With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 213/2009 of 18 March 2009 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1003/2005 as regards the control and testing of Salmonella in breeding flocks of Gallus gallus and turkeys
Verordnung (EG) Nr. 213/2009 der Kommission vom 18. März 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1003/2005 bezüglich der Salmonellenbekämpfung und der Untersuchung auf Salmonellen in Gallus-gallus...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 213/2009 frá 18. mars 2009 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 og reglugerð (EB) nr. 1003/2005 að því er varðar varnir og prófanir með tilliti til salmonellu í hópum undaneldisfugla af tegundinni Gallus...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2009 av 18. mars 2009 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 1003/2005 med hensyn til bekjempelse og påvisning av salmonella i avlsflokker av Gallus gallus og kalkuner
Commission Decision 2009/248/EC of 18 March 2009 amending Decision 2008/185/EC as regards the animal health conditions for trade in pigs between Member States or regions thereof which are free of Aujeszky’s disease
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2009 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Schweinen zwischen Mitgliedstaaten oder Regionen von Mitgliedstaaten, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind (2009/248...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 2009 um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar skilyrði á sviði heilbrigðis dýra fyrir viðskipti með svín milli aðildarríkja eða héraða þeirra sem eru laus við Aujeszkys-veiki (2009/248/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies (2009/248/EF)
Commission Decision 2009/247/EC of 16 March 2009 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain species of necrophagous birds in Bulgaria with certain category 1 material
Entscheidung der Kommission vom 16. März 2009 zur Änderung der Entscheidung 2003/322/EG hinsichtlich der Fütterung bestimmter Arten Aas fressender Vögel mit bestimmten Materialien der Kategorie 1 in Bulgarien (2009/247/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. mars 2009 om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse arter av åtselfugler i Bulgaria med kategori 1-materiale (2009/247/EF)
Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Verordnung (EG) Nr. 220/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien betreffend die der Kommission...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 220/2009 frá 11. mars 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar, að því er varðar framkvæmdavaldið sem...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 220/2009 av 11. mars 2009 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati, med hensyn til den gjennomføringsmyndighet som er gitt...
Commission Regulation (EC) No 162/2009 of 26 February 2009 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 162/2009 der Kommission vom 26. Februar 2009 zur Änderung der Anhänge III und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 162/2009 frá 26. febrúar 2009 um breytingu á III. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2009 av 26. februar 2009 om endring av vedlegg III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 163/2009 of 26 February 2009 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 163/2009 der Kommission vom 26. Februar 2009 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 163/2009 frá 26. febrúar 2009 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 163/2009 av 26. februar 2009 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 129/2009 of 13 February 2009 amending Regulation (EC) No 197/2006 as regards the validity of the transitional measures relating to former foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 129/2009 der Kommission vom 13. Februar 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 197/2006 hinsichtlich der Geltungsdauer der Übergangsmaßnahmen für ehemalige Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 129/2009 frá 13. febrúar 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 197/2006 að því er varðar gildistíma bráðabirgða- ráðstafana varðandi matvæli sem eru ekki lengur ætluð til neyslu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 129/2009 av 13. februar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med hensyn til gyldighetstiden for overgangstiltakene for tidligere næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 103/2009 der Kommission vom 3. Februar 2009 zur Änderung der Anhänge VII und IX der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 103/2009 frá 3. febrúar 2009 um breytingu á VII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 103/2009 av 3. februar 2009 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Decision 2009/19/EC of 9 January 2009 amending Decision 2008/655/EC as regards the approval of the emergency vaccination plans against bluetongue of certain Member States and fixing the level of the Community’s financial contribution for 2007 and 2008
Entscheidung der Kommission vom 9. Januar 2009 zur Änderung der Entscheidung 2008/655/EG zur Genehmigung der Pläne bestimmter Mitgliedstaaten für die Notimpfung gegen die Blauzungenkrankheit und zur Festlegung der Höhe der gemeinschaftlichen Finanzhilfe für 2007 und 2008 (2009/...
Kommisjonsvedtak av 9. januar 2009 om endring av vedtak 2008/655/EF med hensyn til godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle bidrag for 2007 og 2008 (2009/19/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - 9 March 2021