EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2728/98 of 17 December 1998 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2728/98 der Kommission vom 17. Dezember 1998 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2728/98 frá 17. desember 1998 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2728/98 av 17. desember 1998 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Directive 98/98/EC of 15 December 1998 adapting to technical progress for the 25 time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15. Dezember 1998 zur fünfundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB frá 15. desember 1998 um tuttugustu og fimmtu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 98/98/EF av 15. desember 1998 om 25. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Regulation (EC) No 2692/98 of 14 December 1998 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2692/98 der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2692/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2692/98 av 14. desember 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(1998) 021
Council Regulation (EC) No 2743/98 of 14 December 1998 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Verordnung (EG) Nr. 2743/98 des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2743/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu
Rådsforordning (EF) nr. 2743/98 av 14. desember 1998 om endring av forordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for Legemiddelvurdering
Commission Regulation (EC) No 2686/98 of 11 December 1998 amending Annexes I and II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2686/98 der Kommission vom 11. Dezember 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2686/98 frá 11. desember 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2686/98 av 11. desember 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 december 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States
Verordnung (EG) Nr. 2679/98 des Rates vom 7. Dezember 1998 über das Funktionieren des Binnenmarktes im Zusammenhang mit dem freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2679/98 frá 7. desember 1998 um starfsemi innri markaðarins í tengslum við frjálsa vöruflutninga milli aðildarríkjanna
Rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om det indre markeds virkemåte med hensyn til det frie varebytte mellom medlemsstatene
Commission Decision of 30 November 1998 on a common technical regulation for land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 30. November 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für terrestrische Satellitenfunkanlagen (LMES) zum Betrieb in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz (98/734/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/734/EB frá 30. nóvember 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar á landi (LMES) sem nota tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/734/EF av 30. november 1998 om ei felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda
Commission Regulation (EC) No 2560/98 of 27 November 1998 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2560/98 der Kommission vom 27. November 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2560/98 frá 27. nóvember 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2560/98 av 27. november 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(1995) 130
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards road construction products
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für den Straßenbau (98/601/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/601/EB frá 13. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar efni til vegagerðar
Kommisjonsvedtak 98/601/EF av 13. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer til vegbygging
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EC
Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 93/12/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF
Commission Decision of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards liquid applied roof waterproofing kits
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen (98/599/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/599/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþéttiefni fyrir þök sem eru borin á í fljótandi formi
Kommisjonsvedtak 98/599/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påstrykingsmembranar for tak
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits)
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bedachungen (Bausätze mit Glaselementen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/600/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjálfberandi gegnlýsnar þakeiningar (þó ekki úr gleri)
Kommisjonsvedtak 98/600/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sjølvberande gjennomskinlege taksystem (bortsett frå glasbaserte system)
Commission Decision of 9 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regardsaggregates
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zuschläge (98/598/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/598/EB frá 9. október 1998 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar íblöndunarefni
Kommisjonsvedtak 98/598/EF av 9. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für allgemeine Anschaltebedingungen für den europaweiten, öffentlichen, zellularen, terrestrischen Digital-Mobilfunk, Phase II (2. Ausgabe) (98/574/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/574/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennar tengikröfur vegna talsímaþjónustu með almennum Evrópufarsíma, II. áfangi (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/574/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the GSM 1800 band (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für allgemeine Anschaltebedingungen für Mobilstationen, die für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II im GSM-1800-Band bestimmt sind (2. Ausgabe) (98/575/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/575/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennrar tengikröfur vegna farsímastöðva sem ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra, stafrænna, hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir GSM 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/575/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar GSM 1800-bandet (2. utgåve)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements to public switched telephone networks (PSTNs) and incorporating an analogue handset function
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen zum Anschluß an öffentliche Fernsprechnetze (PSTN) unter Einbeziehung einer analogen Handgerätefunktion (98/576/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/576/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur vegna endabúnaðar með innbyggða, hliðræna handstillingu til að tengja við almenna símakerfið (PSTN)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Satellitenantennen (VSAT) zum Betrieb in den Frequenzbändern 4 GHz und 6 GHz (98/577/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/577/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir gervihnattajarðstöðvar fyrir VSAT-endabúnað sem nota tíðnisviðin 4 GHz og 6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/577/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om satellittjordstasjonar som har terminalar med svært lita antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6 GHz?frekvensbanda
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für terrestrische Satellitenfunkanlagen niedriger Geschwindigkeit (LMES) zum Betrieb in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz (98/578/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/578/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar (LMES) á landi með litlum gagnasendingahraða fyrir tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/578/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som har låg datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz?frekvensbanda
Commission Regulation (EC) No 1958/98 of 15 September 1998 amending Annexes I, II and III of Council Reulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foddstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1958/98 der Kommission vom 15. September 1998 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1958/98 frá 15. september 1998 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1958/98 av 15. september 1998 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Regulation (EC) No 1916/98 of 9 September 1998 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1916/98 der Kommission vom 9. September 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1916/98 frá 9. september 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/98 av 9. september 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 1917/98 of 9 September 1998 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/70 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1917/98 der Kommission vom 9. September 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1917/98 frá 9. september 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/98 av 9. september 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, phase II (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Telefonieanwendungen für das öffentliche, europaweite, zellulare, terrestrische Digital-Mobilfunknetz, Phase II (2. Ausgabe) (98/542/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/542/EB frá 4. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir kröfur um talsímaþjónustu með almennum Evrópu-farsíma, II. áfangi (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/542/EF av 4. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve)
Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for the telephony application requirements for mobile stations intended to be used with phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the DCS 1800 band (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an Telefonieanwendungen von Mobilstationen für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II, die im DCS-1800-Band betrieben werden (2. Ausgabe) (98...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/543/EB frá 4. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir kröfur um talsímaþjónustu fyrir farsímastöðvar sem ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra stafrænna hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir DCS 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/543/EF av 4. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk i telefoni av mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar DCS 1800?bandet (2. utgåve)
Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical regulation for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the 1,6/2,4 GHz frequency bands under Mobile Satellite Service (MSS)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Mobilfunkanlagen (MES) einschließlich Handfunkgeräten in satellitengestützten persönlichen Kommunikationsnetzen (S-PCN), die über den mobilen Satellitenfunkdienst (MSS) in den...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/533/EB frá 3. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar handjarðstöðvar, ætlaðar til einkafjarskiptanotkunar um gervihnattanet (S-PCN) með tíðnisviðin 1,6/2,4 GHz gegnum fargervihnattaþjónustu...
Kommisjonsvedtak 98/533/EF av 3. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om mobile jordstasjonar (MES), medrekna handhaldne jordstasjonar, for satellittbaserte personkommunikasjonsnett (S-PCN) som nyttar 1,6/2,4 GHz-frekvensbanda i den satellittbaserte mobiltenesta (MSS)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020