EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision of 20 December 2013 correcting Annex II to Implementing Decision 2012/707/EU establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Berichtigung von Anhang II des Durchführungsbeschlusses 2012/707/EU zur Festlegung eines gemeinsamen Formats für die Vorlage der Informationen gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2013 um leiðréttingu á II. viðauka við framkvæmdarákvörðun 2012/707/ESB um sameiginlegt snið fyrir framlagningu upplýsinga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB um vernd dýra sem eru notuð í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 20. desember 2013 om retting av vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU om fastsettelse av et felles format for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes...
Commission Regulation (EU) No 656/2013 of 10 July 2013 laying down transitional measures regarding the model passport issued in Croatia for dogs, cats and ferrets
Verordnung (EU) Nr. 656/2013 der Kommission vom 10. Juli 2013 mit Übergangsmaßnahmen hinsichtlich des in Kroatien ausgestellten Musterausweises für Hunde, Katzen und Frettchen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 656/2013 frá 10. júlí 2013 um umbreytingarráðstafanir að því er varðar fyrirmynd að vegabréfi sem er gefið út í Króatíu fyrir hunda, ketti og frettur
Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til modellen til pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildrer
Commission Implementing Decision 2013/346/EU of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 2009/158/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung des von Kroatien vorgelegten Plans für die Zulassung von Betrieben zum Handel mit Geflügel und Bruteiern innerhalb der Union gemäß der Richtlinie 2009/158/EG des Rates (2013/346/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt áætlunar, sem Króatía hefur lagt fram, um samþykki fyrir starfsstöðvum vegna viðskipta innan Sambandsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins 2009/158/EB (tilkynnt með númeri C(2013)...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF (2013/346/EU)
Commission Implementing Decision 2013/347/EU of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung der von Kroatien vorgelegten Krisenpläne zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen (2013/347/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt viðbragðsáætlana, sem Króatía hefur lagt fram, til að verjast tilteknum dýrasjúkdómum (tilkynnt með númeri C(2013) 3992) (2013/347/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer (2013/347/EU)
COM(2011) 877
Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information
Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/37/ESB frá 26. júní 2013 um breytingu á tilskipun 2003/98/EB um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om endring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
Commission Regulation (EU) No 611/2013 of 24 June 2013 on the measures applicable to the notification of peronal data breaches under Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council on privacy and electronic communications
Verordnung (EU) Nr. 611/2013 der Kommission vom 24. Juni 2013 über die Maßnahmen für die Benachrichtigung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutzrichtlinie für elektronische...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 611/2013 frá 24. júní 2013 um ráðstafanir sem gilda um tilkynningar um brot er varða persónuupplýsingar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti
Kommisjonsforordning (EU) nr. 611/2013 av 24. juni 2013 om tiltak som får anvendelse på melding av brudd på personopplysningssikkerheten i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om personvern og elektronisk kommunikasjon
Commission Implementing Decision 2013/290/EU of 14 June 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces due to the accession of Croatia (notified under document C(2013) 3474)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES infolge des Beitritts Kroatiens (2013/290/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Króatíu (tilkynnt með númeri C(2013) 3474) (2013/290/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia (2013/290/EU)
Commission Implementing Decision 2013/291/EU of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013 (notified under document C(2013) 3475)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die unter die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen und die vor dem 1. Juli 2013 aus Drittstaaten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar inn til Króatíu frá þriðju löndum fyrir 1. júlí 2013 (tilkynnt með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013 (2013/291/...
Commission Regulation (EU) No 481/2013 of 24 May 2013 adapting Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the number of samples to be taken and analysed by Croatia for the pesticide/product combinations
Verordnung (EU) Nr. 481/2013 der Kommission vom 24. Mai 2013 zur Anpassung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 788/2012 in Bezug auf die Zahl der Proben der Pestizid-/Produkt-Kombinationen, die Kroatien entnehmen und analysieren muss
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 481/2013 frá 24. maí 2013 um aðlögun á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 788/2012 að því er varðar fjölda sýna sem Króatíu ber að taka og greina úr samsetningum af varnarefnaleifum og vörum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. mai 2013 om tilpasning av gjennomføringsforordning (EU) nr. 788/2012 med hensyn til antall prøver som skal tas og analyseres av Kroatia i forbindelse med kombinasjoner av produkter og pesticider
Council Regulation (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, transport policy, energy, taxation, statistics, trans-European networks, judiciary and fundamental rights, justice, freedom and security, environment, customs union, external relations, foreign, security and defence policy and institutions, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit,...
Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 517/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar, matvælaöryggis, stefnu er varðar heilbrigði dýra og plantna, stefnu í...
Rådsforordning (EU) nr. 517/2013 av 13. mai 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk, næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk,...
Council Directive 2013/15/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of free movement of goods, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/15/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich des freien Warenverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/15/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði frjálsra vöruflutninga vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/15/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området fritt varebytte som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/16/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of public procurement, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/16/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung einiger Richtlinien im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/16/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði opinberra innkaupa vegna aðildar lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/16/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området offentlige innkjøp som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/17/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of environment, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/17/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði umhverfismála vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/17/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/18/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/18/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/18/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/18/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/20/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/20/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien in den Bereichen Lebensmittelsicherheit sowie Veterinär- und Pflanzenschutzpolitik aufgrund des Beitritts der Republik Kroatiens
Tilskipun ráðsins 2013/20/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu er varðar öryggi matvæla og heilbrigði dýra og plantna vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/20/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området næringsmiddeltrygghet, veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/21/EU of 13 May 2013 adapting Council Directive 67/548/EEC and Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council in the field of environment, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/21/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/21/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun á tilskipun ráðsins 67/548/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB á sviði umhverfismála vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/21/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av rådsdirektiv 67/548/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF på området miljø som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/22/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of transport policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/22/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Verkehr aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/22/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu í flutningamálum vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/22/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området transportpolitikk som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/23/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of financial services, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/23/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/23/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði fjármálaþjónustu vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/23/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området finansielle tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/24/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of company law, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/24/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/24/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði félagaréttar vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/24/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver på området selskapsrett som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Directive 2013/25/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of right of establishment and freedom to provide services, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Tilskipun ráðsins 2013/25/ESB frá 13. maí 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsdirektiv 2013/25/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver om etableringsrett og adgang til å yte tjenester som følge av Republikken Kroatias tiltredelse
Council Regulation (EU) No 518/2013 of 13 May 2013 adapting Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 518/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien
Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 518/2013 frá 13. maí 2013 um aðlögun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 vegna aðildar Lýðveldisins Króatíu
Rådsforordning (EU) nr. 518/2013 av 13. mai 2013 om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 på grunn av Republikken Kroatias tiltredelse
Commission Regulation (EU) No 519/2013 of 21 February 2013 adapting certain regulations and decisions in the fields of free movement of goods, freedom of movement for persons, right of establishment and freedom to provide services, company law, competition policy, agriculture, food safety, veterinary and phytosanitary policy, fisheries, transport policy, energy, taxation, statistics, social policy and employment, environment, customs union, external relations, and foreign, security and defence policy, by reason of the accession of Croatia
Verordnung (EU) Nr. 519/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 519/2013 frá 21. febrúar 2013 um aðlögun tiltekinna reglugerða og ákvarðana á sviði frjálsra vöruflutninga, frjálsrar farar fólks, staðfesturéttar og frelsis til að veita þjónustu, félagaréttar, stefnu í samkeppnismálum, landbúnaðar,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013 om endring av visse forordninger, beslutninger og vedtak på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, etableringsrett og adgang til å yte tjenester, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk,...
Commission Directive 2013/26/EU of 8 February 2013 adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of Croatia
Richtlinie 2013/26/EU der Kommission vom 8. Februar 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Lebensmittelsicherheit sowie Veterinär- und Pflanzenschutzpolitik aufgrund des Beitritts Kroatiens
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/26/ESB frá 8. febrúar 2013 um aðlögun tiltekinna tilskipana á sviði stefnu er varðar öryggi matvæla og heilbrigði dýra og plantna vegna aðildar Króatíu
Kommisjonsdirektiv 2013/26/EU av 8. februar 2013 om tilpasning av visse direktiver om næringsmiddeltrygghet samt veterinær- og plantehelsepolitikk som følge av Kroatias tiltredelse

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - EEA - Brussels 15 September 2020