EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 11 November 2003 on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas
Beschluss der Kommission vom 11. November 2003 zur Einsetzung der Gruppe der europäischen Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas (2003/796/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. nóvember 2003 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafmagni og gasi (2003/796/EB)
Kommisjonsbeslutning av 11. november 2003 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass (2003/796/EF)
Commission Regulation (EC) No 1793/2003 of 13 October 2003 fixing the minimum natural alcoholic strength by volume of "Vinho verde" quality wines psr originating in Portuguese wine-growing zone C I a) for the 2003/2004 and 2004/2005 wine years
Verordnung (EG) Nr. 1793/2003 der Kommission vom 13. Oktober 2003 zur Festsetzung des natürlichen Mindestalkoholgehalts des Qualitätsweins b.A. "Vinho verde" der Weinbauzone C I a) in Portugal für die Wirtschaftsjahre 2003/04 und 2004/05
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1793/2003 frá 13. október 2003 um að fastsetja lágmarksstyrk náttúrulegs alkóhóls, miðað við rúmmál, í „Vinho verde“-gæðavínum frá vínræktarsvæðinu C I a) í Portúgal fyrir vínárin 2003/2004 og 2004/2005
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1793/2003 av 13. oktober 2003 om fastsettelse av laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent i kvalitetsviner (kvbd) av typen «Vinho verde» med opprinnelse i vindyrkingssone C I a) i Portugal for vinårene 2003/2004 og 2004/2005
Commission Regulation (EC) No 13/2004 of 8 December 2003 determining the composition of the list of a maritime character provided for in Article 3(d) of Council Regulation (EEC) no 1108/70
Verordnung (EG) Nr. 13/2004 der Kommission vom 8. Dezember 2003 zur Festlegung des in Artikel 3 Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1108/70 des Rates genannten Verzeichnisses der Seeschifffahrtsstraßen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 13/2004 frá 8. desember 2003 um samsetningu skrár yfir skipgengar vatnaleiðir sem liggja að sjó sem kveðið er á um í d-lið 3. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1108/70
Kommisjonsforordning (EF) nr. 13/2004 av 8. desember 2003 om fastsettelse av listen over vannveier av maritim karakter nevnt i artikkel 3 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 1108/70
Commission Decision 2004/20/EC of 23 december 2003 setting up an executive agency, the Intelligent Executive Agency to manage Community action in the field of energy in application of Council Regulation (EC) No 58/2003.
Beschluss der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Einrichtung einer als "Exekutivagentur für intelligente Energie" bezeichneten Exekutivagentur für die Verwaltung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Energiebereich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (2004/20/EG)
Commission Decision 2005/408/EC of 11 November 2003 declaring a concentration compatible with the common market and the EEA Agreement (Case COMP / M.2621 - SEB / Moulinex)
Entscheidung der Kommission vom 11. November 2003 zur Erklärung der Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (Sache COMP/M.2621 — SEB/Moulinex) (2005/408/EG)
Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species
Richtlinie 2003/90/EG der Kommission vom 6. Oktober 2003 mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu erstrecken haben, und der Mindestanforderungen für die Prüfung...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/90/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdar- ráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum...
Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstrar
Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species
Richtlinie 2003/91/EG der Kommission vom 6. Oktober 2003 mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der Merkmale, auf welche sich die Prüfungen mindestens zu erstrecken haben, und der Mindestanforderungen für die Prüfung...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/91/EB frá 6. október 2003 um framkvæmdar- ráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarksskilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum...
Kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse grønsaksortar
Commission Decision 2003/43/EC of 17 January 2003 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products.
Entscheidung der Kommission vom 17. Januar 2003 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (2003/43/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. janúar 2003 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna (2003/43/EB)
Kommisjonsvedtak av 17. januar 2003 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (2003/43/EF)
Commission Decision 2003/593/EC of 7 August 2003 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance of certain construction products.
Entscheidung der Kommission vom 7. August 2003 zur Änderung der Entscheidung 2003/43/EG zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (2003/593/EG)
Kommisjonsvedtak av 7. august 2003 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (2003/593/EF)
Commission Decision 2004/5/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Banking Supervisors
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Bankaufsichtsbehörden (2004/5/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske banktilsynskomité (2004/5/EF)
Commission Decision 2004/6/EC of 5 November 2003 establishing the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (2004/6/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (2004/6/EF)
Commission Decision 2004/7/EC of 5 November 2003 amending Decision 2001/527/EC establishing the Committee of European Securities Regulators
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Änderung des Beschlusses 2001/527/EG zur Einsetzung des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden (2004/7/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om endring av beslutning 2001/527/EF om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (2004/7/EF)
Commission Decision 2004/8/EC of 5 November 2003 amending Decision 2001/528/EC establishing the European Securities Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Änderung des Beschlusses 2001/528/EG zur Einsetzung des Europäischen Wertpapierausschusses (2004/8/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om endring av beslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité (2004/8/EF)
Commission Decision 2004/9/EC of 5 November 2003 establishing the European Insurance and Occupational Pensions Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Europäischen Ausschusses für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (2004/9/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner (2004/9/EF)
Commission Decision 2004/10/EC of 5 November 2003 establishing the European Banking Committee
Beschluss der Kommission vom 5. November 2003 zur Einsetzung des Europäischen Bankenausschusses (2004/10/EG)
Kommisjonsbeslutning av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske komité for bankspørsmål (2004/10/EF)
Council Regulation (EC) No 1654/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work
Verordnung (EG) Nr. 1654/2003 des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 zur Einrichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Rådsforordning (EF) nr. 1654/2003 av 18. juni 2003 om endring av forordning (EF) nr. 2062/94 om opprettelse av et europeisk kontor for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
List of appropriate certificates recognised under the procedure laid down in Article 18, paragraph 3 of Directive 2001/25/EC on the minimum level of training of seafarers (Situation on 17.2.2003) (2003/C 268/04)
Liste over naudsynte sertifikat som er godkjende etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/25/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (Ajourført 17. februar 2003) (2003/C 268/04)
Commission Decision 2003/375/EC of 21 May 2003 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2003 zur Benennung des Registers für die Domäne oberster Stufe ".eu" (2003/375/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. maí 2003 um að tilnefna skráningarstofu fyrir .eu höfuðlénið (2003/375/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2003 om utpeiking av registereininga for toppnivådomenet .eu [meldt under nummeret K(2003) 1624]
Commission Decision 2003/905/EC of 19 December 2003 amending Decision 2002/862/EC laying down specific conditions for imports of fishery products from Kazakhstan
Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/862/EG mit spezifischen Vorschriften für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen aus Kasachstan (2003/905/EG)
Commission Decision 2003/895/EC of 19 December 2003 amending Decision 2002/251/EC to revoke the protective measures with regard to certain consignments of poultrymeat imported from Thailand
Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/251/EG, um die Schutzmaßnahmen betreffend bestimmte Lieferungen von Geflügelfleisch aus Thailand aufzuheben (2003/895/EG)
Commission Decision 2003/881/EC of 11 December 2003 concerning the animal health and certification conditions for imports of bees (Apis mellifera and Bombus spp.) from certain third countries and repealing Decision 2000/462/EC
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 2003 über die Tiergesundheitsbedingungen und -bescheinigungen für die Einfuhr von Bienen (Apis mellifera und Bombus spp.) aus bestimmten Drittländern und zur Aufhebung der Entscheidung 2000/462/EG (2003/881/EG)
Commission Decision 2003/863/EC of 2 December 2003 on health certificates for the importation of animal products from the United States of America
Entscheidung der Kommission vom 2. Dezember 2003 über Genusstauglichkeitsbescheinigungen für die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen aus den Vereinigten Staaten (2003/863/EG)
Commission Decision 2003/858/EC of 21 November 2003 laying down the animal health conditions and certification requirements for imports of live fish, their eggs and gametes intended for farming, and live fish of aquaculture origin and products thereof intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2003 zur Festlegung der Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von zu Zuchtzwecken bestimmten lebenden Fischen, ihren Eiern und Gameten und von zum Verzehr bestimmten lebenden Zuchtfischen und ihren...
Commission Decision 2003/851/EC of 5 December 2003 amending Decision 2003/526/EC concerning protection measures relating to classical swine fever in Belgium, France, Germany and Luxembourg
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2003/526/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Belgien, Frankreich, Deutschland und Luxemburg (2003/851/EG)
Commission Decision 2003/845/EC of 5 December 2003 concerning protective measures with regard to imports of certain animals, their semen, ova and embryos from Albania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro in relation to blue tongue
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2003 über Schutzmaßnahmen bei der Einfuhr bestimmter Tiere sowie von Sperma, Eizellen und Embryonen dieser Tiere aus Albanien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie Serbien und Montenegro angesichts von Ausbrüchen der...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement