EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 15 April 1994 amending Council Decision 91/596/EEC concerning the summary notification information format referred to in Article 9 of Council Directive 90/220/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. April 1994 zur Änderung der Entscheidung 91/596/EWG des Rates hinsichtlich der Zusammenfassung der Anmeldung nach Artikel 9 der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (94/211/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. apríl 1994 um breytingu á ákvörðun 91/596/EBE varðandi snið samantektarskýrslu um tilkynningu sem um getur í 9. gr. tilskipunar ráðsins 90/220/EBE (94/211/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. april 1994 om endring av rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag av melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF (94/211/EF)
Decision No 154 of 8 February 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 301, E 302, E 303)
Beschluss Nr. 154 vom 8. Februar 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 301, E 302 und E 303) (94/605/EG)
Ákvörðun nr. 154 frá 8. febrúar 1994 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 301, E 302, E 303) (94/605/EB)
Commission Decision of 15 June 1994 on amendment of Annex II of Council Directive 92/44/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 1994 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/44/EWG des Rates (94/439/EG)
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment interface for ONP 2 048 kbit/s digital unstructured leased line
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungsschnittstellen an digitale, unstrukturierte 2048-kbit/s-Mietleitungen für den offenen Netzzugang (94/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem eru gerðar til skilflata notendabúnaðar fyrir stafrænar óskipulegar leigulínur með 2 048 kílóbita/s flutningsgetu í frjálsa netaðgangskerfinu (ONP-kerfinu)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048 kbit/s i ONP.
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for general terminal attachment requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über allgemeine Anschaltebedingungen für DECT- Endeinrichtungen (94/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að almennum tengikröfum sem eru gerðar til stafrænna þráðlausra fjarskipta í Evrópu (DECT
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til de alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for telephony application requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für DECT-Endeinrichtungen - Telefonie - (94/472/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að talsímakröfum sem eru gerðar til notendabúnaðar fyrir stafræn þráðlaus fjarskipti í Evrópu (DECT)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Commission Decision of 27 July 1994 on the quantities of controlled substances allowed for essential uses in the Community pursuant to Council Regulation (EEC) No 549/91 on substances that deplete the ozone layer
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1994 über die Mengen geregelter Stoffe, die nach der Verordnung (EWG) Nr. 594/91 des Rates über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, zugelassen sind (94/563/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júlí 1994 um magn tímatakmarkaðra efna til bráðnauðsynlegra nota í bandalaginu samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91 um efni sem eyða ósonlaginu
Kommisjonsvedtak av 27. juli 1994 om dei mengdene av kontrollerte stoff som er tillatne til viktig bruk i Fellesskapet i medhald av rådsforordning (EØF) nr. 594/91 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Commission Decision of 18 November 1994 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) primary rate access
Entscheidung der Kommission vom 18. November 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Primärmultiplexanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (94/796/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/796/EB frá 18. nóvember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að frumtengingu við samevrópska stafræna samþætta þjónustunetið (ISDN)
Kommisjonsvedtak 94/796/EF av 18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for utvidet tilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)
Commission Decision of 18 November 1994 on a common technical regulation for the pan-European integrated services digital network (ISDN) basic access
Entscheidung der Kommission vom 18. November 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Basisanschluß an das europaweite diensteintegrierende digitale Netz (ISDN) (94/797/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/797/EB frá 18. nóvember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að grunntengingu við samevrópska stafræna samþætta þjónustunetið (ISDN)
Kommisjonsvedtak 94/797/EF av 18. november 1994 om en felles teknisk forskrift for grunntilknytning til det felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN)
Commission Decision of 9 December 1994 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment interface for ONP 64 kbit/s digital unstructured leased line
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungsschnittstellen an digitale, unstrukturierte 64-kbit/s-Mietleitungen für den offenen Netzzugang (94/821/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/821/EB frá 9. desember 1994 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem eru gerðar til skilflata endabúnaðar fyrir stafrænar óskipulegar leigulínur með 64 kílóbita/s flutningsgetu í frjálsa netaðgangskerfinu (ONPkerfinu)
Kommisjonsvedtak 94/821/EF av 9. desember 1994 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide samband
Commission Decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 9. September 1994 zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/106/EWG über Bauprodukte (94/611/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/611/EB frá 9. september 1994 um framkvæmd á 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 94/611/EF av 9. september 1994 om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Bodenverbesserungsmitteln (94/923/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/923/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á jarðvegsbæti umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/923/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til jordforbedringsmidler
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to toilet paper
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Toilettenpapier (94/924/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/924/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á salernispappír umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/924/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til toalettpapir
Commission Decision of 14 November 1994 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to kitchen rolls
Entscheidung der Kommission vom 14. November 1994 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Küchenrollen (94/925/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/925/EB frá 14. nóvember 1994 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á eldhúsrúllum umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 94/925/EF av 14. november 1994 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til tørkeruller
Decision No 155 of 6 July 1994 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 401 to 411)
Beschluß Nr. 155 vom 6. Juli 1994 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 401 bis E 411) (95/353/EG)
Ákvörðun nr. 155 frá 6. júlí 1994 um sýnishorn af eyðublöðum sem eru nauðsynleg til framkvæmdar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 401-411) sem samþykkt var af framkvæmdaráði Evrópubandalagsins um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 155 av 6. juli 1994 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 401 - 411), vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
Council Decision of 22 December 1994 establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1 (4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste
Entscheidung des Rates vom 22. Dezember 1994 über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (94/904/EG)
Ákvörðun ráðsins 94/904/EB frá 22. desember 1994 um skrá yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang
Rådsvedtak 94/904/EF av 22. desember 1994 om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF om farlig avfall
Commission Decision of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42 (3), Annexes II, III and IV to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 1994 zur Anpassung der Anhänge II, III und IV der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft nach Artikel 42 Ziffer 3 dieser...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/721/EB frá 21. október 1994 um breytingar, samkvæmt 3. mgr. 42. gr., á II., III. og IV. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu
Kommisjonsvedtak 94/721/EF av 21. oktober 1994 om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
94/964/EC: Commission Decision of 28 December 1994 approving the plan for the approval of establishments for the purposes of intra-Community trade in poultry and hatching eggs submitted by Finland
Entscheidung der Kommission vom 28. Dezember 1994 über die Genehmigung des von Finnland vorgelegten Plans für die Zulassung von Betrieben zum innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern (94/964/EG)
94/817/EC: Commission Decision of 15 December 1994 amending Decision 92/538/EEC concerning the status of Great Britain and Northern Ireland with regard to infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1994 zur Änderung der Entscheidung 92/538/EWG betreffend den Status von Großbritannien und Nordirland im Hinblick auf die infektiöse hämatopötische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (94/817/EG)
94/837/EC: Commission Decision of 16 December 1994 laying down special conditions for the approval of the re-wrapping centres referred to in Council Directive 77/99/EEC and rules for the marketing of the products therefrom
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1994 mit besonderen Zulassungsbedingungen für Umpackzentren und Kennzeichnungsvorschriften für die aus einem Umpackzentrum stammenden Erzeugnisse gemäß der Richtlinie 77/99/EWG des Rates (94/837/EG)
94/862/EC: Commission Decision of 20 December 1994 approving the programme concerning infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia submitted by Spain for the region of Asturias (Only the Spanish text is authentic)
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 1994 über die Genehmigung des von Spanien für Asturien vorgelegten Programms betreffend die infektiöse hämatopötische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (Nur der spanische Text ist verbindlich) (94/862/EG)
94/695/EC: Commission Decision of 19 October 1994 establishing the list of Community establishments for which temporary and limited derogations are granted from specific Community health rules on the production and placing on the market of raw milk, heat-treated milk and milk-based products
Entscheidung der Kommission vom 19. Oktober 1994 mit dem Verzeichnis der Betriebe in der Gemeinschaft, denen zeitlich und inhaltlich begrenzte Ausnahmen von den besonderen Hygienevorschriften der Gemeinschaft für die Herstellung und Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter...
94/702/EC: Commission Decision of 31 October 1994 amending for the second time Decision 94/621/EC on protective measures with regard to certain live animals and animal products originating in or coming from Albania
Entscheidung der Kommission vom 31. Oktober 1994 zur zweiten Änderung der Entscheidung 94/621/EG über Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit bestimmten lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus Albanien (94/702/EG)
Commission Decision 94/43/EC of 26 January 1994 amending Decision 93/13/EEC, laying down the procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products from third countries (Text with EEA relevance)
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 1994 zur Änderung der Entscheidung 93/13/EWG der Kommission zur Festlegung der Verfahren für Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft (94/43/EG)
Commission Decision of 10 February 1994 amending for the sixth time Decision 93/242/EEC of 30 April 1993 concerning the importation into the Community of certain live animals and their products originating in certain European countries in relation to foot-and-mouth disease
Entscheidung der Kommission vom 10. Februar 1994 zur sechsten Änderung der Entscheidung 93/242/EWG über die Einfuhr lebender Tiere und ihrer Erzeugnisse aus bestimmten europäischen Ländern in die Gemeinschaft im Zusammenhang mit der Maul- und Klauenseuche

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement