EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers.
Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschreitende Überweisungen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/5/EB frá 27. janúar 1997 um færslu fjármuna milli landa
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF av 27. januar 1997 om pengeoverføringer på tvers av landegrensene
COM(1998) 090
Directive 98/31/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (CAD II)
Richtlinie 98/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Änderung der Richtlinie 93/6/EWG des Rates über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/31/EB frá 22. júní 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/6/EBE um eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/31/EF av 22. juni 1998 om endring av rådsdirektiv 93/6/EØF om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad
COM(1995) 709
Directive 98/32/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending, as regards in particular mortgages, Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions.
Richtlinie 98/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Änderung - im Hinblick auf Hypotheken - der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/32/EB frá 22. júní 1998 um breytingu, einkum að því er varðar fasteignaveð, á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF av 22. juni 1998 om endring, særlig med hensyn til pantelån, av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning
COM(1996) 183
Directive 98/33/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending article 12 of Directive 77/780/EEC on the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Articles 2. 5, 6, 7, 8 of and Annexes II and III to Council Directive 89/647/EEC a solvency ratio for credit institutions and Article 2 of and Annex II to Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions
Richtlinie 98/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Änderung des Artikels 12 der Richtlinie 77/780/EWG des Rates über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, der Artikel 2, 5, 6, 7 und 8 sowie der Anhänge II und III der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/33/EB frá 22. júní 1998 um breytingu á 12. gr. tilskipunar ráðsins 77/780/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um stofnun og rekstur lánastofnana, 2., 5., 6., 7., 8. gr. og II. og III. viðauka tilskipunar ráðsins 89/647/EBE um...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EF av 22. juni 1998 om endring av artikkel 12 i rådsdirektiv 77/780/EØF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, artikkel 2, 5, 6, 7 og 8 i og vedlegg II og III til rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners...
COM(1998) 038
Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group.
Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versicherungsgruppe angehörenden Versicherungsunternehmen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en forsikringsgruppe
COM(2004) 273
Directive 2005/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on reinsurance and amending Council Directives 73/239/EEC, 92/49/EEC as well as Directives 98/78/EC and 2002/83/EC (1)
Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2005 über die Rückversicherung und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 92/49/EWG des Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 2002/83/EG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/68/EB frá 16. nóvember 2005 um endurtryggingu og um breytingu á tilskipunum ráðsins 73/239/EBE og 92/49/EBE, svo og tilskipunum 98/78/EB og 2002/83/EB
Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring og om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF og 92/49/EØF og av direktiv 98/78/EF og 2002/83/EF
COM(2002) 244
Directive 2005/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC and 90/232/EEC and Directive 200/26/EC relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
Richtlinie 2005/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 zur Änderung der Richtlinien 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG und 90/232/EWG des Rates sowie der Richtlinie 2000/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Kraftfahrzeug-...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/14/EB frá 11. maí 2005 um breytingu á tilskipunum ráðsins 72/166/EBE, 84/5/EBE, 88/357/EBE og 90/232/EBE og á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/26/EB að því er varðar ábyrgðartryggingu vélknúinna ökutækja
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om endring av rådsdirektiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF om ansvarsforsikring for motorvogn
COM(2004) 448
Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
Commission Directive 2004/69/EC of 27 April 2004 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of ‘multilateral development banks’
Richtlinie 2004/69/EG der Kommission vom 27. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Definition der "multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/69/EB frá 27. apríl 2004 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB að því er varðar skilgreiningu á „fjölþjóðlegum þróunarbönkum“
Kommisjonsdirektiv 2004/69/EF av 27. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 med hensyn til definisjon av «multilaterale utviklingsbanker»
Commission Directive 2006/29/EC of 8 March 2006 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion or inclusion of certain institutions from the scope of application
Richtlinie 2006/29/EG der Kommission vom 8. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Ausschlusses bzw. der Aufnahme bestimmter Institute aus ihrem/in ihren Anwendungsbereich
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/29/EB frá 8. mars 2006 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB að því er tekur til þess hvort tilteknar stofnanir falli utan gildissviðs hennar eða undir það
Kommisjonsdirektiv 2006/29/EF av 8. mars 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF med hensyn til visse institusjoners utelukkelse fra eller innlemmelse i dets virkeområde
Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60 of the European Parliament and of the Council as regards the definition of "politically exposed person" and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von politisch exponierte Personen und der Festlegung der technischen Kriterien für...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB frá 1. ágúst 2006 þar sem mælt er fyrir um framkvæmdarráðstafanir vegna tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB að því er varðar skilgreininguna á „einstaklingur í pólitískum áhættuhópi“ og tæknilegar kröfur varðandi...
Kommisjonsdirektiv 2006/70/EF av 1. august 2006 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF med omsyn til definisjonen av «politisk utsett person» og dei tekniske kriteria for forenkla framgangsmåtar for kundekontroll og for unntak i...
COM(2008) 602
Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management
Richtlinie 2009/111/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG hinsichtlich Zentralorganisationen zugeordneter Banken, bestimmter Eigenmittelbestandteile, Großkredite, Aufsichtsregelungen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/111/EB frá 16. september 2009 um breytingar á tilskipunum 2006/48/EB, 2006/49/EB og 2007/64/EB að því er varðar banka sem tengjast miðlægum stofnunum, tiltekna þætti eigin fjár, stórar áhættuskuld- bindingar, fyrirkomulag eftirlits og...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/111/EF av 16. september 2009 om endring av direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF med hensyn til banker tilknyttet sentralorganer, visse elementer knyttet til ansvarlig kapital, store engasjementer, tilsynsordninger og krisehåndtering
Council Directive 92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive)
Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG (Dritte Richtlinie Schadenversicherung)
Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directive)
Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie Lebensversicherung)
Council Directive 91/633/EEC of 3 December 1991 implementing Directive 89/299/EEC on the own funds of credit institutions
Richtlinie 91/633/EWG des Rates vom 3. Dezember 1991 zur Durchführung der Richtlinie 89/299/EWG über die Eigenmittel von Kreditinstituten
Council Directive 92/16/EEC of 16 March 1992 amending Directive 89/299/EEC on the credit institution's own funds
Richtlinie 92/16/EWG des Rates vom 16. März 1992 zur Änderung der Richtlinie 89/299/EWG über die Eigenmittel von Kreditinstituten
Council Directive 92/30/EEC of 6 April 1992 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis
Richtlinie 92/30/EWG des Rates vom 6. April 1992 über die Beaufsichtigung von Kreditinstituten auf konsolidierter Basis
Council Directive 92/121/EEC of 21 December 1992 on the monitoring and control of large exposures of credit institutions
Richtlinie 92/121/EWG des Rates vom 21. Dezember 1992 über die Überwachung und Kontrolle der Großkredite von Kreditinstituten
Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions
Richtlinie 93/6/EWG des Rates vom 15. März 1993 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten
Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field
Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen
Commission Directive 94/7/EC of 15 March 1994 adapting Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions as regards the technical definition of 'multilateral development banks
Richtlinie 94/7/EG der Kommission vom 15. März 1994 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute betreffend die technische Definition der ,,multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/7/EB frá 15. mars 1994 um aðlögun á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því er varðar tæknilega skilgreiningu á ,,fjölþjóðlegum þróunarbönkum”
Kommisjonsdirektiv 94/7/EF av 15. mars 1994 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/ 647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av «multilaterale utviklingsbanker»
Directive 94/18/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 amending Directive 80/390/EEC coordinating the requirements for the drawing up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the admission of securities to official stock-exchange listing, with regard to the obligation to publish listing particulars
Richtlinie 94/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 zur Änderung der Richtlinie 80/390/EWG zur Koordinierung der Bedingungen für die Erstellung, die Kontrolle und die Verbreitung des Prospekts, der für die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/18/EB frá 30. maí 1994 um breytingu á tilskipun 80/390/EBE, til samræmingar á kröfum um gerð, athugun og dreifingu á skráningarlýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru tekin til opinberrar skráningar á verðbréfaþingi, með tilliti til...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/18/EF av 30. mai 1994 om endring av direktiv 80/390/EØF om samordning av kravene til utforming, kontroll og spredning av prospekter som skal offentliggjøres i forbindelse med opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs, med...
Commission Directive 95/15/EC of 31 May 1995 adapting Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions, as regards the technical definition of 'Zone A' and in respect of the weighting of asset items constituting claims carrying the explicit guarantee of the European Communities
Richtlinie 95/15/EG der Kommission vom 31. Mai 1995 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute hinsichtlich der technischen Definition der "Zone A" sowie der Gewichtung der Aktiva in Form von durch die...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/15/EB frá 31. maí 1995 um aðlögun á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því er varðar tæknilega skilgreiningu á ,,svæði A“ og með hliðsjón af vægi eignaliða sem eru kröfur með beinni ábyrgð Evrópubandalaganna
Kommisjonsdirektiv 95/15/EF av 31. mai 1995 om tilpassing av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med omsyn til den tekniske definisjonen av “sone A” og vektlegginga av aktiva som er krav med uttrykkjeleg garanti frå Dei europeiske Fellesskapa
European Parliament and Council Directive 95/26/EC of 29 June 1995 amending Directives 77/780/EEC and 89/646/EEC in the field of credit institutions, Directives 73/239/EEC and 92/49/EEC in the field of non- life insurance, Directives 79/267/EEC and 92/96/EEC in the field of life assurance, Directive 93/22/EEC in the field of investment firms and Directive 85/611/EEC in the field of undertakings for collective investment in transferable securities (Ucits), with a view to reinforcing prudential supervision
Richtlinie 95/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der Richtlinien 77/780/EWG und 89/646/EWG betreffend Kreditinstitute, der Richtlinien 73/239/EWG und 92/49/EWG betreffend Schadenversicherungen, der Richtlinien 79/267/EWG und 92/96/EWG...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/26/EB frá 29. júní 1995 um breytingu á tilskipunum 77/780/EBE og 89/646/EBE um lánastofnanir, tilskipunum 73/239/EBE og 92/49/EBE um aðrar tryggingar en líftryggingar, tilskipunum 79/267/EBE og 92/96/EBE um líftryggingar, tilskipun 93/22/...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF av 29. juni 1995 om endring av direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om kredittinstitusjoner, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadeforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om investeringsforetak...
Commission Directive 95/67/EC of 15 December 1995 making a technical amendment to Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions as regards the definition of 'multilateral development banks'
Richtlinie 95/67/EG der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute betreffend die technische Definition der "multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/67/EB frá 15. desember 1995 um tæknilega breytingu á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því ervarðar skilgreiningu á hugtakinu ,,fjölþjóðlegir þróunarbankar”
Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember 1995 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale utviklingsbanker”

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020