EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 1999/121/EC of 27 January 1999 amending Decision 97/778/EC to update the list of border inspection posts approved for veterinary checks
Entscheidung der Kommission vom 27. Januar 1999 zur Änderung der Entscheidung 97/778/EG und zur Aktualisierung des Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen zugelassenen Grenzkontrollstellen (1999/121/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/121/EF av 27. januar 1999 om endring av vedtak 97/778/EF for å ajourføre listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll
Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 1999/29/EG des Rates vom 22. April 1999 über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 1999/29/EB frá 22. apríl 1999 um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1663/1999 of 28 July 1999 amending Regulation (EC) No 2629/97 as regards eartags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EG) Nr. 1663/1999 der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2629/97 in bezug auf die Ohrmarkenregelung im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1663/1999 av 28. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til øremerker i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe
Council Decision 1999/312/EC of 29 April 1999 amending Decision 93/383/EEC on reference laboratories for the monitoring of marine biotoxins
Entscheidung des Rates vom 29. April 1999 zur Änderung der Entscheidung 93/383/EWG über die Referenzlaboratorien für die Kontrolle mariner Biotoxine (1999/312/EG)
Rådsvedtak 1999/312/EF av 29. april 1999 om endring av vedtak 93/383/EØF om referanselaboratorier for overvåking av marine biotoksiner
Council Decision 1999/313/EC of 29 April 1999 on reference laboratories for monitoring bacteriological and viral contamination of bivalve molluscs
Entscheidung des Rates vom 29. April 1999 über die Referenzlaboratorien für die Kontrolle bakterieller und viraler Muschelkontamination (1999/313/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/313/EB frá 29. apríl 1999 um tilvísunarrannsóknastofur til eftirlits með bakteríu- og veirusmitun samloka (tvískelja lindýra)
Rådsvedtak 1999/313/EF av 29. april 1999 om referanselaboratorier for overvåking av bakteriologisk forurensning og virusforurensning av toskallede bløtdyr
Commission Decision 1999/334/EC of 7 May 1999 on certain protection measures with regard to registered horses coming from South Africa
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 1999 über Schutzmaßnahmen im Hinblick auf registrierte Pferde aus Südafrika [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1176] (1999/334/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/334/EF av 7. mai 1999 om visse vernetiltak med hensyn til registrerte hester som kommer fra Sør-Afrika
Commission Decision 1999/335/EC of 7 May 1999 approving the plans presented by Germany for the eradication of classical swine fever in feral pigs in Baden Württemberg and Rhineland-Palatinate
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 1999 zur Genehmigung des von Deutschland vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999] 1177) (Nur der deutsche...
Kommisjonsvedtak 1999/335/EF av 7. mai 1999 om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz
Commission Decision 1999/56/EC of 8 January 1999 amending Decision 93/24/EEC and concerning additional guarantees relating to Aujeszky's disease for pigs destined for regions free of the disease in France
Entscheidung der Kommission vom 8. Januar 1999 zur Änderung der Entscheidung 93/24/EWG und zur Festlegung zusätzlicher Garantien hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit für Schweine, die für von dieser Seuche freie Regionen in Frankreich bestimmt sind (1999/56/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/56/EF av 8. januar 1999 om endring av vedtak 93/24/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for svin beregnet på regioner i Frankrike som er fri for sykdommen
Commission Decision 99/84/EC of 19 January 1999 amending Decision 95/232/EC on the organisation of a temporary experiment pursuant to Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape
Entscheidung der Kommission vom 19. Januar 1999 zur Änderung der Entscheidung 95/232/EG der Kommission zur Durchführung eines befristeten Versuchs gemäß der Richtlinie 69/208/EWG des Rates zwecks Festlegung der Anforderungen an Saatgut von Raps- und Rübsen-Hybriden und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/84/EB frá 19. janúar 1999 um breytingu á ákvörðun 95/232/EB um tilhögun tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipun ráðsins 69/208/EBE til að ákvarða hvaða skilyrði fræ blendinga og samsettra afbrigða repju og akurfrækáls þurfi að uppfylla
Kommisjonsvedtak 1999/84/EF av 19. januar 1999 om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle Nr. 23/476 EØS-...
Commission Decision 1999/129/EC of 29 January 1999 amending for the second time Decision 94/381/EC concerning certain protection measures with regard to bovine spongiform encephalopathy and the feeding of mammalian derived protein
Entscheidung der Kommission vom 29. Januar 1999 zur zweiten Änderung der Entscheidung 94/381/EG über Schutzmaßnahmen in bezug auf die spongiforme Rinderenzephalopathie und die Verfütterung von aus Säugetieren gewonnenen Futtermitteln (1999/129/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/129/EF av 29. januar 1999 om annen endring av vedtak 94/381/EF om visse vernetiltak i forbindelse med bovin spongiform encefalopati og om fôring med proteiner fra pattedyr
Commission Decision 1999/253/EC of 12 April 1999 on protective measures with regard to certain fishery products from or originating in Kenya and Tanzania
Entscheidung der Kommission vom 12. April 1999 über Schutzmaßnahmen bei der Einfuhr bestimmter Fischereierzeugnisse mit Herkunft oder Ursprung in Kenia und Tansania (1999/253/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/253/EF av 12. april 1999 om vernetiltak med hensyn til visse fiskerivarer fra eller med opprinnelse i Kenya eller Tanzania
Commission Decision 1999/276/EC of 23 April 1999 laying down special conditions governing the imports of fishery and aquaculture products originating in Mauritius
Entscheidung der Kommission vom 23. April 1999 mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur mit Ursprung in Mauritius - (1999/276/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/276/EF av 23. april 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mauritius
Commission Decision 1999/293/EC of 29 April 1999 concerning certain protective measures against bluetongue in parts of Greece
Entscheidung der Kommission vom 29. April 1999 mit Maßnahmen zum Schutz gegen das Katarrhalfieber des Schafs (Bluetongue) in bestimmten Teilen Griechenlands(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 1119) (1999/293/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/293/EF av 29. april 1999 om visse vernetiltak mot Blue Tongue i deler av Hellas
Commission Decision 1999/384/EC of 31 May 1999 amending Decision 95/108/EC concerning health protection measures against African swine fever in Sardinia, Italy
Entscheidung der Kommission vom 31. Mai 1999 zur Änderung der Entscheidung 95/108/EG der Kommission über Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest auf Sardinien (Italien) (1999/384/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/384/EF av 31. mai 1999 om endring av vedtak 95/108/EF om vernetiltak mot afrikansk svinepest på Sardinia, Italia
Commission Decision 1999/399/EC of 2 June 1999 amending Decisions 93/24/EEC and 93/244/EEC and concerning additional guarantees relating to Aujeszky's disease for pigs destined for the territory of Luxembourg
Entscheidung der Kommission vom 2. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidungen 93/24/EWG und 93/244/EWG über ergänzende Garantien hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit für Schweine, die für den Mitgliedstaat Luxemburg bestimmt sind (1999/399/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/399/EF av 2. juni 1999 om endring av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for svin beregnet på Luxembourgs territorium
Commission Decision 99/416/EC of 9 June 1999 authorising the Member States to permit temporarily the marketing of seed of certain species not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC or 66/402/EEC
Entscheidung der Kommission vom 9. Juni 1999 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, bestimmtes, den Anforderungen der Richtlinien 66/401/EWG oder 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendes Saatgut vorübergehend zum Verkehr zuzulassen (1999/416/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/416/EB frá 9. júní 1999 um að heimila aðildarríkjunum að leyfa tímabundna markaðssetningu á fræi tiltekinna tegunda sem fullnægja ekki kröfum í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE eða 66/402/EBE
Kommisjonsvedtak 1999/416/EF av 9. juni 1997 om å gje medlemsstatane løyve til mellombels å tillate marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF eller 66/402/EØF
Commission Decision 1999/420/EC of 18 June 1999 amending Decision 91/516/EEC establishing a list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs
Entscheidung der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidung 91/516/EWG zur Festlegung des Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verwendung im Mischfuttermitteln verboten ist (1999/420/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/420/EB frá 18. júní 1999 um breytingu á ákvörðun 91/516/EBE um gerð skráar yfir innihaldsefni sem bannað er að nota í blandað fóður
Kommisjonsvedtak 1999/420/EF av 18. juni 1999 om endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger
Commission Decision 1999/441/EC of 28 June 1999 amending Decision 92/271/EEC concerning the importation into the Community of live animals and animal products originating in or coming via the Republic of Bosnia-Herzegovina
Entscheidung der Kommission vom 28. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidung 92/271/EWG über die Einfuhr von lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus der Republik Bosnien- Herzegowina in die Gemeinschaft (1999/441/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/441/EF av 28. juni 1999 om endring av vedtak 92/271/EØF om import til Fellesskapet av levende dyr og animalske produkter med opprinnelse i eller som kommer fra Republikken Bosnia-Hercegovina
Commission Decision 1999/465/EC of 13 July 1999 establishing the officially enzootic-leukosis-free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States
Entscheidung der Kommission vom 13. Juli 1999 zur Feststellung des amtlich anerkannt rinderleukosefreien Status von Rinderbeständen in bestimmten Mitgliedstaaten und Regionen der Mitgliedstaaten (1999/465/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/465/EF av 13. juli 1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Decision 1999/466/EC of 15 July 1999 establishing the officially brucellosis free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States and repealing Decision 97/175/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 1999 über die amtliche Anerkennung der Brucellosefreiheit von Rinderbeständen bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Entscheidung 97/175/EG (1999/466/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/466/EF av 15. juli 1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose, og om oppheving av vedtak 97/175/EF
Commission Decision 1999/467/EC of 15 July 1999 establishing the officially tuberculosis-free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States and repealing Decision 97/76/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juli 1999 über die amtliche Anerkennung der Tuberkulosefreiheit von Rinderbeständen in bestimmten Mitgliedstaaten und Regionen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Entscheidung 97/76/EG (1999/467/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/467/EF av 15. juli 1999 om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for tuberkulose, og om oppheving av vedtak 97/76/EF
Commission Decision 1999/489/EC of 5 July 1999 amending for the third time Decision 93/74/EEC concerning the status of Denmark with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 5. Juli 1999 zur dritten Änderung der Entscheidung 93/74/EWG betreffend den Status von Dänemark im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (1999/489/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/489/EB frá 5. júlí 1999 um þriðju breytingu á ákvörðun 93/74/EBE um viðurkenningu Danmerkur með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 1999/489/EF av 5. juli 1999 om tredje endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 1999/496/EC of 6 July 1999 establishing the list of approved zones, with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia, in Germany
Entscheidung der Kommission vom 6. Juli 1999 mit dem Verzeichnis der in Deutschland hinsichtlich der infektiösen hämatopoetischen Nekrose und der viralen hämorrhagischen Septikämie zugelassenen Gebiete (1999/496/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/496/EB frá 6. júlí 1999 um skrá yfir svæði í Þýskalandi sem eru viðurkennd með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og veirublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 1999/496/EF av 6. juli 1999 om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Tyskland
Commission Decision 1999/507/EC of 26 July 1999 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 1999 über Schutzmaßnahmen gegenüber Flughunden, Hunden und Katzen mit Herkunft aus Malaysia (Halbinsel) und Australien (1999/507/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/507/EF av 26. juli 1999 om visse vernetiltak i forbindelse med visse flygende hunder, hunder og katter fra halvøya Malaysia og Australia
Commission Decision 1999/512/EC of 8 July 1999 amending Decision 96/233/EC establishing the list of approved fish farms in Denmark
Entscheidung der Kommission vom 8. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 96/233/EG mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Dänemark (99/512/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/512/EB frá 8. júlí 1999 um breytingu á ákvörðun 96/233/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Danmörku
Kommisjonsvedtak 1999/512/EF av 8. juli 1999 om endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020