EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2162/2001 of 7 November 2001 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2162/2001 der Kommission vom 7. November 2001 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2162/2001 frá 7. nóvember 2001 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2162/2001 av 7. november 2001 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Regulation (EC) No 2163/2001 of 7 November 2001 concerning the technical arrangements for data transmission for statistics on the carriage of goods by road
Verordnung (EG) Nr. 2163/2001 der Kommission vom 7. November 2001 über die technischen Modalitäten für die Übermittlung der Daten zur Statistik des Güterkraftverkehrs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2163/2001 frá 7. nóvember 2001 um tæknilegt fyrirkomulag gagnaflutninga fyrir hagskýrslur um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsvedtak 1999/412/EF av 3. juni 1999 om et spørreskjema til bruk for medlemsstatene ved rapportering i henhold til artikkel 41 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 259/93
COM(2001) 450
Commission Regulation (EC) No 2200/2001 of 17 October 2001 concerning provisional authorisations of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2200/2001 der Kommission vom 17. Oktober 2001 über vorläufige Zulassungen von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2200/2001 frá 17. október 2001 um bráðabirgðaleyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001 av 17. oktober 2001 om midlertidige godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2380/2001 of 5 December 2001 concerning the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2380/2001 der Kommission vom 5. Dezember 2001 über die Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2380/2001 frá 5. desember 2001 um 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2380/2001 av 5. desember 2001 om tiårig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Council Regulation (EC) No 2584/2001 of 19 December 2001 amending Annexes I and III of Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2584/2001 des Rates vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2584/2001 frá 19. desember 2001 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Rådsforordning (EF) nr. 2584/2001 av 19. desember 2001 om endring av vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further information and testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risk of existing substances
Verordnung (EG) Nr. 2592/2001 der Kommission vom 28. Dezember 2001 über weitere Informations- und Prüfungsanforderungen an Hersteller und Importeure bestimmter mit Vorrang zu prüfender Stoffe gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2592/2001 frá 28. desember 2001 um að krefja framleiðendur eða innflytjendur tiltekinna efna, sem hafa forgang, um frekari upplýsingar og prófanir í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 um mat og eftirlit með áhættu skráðra...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2592/2001 av 28. desember 2001 om krav til tilleggsopplysninger og -prøvinger for produsenter eller importører av visse prioriterte stoffer i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
Recommendation 2001/166/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2001 zur europäischen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Qualität der Schulbildung
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins 2001/166/EB frá 12. febrúar 2001 að því er varðar samvinnu í Evrópu um að meta gæði menntunar í skólum
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/166/EF av 12. februar 2001 om europeisk samarbeid om kvalitetsvurdering av skoleutdanning
Commission Recommendation 2001/194/EC of 5 March 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: diphenylether/pentabromo derivative and cumene
Empfehlung der Kommission vom 5. März 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe Diphenylether-Pentabromderivat und Cumol
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/194/EB frá 5. mars 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna pentabrómdifenýletra og kúmens
Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF av 5. mars 2001 om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen
Commission recommendation of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the EU: Minimum requirements
Empfehlung der Kommission vom 15. November 2000 Mindestanforderungen an Qualitätssicherungssysteme für die Abschlussprüfung in der EU
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/256/EB frá 15. nóvember 2000 um gæðatryggingu lögboðinnar endurskoðunar í Evrópusambandinu: lágmarkskröfur
Kommisjonsrekommandasjon 2001/256/EF av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union
Commission Recommendation of 21 March 2001 on the basic parameters of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 5(3)(b) of Directive 96/48/EC
Empfehlung der Kommission vom 21. März 2001 zu den Parametern für das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b) der Richtlinie 96/48/EG
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/290/EB frá 21. mars 2001 um grunnfæribreytur samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins sem um getur í b-lið 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 96/48/EB
Kommisjonsrekommandasjon 2001/290/EF av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametrene for det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog som er nevnt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 96/48/EF
Commission Decision of 20 December 2001 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided by the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2001 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzes, den das kanadische Personal Information Protection and Electronic Documents Act bietet (2002/2/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/2/EB frá 20. desember 2001, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB, um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga sem er tryggð með kanadísku lögunum um vernd persónuupplýsinga og rafrænna skjala (Canadian Personal...
Kommisjonsvedtak 2002/2/EF av 20. desember 2001 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vern av personopplysninger som oppnås ved den kanadiske lov om vern av personopplysninger og elektroniske dokumenter
Commission Decision 2002/8/EC of 28 December 2001 laying down the methods for the genetic identification of pure-bred breeding animals of the bovine species and amending Decisions 88/124/EEC and 96/80/EC
Entscheidung der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Festlegung von Verfahren zur genetischen Identifizierung reinrassiger Zuchtrinder und zur Änderung der Entscheidungen 88/124/EWG und 96/80/EG (2002/8/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/8/EF av 28. desember 2001 om fastsettelse av metoder for genetisk identifikasjon av renrasede avlsdyr av storfe, og om endring av vedtak 88/124/EØF og 96/80/EF
Commission Decision of 27 December 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries, under Directive 95/46/EC
Entscheidung der Kommission vom 27. Dezember 2001 hinsichtlich Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG (2002/16/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/16/EB frá 27. desember 2001 um stöðluð samningsákvæði vegna flutnings persónuupplýsinga til vinnsluaðila með staðfestu í þriðju löndum samkvæmt tilskipun 95/46/EB
Kommisjonsvedtak 2002/16/EF av 27. desember 2001 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF
COM(2000) 796
Decision No 50/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 December 2001 establishing a programme of Community action to encourage cooperation between Member States to combat social exclusion
Beschluss Nr. 50/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2001 zur Einführung eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 50/2002/EB frá 7. desember 2001 um að koma á fót aðgerðaáætlun bandalagsins um að hvetja til samstarfs milli aðildarríkja til að berjast gegn félagslegri útskúfun
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF av 7. desember 2001 om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting
Commission Decision 2002/67/EC of 28 January 2002 recognising the fully operational character of the German database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der deutschen Datenbank für Rinder (2002/67/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/67/EF av 28. januar 2002 om godkjenning av at den tyske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 2002/98/EC of 28 January 2002 providing for the temporary marketing of seed of a species not satisfying the requirements of Council Directive 69/208/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2002 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 69/208/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut (2002/98/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/098/EB frá 28. janúar 2002 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu á fræi tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipun ráðsins 69/208/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/98/EF av 28. januar 2002 om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 69/208/EØF
Commission Decision 2002/106/EC of 1 February 2002 approving a Diagnostic Manual establishing diagnostic procedures, sampling methods and criteria for evaluation of the laboratory tests for the confirmation of classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2002 zur Genehmigung eines Diagnosehandbuchs mit Diagnosemethoden, Probenahmeverfahren und Kriterien für die Auswertung von Laboruntersuchungen zur Bestätigung der Klassischen Schweinepest (2002/106/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnosehåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieprøvene for bekreftelse av klassisk svinepest
Commission Decision 2002/113/EC of 23 January 2002 amending Commission Decision 1999/217/EC as regards the register of flavouring substances used in or on foodstuff
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2002 zur Änderung der Entscheidung 1999/217/EG der Kommission über ein Verzeichnis der in oder auf Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe (2002/113/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/113/EB frá 23. janúar 2002 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB um samþykkt skráar yfir bragðefni sem eru notuð í eða á matvælum
Kommisjonsvedtak 2002/113/EF av 23. januar 2002 om endring av kommisjonsvedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler
Commission Decision 2002/226/EC of 15 March 2002 establishing special health checks for the harvesting and processing of certain bivalve molluscs with a level of amnesic shellfish poison (ASP) exceeding the limit laid down by Council Directive 91/492/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. März 2002 zur Einführung spezieller Gesundheitskontrollen für die Ernte und die Verarbeitung bestimmter Muscheln, deren Gehalt an ASP (Amnesic Shellfish Poison) den in der Richtlinie 91/492/EWG des Rates genannten Höchstwert übersteigt (2002/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/226EB frá 15. mars 2002 um sérstakt heilbrigðiseftirlit við tekju og vinnslu á tilteknum samlokum (tvískelja lindýrum) þegar þörungaeitur sem veldur minnisleysi (ASP) er yfir þeim mörkum sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 91/492/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/226/EF av 15. mars 2002 om fastsettelse av særlige helsekontroller for innhøsting og bearbeiding av visse toskallede bløtdyr med et innhold av ASP (hukommelsestap-toksin) som overstiger grensen fastsatt i rådsdirektiv 91/492/EØF
Commission Decision 2002/237/EC of 21 March 2002 amending Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 21. März 2002 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (2002/237/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/237/EB frá 21. mars 2002 um breytingu á ákvörðun 94/360/EB um lægri tíðni eftirlits með ástandi tiltekinna afurðasendinga sem eru fluttar inn frá þriðju löndum samkvæmt tilskipun ráðsins 90/675/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/237/EF av 21. mars 2002 om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision 2002/359/EC of 13 May 2002 on the procedure for attesting the conformity of construction products in contact with water intended for human consumption, pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106
Entscheidung der Kommission vom 13. Mai 2002 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte, die in Kontakt mit Wasser für den menschlichen Gebrauch kommen (2002/359/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/359/EB frá 13. maí 2002 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara sem komast í snertingu við neysluvatn skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE
Kommisjonsvedtak 2002/359/EF av 13. mai 2002 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF
Commission Decision 2002/364/EC of 7 May 2002 on common technical specifications for in vitro-diagnostic medical devices notified under document C (2002) 1344
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 2002 über Gemeinsame Technische Spezifikationen für In-Vitro-Diagnostika (2002/364/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/364/EB frá 7. maí 2002 um sameiginlegar tækniforskriftir fyrir lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi
Kommisjonsvedtak 2002/364/EF av 7. mai 2002 om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Commission Decision 2002/598/EC of 15 July 2002 approving vaccines against bovine brucellosis within the framework of Council Directive 64/432/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 2002 zur Zulassung von Brucellavakzinen im Rahmen der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (2002/598/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/598/EF av 15. juli 2002 om godkjenning av vaksiner mot bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF
Commission Decision 2002/615/EC of 22 July 2002 amending Decision 92/486/EEC establishing the form of cooperation between the ANIMO host centre and the Member States
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2002 zur Änderung der Entscheidung 92/486/EWG zur Festlegung der Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem Server-Zentrum ANIMO und den Mitgliedstaaten (2002/615/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/615/EB frá 22. júlí 2002 um breytingu á ákvörðun 92/486/EBE um fyrirkomulag á samvinnu milli móðurstöðvar ANIMO og aðildarríkjanna
Kommisjonsvedtak 2002/615/EF av 22. juli 2002 om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene
Commission Decision 2002/616/EC of 22 July 2002 to authorise France to apply the requirements of Council Directive 64/433/EEC to certain slaughterhouses which handle not more than 2000 livestock units per year
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2002 zur Ermächtigung Frankreichs, die Bestimmungen der Richtlinie 64/433/EWG des Rates auf Schlachtbetriebe anzuwenden, in denen höchstens 2000 Großvieheinheiten pro Jahr geschlachtet werden (2002/616/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/616/EF av 22. juli 2002 om å gje Frankrike løyve til å nytte vilkåra i rådsdirektiv 64/433/EØF på visse slakteri som handsamar høgst 2 000 dyreeiningar i året

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.