EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/363/EC of 14 May 2003 approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in certain areas of Belgium
Entscheidung der Kommission vom 14. Mai 2003 zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Gebieten Belgiens (2003/363/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/363/EF av 14. mai 2003 om godkjenning av den planen som er lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område i Belgia (meldt under nummeret K(2003) 1529)
Commission Regulation (EC) No 68/2003 of 16 January 2003 concerning the use of information from sources other than statistical surveys and the time limits for the communication of the results for the 2003 survey on the structure of agricultural holdings
Verordnung (EG) Nr. 68/2003 der Kommission vom 16. Januar 2003 über die Verwendung von Informationen aus anderen Quellen als statistischen Erhebungen und die Fristen für die Übermittlung der Ergebnisse der Erhebung 2003 über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2003 frá 16. janúar 2003 um notkun upplýsinga úr öðrum heimildum en tölfræðilegum könnunum og fresti til að skila niðurstöðum könnunar 2003 á framleiðsluskipan á bújörðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2003 av 16. januar 2003 om bruken av opplysningar frå andre kjelder enn statistiske granskingar, og om fristane for oversending av resultata av granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003
Commission Regulation (EC) No 223/2003 of 5 February 2003 on labelling requirements related to the organic production method for feedingstuffs, compound feedingstuffs and feed materials and amending Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 223/2003 der Kommission vom 5. Februar 2003 zur Festlegung von Etikettierungsvorschriften für Futtermittel, Mischfuttermittel und Futtermittel-Ausgangserzeugnisse aus ökologischem Landbau und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 223/2003 frá 5. febrúar 2003 um kröfur sem gerðar eru um merkingar í tengslum við lífræna framleiðslu fóðurs, fóðurblandna og fóðurefna og breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 av 5. februar 2003 om krav til merking knyttet til økologiske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB frá 27. janúar 2003 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu Artikel 9
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB frá 27. janúar 2003 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
Commission Decision 2003/839/EC of 21 November 2003 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2003 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/839/EB frá 21. nóvember 2003 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og iðradreps (tilkynnt með númeri C(2003) 4313)
Kommisjonsvedtak 2003/839/EF av 21. november 2003 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller...
Commission Directive 2003/113/EC of 3 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards the fixing of maximum levels for certain pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Richtlinie 2003/113/EG der Kommission vom 3. Dezember 2003 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von bestimmten Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/113/EB frá 3. desember 2003 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE varðandi hámarksgildi tiltekinna varnarefnaleifa í og á kornvörum, matvælum úr dýraríkinu og tilteknum vörum úr jurtaríkinu,...
Kommisjonsdirektiv 2003/113/EF av 3. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for rester av visse plantevernmidler i og på korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse...
Commission Directive 2003/118/EC of 5 December 2003 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for acephate, 2,4-D and parathion-methyl
Richtlinie 2003/118/EG der Kommission vom 5. Dezember 2003 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acephat, 2,4-D und Parathion-Methyl
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/118/EB frá 5. desember 2003 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asefat, 2,4-D og paraþíonmetýl
Kommisjonsdirektiv 2003/118/EF av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av acefat, 2,4-D og parationmetyl
Commission Directive 2003/121/EC of 15 December 2003 amending Directive 98/53/EC laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in foodstuffs
Richtlinie 2003/121/EG der Kommission vom 15. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 98/53/EG der Kommission zur Festlegung von Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle bestimmter Lebensmittel auf Einhaltung der Höchstgehalte für Kontaminanten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/121/EB frá 15. desember 2003 um breytingu á tilskipun 98/53/EB um sýnatöku- og greiningaraðferðir vegna opinbers eftirlits með magni tiltekinna mengunarefna í matvælum
Kommisjonsdirektiv 2003/121/EF av 15. desember 2003 om endring av direktiv 98/53/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av visse forurensende stoffer i næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks
Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der Kommission vom 20. November 2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisationen und Personen, die diese...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003 frá 20. nóvember 2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver
Commission Regulation (EC) No 2144/2003 of 8 December 2003 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 2144/2003 der Kommission vom 8. Dezember 2003 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2144/2003 frá 8. desember 2003 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2144/2003 av 8. desember 2003 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
Commission Decision 2003/11/EC of 10 January 2003 amending Council Directive 85/511/EEC as regards the lists of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 2003 zur Änderung der Richtlinie 85/511/EWG des Rates bezüglich des Verzeichnisses der für den Umgang mit MKS-Lebendvirus zugelassenen Laboratorien (2003/11/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/11/EF av 10. januar 2003 om endring av rådsdirektiv 85/511/EØF med hensyn til listene over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus
Commission Decision 2003/42/EC of 10 January 2003 amending Council Directive 92/118/EEC as regards requirements for collagen
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 2003 zur Änderung der Richtlinie 92/118/EWG des Rates im Hinblick auf die Vorschriften über Kollagen (2003/42/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/42/EF av 10. januar 2003 om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen
Commission Decision 2003/83/EC of 5 February 2003 amending Council Directive 95/70/EC introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs
Entscheidung der Kommission vom 5. Februar 2003 zur Änderung der Richtlinie 95/70/EG des Rates zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten (2003/83/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB frá 5. febrúar 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/70/EB um lágmarksráðstafanir Bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum sem herja á samlokur (tvískelja lindýr)
Kommisjonsvedtak 2003/83/EF av 5. februar 2003 om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr
Commission Decision 2003/100/EC of 13 February 2003 laying down minimum requirements for the establishment of breeding programmes for resistance to transmissible spongiform encephalopathies in sheep
Entscheidung der Kommission vom 13. Februar 2003 zur Festlegung von Mindestanforderungen an die Aufstellung von Programmen zur Züchtung von Schafen auf Resistenz gegen übertragbare spongiforme Enzephalopathien (2003/100/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 2003 om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot overførbar spongiform encefalopati hos sau
Commission Decision 2003/114/EC of 19 February 2003 amending for the third time Decision 2002/308/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2003 zur dritten Änderung der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/114/EB frá 19. febrúar 2003 um þriðju breytingu á ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps
Kommisjonsvedtak 2003/114/EF av 19. februar 2003 om tredje endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Decision 2003/121/EC of 11 February 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to vacuum cleaners
Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 2003 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Staubsauger (2003/121/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/121/EB frá 11. febrúar 2003 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir ryksugur
Kommisjonsvedtak 2003/121/EF av 11. februar 2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til støvsugarar
Commission Decision 2003/130/EC of 26 February 2003 amending Decision 2001/618/EC to include the whole territory of Germany in the list of Member States and regions free of Aujeszky's disease and certain departments of France in the lists of Member States and regions free of this disease and regions where approved eradication programmes are in place
Entscheidung der Kommission vom 26. Februar 2003 zur Änderung der Entscheidung 2001/618/EG im Hinblick auf die Aufnahme des gesamten Hoheitsgebiets Deutschlands in die Liste der Mitgliedstaaten und Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind, sowie im Hinblick auf die...
Kommisjonsvedtak 2003/130/EF av 26. februar 2003 om endring av vedtak 2001/618/EF med sikte på å inkludere hele Tysklands territorium i listen over medlemsstater og regioner som er fri for pseudorabies, og visse departementer i Frankrike i listen over medlemsstater og regioner...
Commission Decision 2003/135/EC of 27 February 2003 on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Germany, in the federal states of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Saarland
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2003 zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in den deutschen Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz...
Kommisjonsvedtak 2003/135/EF av 27. februar 2003 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og...
Commission Decision 2003/136/EC of 27 February 2003 on the approval of the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in Luxembourg
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2003 über die Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest und Notimpfung gegen die klassische Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in Luxemburg (2003/136/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/136/EF av 27. februar 2003 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg
Administrative Commission Decision No 186 of 27 June 2003 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 101)
Beschluss Nr. 186 vom 27. Juni 2002 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 101) (2003/149/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 186 frá 27. júní 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101) (2003/149/EB)
Beslutning gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 186 av 27. juni 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101) (2003/149/EF)
Commission Decision of 7 March 2003 amending regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of halon 1301 and halon 2111
Entscheidung der Kommission vom 7. März 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit Halon 1301 und Halon 1211 (2003/160/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/160/EB frá 7. mars 2003 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar notkun halons 1301 og halons 1211
Kommisjonsvedtak 2003/160/EF av 7. mars 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til bruk av halon 1301 og halon 1211
Commission Decision 2003/164/ECof 10 March 2003 amending Decision 1999/466/EC establishing the officially brucellosis-free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States
Entscheidung der Kommission vom 10. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 1999/466/EG über die amtliche Anerkennung der Brucellosefreiheit von Rinderbeständen bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten (2003/164/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/164/EF av 10. mars 2003 om endring av vedtak 1999/466/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose
Commission Decision 2003/177/EC of 12 March 2003 amending Decision 1999/465/EC establishing the officially enzootic-bovine-leukosis-free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States
Entscheidung der Kommission vom 12. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 1999/465/EG zur Feststellung des amtlich anerkannt rinderleukosefreien Status von Rinderbeständen in bestimmten Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten (2003/177/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/177/EF av 12. mars 2003 om endring av vedtak 1999/465/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose
Commission Decision of 14 February 2003 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents and amending Decision 1999/476/EC
Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2003 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/476/EG (2003/200/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/200/EB frá 14. febrúar 2003 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni og um breytingu á ákvörðun 1999/476/EB
Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om endring av vedtak 1999/476/EF

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020