EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2000/40/EC of 16 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte (2000/40/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/40/EB frá 16. desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ísskápa
Rådsresolusjon av 19. juli 1999 om situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken i Europa
Commission Decision 2000/45/EC of 17 December 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to washing machines
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Waschmaschinen (2000/45/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/45/EB frá 17. desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottavélar
Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap
Commission Decision 2000/413/EC modifying Commission Decision 98/94/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paper tissue products
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 2000 zur Änderung der Entscheidung 98/94/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapiere (2000/413/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/413/EB frá 15. júní 2000 um breytingu á ákvörðun 98/94/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 2000/413/EF av 15. juni 2000 om endring av vedtak 98/94/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir
Commission Decision establishing a European Pollutant Emissions Register (EPER)
Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2000 über den Aufbau eines Europäischen Schadstoffemissionsregisters (EPER) gemäß Artikel 15 der Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (2000/479/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/479/EB frá 17. júlí 2000 um að taka upp evrópska skrá yfir losun mengandi efna (EPER) í samræmi við 15. gr. tilskipunar ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (IPPC)
Kommisjonsvedtak 2000/479/EF av 17. juli 2000 om gjennomføring av et europeisk register over forurensende utslipp (EPER) i henhold til artikkel 15 i rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC)
Commission decision 2001/157/EC of 12 February 2001 amending Decision 98/488/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to soil improvers.
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/488/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserungsmittel (2001/157/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/157/EB frá 12. febrúar 2001 um breytingu á ákvörðun 98/488/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti
Kommisjonsvedtak 2001/157/EF av 12. februar 2001 om endring av vedtak 98/488/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel
Commission Decision 2001/831/EC of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/178/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products
Entscheidung der Kommission vom 27. November 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/178/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (2001/831/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/831/EB frá 27. nóvember 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/178/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/34/EF av 22. juni 2000 om endring av rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden til å omfatte sektorer og virksomhet som er unntatt fra direktivet
Commission Decision 2001/832/EC of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/179/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear
Entscheidung der Kommission vom 27. November 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/179/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Schuhe (2001/832/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/832/EB frá 27. nóvember 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/179/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir skófatnað
Kommisjonsvedtak 2001/831/EF av 27. november 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/178/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, skal gjelde for
Commission Decision 2001/839/EC of 8 November 2001 laying down a questionnaire to be used for annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC
Entscheidung der Kommission vom 8. November 2001 zur Festlegung eines Fragebogens, der für die jährliche Berichterstattung über die Beurteilung der Luftqualität gemäß der Richtlinien 96/62/EG und 1999/30/EG des Rates zu verwenden ist .) (2001/839/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/839/EB frá 8. nóvember 2001 þar sem mælt er fyrir um spurningalista sem nota skal vegna árlegrar skýrslugjafar um mat á gæðum andrúmslofts samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/62/EB og 1999/30/EB
Kommisjonsvedtak 2001/839/EF av 8. november 2001 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF
Commission Decision 2002/529/EC of 27 June 2002 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 2002 über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/529/EB frá 27. júní 2002 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/13/EB um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna leysiefna við tiltekna starfsemi og í tilteknum...
Kommisjonsvedtak 2002/529/EF av 27. juni 2002 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg
Decision No 1753/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 2000 establishing a scheme to monitor the average specific emissions of CO2 from new passenger cars
Entscheidung Nr. 1753/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 2000 zur Einrichtung eines Systems zur Überwachung der durchschnittlichen spezifischen CO2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1753/2000/EB frá 22. júní 2000 um að koma á kerfi til að fylgjast með meðaltölu tiltekinnar losunar koltvísýrings frá nýjum fólksbílum
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF av 22. juni 2000 om opprettelse av en ordning for overvåking av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra nye personbiler
Council Decision 2001/204/EC of 8 March 2001 supplementing Directive 90/219/Eec as regards the criteria for establishing the safety, for human health and the environment, of types of genetically modified micro-organisms
Entscheidung des Rates vom 8. März 2001 zur Ergänzung der Richtlinie 90/219/EWG hinsichtlich der Kriterien für die Feststellung, ob Typen genetisch veränderter Mikroorganismen sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind (2001/204/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/204/EB frá 8. mars 2001 um viðbót við tilskipun 90/219/EBE að því er varðar viðmiðanir til að ákvarða hvort tilteknar erfðabreyttar örverur séu öruggar með tilliti til heilbrigðis manna og umhverfis
Rådsvedtak 2001/204/EF av 8. mars 2001 om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Commission decision 2001/397/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/483/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/483/EG über die Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (2001/397/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/397/EB frá 7. maí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/483/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2001/397/EF av 7. mai 2001 om endring av vedtak 98/483/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission Decision 2001/405/EC of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2001 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapier (2001/405/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB frá 4. maí 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 2001/405/EF av 4. mai 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt
Commission Decision 2001/540/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/634/EG vom 2. Oktober 1998 über die Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (2001/540/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/540/EB frá 9. júlí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/634/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 2001/540/EF av 9. juli 2001 om endring av vedtak 98/634/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Commission Decision 2001/607/EC of 19 July 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2001/607/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/607/EB frá 19. júlí 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir handuppþvottaefni
Kommisjonsvedtak 2001/607/EF av 19. juli 2001 om miljøkriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler
Commission Decision 2001/608/EC of 19 July 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/10/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishers
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/10/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (2001/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/608/EB frá 19. júlí 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/10/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir málningu og lökk
Kommisjonsvedtak 2001/608/EF av 19. juli 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/10/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til måling og lakk, skal gjelde for
Commission Decision 2001/681/EC of 7 September 2001 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisastions in the Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Entscheidung der Kommission vom 7. September 2001 über Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB frá 7. september 2001 um leiðbeiningar að því er varðar framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001 um að heimila frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi bandalagsins (EMAS)
Kommisjonsvedtak 2001/681/EF av 7. september 2001 om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).
Commission Decision 2001/686/EC of 22 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to personal computers
Entscheidung der Kommission vom 22. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Tischcomputer (2001/686/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/686/EB frá 22 ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir einkatölvur
Kommisjonsvedtak 2001/686/EF av 22. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner
Commission decision 2001/687/EC of 28 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to portable computers
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für tragbare Computer (2001/687/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/687/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir fartölvur
Kommisjonsvedtak 2001/687/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner
Commission Decision 2001/688/EC of 28 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers and growing media
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserer und Kultursubstrate (2001/688/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/688/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti og vaxtarefni
Kommisjonsvedtak 2001/688/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium
Commission Decision 2001/689/EC of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (2001/689/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/689/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2001/689/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission decision 2001/744/EC of 17 October 2001 amending Annex V to Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 2001 zur Änderung des Anhangs V der Richtlinie 1999/30/EG des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft (2001/744/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/744/EB frá 17. október 2001 um breytingu á V. viðauka við tilskipun ráðsins 1999/30/EB um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og efnisagnir og blý í andrúmsloftinu
Kommisjonsvedtak 2001/832/EF av 27. november 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/179/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, skal gjelde for
Commission Decision 2001/752/EC of 17 october 2001 amending the Annexes to Council Decision 97/101/EC establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 2001 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 97/101/EG des Rates zur Schaffung eines Austausches von Informationen und Daten aus den Netzen und Einzelstationen zur Messung der Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten (2001/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/752/EB frá 17. október 2001 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun ráðsins 97/101/EB um að taka upp gagnkvæm skipti á upplýsingum og gögnum frá netkerfum og einstökum stöðvum sem mæla loftmengun í aðildarríkjunum
Kommisjonsvedtak 2001/752/EF av 17. oktober 2001 om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene
Commission decision 2002/172/EC of 25 February 2002 prolonging the period of validity of Decision 1999/476/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/476/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (2002/172/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/172/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/476/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 2002/172/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/476/EF om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler, skal gjelde for
Commission decision 2002/173/EC of 25 February 2002 prolonging the validity of Decision 1999/427/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers.
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/427/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (2002/173/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/173/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/427/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2002/173/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/427/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, skal gjelde for

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement