EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D045163/01
Commission Regulation (EU) 2017/236 of 10 February 2017 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk
Verordnung (EU) 2017/236 der Kommission vom 10. Februar 2017 über die Nichtzulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel betreffend die Verringerung eines Krankheitsrisikos
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/236 frá 10. febrúar 2017 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu
Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko
D047383/01
Commission Regulation (EU) 2017/228 of 9 February 2017 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the names and the areas of competence of the scientific panels of the European Food Safety Authority
Verordnung (EU) 2017/228 der Kommission vom 9. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bezeichnung und der Zuständigkeitsbereiche der Wissenschaftlichen Gremien der Europäischen Behörde für...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/228 frá 9. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 að því er varðar heiti og verksvið sérfræðinganefnda á vegum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
Kommisjonsforordning (EU) 2017/228 av 9. februar 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til navnene på og ansvarsområdene til vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet
D045998/04
Commission Regulation (EU) 2017/644 of 5 April 2017 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 589/2014
Verordnung (EU) 2017/644 der Kommission vom 5. April 2017 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in bestimmten Lebensmitteln sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU)...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/644 frá 5. apríl 2017 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi díoxína, díoxínlíkra PCB-efna og ódíoxínlíkra PCB-efna í tilteknum matvælum og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 589/2014
Kommisjonsforordning (EU) 2017/644 av 5. april 2017 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler, og om oppheving av forordning (EU) nr. 589/2014
D048352/02
Commission Regulation (EU) 2017/324 of 24 February 2017 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Basic methacrylate copolymer (E 1205)
Commission Regulation (EU) 2017/324 of 24 February 2017 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/324 frá 24. febrúar 2017 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/324 av 24. februar 2017 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med...
D048351/02
Commission Regulation (EU) 2017/335 of 27 February 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of steviol glycosides (E 960) as a sweetener in certain energy-reduced confectionery products
Verordnung (EU) 2017/335 der Kommission vom 27. Februar 2017 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Steviolglycosiden (E 960) als Süßungsmittel in bestimmten brennwertverminderten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/335 frá 27. febrúar 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á stevíólglýkósíðum (E 960) sem sætuefni í tiltekið orkuskert sælgæti
Kommisjonsforordning (EU) 2017/335 av 27. februar 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse sukkervarer med redusert energiinnhold
D047080/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/186 of 2 February 2017 laying down specific conditions applicable to the introduction into the Union of consignments from certain third countries due to microbiological contamination and amending Regulation (EC) No 669/2009
Durchführungsverordnung (EU) 2017/186 der Kommission vom 2. Februar 2017 zur Festlegung besonderer Bedingungen für die Einfuhr von Sendungen aus bestimmten Drittländern in die Union aufgrund von mikrobieller Kontamination sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 669/2009
Commission Recommendation (EU) 2017/84 of 16 January 2017 on the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and in materials and articles intended to come into contact with food
Commission Recommendation (EU) 2017/84 of 16 January 2017 on the monitoring of mineral oil hydrocarbons in food and in materials and articles intended to come into contact with food
D048354/02
Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
Verordnung (EU) 2017/752 der Kommission vom 28. April 2017 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/752 frá 28. apríl 2017 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsforordning (EU) 2017/752 av 28. april 2017 om endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Regulation (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorph and triflusulfuron in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/170 der Kommission vom 30. Januar 2017 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Bifenthrin, Carbetamid, Cinidonethyl, Fenpropimorph und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/170 frá 30. janúar 2017 um breytingu á II. III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífentrín, karbetamíð, sinídónetýl, fenprópímorf og tríflúsúlfúrón í eða...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/170 av 30. januar 2017 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifentrin, karbetamid, cinidon-etyl, fenpropimorf og triflusulfuron i eller på visse...
Commission Regulation (EU) 2017/171 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadione, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride strain SC1 and zoxamide in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/171 der Kommission vom 30. Januar 2017 zur Änderung der Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Rückstandshöchstgehalte für Aminopyralid, Azoxystrobin, Cyantraniliprol, Cyflufenamid,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/171 frá 30. janúar 2017 um breytingu á II. III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir amínópýralíð, asoxýstróbín, sýantranilípról, sýflúfenamíð, sýprókónasól...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/171 av 30. januar 2017 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aminopyralid, azoksystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyprokonazol, dietofenkarb,...
D049584/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/660 of 6 April 2017 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2018, 2019 and 2020 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2017/660 der Kommission vom 6. April 2017 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2018, 2019 und 2020 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/660 frá 6. apríl 2017 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2018, 2019 og 2020 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å...
D048361/03
Commission Regulation (EU) 2017/871 of 22 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid — phosphates — di — tri — and polyphosphates (E 338-452) in certain meat preparations
Verordnung (EU) 2017/871 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Phosphorsäure — Phosphaten — Di-, Tri- und Polyphosphaten (E 338-452) in bestimmten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/871 frá 22. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á fosfórsýru — fosfötum — dí- trí- og fjölfosfötum (E 338–452) í tilteknar unnar kjötvörur
Kommisjonsforordning (EU) 2017/871 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater (E 338-452) i visse typer bearbeidet kjøtt
D048376/04
Commission Regulation (EU) 2017/1237 of 7 July 2017 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards a maximum level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market for the final consumer
rordnung (EU) 2017/1237 der Kommission vom 7. Juli 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf den Höchstgehalt an Blausäure in unverarbeiteten ganzen, geriebenen, gemahlenen, geknackten oder gehackten Aprikosenkernen, die für Endverbraucher in Verkehr...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1237 frá 7. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi blásýru í óunnum heilum, möluðum, steyttum, brotnum eða söxuðum apríkósukjörnum s em settir eru á markað fyrir lokaneytendur
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for hydrogencyanid i uforedlede hele, malte, knuste, kvernede eller hakkede aprikoskjerner som bringes i omsetning til sluttforbrukere
D048366/03
Commission Regulation (EU) 2017/839 of 17 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of nitrites (E 249-250) in ‘golonka peklowana’
Verordnung (EU) 2017/839 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Nitriten (E 249 — E 250) in „golonka peklowana“
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/839 frá 17. maí 2017 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun nítríta (E 249-250) í „golonka peklowana“
Kommisjonsforordning (EU) 2017/839 av 17. mai 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av nitritt (E 249-250) i «golonka peklowana»
Commission Regulation (EU) 2017/378 of 3 March 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances
Verordnung (EU) 2017/378 der Kommission vom 3. März 2017 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf bestimmte Aromastoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/378 frá 3. mars 2017 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1334/2008 að því er varðar tiltekin bragðefni
Kommisjonsforordning (EU) 2017/378 av 3. mars 2017 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer
Commission Regulation (EU) 2017/405 of 8 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for sulfoxaflor in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/405 der Kommission vom 8. März 2017 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates über Höchstgehalte an Rückständen von Sulfoxaflor in oder auf bestimmten Erzeugnissen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/405 frá 8. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir súlfoxaflór í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) 2017/405 av 8. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av sulfoksaflor i eller på visse produkter
D049870/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals
Durchführungsverordnung (EU) 2017/838 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 im Hinblick auf Futtermittel für bestimmte Aquakulturtiere
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/838 frá 17. maí 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar fóður fyrir tiltekin lagareldisdýr úr lífrænu eldi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til fôr til visse økologiske akvakulturdyr
D048363/04
Commission Regulation (EU) 2017/874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of butane (E 943a), isobutane (E 943b) and propane (E 944) in colour preparations
Verordnung (EU) 2017/874 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Butan (E 943a), Isobutan (E 943b) und Propan (E 944) in Farbstoffzubereitungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/874 frá 22. maí 2017 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á bútani (E 943a), ísóbútani (E 943b) og própani (E 944) í litarefnablöndur
Kommisjonsforordning (EU) 2017/874 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av butan (E 943a), isobutan (E 943b) og propan (E 944) i fargepreparater
D049265/01
Commission Regulation (EU) 2017/1200 of 5 July 2017 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health
Verordnung (EU) 2017/1200 der Kommission vom 5. Juli 2017 über die Nichtzulassung bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1200 frá 5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1200 av 5. juli 2017 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse
D049412/01
Commission Regulation (EU) 2017/1201 of 5 July 2017 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health
Verordnung (EU) 2017/1201 der Kommission vom 5. Juli 2017 über die Nichtzulassung einer anderen gesundheitsbezogenen Angabe über Lebensmittel als einer Angabe über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1201 frá 5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1201 av 5. juli 2017 om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse
D049411/01
Commission Regulation (EU) 2017/1202 of 5 July 2017 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health
Verordnung (EU) 2017/1202 der Kommission vom 5. Juli 2017 über die Nichtzulassung bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1202 frá 5. júlí 2017 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1202 av 5. juli 2017 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse
D049176/01
Commission Regulation (EU) 2017/1203 of 5 July 2017 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council as regards organic silicon (monomethylsilanetriol) and calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) added to foods and used in the manufacture of food supplements
Verordnung (EU) 2017/1203 der Kommission vom 5. Juli 2017 zur Änderung der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verwendung von organischem Silicium (...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1203 frá 5. júlí 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1925/2006 að því er varðar lífrænan kísil (mónómetýlsílanetríól) og kalsíumfosfórýlfásykrur (POs-Ca®)...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1203 av 5. juli 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til organisk silisium (monometylsilanetriol) og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) som...
Commission Regulation (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequine, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin and streptomycin in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/623 der Kommission vom 30. März 2017 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acequinocyl, Amitraz, Coumaphos, Diflufenican, Flumequin,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/623 frá 30. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asekínósýl, amítras, kúmafos, díflúfeníkan, flúmekín, metríbúsín, permetrín,...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/623 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acekinocyl, amitraz, kumafos, diflufenikan, flumekin, metribuzin, permetrin, pyraklostrobin og...
Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/624 der Kommission vom 30. März 2017 zur Änderung der Anhänge II und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Bifenazat, Daminozid und Tolylfluanid in oder auf bestimmten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/624 frá 30. mars 2017 um breytingu á II. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir bífenasat, damínósíð og tólýlflúaníð í eða á tilteknum afurðum
Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter
Commission Regulation (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazole, triazophos and trifloxystrobin in or on certain products
Verordnung (EU) 2017/626 der Kommission vom 31. März 2017 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acetamiprid, Cyantraniliprol, Cypermethrin, Cyprodinil,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/626 frá 31. mars 2017 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, sýantranilípról, sýpermetrín, sýpródiníl, dífenókónasól, etefón...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/626 av 31. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram,...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020