EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 2001/838/EC of 7 November 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: acrylaldehyde; dimenthyl sulphate; nonylphenol phenol, 4-nonyl-, branched; tert-butyl methyl ether
Empfehlung der Kommission vom 7. November 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acrylaldehyd; Dimethylsulfat; Nonylphenol; Phenol, 4-Nonyl-, verzweigt; tert-Butylmethylether .)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. nóvember 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna akrýlaldehýðs, dímetýlsúlfats, nónýlfenóls, 4-nónýlfenóls (greinótt) og tert-bútýlmetýletra
Kommisjonsrekommandasjon 2001/838/EF av 7. november 2001 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene 2-propenal; dimetylsulfat; nonylfenol; fenol, 4-nonyl, forgrenet; tert-butylmetyleter
Commission Recommendation 2001/194/EC of 5 March 2001 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: diphenylether/pentabromo derivative and cumene
Empfehlung der Kommission vom 5. März 2001 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe Diphenylether-Pentabromderivat und Cumol
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/194/EB frá 5. mars 2001 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna pentabrómdifenýletra og kúmens
Kommisjonsrekommandasjon 2001/194/EF av 5. mars 2001 om resultatene av strategiene for risikovurdering og risikoreduksjon for stoffene difenyleter, pentabromderivat og kumen
Commission Recommendation 2002/575/EC of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: o-anisidine, 1,4-dioxane
Empfehlung der Kommission vom 4. Juli 2002 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: o-Anisidin, 1,4-Dioxan
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/575/EB frá 4. júlí 2002 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: o-anisídíns, 1,4-díoxans
Kommisjonsrekommandasjon 2002/575/EF av 4. juli 2002 om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffa o-anisidin og 1,4-dioksan
Commission Recommendation 2002/576/EC of 4 July 2002 on the results of the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloro-o-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride
Empfehlung der Kommission vom 4. Juli 2002 zu den Ergebnissen der Risikobewertung für folgende Stoffe: Ethylacetoacetat, 4-Chlor-o-kresol, Dimethyldioctadecylammoniumchlorid
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/576/EB frá 4. júlí 2002 um árangur af áhættumati vegna efnanna: etýlasetóasetats, 4-klór-o-kresóls, dímetýldíoktadekýlammoníumklóríðs
Kommisjonsrekommandasjon 2002/576/EF av 4. juli 2002 om resultata av risikovurderinga for stoffa etylacetoacetat , 4-klor-o-kresol og disteryl-dimetyl-ammoniumklorid
COMMISSION RECOMMENDATION 2002/755/EC of 16 September 2002 on the results of the risk evaluation and risk reduction strategy for the substance diphenyl ether,octabromo derivative
Empfehlung der Kommission vom 16. September 2002 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategie für den Stoff Diphenylether, Octabromderivat
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2002/755/EB frá 16. september 2002 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnisins . dífenýletra, oktabrómafleiðu
Kommisjonsrekommandasjon 2002/755/EF av 16. september 2002 om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffet difenyleter, oktabromderivat
Commission Recommendation 97/618/EC of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1997 zu den wissenschaftlichen Aspekten und zur Darbietung der für Anträge auf Genehmigung des Inverkehrbringens neuartiger Lebensmittel und Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen sowie zur Erstellung der Berichte über die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 97/618/EB frá 29. júlí 1997 um vísindalega þætti og framsetningu upplýsinga sem eru nauðsynlegar til stuðnings umsóknum um setningu nýfæðis og innihaldsefna nýfæðis á markað og um gerð skýrslna um frummat samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og...
Kommisjonsrekommandasjon 97/618/EF av 29. juli 1997 om de vitenskapelige aspektene ved og utformingen av opplysningene som kreves for å underbygge søknader om markedsføring av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og om utarbeidingen av rapportene om...
Commission Recommendation 1999/721/EC on the results of the risk evaluation and on the risk reduction strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2(-2-methoxyethoxy)ethanol); Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, c10-13-alkyl derivs.
Empfehlung der Kommission vom 12. Oktober 1999 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Alkane, C10-13-, Chlor- und Benzol, C10-13-Alkylderivate (1999/721/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 1999/721/EB frá 12. október 1999 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna: 2-(2-bútoxýetoxý)etanól; 2-(2-metoxýetoxý)etanól; klóruð alkön (C10-13) og alkýlafleiður bensens (C10-13)
Commission Recommendation 2003/887/EC of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products
Empfehlung der Kommission vom 11. Dezember 2003 zur Einführung und Anwendung von Eurocodes für Bauwerke und tragwerksrelevante Bauprodukte
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2003 um framkvæmd og notkun evrópskra þolhönnunarstaðla fyrir byggingarmannvirki og byggingarvörur í burðarvirki (2003/887/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 11. desember 2003 om gjennomføring og bruk av Eurokoder for byggverk og byggevarer til bruk i bærende konstruksjoner (2003/887/EF)
Commission Recommendation 2004/394/EC of 29 April 2004 on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide; Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
Empfehlung der kommission vom 29. April 2004 über die Ergebnisse der Risikobewertung und über die Risikobegrenzungsstrategien für die Stoffe: Acetonitril; Acrylamid; Acrylnitril; Acrylsäure; Butadien; Fluorwasserstoff; Wasserstoffperoxid; Methacrylsäure; Methylmethacrylat;...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. apríl 2004 um árangur af áhættumati og áætlanir sem miða að því að draga úr áhættu vegna efnanna asetónítríls, akrýlamíðs, akrýlnítríls, akrýlsýru, bútadíens, vetnisflúoríðs, vetnisperoxíðs, metakrýlsýru, metýlmetakrýlats, tólúens og...
Kommisjonsrekommandasjon av 29. april 2004 om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoksid, metakrylsyre, metylmetakrylat, toluen og triklorbenzen
Commission Recommendation 2005/108/EC of 4 February 2005 on the further investigation into the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons in certain foods
EG: Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2005 über die genauere Ermittlung der Mengen von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in bestimmten Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2005 um frekari rannsókn á magni fjölhringa, arómatískra vetniskolefna í tilteknum matvælum (2005/108/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2005 om ytterligere undersøkelser av innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler (2005/108/EF)
Commission Recommendation of 12 January 2005 on what, for the purposes of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council concerning petrol and diesel fuels, constitutes availability of unleaded petrol and diesel fuel with a maximum sulphur content on an appropriately balanced geographical basis
Empfehlung der Kommission vom 12. Januar 2005 zu der Frage, was Verfügbarkeit von unverbleitem Otto- und Dieselkraftstoff mit einem Schwefelhöchstgehalt auf einer angemessen ausgewogenen geografischen Grundlage im Sinne der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 12. janúar 2005 um hvað teljist, að því er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis, hæfilega jafnt aðgengi, í landfræðilegu tilliti, að blýlausu bensíni og dísilolíu með brennisteinsinnihald að...
Kommisjonsrekommandasjon av 12. januar 2005 om det, som i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje, skal utgjøre et tilstrekkelig geografisk balansert grunnlag for tilgjengelighet til blyfri bensin og dieselolje med høyeste tillatte...
Commission Recommendation of 11 April 2006 on risk reduction measures for the substances: Dibutylphthalate; 3,4-Dichloroaniline; Di-isodecyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich; Di-isononyl phthalate; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-10-branched alkyl esters, C9-rich; Ethylenediaminetetraacetate; Methyl acetate; Monochloroacetic acid; n-Pentane; Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate.
Empfehlung der Kommission vom 11. April 2006 über Risikobegrenzungsmaßnahmen für die Stoffe: Dibutylphthalat; 3,4-Dichloranilin; Diisodecylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 9-11 -verzweigte Alkylester, C 10 -reich; Diisononylphthalat; 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C 8-10 -...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2006 um ráðstafanir til að draga úr áhættu vegna eftirfarandi efna: díbútýlþalats, 3,4­díklóranilíns, dí-ísódekýlþalats, 1,2- bensendíkarboxýlsýru, C10-auðugra dí-C9-11-greinóttra alkýlestera, dí-ísónónýlþalats, 1,...
Kommisjonsrekommandasjon av 11. april 2006 om risikoreduserande tiltak for stoffa dibutylftalat; 3,4-dikloranilin; di-«isodecyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C9-11-forgreina alkylesterar, C10-rike; di-«isononyl»ftalat; 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C8-10-forgreina...
Commission Recommendation of 7 June 2006 Establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC.
Empfehlung der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwendung von Angaben, denen zufolge keine Tierversuche gemäß der Richtlinie 76/768/EWG des Rates durchgeführt wurden
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júní 2006 um setningu viðmiðunarreglna er varða notkun yfirlýsinga samkvæmt tilskipun ráðsins 76/768/EBE um að engar prófanir á dýrum hafi farið fram (2006/406/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 7. juni 2006 om fastsettelse av retningslinjer for bruk av angivelser om at ingen dyreforsøk er utført, i henhold til rådsdirektiv 76/768/EØF (2006/406/EF)
Commission Recommendation 2006/647/EC of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims made relating thereto.
Empfehlung der Kommission vom 22. September 2006 über die Wirksamkeit von Sonnenschutzmitteln und diesbezügliche Herstellerangaben
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 22. september 2006 um verkun sólvarnarvara og fullyrðingar þar að lútandi (2006/647/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette (2006/647/EF)
Commission Recommendation 2006/583/EC of 17 August 2006 on the prevention and reduction of Fusarium toxins in cereals and cereal products
Empfehlung der Kommission vom 17. August 2006 zur Prävention und Reduzierung von Fusarientoxinen in Getreide und Getreideprodukten
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 17. ágúst 2006 um að stemma stigu við og draga úr eiturefnum sveppa af ættkvíslinni Fusarium í korni og kornafurðum (2006/583/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 17. august 2006 om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF)
Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs
Empfehlung der Kommission vom 28. März 2007 über ein Monitoring zum Vorkommen von Furan in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 28. mars 2007 um vöktun á innihaldi fúrana í matvælum (2007/196/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 28. mars 2007 om overvåking av forekomsten av furan i næringsmidler (2007/196/EF)
Commission Recommendation 2007/225/EC of 3 April 2007 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2007 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2008
Empfehlung der Kommission vom 3. April 2007 betreffend ein koordiniertes gemeinschaftliches Überwachungsprogramm für 2007, mit dem die Einhaltung der Höchstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen...
Kommisjonsrekommandasjon av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale overvåkingsprogrammer...
Commission Recommendation 2007/331/EC of 3 May 2007 on the monitoring of acrylamide levels in food
Empfehlung der Kommission vom 3. Mai 2007 zur Überwachung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2007 um vöktun á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2007/331/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 3. mai 2007 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (2007/331/EF)
Commission Recommendation 2008/103/EC of 4 February 2008 concerning a coordinated Community monitoring programme for 2008 to ensure compliance with maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other products of plant origin and national monitoring programmes for 2009
Empfehlung der Kommission vom 4. Februar 2008 betreffend ein koordiniertes Überwachungsprogramm der Gemeinschaft für 2008 über die Einhaltung der Höchstgehalte von Pestizidrückständen in oder auf Getreide und bestimmten anderen Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs sowie die...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 4. febrúar 2008 um samræmda vöktunaráætlun Bandalagsins fyrir árið 2008 í því skyni að tryggja að virt séu ákvæði um hámarksgildi varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilteknum öðrum vörum úr jurtaríkinu og um landsbundnar vöktunaráætlanir...
Kommisjonsrekommandasjon av 4. februar 2008 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2008 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse og om nasjonale...
Commission Recommendation of 8 June 1995 concerning improvement of safety of existing lifts
Empfehlung der Kommission vom 8. Juni 1995 über die Verbesserung der Sicherheit der vorhandenen Aufzüge (95/216/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 95/216/EB frá 8. júní 1995 um að bæta öryggi lyftna sem þegar eru í notkun
Commission Recommendation of 29 June 2009 on measures to improve the functioning of the single market
Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zur Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júní 2009 um ráðstafanir til að bæta starfsemi innri markaðarins (2009/524/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 29. juni 2009 om tiltak for å bedre det felles markeds virkemåte (2009/524/EF)
Commission Recommendation 2010/161/EU of 17 March 2010 on the monitoring of perfluoroalkylated substances in food
Empfehlung der Kommission vom 17. März 2010 zur Überwachung von perfluorierten Alkylsubstanzen in Lebensmitteln
Kommisjonsrekommandasjon av 17. mars 2010 om overvaking av perfluoralkylerte stoff i næringsmiddel (2010/161/EU)
Commission Recommendation 2010/307/EU of 2 June 2010 on the monitoring of acrylamide levels in food
Empfehlung der Kommission vom 2. Juni 2010 zur Überwachung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 2. júní 2010 um vöktun á innihaldi akrýlamíðs í matvælum (2010/307/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 2. juni 2010 om overvåking av akrylamidinnhold i næringsmidler (2010/307/EU)
Commission Recommendation of 11 January 2011 on the certification of defence undertakings under Article 9 of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community
Empfehlung der Kommission vom 11. Januar 2011 betreffend die Zertifizierung von Unternehmen der Verteidigungsindustrie nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 11. janúar 2011 um vottun fyrirtækja á sviði varnartengdra vara skv. 9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB um að einfalda skilmála og skilyrði vegna tilflutnings varnartengdra vara innan Bandalagsins (2011/24/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 11. januar 2011 om sertifisering av forsvarsforetak i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet (2011/24/EU)
Commission Recommendation of 29 March 1978 to the Member States on the use of saccharin as a food ingredient and for sale as such in tablet form to the final consumer
Empfehlung der Kommission vom 29. März 1978 an die Mitgliedstaaten über die Verwendung von Saccharin als Lebensmittelzusatzstoff und den Verkauf von Saccharin in Tablettenform an den Endverbraucher (78/358/EWG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019