EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 1464/2004 of 17 August 2004 concerning the authorisation for 10 years of the additive Monteban in feedingstuffs, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 1464/2004 der Kommission vom 17. August 2004 über die Zulassung des zur Gruppe der Kokzidiostatika und anderer Arzneimittel gehörenden Zusatzstoffes «Monteban» in Futtermitteln für zehn Jahre(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1464/2004 frá 17. ágúst 2004 um leyfi til 10 ára til að nota í fóðri aukefnið monteban sem er í flokknum hníslalyf og önnur lyf
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1464/2004 av 17. august 2004 om den tiårige godkjenningen av tilsetningsstoffet Monteban, som tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning», i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1465/2004 of 17 August 2004 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1465/2004 der Kommission vom 17. August 2004 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung(Text von
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1465/2004 frá 17. ágúst 2004 um varanlegt leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1465/2004 av 17. august 2006 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2004/608/EC of 19 August 2004 amending Commission Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries
Entscheidung der Kommission vom 19. August 2004 zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen (2004/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. ágúst 2004 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir heilbrigðiseftirlit dýralæknis með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum (2004/608/...
Kommisjonsvedtak av 19. august 2004 om endring av kommisjonsvedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar (2004/608/EF)
Commission Regulation (EC) No 1492/2004 of 23 August 2004 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals, the trade and importation of semen and embryos of ovine and caprine animals and specified risk material
Verordnung (EG) Nr. 1492/2004 der Kommission vom 23. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Tilgung transmissibler spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1492/2004 frá 23. ágúst 2004 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar ráðstafanir til að útrýma smitandi heilahrörnun í nautgripum, sauðfé og geitum, viðskipti með og innflutning á sæði og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1492/2004 av 23. august 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for utryddelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sau og geit, handel med og innførsel av sæd og...
Commission Regulation (EC) No 1472/2004 of 18 August 2004 amending Regulation (EC) No 1874/2003 approving the national scrapie control programmes of certain Member States, and defining additional guarantees, and granting derogations concerning breeding programmes for TSE resistance in sheep pursuant to Decision 2003/100/EC
Verordnung (EG) Nr. 1472/2004 der Kommission vom 18. August 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1874/2003 zur Genehmigung der nationalen Programme bestimmter Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Traberkrankheit, zur Festlegung zusätzlicher Garantien sowie zur Gewährung von...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1472/2004 av 18. august 2004 om endring av forordning (EF) nr. 1874/2003 om godkjenning av dei nasjonale programma for motkjemping av skrapesjuke i visse medlemsstatar, og om fastlegging av tilleggsgarantiar for avlsprogram for resistens mot TSE hjå...
Commission Decision 2004/595/EC of 29 July 2004 establishing a model health certificate for the importation into the Community for trade of dogs, cats and ferrets
Entscheidung der Kommission vom 29. Juli 2004 mit einer Mustergesundheitsbescheinigung für die Einfuhr von Hunden, Katzen und Frettchen zu Handelszwecken in die Gemeinschaft (2004/595/EG)
Kommisjonsvedtak av 29. juli 2004 om fastsettelse av en modell for et helsesertifikat for import til Fellesskapet av hunder, katter og ildrer beregnet på handel (2004/595)
Commission Decision 2004/57/EC of 23 December 2003 on the continuation in the year 2004 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus and Allium ascalonicum under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC started in 2003
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Fortführung im Jahr 2004 der im Jahr 2003 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus und Allium ascalonicum gemäß den Richtlinien 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/57/EB frá 23. desember 2003 um að halda áfram á árinu 2004 samanburðartilraunum og -prófunum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni af grasætt Triticum aestivum, Brassica napus og Allium a scalonicum samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66...
Kommisjonsvedtak 2004/57/EF av 23. desember 2003 om vidareføring i 2004 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Graminae, Triticum aestivum, Brassica napus og Allium ascalonicum i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/...
Commission Decision 2004/11/EC of 18 December 2003 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants of agricultural and vegetable species and vine under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC for the years 2004 and 2005
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2003 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien 66/401/EWG, 66/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/11/EB frá 18. desember 2003 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna tegunda nytjajurta í landbúnaði og grænmetis- og vínviðartegunda samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/...
Kommisjonsvedtak 2004/11/EF av 18. desember 2003 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og økslingsmateriale av visse planteartar til jordbruksføremål og visse grønsakartar og vinstokkar som er nemnde i rådsdirektiv...
COM(2002) 729
Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC
Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 21/2004 frá 17. desember 2003 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita og breytingu á reglugerð (EB) nr. 1782/2003 og tilskipunum 92/102/EBE og 64/432/EBE
Rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF
Commission Decision 2004/25/EC of 22 December 2003 amending Decision 2002/657/EC as regards the setting of minimum required performance limits (MRPLs) for certain residues in food of animal origin
Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2002/657/EG hinsichtlich der Festlegung von Mindestleistungsgrenzen (MRPL) für bestimmte Rückstände in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (2004/25/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. desember 2003 um breytingu á ákvörðun 2002/657/EB með tilliti til þess að ákvarða lágmarkskröfur um nothæfi (MRPL) að því er varðar tilteknar efnaleifar í matvælum úr dýraríkinu (2004/25/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. desember 2003 om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MRPL) for visse restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (2004/25/EF)
Commission Decision 2004/34/EC of 6 January 2004 amending Decision 2003/828/EC with regards to the movements of vaccinated animals from protection zones
Entscheidung der Kommission vom 6. Januar 2004 zur Änderung der Entscheidung 2003/828/EG im Hinblick auf die Verbringung von geimpften Tieren aus Schutzzonen (2004/34/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. januar 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF med hensyn til forflytninger av vaksinerte dyr fra vernesoner (2004/34/EF)
Commission Decision 2004/63/EC of 23 December 2003 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung bestimmter Provinzen Italiens als frei von Brucellose und enzootischer Rinderleukose (2004/63/EG)
Kommisjonsvedtak av 23. desember 2003 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til godkjenninga av visse provinsar i Italia som frie for bovin brucellose og enzootisk bovin leukose
Council Decision 2003/912/EC of 17 December 2003 amending Decision 95/408/EC on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third-country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs, as regards the extension of its validity
Entscheidung des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 95/408/EG über die Bedingungen für die Aufstellung vorläufiger Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse oder...
Ákvörðun ráðsins 2003/912/EB frá 17. desember 2003 um breytingu á ákvörðun 95/408/EB um skilyrði fyrir gerð bráðabirgðaskráa, á tilteknu aðlögunartímabili, yfir starfsstöðvar þriðju landa sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja inn tilteknar afurðir úr dýraríkinu, fiskafurðir...
Rådsvedtak 2003/912/EF av 17. desember 2003 om endring av vedtak 95/408/EF om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande...
Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries
Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission vom 22. Januar 2004 mit Verfahren für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen an den Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 136/2004 frá 22. janúar 2004 um reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for veterinærkontroller ved Fellesskapets grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater
Commission Decision 2004/88/EC of 23 January 2004 amending Decision 2002/907/EC temporarily recognising the surveillance network system for bovine holdings introduced in France pursuant to Council Directive 64/432/EEC
Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2004 zur Änderung der Entscheidung 2002/907/EG zur befristeten Anerkennung des Systems von Überwachungsnetzen für Rinderhaltungsbetriebe in Frankreich gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (2004/88/EG)
Commission Regulation (EC) No 2245/2003 of 19 December 2003 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring of transmissible spongiform encephalopathies in ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 2245/2003 der Kommission vom 19. Dezember 2003 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Überwachung der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien bei Schafen und Ziegen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2245/2003 frá 19. desember 2003 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar vöktun smitandi heilahrörnunar í sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos sauer og geiter
Commission Regulation (EC) No 2268/2003 of 22 December 2003 extending the validity of Regulation (EC) No 812/2003 on transitional measures pursuant to Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1774/2002 as regards the importation and transit of certain products from third countries
Verordnung (EG) Nr. 2268/2003 der Kommission vom 22. Dezember 2003 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung (EG) Nr. 812/2003 betreffend Übergangsregelungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr und...
Commission Decision 2004/130/EC of 30 January 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L. not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 30. Januar 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2004/130/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/130/EB frá 30. janúar 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Vicia faba L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2004) 161)
Kommisjonsvedtak 2004/130/EF av 30. januar 2004 om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia Faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF [meddelt under nummer K(2004) 161]
Commission Decision 2004/101/EC of 6 January 2004 amending Annex D to Directive 88/407/EEC as regards health certificates applying to intra-Community trade in semen of domestic animals of bovine species
Entscheidung der Kommission vom 6. Januar 2004 zur Änderung von Anhang D der Richtlinie 88/407/EWG des Rates hinsichtlich der Gesundheitsbescheinigungen im innergemeinschaftlichen Handel mit Samen von Rindern (2004/101/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet
Commission Decision 2004/102/EC of 26 January 2004 approving contingency plans for the control of avian influenza and of Newcastle disease
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 2004 zur Genehmigung von Krisenplänen zur Bekämpfung der Geflügelpest und der Newcastle-Krankheit (2004/102/EG)
Commission Regulation (EC) No 277/2004 of 17 February 2004 concerning the authorisation without a time limit of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 277/2004 der Kommission vom 17. Februar 2004 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 277/2004 frá 17. febrúar 2004 um leyfi án tímamarka fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 277/2004 av 17. februar 2004 om godkjenning uten tidsbegrensning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 278/2004 of 17 February 2004 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 278/2004 der Kommission vom 17. Februar 2004 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Verwendungszwecks eines Zusatzstoffes, der in Futtermitteln bereits zugelassen ist
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 278/2004 frá 17. febrúar 2004 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis sem þegar er leyft að nota í fóður
Kommisjonsfororodning (EF) nr. 278/2004 av 17. februar 2004 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2004/146/EC of 12 February 2004 amending Decision 2003/135/EC as regards the extension of the eradication and vaccination plans in the Bad Kreuznach district (Germany) and the termination of the vaccination plans in the Federal State of Saarland (Germany)
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2004 zur Änderung der Entscheidung 2003/135/EG hinsichtlich der Ausweitung der Tilgungs- und Impfungspläne im Kreis Bad Kreuznach und der Beendigung der Impfungspläne im Bundesland Saarland (2004/146/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. februar 2004 om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til lenging av planane for utrydding og vaksinasjon i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) og oppheving av planane for vaksinasjon i delstaten Saarland (Tyskland) (2004/146/EF)
Commission Regulation (EC) No 282/2004 of 18 February 2004 introducing a document for the declaration of, and veterinary checks on, animals from third countries entering the Community
Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission vom 18. Februar 2004 zur Festlegung eines Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/2004 frá 18. febrúar 2004 um að taka upp vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit dýralæknis með þeim
Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004 av 18. februar 2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinærkontroll av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Decision 2004/158/EC of 16 February 2004 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities
Entscheidung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Änderung der Entscheidung 92/216/EWG hinsichtlich der Veröffentlichung des Verzeichnisses der Koordinierungsstellen (2004/158/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. februar 2004 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019