With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Recommendation of the European Council of 20 November 2008 on the mobility of young volunteers across the European Union
Rådsrekommandasjon av 20. november 2008 om unge volontørers mobilitet i Den europeiske union (2008/C 319/03)
Commission Recommendation 2008/473/EC of 5 June 2008 concerning the limitation of the civil liability of statutory auditors and audit firms
Empfehlung der Kommission vom 5. Juni 2008 zur Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júní 2008 um takmörkun á einkaréttarábyrgð löggiltra endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja (2008/473/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 5. juni 2008 om begrensning av erstatningsansvaret til revisorer og revisjonsselskaper som foretar lovfestet revisjon [meddelt under nummer K(2008) 2274] (2008/473/EF)
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2008/C 111/01)
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og hæfi að því er varðar símenntun (2008/C 111/01)
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring
Commission Recommendation 2008/103/EC of 4 February 2008 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2008 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2009
Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2008 betreffend ein koordiniertes Überwachungsprogramm der Gemeinschaft für 2008 über die Einhaltung der Höchstgehalte von Pestizidrückständen in oder auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs sowie die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2008 um samræmda vöktunaráætlun Bandalagsins fyrir árið 2008 í því skyni að tryggja að virt séu ákvæði um hámarksgildi varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilteknum öðrum vörum úr jurtaríkinu og um landsbundnar vöktunaráætlanir...
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2008 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2008 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.