EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D045714/03
Commission Regulation (EU) 2017/185 of 2 February 2017 laying down transitional measures for the application of certain provisions of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2017/185 der Kommission vom 2. Februar 2017 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für die Anwendung gewisser Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/185 frá 2. febrúar 2017 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar tiltekinna ákvæða reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004
Kommisjonsforordning (EU) 2017/185 av 2. februar 2017 om fastsettelse av overgangsbestemmelser for anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004
D045867/03
Commission Regulation (EU) 2017/110 of 23 January 2017 amending Annexes IV and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2017/110 der Kommission vom 23. Januar 2017 zur Änderung der Anhänge IV und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/110 frá 23. janúar 2017 um breytingu á IV. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) 2017/110 av 23. januar 2017 om endring av vedlegg IV og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
D047122/02
Commission Regulation (EU) 2017/140 of 26 January 2017 designating the EU reference laboratory for diseases caused by capripox viruses (lumpy skin disease and sheep and goat pox), laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2017/140 der Kommission vom 26. Januar 2017 zur Benennung des EU-Referenzlabors für durch Capripoxviren verursachte Erkrankungen (Lumpy-Skin-Krankheit und Pockenseuche der Schafe und Ziegen) mit zusätzlichen Zuständigkeiten und Aufgaben für dieses Labor und zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/140 frá 26. janúar 2017 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á sjúkdómum af völdum fjár- og geitabóluveira (húðþrymlaveiki og fjár- og geitabóla), um frekari skyldur og verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/140 av 26. januar 2017 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for sykdommer forårsaket av capripoxvirus (lumpy skin disease og saue- og geitekopper), om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om endring av...
D047366/02
Commission Regulation (EU) 2017/172 of 1 February 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards parameters for the transformation of animal by-products into biogas or compost, conditions for imports of petfood and for the export of processed manure
Verordnung (EU) 2017/172 der Kommission vom 1. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Parameter für die Umwandlung tierischer Nebenprodukte in Biogas oder Kompost, die Bedingungen für die Einfuhr von Heimtierfutter und für die Ausfuhr von...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/172 frá 1. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar vinnslubreytur fyrir ummyndun aukaafurða úr dýrum í lífgas eða moltu, skilyrði fyrir innflutningi á gæludýrafóðri og fyrir útflutningi á unnum...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder parametrene for omdanning av animalske biprodukter til biogass eller kompost samt vilkårene for import av fôr til kjæledyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel
D047457/02
Commission Regulation (EU) 2017/212 of 7 February 2017 designating the EU reference laboratory for peste des petits ruminants, laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) 2017/212 der Kommission vom 7. Februar 2017 zur Benennung des EU-Referenzlaboratoriums für Pest der kleinen Wiederkäuer, zur Festlegung zusätzlicher Pflichten und Aufgaben dieses Laboratoriums sowie zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/212 frá 7. febrúar 2017 um tilnefningu á tilvísunarrannsóknarstofu ESB fyrir rannsóknir á fjárpest, um frekari skyldur og verkefni fyrir þá rannsóknarstofu og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/212 av 7. februar 2017 om utpeking av EU-referanselaboratoriet for småfepest, om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette laboratoriet og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
D048593/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/9 of 4 January 2017 authorising certain laboratories in Morocco and Taiwan to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/9 der Kommission vom 4. Januar 2017 über die Zulassung bestimmter Laboratorien in Marokko und Taiwan für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D049207/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/223 of 7 February 2017 authorising a laboratory in Brazil to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/223 der Kommission vom 7. Februar 2017 zur Zulassung eines Laboratoriums in Brasilien für die Durchführung serologischer Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei Hunden, Katzen und Frettchen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223 av 7. februar 2017 om godkjenning av et laboratorium i Brasil for utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D049062/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/252 of 9 February 2017 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Community of Extremadura as officially brucellosis-free (B. Melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds and of Jersey as officially enzootic-bovine-leucosis-free
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/252 der Kommission vom 9. Februar 2017 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Anerkennung der Autonomen Gemeinschaft Extremadura als amtlich frei von Brucellose (B. melitensis) und zur Änderung der Anhänge der...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/252 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av det autonome området Extremadura som offisielt fritt for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedleggene til vedtak 2003/...
D048570/03
Commission Regulation (EU) 2017/786 of 8 May 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the definitions of fishmeal and fish oil
Verordnung (EU) 2017/786 der Kommission vom 8. Mai 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 im Hinblick auf die Definitionen von Fischmehl und Fischöl
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/786 frá 8. maí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar skilgreiningar á fiskimjöli og fisklýsi
Kommisjonsforordning (EU) 2017/786 av 8. mai 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til definisjonene av fiskemel og fiskeolje
D044352/06
Commission Regulation (EU) 2017/1261 of 12 July 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards an alternative method for processing certain rendered fats
Verordnung (EU) 2017/1261 der Kommission vom 12. Juli 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 im Hinblick auf eine alternative Methode zur Verarbeitung bestimmter ausgeschmolzener Fette
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1261 frá 12. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar staðgönguaðferð við vinnslu á tiltekinni bræddri fitu
D049061/02
Commission Regulation (EU) 2017/1262 of 12 July 2017 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants
Verordnung (EU) 2017/1262 der Kommission vom 12. Juli 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Verwendung von Gülle von Nutztieren als Brennstoff in Verbrennungsanlagen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1262 frá 12. júlí 2017 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar notkun húsdýraáburðar úr alidýrum sem eldsneyti í brennsluverum
D049559/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/486 of 17 March 2017 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Luxembourg, of the Federal States Hamburg and Schleswig-Holstein of Germany and of Jersey, and amending Annex II to Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of the Friuli Venezia Giulia region of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/486 der Kommission vom 17. März 2017 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status Luxemburgs, der deutschen Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Jerseys als frei von der infektiösen bovinen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 av 17. mars 2017 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt for Luxembourg, delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland samt Jersey og om endring...
D049491/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/716 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms to be used for the information to be included in the lists of recognised breed societies and breeding operations
Durchführungsverordnung (EU) 2017/716 der Kommission vom 10. April 2017 mit Bestimmungen für die Anwendung der Verordnung (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Muster für die Informationen, die in die Liste der anerkannten Zuchtverbände und...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene over anerkjente avlslag...
D048897/03
Commission Regulation (EU) 2017/894 of 24 May 2017 amending Annexes III and VII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the genotyping of ovine animals
Verordnung (EU) 2017/894 der Kommission vom 24. Mai 2017 zur Änderung der Anhänge III und VII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Genotypisierung von Schafen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/894 frá 24. maí 2017 um breytingu á III. og VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar arfgerðargreiningu sauðfjár
Kommisjonsforordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg III og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til genotypebestemmelse av sau
D050246/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/736 of 26 April 2017 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of Slovenia's national control programme for classical scrapie
Durchführungsverordnung (EU) 2017/736 der Kommission vom 26. April 2017 zur Änderung des Anhangs VIII der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Genehmigung des slowenischen nationalen Programms zur Bekämpfung der klassischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/736 frá 26. apríl 2017 um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar samþykki fyrir landsbundinni varnaráætlun Slóveníu vegna dæmigerðrar riðuveiki
D049992/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/949 of 2 June 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the configuration of the identification code for bovine animals and amending Commission Regulation (EC) No 911/2004
Durchführungsverordnung (EU) 2017/949 der Kommission vom 2. Juni 2017 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Zusammensetzung des Kenncodes für Rinder und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr....
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/949 frá 2. júní 2017 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 að því er varðar samsetningu auðkenniskóðans fyrir nautgripi og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr....
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. ...
D049841/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/793 of 10 May 2017 amending Regulation (EC) No 180/2008 as regards extending the period of designation of the EU Reference Laboratory for equine diseases other than African horse sickness
Durchführungsverordnung (EU) 2017/793 der Kommission vom 10. Mai 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 180/2008 hinsichtlich der Verlängerung des Zeitraums der Benennung des EU-Referenzlaboratoriums für Krankheiten von Equiden mit Ausnahme der Pferdepest
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/793 av 10. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 med hensyn til forlengelse av perioden som utpekt EU-referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
D050369/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/888 of 22 May 2017 amending Decision 2003/467/EC as regards the official tuberculosis-free status of the region of Umbria of Italy and of the enzootic-bovine-leukosis-free status of Poland, amending Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Germany, and amending Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of certain regions of Poland and the approval of the eradication programme for Aujeszky's disease for the region of Veneto of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/888 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Status der Region Umbrien (Italien) als amtlich anerkannt tuberkulosefrei sowie auf den Status Polens als amtlich anerkannt rinderleukosefrei, zur...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/888 av 22. mai 2017 om endring av vedtak 2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for tuberkulose for regionen Umbria i Italia og Polens status som offisielt fri for enzootisk bovin leukose, om endring av vedtak 2004/558...
D050448/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1178 of 2 June 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1178 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2008 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Lumpy-Skin-Krankheit in bestimmten Mitgliedstaaten
D050426/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/800 of 8 May 2017 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/800 der Kommission vom 8. Mai 2017 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/800 av 8. mai 2017 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/717 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products
Durchführungsverordnung (EU) 2017/717 der Kommission vom 10. April 2017 mit Bestimmungen für die Anwendung der Verordnung (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Muster für Tierzuchtbescheinigungen für Zuchttiere und deren Zuchtmaterial
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem
Commission Regulation (EU) 2017/893 of 24 May 2017 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annexes X, XIV and XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards the provisions on processed animal protein
Verordnung (EU) 2017/893 der Kommission vom 24. Mai 2017 zur Änderung der Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Anhänge X, XIV und XV der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission in Bezug auf die Bestimmungen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/893 frá 24. maí 2017 um breytingu á I. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 og X., XIV. og XV. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar ákvæði um unnið...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/893 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg I og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg X, XIV og XV til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bestemmelsene om bearbeidede animalske proteiner
D051929/02
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1396 of 26 July 2017 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Poland and certain regions of the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1396 der Kommission vom 26. Juli 2017 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Polen und bestimmten Regionen des Vereinigten Königreichs
D051958/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1422 of 4 August 2017 designating the European Union reference centre responsible for the scientific and technical contribution to the harmonisation and improvement of the methods of performance testing and genetic evaluation of purebred breeding animals of the bovine species
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1422 der Kommission vom 4. August 2017 zur Benennung des Referenzzentrums der Europäischen Union mit Zuständigkeit für den wissenschaftlichen und technischen Beitrag zur Harmonisierung und Verbesserung der Methoden für die Leistungsprüfung und...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 om utpeking av EU-referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmoniseringen og forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av...
D051542/03
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1460 of 8 August 2017 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1460 der Kommission vom 8. August 2017 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2008 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Lumpy-Skin-Krankheit in bestimmten Mitgliedstaaten
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019