yfirlýsinga samkvæmt tilskipun ráðsins 76/768/EBE um að engar prófanir á dýrum hafi farið fram (2006/406/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 7. juni 2006 om fastsettelse av retningslinjer for bruk av angivelser om at ingen dyreforsøk er utført, i henhold til rådsdirektiv 76/768/EØF (2006/406/EF)
Commission Recommendation 2006/647/EC of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating thereto.
Empfehlung der Kommission vom 22. September 2006 über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und diesbezügliche Herstellerangaben
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 22. september 2006 um verkun sólvarnarvara og fullyrðingar þar að lútandi (2006/647/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette (2006/647/EF)
Commission Recommendation 2006/583/EC of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products
Empfehlung der Kommission vom 17. August 2006 zur Prävention und Reduzierung von Fusarientoxinen in Getreide und Getreideprodukten
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2006 um að stemma stigu við og draga úr eiturefnum sveppa af ættkvíslinni Fusarium í korni og kornafurðum (2006/583/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 17. august 2006 om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF)
Recommendation 2006/961/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur transnationalen Mobilität innerhalb der Gemeinschaft zu Zwecken der allgemeinen und beruflichen Bildung: Europäische Qualitätscharta für Mobilität
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. desember 2006 om tverrnasjonal mobilitet innenfor Fellesskapet for utdannings- og opplæringsformål: Den europeiske kvalitetserklæring for mobilitet (2006/961/EF)
Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs
Empfehlung der Kommission vom 28. März 2007 über ein Monitoring zum Vorkommen von Furan in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 28. mars 2007 um vöktun á innihaldi fúrana í matvælum (2007/196/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 28. mars 2007 om overvåking av forekomsten av furan i næringsmidler (2007/196/EF)
Commission Recommendation 2007/225/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2007 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008
Empfehlung der Kommission vom 3. April 2007 betreffend ein koordiniertes gemeinschaftliches Überwachungsprogramm für 2007, mit dem die Einhaltung der Höchstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen...
Kommisjonsrekommandasjon av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale overvåkingsprogrammer...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement