EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of June 6 2003 amending Decision 96/603/EC establishing the list of products belonging to Classes A "No contribution to fire" provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 2003 zur Änderung der Entscheidung 96/603/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorie A "Kein Beitrag zum Brand" gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/424/EB frá 6. júní 2003 um breytingu á ákvörðun 96/603/EB um samantekt skrár yfir vörur sem falla undir flokk A „Stuðlar ekki að útbreiðslu elds“ sem kveðið er á um í ákvörðun 94/611/EB um framkvæmd 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um...
Kommisjonsvedtak 2003/424/EF av 6. juni 2003 om endring av vedtak 96/603/EF om utarbeiding av lista over byggjevarer som høyrer inn under klasse A «Bidrar ikke til brann» i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggevarer [meldt under...
Commission Decision 2003/436/EC of 16 June 2003 amending Decision 2002/975/EC on introducing vaccination to supplement the measures to control infections with low pathogenic avian influenza in Italy and on specific movement control measures
Entscheidung der Kommission vom 16. Juni 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/975/EG über ein Impfprogramm in Ergänzung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Infektionen mit schwach pathogenen Geflügelpestviren in Italien und über spezifische Verbringungsbeschränkungen (2003/436/...
Kommisjonsvedtak 2003/436/EF av 16. juni 2002 om endring av vedtak 2002/975/EF om innføring av vaksinasjon for å utfylle vernetiltaka mot svakt sjukdomsframkallande aviær influensa-virus i Italia, og om særlege tiltak for kontroll med flytting (meldt under nummeret K(2002)1834)
Commission Decision 2003/458/EC of 12 June 2003 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2003 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/458/EB frá 12. júní 2003 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps (tilkynnt með númeri C(2003) 1813)
Kommisjonsvedtak 2003/458/EF av 12. juni 2003 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge...
Commission Decision 2003/466/EC of 13 June 2003 establishing criteria for zoning and official surveillance following suspicion or confirmation of the presence of infectious salmon anaemia (ISA)
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2003 mit Kriterien für die Zonenabgrenzung und die amtliche Überwachung bei Verdacht auf oder Feststellung der Infektiösen Anämie der Lachse (ISA) (2003/466/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/466/EB frá 13. júní 2003 um viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist hans er staðfest (tilkynnt með númeri C(2003) 1831)
Kommisjonsvedtak 2003/466/EF av 13. juni 2003 om fastsettelse av kriterier for opprettelse av soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller bekreftet forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA) (meddelt under nummer K(2003) 1831)
Commission Decision 2003/470/EC of 24 June 2003 on the authorisation of certain alternative methods to be used in microbiological testing of meat intended for Finland and Sweden
Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 2003 zur Zulassung bestimmter alternativer Methoden für die mikrobiologische Untersuchung von für Finnland und Schweden bestimmtem Fleisch (2003/470/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/470/EF av 24. juni 2003 om løyve til å nytte visse alternative metodar for mikrobiologisk gransking av kjøt som er meint for Finland og Sverige (meldt under nummeret K(2003) 1928)
Commission Decision 2003/506/EC of 3 July 2003 amending Decisions 2001/881/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries, and 2002/459/EC listing the units in the ANIMO computer network
Entscheidung der Kommission vom 3. Juli 2003 zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen und der Entscheidung...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/506/EB frá 3. júlí 2003 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og 2002/459/EB 2002/459/EB um að skrá...
Kommisjonsvedtak 2003/506/EF av 3. juli 2003 om endring av 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og av vedtak 2002/459/EF om utarbeiding av ei...
Commission Decision 2003/550/EC of 22 July 2003 amending Decision 2002/79/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/79/EG der Kommission zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist (2003/550/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/550/EB frá 22. júlí 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/79/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan [tilkynnt með númeri C(2003) 2602]
Kommisjonsvedtak 2003/550/EF av 22. juli 2003 om endring av vedtak 2002/79/EF om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina [meldt under nummeret K(2003) 2602]
Commission Decision 2003/551/EC of 22 July 2003 amending Decision 97/830/EC repealing Decision 97/613/EC and imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in or consigned from Iran
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2003 zur Änderung der Entscheidung 97/830/EG zur Aufhebung der Entscheidung 97/613/EG und zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/551/EB frá 22. júlí 2003 um breytingu á ákvörðun 97/830/EB um niðurfellingu á ákvörðun 97/613/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr pistasíuhnetum, sem eru upprunnar í Íran eða...
Kommisjonsvedtak 2003/551/EF av 22. juli 2003 om endring av vedtak 97/830/EF om oppheving av vedtak 97/613/EF og om særskilde vilkår for import av pistasienøtter og visse produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i eller er sende frå Iran [meldt under nummeret K(2003)...
Commission Decision 2003/552/EC of 22 July 2003 amending Decision 2002/80/EC imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
Entscheidung der Kommission vom 22. Juli 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/80/EG der Kommission zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Feigen, Haselnüssen, Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft die Türkei...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/552/EB frá 22. júlí 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/80/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fíkjum, heslihnetum og pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Tyrklandi eða sendar þaðan [...
Kommisjonsvedtak 2003/552/EF v 22. juli 2003 om endring av vedtak 2002/80/EF om innføring av særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia [meldt under nummeret K(2003) 2604]
Commission Decision 2003/565/EC of 25 July 2003 extending the time period provided for in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 2003 zur Verlängerung des Zeitraums gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (2003/565/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/565/EB frá 25. júlí 2003 um framlengingu tímabilsins sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr. tilskipunar ráðsins 91/414/EBE [tilkynnt með númeri C(2003) 2692]
Kommisjonsvedtak 2003/565/EF av 25. juli 2003 om lenging av det tidsrommet som er fastsett i artikkel 8 nr. 2 i rådsdirektiv 91/414/EØF [meldt under nummeret K(2003) 2692]
Commission Decision 2003/575/EC of 1 August 2003 amending Decision 2001/618/EC to include certain departments of France and a Province in Italy in the lists of Member States and regions free of Aujeszky's disease and regions where approved Aujeszky's disease eradication programmes are in place
Entscheidung der Kommission vom 1. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2001/618/EG im Hinblick auf die Aufnahme bestimmter französischer Departements und einer italienischen Provinz in die Liste der Mitgliedstaaten und Regionen, die frei von der Aujeszky-Krankheit sind,...
Kommisjonsvedtak 2003/575/EF av 1. august 2003 om endring av vedtak 2001/618/EF for å inkludere visse franske departementer og en italiensk provins i listene over medlemsstater og regioner som er fri for pseudorabies, og over regioner der det er iverksatt godkjente...
Commission Decision 2003/580/EC of 4 August 2003 amending Decision 2000/49/EC repealing Decision 1999/356/EC and imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from Egypt
Entscheidung der Kommission vom 4. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/49/EG zur Aufhebung der Entscheidung 1999/356/EG und zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/580/EB frá 4. ágúst 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/49/EB um niðurfellingu á ákvörðun 1999/356/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr jarðhnetum, sem eru upprunnar í Egyptalandi eða...
Kommisjonsvedtak 2003/580/EF av 4. august 2003 om endring av vedtak 2000/49/EF om oppheving av vedtak 1999/356/EF og om særskilde vilkår for import av jordnøtter og visse produkt framstilte av jordnøtter som har opphav i eller er sende frå Egypt (meldt under nummeret K(2003)...
Commission Decision 2003/630/EC of 29 August 2003 laying down the transitional measures to be applied by Hungary with regard to veterinary checks on products of animal origin from Romania
Entscheidung der Kommission vom 29. August 2003 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für Ungarn im Hinblick auf Veterinärkontrollen für Erzeugnisse tierischen Ursprungs aus Rumänien (2003/630/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/630/EB frá 29. ágúst 2003 um bráðabirgðaráðstafanir sem gera skal í Ungverjalandi með tilliti til heilbrigðiseftirlits með afurðum úr dýraríkinu frá Rúmeníu (tilkynnt með númeri C(2003) 3074)
Kommisjonsvedtak 2003/630/EF av 29. august 2003 om overgangstiltak for Ungarn med omsyn til veterinærkontroll av produkt av animalsk opphav frå Romania (meldt under nummeret K(2003) 3074)
Commission Decision 2003/729/EC of 6 October 2003 amending Decision 2002/300/EC establishing the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens
Entscheidung der Kommission vom 6. Oktober 2003 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2002/300/EG mit dem Verzeichnis der hinsichtlich Bonamia ostreae und/oder Marteilia refringens zugelassenen Gebiete (2003/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/729/EB frá 6. október 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (tilkynnt með númeri C(2003) 3463)
Kommisjonsvedtak 2003/729/EF av 6. oktober 2003 om endring av vedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (meldt under nummeret K(2003) 3463)
Administrative Commission Decision No 189 of 18 June 2003 aimed at introducing a European health insurance card to replace the forms necessary for the application of Council Regulations 1408/71 and 574/72 as regards access to health care during a temporary stay in a Member State other than the competent State or the State of residence
Beschluss Nr. 189 vom 18. Juni 2003 zur Ersetzung der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke für den Zugang zu Sachleistungen bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem...
Ákvörðun nr. 189 frá 18. júní 2003 sem miðar að því að taka upp evrópskt sjúkratryggingakort í stað eyðublaða sem eru nauðsynleg til beitingar reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 að því er varðar aðgang að heilbrigðisaðstoð meðan á tímabundinni dvöl stendur...
Beslutning nr. 189 av 18. juni 2003 om innføring av et europeisk helsetrygdkort som erstatning for de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 for tilgang til helsetjenester under et midlertidig opphold i en annen...
Administrative Commission Decision No 191 of 18 June concerning the replacement of forms E 111 and E 111 B by the European health insurance card
Beschluss Nr. 191 vom 18. Juni 2003 betreffend die Ersetzung der Vordrucke E 111 und E 111B durch die europäische Krankenversicherungskarte (2003/753/EG)
Ákvörðun nr. 191 frá 18. júní 2003 um að evrópska sjúkratryggingakortið komi í stað eyðublaðanna E 111 og E 111 B (2003/753/EB)
Beslutning nr. 191 av 18. juni 2003 om utskiftning av blankettene E 111 og E 111 B med det europeiske helsetrygdkort (2003/753/EF)
Commission Decision 2003/774/EC of 30 October 2003 approving certain treatments to inhibit the development of pathogenic micro-organisms in bivalve molluscs and marine gastropods
Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 2003 zur Genehmigung bestimmter Verfahren zur Hemmung der Entwicklung pathogener Mikroorganismen in Muscheln und Meeresschnecken (2003/774/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/774/EB frá 30. október 2003 um viðurkenningu á ákveðnum aðferðum til að hindra myndun sýkla í samlokum og sæsniglum (tilkynnt með númeri C(2003) 3984)
Kommisjonsvedtak 2003/774/EF av 30. oktober 2003 om godkjenning av visse handsamingsmetodar for å hemme utvikling av sjukdomsframkallande mikroorganismar i muslingar og sjølevande sniglar [meldt under nummeret K(2003) 3984]
Commission Decision 2003/803/EC of 26 November 2003 establishing a model passport for the intra-Community movements of dogs, cats and ferrets
Entscheidung der Kommision vom 26. November 2003 zur Festlegung eines Musterausweises für die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zwischen Mitgliedstaaten .) (2003/803/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. november 2003 om opprettelse av et standardpass for forflytning av hunder, katter og ildrer innenfor Fellesskapet (2003/803)
Commission Decision 2003/828/EC of 25 November 2003 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 25. November 2003 zur Abgrenzung von Schutz- und Überwachungszonen in Bezug auf die Blauzungenkrankheit (2003/828/EG)
Kommisjonsvedtak 2003/828/EF av 25. november 2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue [meddelt under nummer K(2003) 4335]
Commission Decision 2003/831/EC of 20 November 2003 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards changes and further additions to the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 20. November 2003 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG hinsichtlich der Änderung und Erweiterung des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2003/831/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/831/EB frá 20. nóvember 2003 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar breytingar og frekari viðbætur við skrána yfir skoðunarstöðvar á landamærum (tilkynnt með númeri C(2003) 4234)
Kommisjonsvedtak 2003/831/EF av 20. november 2003 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til endringar og tilføyingar i lista over grensekontrollstasjonar [meldt under nummeret K(2003) 4234]
Administrative Commission Decision No 190 of 18 June 2003 concerning the technical specifications of the European health insurance card.
Beschluss Nr. 190 vom 18. Juni 2003 betreffend die technischen Merkmale der europäischen Krankenversicherungskarte (2003/752/EG)
Ákvörðun nr. 190 frá 18. júní 2003 um tækniforskriftir fyrir Evrópska sjúkratryggingakortið (2003/752/EB)
Beslutning nr. 190 av 18. juni 2003 om tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkort (2003/752/EF)
Commission Recommendation of 10 July 2003 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a community eco-management and audit scheme (EMAS) concerning the selection and use of environmental performance indicators.
Empfehlung der Kommission vom 10. Juli 2003 über Leitlinien zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/532/EB frá 10. júlí 2003 um leiðbeiningar að því er varðar framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001 um að heimila frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS) um val og notkun...
Kommisjonsrekommandasjon 2003/532/EF av 10. juli 2003 om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) med hensyn til valg og...
Commission Recommendation 2003/558/EC of 25 July 2003 on the processing of caller location information in electronic communication networks for the purpose of location-enhanced emergency call services
Empfehlung der Kommission vom 25. Juli 2003 zur Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort in elektronischen Kommunikationsnetzen an um Standortangaben erweiterte Notrufdienste
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2003/558/EB frá 25. júlí 2003 um vinnslu í rafrænum fjarskiptanetum á upplýsingum um staðsetningu þess sem hringir að því er varðar staðsetningartengda neyðarsímsvörunarþjónustu
Kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF av 25. juli 2003 om behandling av lokaliseringsopplysninger i elektroniske kommunikasjonsnett med henblikk på nødmeldingstjenester utvidet med anropslokalisering
Commission Directive 2003/1/EC of 6 January 2003 adapting to technical progress Annex II to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Richtlinie 2003/1/EG der Kommission vom 6. Januar 2003 zur Anpassung des Anhangs II der Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/1/EB frá 6. janúar 2003 um aðlögun að tækniframförum á II. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur
Kommisjonsdirektiv 2003/1/EF av 6. januar 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter
Commission Directive 2003/2/EC of 6 January 2003 relating to restrictions on the marketing and use for arsenic (tenth adaptation to technical progress to Council Directive 76/769)
Richtlinie 2003/2/EG der Kommission vom 6. Januar 2003 über Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Arsen (zehnte Anpassung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates an den technischen Fortschritt)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/2/EB frá 6. janúar 2003 varðandi takmarkanir á sölu og notkun arsens (tíunda aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/769/EBE)
Kommisjonsdirektiv 2003/2/EF av 6. januar 2003 om begrensning av markedsføring og bruk av arsen (tiende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/769/EØF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement