EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1087 of 23 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons, the performance of analyses, testing or diagnoses and the period of application of temporary measures
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1087 der Kommission vom 23. Juli 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/466 hinsichtlich der Durchführung amtlicher Kontrollen und anderer amtlicher Tätigkeiten durch eigens hierzu ermächtigte natürliche Personen, der...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1977 of 26 November 2019 concerning the authorisation of phenylmethanethiol, benzyl methyl sulfide, sec-pentylthiophene, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal and 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone as feed additives for cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1977 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von Phenylmethanthiol, Benzylmethylsulfid, sec-Pentylthiophen, Tridec-2-enal, 12-Methyltridecanal, 2,5-Dimethylphenol, Hexa-2(trans),4(trans)-dienal und 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-...
D060709/03
Commission Regulation (EU) 2019/1091 of 26 June 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for export of products containing processed animal protein derived from ruminants and non-ruminants
Verordnung (EU) 2019/1091 der Kommission vom 26. Juni 2019 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Ausfuhr von Erzeugnissen, die verarbeitetes tierisches Protein von Wiederkäuern...
D064623/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/146 of 3 February 2020 amending Regulation (EU) No 333/2010, Implementing Regulation (EU) 2017/2312, Implementing Regulation (EU) 2018/1081, Implementing Regulation (EU) 2016/897, Implementing Regulation (EU) 2019/893 and Regulation (EU) No 184/2011 concerning the authorisations of the preparation of Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) 2020/146 der Kommission vom 3. Februar 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 333/2010, der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2312, der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1081, der Durchführungsverordnung (EU) 2016/897, der Durchführungsverordnung...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/851 of 26 May 2016 amending the Annex to Decision 2009/719/EC as regards the authorisation for Croatia to revise its BSE annual monitoring programme
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/851 der Kommission vom 26. Mai 2016 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2009/719/EG hinsichtlich der Ermächtigung Kroatiens, sein jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 om endring av vedlegget til vedtak 2009/719/EF med omsyn til løyve til at Kroatia reviderer det årlege programmet sitt for overvaking av BSE
Commission Regulation (EU) No 656/2013 of 10 July 2013 laying down transitional measures regarding the model passport issued in Croatia for dogs, cats and ferrets
Verordnung (EU) Nr. 656/2013 der Kommission vom 10. Juli 2013 mit Übergangsmaßnahmen hinsichtlich des in Kroatien ausgestellten Musterausweises für Hunde, Katzen und Frettchen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 656/2013 frá 10. júlí 2013 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar fyrirmynd að vegabréfi sem er gefið út í Króatíu fyrir hunda, ketti og frettur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildrer
Commission Implementing Decision 2013/346/EU of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 2009/158/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung des von Kroatien vorgelegten Plans für die Zulassung von Betrieben zum Handel mit Geflügel und Bruteiern innerhalb der Union gemäß der Richtlinie 2009/158/EG des Rates (2013/346/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt áætlunar, sem Króatía hefur lagt fram, um samþykki fyrir starfsstöðvum vegna viðskipta innan Sambandsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins 2009/158/EB (tilkynnt með númeri C(2013)...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF (2013/346/EU)
Commission Implementing Decision 2013/347/EU of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung der von Kroatien vorgelegten Krisenpläne zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen (2013/347/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt viðbragðsáætlana, sem Króatía hefur lagt fram, til að verjast tilteknum dýrasjúkdómum (tilkynnt með númeri C(2013) 3992) (2013/347/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer (2013/347/EU)
Commission Implementing Decision 2013/290/EU of 14 June 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces due to the accession of Croatia (notified under document C(2013) 3474)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES infolge des Beitritts Kroatiens (2013/290/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Króatíu (tilkynnt með númeri C(2013) 3474) (2013/290/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia (2013/290/EU)
Commission Implementing Decision 2013/291/EU of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013 (notified under document C(2013) 3475)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die unter die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen und die vor dem 1. Juli 2013 aus Drittstaaten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar inn til Króatíu frá þriðju löndum fyrir 1. júlí 2013 (tilkynnt með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013 (2013/291/...
Council Regulation (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, transport policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and fundamental rights, justice, freedom and security, environment, customs union, external relations, foreign, security and defence policy and institutions, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit,...
Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 517/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar, matvælaöryggis, stefnu er varðar heilbrigði dýra og plantna, stefnu í...
Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk,...
Council Directive 2013/20/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/20/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien in den Bereichen Lebensmittelsicherheit sowie Veterinär- und Pflanzenschutzpolitik aufgrund des Beitritts der Republik Kroatiens
Tilskipun ráðsins 2013/20/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu er varðar öryggi matvæla og heilbrigði dýra og plantna vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/20/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Commission Regulation (EU) No 519/2013 of 21 February 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, right of establishment and freedom to provide services, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, fisheries, transport policy, energy, taxation, statistics, social policy and employment, environment, customs union, external relations, and foreign, security and defence policy, by reason of the accession of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 519/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 519/2013 frá 21. febrúar 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk,...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020