EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1994 on sweeteners for use in foodstuffs.
Richtlinie 94/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1994 über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB frá 30. júní 1994 um sætuefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler
Directive 94/36/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1994 on colours for use in foodstuffs
Richtlinie 94/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1994 über Farbstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/36/EB frá 30. júní 1994 um litarefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler
Commission Directive 94/53/EC of 15 November 1994 amending Article 2 of Commission Directive 93/91/EEC adapting to technical progress Council Directive 78/316/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating t the interior fittings of motor vehicles (Identification of controls, tell-tales and indicators)
Richtlinie 94/53/EG der Kommission vom 15. November 1994 zur Änderung des Artikels 2 der Richtlinie 93/91/EWG zur Anpassung an den technischen Fortschritt der Richtlinie 78/316/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Innenausstattung der...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/53/EB frá 15. nóvember 1994 um breytingu á 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 93/91/EBE um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 78/316/EBE varðandi innri stjórnbúnað vélknúinna ökutækja (merkingu stjórnrofa, gaumljósa og...
Kommisjonsdirektiv 94/53/EF av 15. november 1994 om endring av artikkel 2 i direktiv 93/91/EØF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/316/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig utrustning i motorvogner (merking av betjeningsinnretninger...
Commission Directive 94/69/EC of 19 December 1994 adapting to technical progress for the twenty-first time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Richtlinie 94/69/EG der Kommission vom 19. Dezember 1994 zur einundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/69/EB frá 19. desember 1994 um tuttugustu og fyrstu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 94/69/EF av 19. desember 1994 om 21. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Regulation (EC) No 3059/94 of 15 December 1994 amending Annexes I, II, and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 3059/94 der Kommission vom 15. Dezember 1994 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3059/94 frá 15. desember 1994 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 3059/94 av 15. desember 1994 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Commission Directive 94/1/EC of 6 January 1994 adapting some technicalities of Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the relating Member States to aerosol dispensers
Richtlinie 94/1/EG der Kommission vom 6. Januar 1994 zur Anpassung der Richtlinie 75/324/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/1/EB frá 6. janúar 1994 um aðlögun nokkurra tækniatriða í tilskipun ráðsins 75/324/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi úðabrúsa
Kommisjonsdirektiv 94/1/EF av 6. januar 1994 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere
Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB frá 23. mars 1994 um samhæfingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað og öryggiskerfi sem eru ætluð til notkunar á sprengihættustöðum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
Commission Regulation (EC) No 41/94 of 11 January 1994 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 41/94 der Kommission vom 11. Januar 1994 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinna (EB) nr. 41/94 frá 11. janúar 1994 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/94 av 11. januar 1994 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer
Richtlinie 94/11/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Kennzeichnung von Materialien für die Hauptbestandteile von Schuherzeugnissen zum Verkauf an den Verbraucher
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/11/EB frá 23. mars 1994 um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla aðildarríkjanna um merkingar efnis í aðalhlutum skófatnaðar sem á að fara í smásöludreifingu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker
Directive 94/20/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 relating to the mechanical coupling devices of motor vehicles and their trailers and their attachment to those vehicles
Richtlinie 94/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über mechanische Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie ihre Anbringung an diesen Fahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/20/EB frá 30. maí 1994 um vélrænan tengibúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og festingu hans við ökutækin
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF av 30. mai 1994 om mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere samt festing av koplingene på disse kjøretøyene
Commission Directive 94/26/EC of 15 June 1994 adapting to technical progress Council Directive 79/196/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres employing certain types of protection
Richtlinie 94/26/EG der Kommission vom 15. Juni 1994 zur Anpassung der Richtlinie 79/196/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosibler Atmosphäre, die mit bestimmten Zündschutzarten...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/26/EB frá 15. júní 1994 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/196/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafföng með tiltekna varnartilhögun til notkunar á sprengihættustöðum
Kommisjonsdirektiv 94/26/EF av 15. juni 1994 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 79/196/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyrmed visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
Council Directive 94/29/EC of 23 June 1994 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively
Richtlinie 94/29/EG des Rates vom 23. Juni 1994 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 86/363/EWG über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide sowie Lebensmitteln tierischen Ursprungs
Tilskipun ráðsins 94/29/EB frá 23. júní 1994 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir 86/362/EBE og 86/363/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum og matvælum úr dýraríkinu
Rådsdirektiv 94/29/EF av 23. juni 1994 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 468/94 of 2 March 1994 amending Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring hereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 468/94 der Kommission vom 2. März 1994 zur Änderung von Anhang VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 468/94 frá 2. mars 1994 um breytingu á VI. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 468/94 av 2. mars 1994 om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 688/94 of 28 March 1994 amending Commission Regulation (EEC) No 3713/92 deferring the date of application of Article 11 (1) of Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, with regard to the imports from certain third countries
Verordnung (EG) Nr. 688/94 der Kommission vom 28. März 1994 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3713/92 zur Verschiebung der Anwendung von Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 688/94 frá 28. mars 1994 um breytingu á framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3713/92 um frestun á beitingu ákvæða 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 688/94 av 28. mars 1994 om endring av forordning (EØF) nr. 3713/92 om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer...
Council Directive 94/30/EC of 23 June 1994 amending Annex II to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables and providing for the establishment of a list of maximum levels
Richtlinie 94/30/EG des Rates vom 23. Juni 1994 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 90/642/EWG über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse...
Tilskipun ráðsins 94/30/EB frá 23. júní 1994 um breytingu á II. viðauka við tilskipun 90/642/ EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum, og skrá yfir hámarksmagn
Rådsdirektiv 94/30/EF av 23. juni 1994 om endring av vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker, og om fastsettelse av en liste over...
Commission Decision of 29 June 1994 on the administrative management of cooperation in the scientific examination of questions relating to food
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1994 über die verwaltungsmäßige Organisation der Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Prüfung von Lebensmittelfragen (94/458/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 1994 um reglur um stjórn samstarfs um vísindalegar athuganir á sviði matvæla
Kommisjonsvedtak av 29. juni 1994 om den administrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.
Commission Regulation (EC) No 955/94 of 28 April 1994 amending Annexes I and II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 955/94 der Kommission vom 28. April 1994 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 955/94 frá 28. apríl 1994 um breytingu á I. Og II. viðauka reglugerðar ráðsins 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 955/94 av 28. april 1994 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 1430/94 of 22 June 1994 amending Annexes I, II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 1430/94 der Kommission vom 22. Juni 1994 zur Änderung der Anhänge I, II, III und IV der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1430/94 frá 22. júní 1994 um breytingu á I., II., III. og IV. viðauka reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/94 av 22. juni 1994 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk...
Seventeenth Commission Directive 94/32/EC of 29 June 1994 adapting to technical progress Annexes II, III, V, VI and VII of Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Siebzehnte Richtlinie 94/32/EG der Kommission vom 29. Juni 1994 zur Anpassung der Anhänge II, III, V, VI und VII der Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Sautjánda tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/32/EB frá 29. júní 1994 um aðlögun að tækniframförum á II., III., V., VI. og VII. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur
Syttende kommisjonsdirektiv 94/32/EF av 29. juni 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, V, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter.
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment interface for ONP 2 048 kbit/s digital unstructured leased line
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungsschnittstellen an digitale, unstrukturierte 2048-kbit/s-Mietleitungen für den offenen Netzzugang (94/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem eru gerðar til skilflata notendabúnaðar fyrir stafrænar óskipulegar leigulínur með 2 048 kílóbita/s flutningsgetu í frjálsa netaðgangskerfinu (ONP-kerfinu)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til tilkoplingskrav til grensesnitt på terminalutstyr til digitalt ustrukturert leid samband med kapasitet på 2 048 kbit/s i ONP.
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for general terminal attachment requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über allgemeine Anschaltebedingungen für DECT- Endeinrichtungen (94/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að almennum tengikröfum sem eru gerðar til stafrænna þráðlausra fjarskipta í Evrópu (DECT
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til de alminnelige tilkoplingskrav til terminalutstyr for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Commission Decision of 18 July 1994 on a common technical regulation for telephony application requirements for Digital European Cordless Telecommunications (DECT)
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 1994 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für DECT-Endeinrichtungen - Telefonie - (94/472/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 1994 um sameiginlega tækniforskrift að talsímakröfum sem eru gerðar til notendabúnaðar fyrir stafræn þráðlaus fjarskipti í Evrópu (DECT)
Kommisjonsvedtak av 18. juli 1994 om felles tekniske forskrifter med hensyn til kravene i forbindelse med anvendelse av telefoni i nettet for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT).
Directive 94/10/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 materially amending for the second time Directive 83/189/EEC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
Richtlinie 94/10/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur zweiten wesentlichen Änderung der Richtlinie 83/189/EWG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB frá 23. mars 1994 um aðra efnisbreytingu á tilskipun 83/189/EBE sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen vesentlige endring av direktiv 83/189/EØF om en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter.
Council Resolution of 16 June 1994 on the development of administrative cooperation in the implementation and enforcement of Community legislation in the internal market
Commission Decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European technical approval
Beschluß der Kommission vom 17. Januar 1994 über die gemeinsamen Verfahrensregeln für die europäischen technischen Zulassungen (94/23/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um sameiginlegar verklagsreglur varðandi evrópskt Tæknisamþykki
Kommisjonsbeslutning av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement