EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2081/2003 of 27 November 2003 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission vom 27. November 2003 über das Verzeichnis der Länder und Gebiete für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2081/2003 frá 27. nóvember 2003 um landa- og svæðaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun Bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2081/2003 av 27. november 2003 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Regulation (EC) No 2257/2003 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2003 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community to adapt the list of survey characteristics
Verordnung (EG) Nr. 2257/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft im Hinblick auf die Anpassung der Liste der...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2257/2003 frá 25. nóvember 2003 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í Bandalaginu að því er varðar aðlögun á skránni yfir könnunaratriði
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 av 25. november 2003 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet for å tilpasse listen over utvalgets kjennemerker
Regulation (EC) No 16/2004 of 6 January 2004 Implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target secondary variables relating to the “intergenerational transmission of poverty”
Verordnung (EG) Nr. 16/2004 der Kommission vom 6. Januar 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der die "...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 16/2004 frá 6. janúar 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur varðandi „arfgengi fátæktar á...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 16/2004 av 6. januar 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «overføring av fattigdom mellom...
Commission Regulation (EC) No 28/2004 of 5 January 2004 Implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the detailed content of intermediate and final quality reports.
Verordnung (EG) Nr. 28/2004 der Kommission vom 5. Januar 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf den detaillierten Inhalt der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 28/2004 frá 5. janúar 2004 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar sundurliðaðar áfanga- og lokagæðaskýrslur
Kommisjonsforordning (EF) nr. 28/2004 av 5. januar 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter
Commission Regulation (EC) No 48/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the steel industry for the reference years 2003-2009.
Verordnung (EG) Nr. 48/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 über die Erstellung der jährlichen Statistiken der Gemeinschaft über die Stahlindustrie für die Berichtsjahre 2003-2009
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 48/2004 frá 5. desember 2003 um árlega hagskýrslugerð Bandalagsins um stáliðnaðinn fyrir viðmiðunarárin 2003-2009
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 48/2004 av 5. desember 2003 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for referanseårene 2003-2009
Commission Regulation (EC) No 210/2004 of 23 December establishing for 2004 the “Prodcom” list of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EG) Nr. 210/2004 der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Erstellung der "Prodcom-Liste" der Industrieprodukte für 2004 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 210/2004 frá 23. desember 2003 um gerð vöruskráar EB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2004 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 210/2004 av 23. desember 2003 om opprettelse av 2004-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
Commission Directive 2003/107/EC of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 amending Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products.
Richtlinie 2003/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistische Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/107/EB frá 5. desember 2003 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/107/EF av 5. desember 2003 om endring av rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Commission Regulation (EC) No 912/2004 of the 29 April 2004 implementing Council Regulation (EEC) No 3924/91 on the establishment of a Community survey of industrial production.
Verordnung (EG) Nr. 912/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates zur Einführung einer Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 912/2004 frá 29. apríl 2004 um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3924/91 um að hefja könnun á iðnaðarframleiðslu í Bandalaginu
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 912/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen
Commission Regulation (EC) No 574/2004 of 23 February 2004 amending Annexes I and III to Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council waste statistics
Verordnung (EG) Nr. 574/2004 der Kommission vom 23. Februar 2004 über die Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abfallstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 574/2004 frá 23. febrúar 2004 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 um hagskýrslur um úrgang
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 574/2004 av 23. februar 2004 om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk
Commission Regulation (EC) No 642/2004 of the 6 April 2004 on precision requirements for data collected in accordance with Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
Verordnung (EG) Nr. 642/2004 der Kommission vom 6. April 2004 über Genauigkeitsanforderungen für die nach der Verordnung (EG) Nr. 1172/98 des Rates über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs erhobenen Daten
Kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2004 av 6. april 2004 om krav til nøyaktighet for data som er samlet inn i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei
Commission Regulation (EC) No 753/2004 of 22 April 2004 implementing Decision No 1608/2003/ EC of the European Parliament and of the Council as regards statistics on science and technology
Verordnung (EG) Nr. 753/2004 der Kommission vom 22. April 2004 zur Durchführung der Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Statistiken über Wissenschaft und Technologie
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 753/2004 frá 22. apríl 2004 um framkvæmd ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1608/2003/EB að því er varðar hagskýrslur um vísindi og tækni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2004 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når det gjelder statistikker over vitenskap og teknologi
Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the Community
Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 138/2004 frá 5. desember 2003 um hagreikninga landbúnaðarins í Bandalaginu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet
Regulation (EC) No 501/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on quarterly financial accounts for general government
Verordnung (EG) Nr. 501/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 über die vierteljährlichen Finanzkonten des Staates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 501/2004 frá 10. mars 2004 um ársfjórðungslega fjárhagsreikninga opinberra yfirvalda
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 501/2004 av 10. mars 2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper
Commission Regulation (EC) No 6/2003 of 30 December 2002 concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road
Verordnung (EG) Nr. 6/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2002 über die Verbreitung der Statistik des Güterkraftverkehrs
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 6/2003 frá 30. desember 2002 um miðlun hagskýrslna um vöruflutninga á vegum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2003 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei
Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 frá 21. apríl 2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
Council Regulation (EC) No 1222/2004 of 28 June 2004 concerning the compilation and transmission of data on the quarterly government debt
Verordnung (EG) Nr. 1222/2004 des Rates vom 28. Juni 2004 über die Erhebung und Übermittlung von Daten zum vierteljährlichen öffentlichen Schuldenstand
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1222/2004 frá 28. júní 2004 um samantekt og afhendingu gagna um ársfjórðungslegar skuldir ríkisins
Rådsforordning (EF) nr. 1222/2004 av 28. juni 2004 om utarbeiding og oversending av data om kvartalsvis offentlig gjeld
Commission Regulation (EC) No 1450/2004 of 13 August 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on innovation
Verordnung (EG) Nr. 1450/2004 der Kommission vom 13. August 2004 zur Durchführung der Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Innovation(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1450/2004 frá 13. ágúst 2004 um framkvæmd ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1608/2003/EB um gerð og þróun hagskýrslna Bandalagsins um nýjungar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1450/2004 av 13. august 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF med hensyn til utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikker over nyskaping
Commission Decision 2002/990/EC of 17 December 2002 further clarifying Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 as concerns the principles for measuring prices and volumes in national accounts.
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2002 zur weiteren Klarstellung von Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates im Hinblick auf die Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (2002/990/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/990/EB frá 17. desember 2002 til frekari skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 að því er varðar meginreglur um mælingar á verði og magni í þjóðhagsreikningum (tilkynnt með númeri C(2002) 5054)
Kommisjonsvedtak 2002/990/EF av 17. desember 2002 om ytterligere avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer [meddelt under nummer K(2002) 5054]
Commission Decision 2004/883/EC of 10 December 2004 adjusting the Annex to Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism as regards country lists
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 2004 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (2004/883/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. desember 2004 um aðlögun á viðaukanum við tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu að því er varðar landaskrárnar (2004/883/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. desember 2004 om tilpasning av vedlegget til rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme med hensyn til listene over stater (2004/883/EF)
Commission regulation No 13/2005 of 6 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the council conerning Community Statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the list of target secondary variables relating to ´social participation´
Verordnung (EG) Nr. 13/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der die „...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 13/2005 frá 6. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána yfir aukamarkbreytur varðandi félagslega þátttöku
Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2005 av 6. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «sosial deltaking»
Commission Regulation (EC) No 109/2005 of 24 January 2005 on the definition of the economic territory of Member States for the purposes of Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 on the harmonisation of gross national income at market prices
Verordnung (EG) Nr. 109/2005 der Kommission vom 24. Januar 2005 zur Festlegung des Wirtschaftsgebiets von Mitgliedstaaten für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen
Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005 of 26 January 2005 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities, for the purposes of Council Regulation (EC, Euratom) No 1287/2003 on the harmonisation of gross national income at market prices
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission vom 26. Januar 2005 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an Steuerpflichtige mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB, KBE) nr. 116/2005 frá 26. janúar 2005 um meðferð á endurgreiðslu virðisaukaskatts til ógjaldskyldra einstaklinga og til gjaldskyldra einstaklinga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu að því er varðar reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 1287/2003...
Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 av 26. januar 2005 om handsaminga av meirverdiavgift som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003...
Commission Regulation (EC) No 2139/2004 of 8 December 2004 adapting and implementing Council Regulation (EEC) No 571/88 and amending Commission Decision 2000/115/EC with a view to the organisation of Community surveys on the structure of agricultural holdings in 2005 and 2007
Verordnung (EG) Nr. 2139/2004 der Kommission vom 8. Dezember 2004 zur Änderung und Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates und zur Änderung der Entscheidung 2000/115/EG der Kommission im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2139/2004 frá 8. desember 2004 um breytingu og framkvæmd reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 571/88 og um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB með tilliti til skipulags kannana Bandalagsins á framleiðsluskipan á bújörðum...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2139/2004 av 8. desember 2004 om tilpasning og gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 og om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF med sikte på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i...
Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des europäischen parlaments und des rates vom 12. Januar 2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 184/2005 frá 12. janúar 2005 um hagskýrslur Bandalagsins að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet
Commission Regulation (EC) No 388/2005 of 8 March 2005 adopting the specifications of the 2006 ad hoc module on transition from work into retirement provided for by Council Regulation (EC) No 577/98 and amending Regulation (EC) No 246/2003
Verordnung (EG) Nr. 388/2005 der Kommission vom 8. März 2005 zur Annahme der Spezifikationen des Ad-hoc-Moduls 2006 „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ nach der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 246/2003
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 388/2005 frá 8. mars 2005 um samþykkt forskrifta fyrir sérstaka einingu um umskiptin frá vinnu til starfsloka fyrir árið 2006 sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 246/2003
Kommisjonsforordning (EF) nr. 388/2005 av 8. mars 2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for tilleggsundersøkelser for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement