With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2013/21/EU of 18 December 2012 on equivalences between categories of driving licences
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2012 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen (2013/21/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2012 um jafngildi milli flokka ökuskírteina (tilkynnt með númeri C(2012) 9358) (2013/21/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2012 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser
Commission Implementing Decision 2012/767/EU of 7 December 2012 designating the EU reference laboratory for foot-and-mouth disease and repealing Decision 2006/393/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Dezember 2012 zur Benennung des EU-Referenzlabors für Maul- und Klauenseuche und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/393/EG (2012/767/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 7. desember 2012 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for munn- og klovsyke og om oppheving av vedtak 2006/393/EF
Commission Implementing Decision 2012/762/EU of 6 December 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Dezember 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses zugelassener Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2012/762/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2012) 8889) (2012/762/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 6. desember 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2012/762/EU)
Commission Decision 2012/780/EU of 5 December 2012 on access rights to the European Central Repository of Safety Recommendations and their responses established by Article 18(5) of Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC
Beschluss der Kommission vom 5. Dezember 2012 über Zugangsrechte für die gemäß Artikel 18 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. desember 2012 um aðgangsrétt að miðlægu evrópsku gagnasafni um öryggistilmæli og svör við þeim sem komið var á fót með 5. mgr. 18. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 996/2010 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og...
Kommisjonsbeslutning av 5. desember 2012 om tilgangsrett til det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som er opprettet i henhold til artikkel 18 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 om undersøkelse og forebygging...
Commission Implementing Decision 2012/722/EU of 23 November 2012 on recognition of the Roundtable on Sustainable Palm Oil RED scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. November 2012 über die Anerkennung des Systems Roundtable on Sustainable Palm Oil RED zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/722/ESB frá 23. nóvember 2012 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 23. november 2012 om anerkjennelse av ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2012/722/EU)
Commission Decision 2012/720/EU of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for Industrial and Institutional Automatic Dishwasher Detergents
Beschluss der Kommission vom 14. November 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel für den industriellen und institutionellen Bereich (2012/720/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. nóvember 2012 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir þvottaefni fyrir uppþvottavélar til notkunar í iðnaði og á stofnunum (2012/720/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmiddel til industri- og institusjonsbruk
Commission Decision 2012/721/EU of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for Industrial and Institutional Laundry Detergents
Beschluss der Kommission vom 14. November 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Waschmittel für den industriellen und institutionellen Bereich (2012/721/EU)
Kommisjonsavgjerd av 14. november 2012 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel til industri- og institusjonsbruk
Commission Decision of 6 November 2012 amending Decision 2012/88/EU on the technical specifications for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system
Beschluss der Kommission vom 6. November 2012 zur Änderung des Beschlusses 2012/88/EU über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme „Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung“ des transeuropäischen Eisenbahnsystems (2012/696/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. november 2012 om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem (2012/696/EU)
Commission Implementing Decision 2012/677/EU of 30 October 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances ametoctradin (initially applied for under the development code BAS 650 F) and disodium phosphonate
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Ametoctradin (ursprünglicher Antrag unter Entwicklungscode BAS 650 F) und Dinatriumphosphonat zu verlängern (2012/677/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. október 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum ametóktradíni (upphafleg umsókn undir þróunarkenninúmerinu BAS 650 F) og dínatríumfosfónati (tilkynnt með númeri C...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av de nye aktive stoffene ametoktradin (utviklingskode BAS 650 F i den opprinnelige søknaden) og dinatriumfosfonat (2012/677/EU)
Commission Implementing Decision 2012/627/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Australia as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens Australiens mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/627/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Ástralíu jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/627/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
Commission Implementing Decision 2012/628/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of the United States of America as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/628/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Bandaríkjanna jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/628/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
Commission Implementing Decision 2012/630/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Canada as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Anerkennung der Gleichwertigkeit des Regelungs- und Kontrollrahmens Kanadas mit der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Ratingagenturen (2012/630/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. október 2012 um viðurkenningu á að laga- og eftirlitsrammi Kanada jafngildi kröfunum í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1060/2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (2012/630/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. oktober 2012 om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer
Commission Implementing Decision C(2012) 5880 of 23.8.2012 amending Commission Decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the methods used for screening persons other than passengers and items carried
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/5880/EU av 23.8.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til metodene som brukes ved gjennomsøking av...
Commission Implementing Decision 2012/480/EU of 16 August 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance Aureobasidium pullulans(notified under document C(2012) 5709)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. August 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für den neuen Wirkstoff Aureobasidium pullulans zu verlängern (2012/480/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. ágúst 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem var veitt fyrir nýja, virka efninu Aureobasidium pullulans (tilkynnt með númeri C(2012) 5709) (2012/480/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. august 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger av det nye aktive stoffet Aureobasidium pullulans (2012/480/EU)
Commission Implementing Decision C(2012) 5672 of 10.8.2012 amending Commission Decision 2012/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/5672/EU av 10.8.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Implementing Decision 2012/452/EU of 31 July 2012 on recognition of the ‘NTA 8080’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31. Juli 2012 über die Anerkennung der Regelung „NTA 8080“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2012/452/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/452/ESB frá 31. júlí 2012 um viðurkenningu á áætluninni „NTA 8080“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 31. juli 2012 om anerkjennelse av ordningen «NTA 8080» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2012/452/EU)
Commission Implementing Decision 2012/450/EU of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the list of border inspection posts
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2012/450/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2012) 5187) (2012/450/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2012/450/EU)
Commission Implementing Decision 2012/432/EU of 24 July 2012 on recognition of the ‘REDcert’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. Juli 2012 über die Anerkennung des Systems „REDcert“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2012/432/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/432/ESB frá 24. júlí 2012 um viðurkenningu á áætluninni „REDcert“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. juli 2012 om anerkjennelse av ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2012/432/EU)
Commission Implementing Decision 2012/395/EU of 16 July 2012 on recognition of the ‘Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. Juli 2012 über die Anerkennung der Regelung „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG and 2009/28/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/395/ESB frá 16. júlí 2012 um viðurkenningu á „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. juli 2012 om anerkjennelse av ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2012/395/EU)
Commission Decision 2012/448/EU of 12 July 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for newsprint paper
Beschluss der Kommission vom 12. Juli 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Zeitungsdruckpapier (2012/448/EU)
Kommisjonsbeslutning av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir
Commission Implementing Decision 2012/363/EU of 4 July 2012 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substances bixafen, Candida Oleophila strain O, fluopyram, halosulfuron, potassium iodide, potassium thiocyanate and spirotetramat.
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Juli 2012 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen in Bezug auf die neuen Wirkstoffe Bixafen, Candida oleophila Stamm O, Fluopyram, Halosulfuron, Kaliumiodid, Kaliumthiocyanat und Spirotetramat zu verlängern (2012/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2012 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir nýju, virku efnunum bixafeni, Candida oleophila af stofni O, flúópýrami, halósúlfúróni, kalíumjoðíði, kalíumþíósýanati og spírótetramati (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. juli 2012 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de nye aktive stoffene biksafen, Candida oleophila stamme O, fluopyram, halosulfuron, kaliumjodid, kaliumtiocyanat og spirotetramat (2012/363...
Commission Implementing Decision 2012/210/EU of 23 April 2012 on recognition of the ‘Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 98/70/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. April 2012 über die Anerkennung der Regelung „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 98/70/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2012/210/ESB frá 23. apríl 2012 um viðurkenningu á áætluninni „Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 23. april 2012 om anerkjennelse av ordningen «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 98/70/EF (2012/210/EU)
Commission Implementing Decision of 16 April 2012 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 16. April 2012 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und der Veterinäreinheiten in TRACES (2012/197/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. apríl 2012 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu (tilkynnt með númeri C(2012) 2377) (2012/197/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 16. april 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES (2012/197/EU)
Commission Implementing Decision 2012/1228/EU of 29.2.2012 amending Commission Decision 2010/774/EU as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/1228/EU av 29.2.2012 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med henblikk på klargjøring og forenkling av visse konkrete tiltak for luftfartssikkerhet
Commission Decision 2012/49/EU of 26 January 2012 amending Decisions 2011/263/EU and 2011/264/EU in order to take account of developments in enzymes classification in accordance with Annex I to Council Directive 67/548/EEC and Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 26. Januar 2012 zur Änderung der Beschlüsse 2011/263/EU und 2011/264/EU zwecks Berücksichtigung von Entwicklungen bei der Einstufung von Enzymen gemäß Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG des Rates und Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. janúar 2012 um breytingu á ákvörðunum 2011/263/ESB og 2011/264/ESB til að taka tillit til þróunar í flokkun ensíma í samræmi við I. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr....
Kommisjonsavgjerd av 26. januar 2012 om endring av avgjerd 2011/263/EU og 2011/264/EU for å ta omsyn til utviklinga i klassifisering av enzym i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 67/548/EØF og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 (2012/49/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020