EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as ‘ERTMS characteristics’ in Annex II(3) to Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 21. März 2001 zu den Parametern des Teilsystems für Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalisierung des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems ("ERTMS-Daten" gemäß Anhang II Punkt 3 der Richtlinie 96/48/EG) (2001/260/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/260/EB frá 21. mars 2001 um grunnfæribreytur fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfis samevrópska háhraðajárnbrautarkerfisins sem kallast „ERTMS-eiginleikar“ í 3. lið II. viðauka við tilskipun 96/48/EB
|Kommisjonsvedtak 2001/260/EF av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametrene for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, kalt «ERTMS-spesifikasjoner» i vedlegg II nr. 3 til direktiv 96/48/EF
COM(1997) 681
Decision No 1346/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project No 8 in Annex III
Entscheidung Nr. 1346/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1692/96/EG hinsichtlich Seehäfen, Binnenhäfen und intermodaler Terminals sowie des Vorhabens Nummer 8 in Anhang III
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1346/2001/EB frá 22. maí 2001 um breytingu á ákvörðun nr. 1692/96/EB að því er varðar hafnir við sjó, hafnir við vötn og stöðvar fyrir samtengda flutninga svo og framkvæmdaverkefni nr. 8 í III. viðauka
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1346/2001/EF av 22. mai 2001 om endring av vedtak nr. 1692/96/EF med hensyn til sjøhavner, innlandshavner og terminaler for ulike transportsystemer samt prosjekt nr. 8 i vedlegg III
Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG...
Kommisjonsvedtak 2002/731/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styringskontroll og signaler » i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Infrastruktur" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (2002/732/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/732/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «infrastruktur» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the energy subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Energie" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (2002/733/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/733/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems "Betrieb" des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (2002/734/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/734/EF av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF
COM(2002) 357
Commission Decision of 7 November 2002 amending Council Directive 96/49/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by rail must comply with it
Entscheidung der Kommission vom 7. November 2002 zur Änderung der Richtlinie 96/49/EG des Rates hinsichtlich der Fristen bis zu ihrer Anwendung auf Druckfässer, Flaschenbündel und Tanks für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (2002/885/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/885/EB frá 7. nóvember 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/49/EB að því er varðar frestina sem gefnir eru til að þrýstitromlur, hólkasamstæður og tankar til flutnings með járnbrautum á hættulegum farmi uppfylli kröfur hennar
Kommisjonsvedtak 2002/885/EF av 7. november 2002 om endring av rådsdirektiv 96/49/EF med omsyn til fristane for når trykkfat, flaskebatteri og tankar til jarnbanetransport av farleg gods må stette føresegnene i direktivet
COM(2002) 358
Commission Decision of 7 November 2002 amending Council Directive 94/55/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by road must comply with it
Entscheidung der Kommission vom 7. November 2002 zur Änderung der Richtlinie 94/55/EG des Rates hinsichtlich der Fristen bis zu ihrer Anwendung auf Druckfässer, Flaschenbündel und Tanks für den Gefahrguttransport auf der Straße (2002/886/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/886/EB frá 7. nóvember 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 94/55/EB að því er varðar frestina sem gefnir eru til að þrýstitromlur, hólkasamstæður og tankar til flutnings á vegum á hættulegum farmi uppfylli kröfur hennar
Kommisjonsvedtak 2002/886/EF av 7. november 2002 om endring av rådsdirektiv 94/55/EF med hensyn til fristene for når trykkfat, flaskebatterier og tanker til veitransport av farlig gods skal være i samsvar med det
Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network
Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um viðmiðunarreglur bandalagsins við uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins
Rådsvedtak 78/174/EØF av 20. februar 1978 om innføring av en konsultasjonsordning og nedsettelse av en komité for transportinfrastruktur
Common Decision of 28 July 1999 on the basic parameters for the command-and-control and signalling subsystem relating to the trans-European high-speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 über die Eckwerte des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung (1999/569/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/569/EB frá 28. júlí 1999 um grunnfæribreytur fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfis samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins
Kommisjonsvedtak 1999/569/EF av 28. juli 1999 om dei grunnleggjande parametrane for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jarnbanesystemet for høgfartstog
COM(2003) 564
Decision 884/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Decision No 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network
Entscheidung Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1692/96/EG über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 884/2004/EB frá 29. apríl 2004 um breytingu á ákvörðun nr. 1692/96/EB um viðmiðunarreglur Bandalagsins við uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins
Europaparlaments- og Rådsvedtak nr. 884/2004/EF av 29. april 2004 om endring av vedtak nr. 1692/96/EF om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett
Commission Decision 2004/446/EC of 29 April 2004 specifying the basic parameters of the ‘Noise’, ‘Freight Wagons’ and ‘Telematic applications for freight’ Technical Specifications for Interoperability referred to in Directive 2001/16/EC
Entscheidung 2004/446/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur Bestimmung der Eckwerte der technischen Spezifikationen für die Interoperabilität der Bereiche Lärmemissionen, Güterwagen und Telematikanwendungen für den Güterverkehr gemäß der Richtlinie 2001/16/EG
Kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om fastsettelse av de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedrørende «støy», «godsvogner» og «telematikkprogrammer for godstrafikk» nevnt i direktiv 2001/16/EF
Commission Decision 66/2006 of 23 December concering the technical specification for interoperability relating to the subsystem 'rolling stock - noise' of the trans-European conventinal rail system
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2005 über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem Fahrzeuge — Lärm des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems (2006/66/EG)
Kommisjonsvedtak av 23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «rullende materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2006/66/EF)
Commission Decision of 28 March 2006 concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (2006/679/EC)
Entscheidung der Kommission vom 28. März 2006 über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (2006/679/EG)
Kommisjonsvedtak av 28. mars 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2006/679/EF)
Commission Decision 2006/860 of 7 November 2006 concerning a technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high speed rail system and modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system
Entscheidung der Kommission vom 7. November 2006 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/...
Kommisjonsvedtak av 7. november 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF med hensyn til...
Commission decision 2006/861 of 28 July 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem ‘rolling stock - freight wagons’ of the trans-European conventional rail system
Kommisjonsvedtak av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell — godsvogner» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2006/861/EF)
Commission Decision 2006/920 of 11 August 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem ‘Traffic Operation and Management’ of the trans-European conventional rail system
Entscheidung der Kommission vom 11. August 2006 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (2006/920/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2006/920/EF)
Commission Decision 2007/153 of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system and Annex A to Decision 2006/860/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 6. März 2007 zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und...
Kommisjonsvedtak av 6. mars 2007 om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A...
Commission Decision 2008/231 of 1 February 2008 concerning the technical specification of interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system adopted referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC and repealing Commission Decision 2002/734/EC of 30 May 2002
Entscheidung der Kommission vom 1. Februar 2008 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Betrieb des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG des Rates sowie zur Aufhebung der...
Kommisjonsvedtak av 1. februar 2008 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF, og om oppheving av kommisjonsvedtak 2002/734/EF...
Commission Decision 2008/386/EC of 23 April 2008 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system and Annex A to Decision 2006/860/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system
Entscheidung der Kommission vom 23. April 2008 zur Änderung von Anhang A der Entscheidung 2006/679/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems...
Kommisjonsvedtak av 23. april 2008 om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A...
Commission Decision of 08/VIII/2008 laying down additional measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Commission Decision 2009/107/EC of 23 January 2009 amending Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC concerning technical specifications of interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional rail system
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Änderung der Entscheidungen 2006/861/EG und 2006/920/EG über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität zu Teilsystemen des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (2009/107/EG)
Kommisjonsvedtak av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som gjelder for delsystemer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2009/107/EF)
Commission Decision 2009/561/EC of 22 July 2009 amending Decision 2006/679/EC as regards the implementation of the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Änderung der Entscheidung 2006/679/EG hinsichtlich der Umsetzung der technischen Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) des Teilsystems Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalgebung des konventionellen transeuropäischen...
Kommisjonsvedtak av 22. juli 2009 om endring av vedtak 2006/679/EF når det gjelder gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2009/561/EF)
Commission Decision 2009/584/EC of 31 July 2009 establishing the High Level Steering Group on SafeSeaNet
Beschluss der Kommission vom 31. Juli 2009 über die Einsetzung einer hochrangigen Lenkungsgruppe für das SafeSeaNet (2009/584/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 2009 um skipun stýrihóps háttsettra embættismanna um rafrænt tilkynningakerfi í Bandalaginu um skipakomur (SafeSeaNet) (2009/584/EB)
Kommisjonsbeslutning av 31. juli 2009 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt nivå for SafeSeaNet (2009/584/EF)
Commission Decision 2009/810/EC of 22 September 2008 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 22. September 2008 über das in Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Berichtsmuster (2009/810/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. september 2008 um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 (2009/810/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 (2009/810/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement