EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2013/290/EU of 14 June 2013 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces due to the accession of Croatia (notified under document C(2013) 3474)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES infolge des Beitritts Kroatiens (2013/290/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og um dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu vegna aðildar Króatíu (tilkynnt með númeri C(2013) 3474) (2013/290/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 14. juni 2013 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES på grunn av tilmeldinga av Kroatia (2013/290/EU)
Commission Implementing Decision 2013/291/EU of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013 (notified under document C(2013) 3475)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Juni 2013 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die unter die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates fallen und die vor dem 1. Juli 2013 aus Drittstaaten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júní 2013 um umbreytingarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu sem falla undir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og eru fluttar inn til Króatíu frá þriðju löndum fyrir 1. júlí 2013 (tilkynnt með...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. juni 2013 om fastsettelse av overgangstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, og som er innført til Kroatia fra tredjestater før 1. juli 2013 (2013/291/...
Commission Implementing Decision 2013/346/EU of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 2009/158/EC
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung des von Kroatien vorgelegten Plans für die Zulassung von Betrieben zum Handel mit Geflügel und Bruteiern innerhalb der Union gemäß der Richtlinie 2009/158/EG des Rates (2013/346/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt áætlunar, sem Króatía hefur lagt fram, um samþykki fyrir starfsstöðvum vegna viðskipta innan Sambandsins með alifugla og útungunaregg samkvæmt tilskipun ráðsins 2009/158/EB (tilkynnt með númeri C(2013)...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av planen framlagt av Kroatia for godkjenning av virksomheter med sikte på handel innenfor Unionen med fjørfe og rugeegg i henhold til rådsdirektiv 2009/158/EF (2013/346/EU)
Commission Implementing Decision 2013/347/EU of 28 June 2013 approving contingency plans submitted by Croatia for the control of certain animal diseases
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. Juni 2013 zur Genehmigung der von Kroatien vorgelegten Krisenpläne zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen (2013/347/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2013 um samþykkt viðbragðsáætlana, sem Króatía hefur lagt fram, til að verjast tilteknum dýrasjúkdómum (tilkynnt með númeri C(2013) 3992) (2013/347/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. juni 2013 om godkjenning av beredskapsplaner framlagt av Kroatia for bekjempelse av visse dyresykdommer (2013/347/EU)
Commission Implementing Decision of 20 December 2013 correcting Annex II to Implementing Decision 2012/707/EU establishing a common format for the submission of the information pursuant to Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Berichtigung von Anhang II des Durchführungsbeschlusses 2012/707/EU zur Festlegung eines gemeinsamen Formats für die Vorlage der Informationen gemäß der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2013 um leiðréttingu á II. viðauka við framkvæmdarákvörðun 2012/707/ESB um sameiginlegt snið fyrir framlagningu upplýsinga samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/63/ESB um vernd dýra sem eru notuð í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/11/EU av 20. desember 2013 om rettelse av vedlegg II til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU om fastsettelse av et felles format for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr...
Commission Implementing Decision 2014/389/EU of 23 June 2014 on additional historical aviation emissions and additional aviation allowances to take into consideration the accession of Croatia to the European Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. Juni 2014 über zusätzliche historische Luftverkehrsemissionen und zusätzliche Luftverkehrszertifikate zur Berücksichtigung des Beitritts Kroatiens zur Europäischen Union (2014/389/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. júní 2014 um frekari fyrri losun frá flugi og viðbótarlosunarheimildir vegna flugs með tilliti til aðildar Króatíu að Evrópusambandinu (2014/389/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske union
D036591/02
Commission Implementing Decision 2014/908/EU of 12 December 2014 on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - suppl. CRR
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. Dezember 2014 über die Gleichwertigkeit der aufsichtlichen und rechtlichen Anforderungen bestimmter Drittländer und Gebiete für die Zwecke der Behandlung von Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen...
D040293/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1735 of 24 September 2015 on the precise position of the general warning and the information message on roll-your-own tobacco marketed in pouches
Beschluss (EU) 2015/1734 des Rates vom 18. September 2015 zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union auf der 12. Generalversammlung der Zwischenstaatlichen Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) zu bestimmten Änderungen des Übereinkommens über den...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1735 frá 24. september 2015 um nákvæma staðsetningu almennu viðvörunarinnar og upplýsingatextans á vafningstóbaki sem er sett á markað í pungum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1735 av 24. september 2015 om den nøyaktige plasseringen av den generelle advarselen og informasjonsmeldingen på rulletobakk i punger
D040420/03
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1842 of 9 October 2015 on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1842 der Kommission vom 9. Oktober 2015 über die technischen Spezifikationen für das Layout, die Gestaltung und die Form der kombinierten gesundheitsbezogenen Warnhinweise für Rauchtabakerzeugnisse
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1842 frá 9. október 2015 um tækniforskriftir að því er varðar útlit, hönnun og lögun mynd- og textaviðvörunarmerkinga á tóbaksvörum til reykinga
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1842 av 9. oktober 2015 om tekniske spesifikasjoner for oppstilling, utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer
Commission Implementing Decision (EU) 2016/158 of 4 February 2016 laying down transitional measures as regards certain establishments in the meat and milk sectors in Croatia
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/158 der Kommission vom 4. Februar 2016 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Betriebe im Fleisch- und Milchsektor in Kroatien
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/158 av 4. februar 2016 om fastsettelse av overgangstiltak med hensyn til visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren i Kroatia
Commission Implementing Decision (EU) 2016/230 of 17 February 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. Dec. 2014/908 and suppl. CRR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/230 der Kommission vom 17. Februar 2016 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/908/EU im Hinblick auf die Listen der Drittländer und Gebiete, deren aufsichtliche und rechtliche Anforderungen für die Zwecke der Behandlung von...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/851 of 26 May 2016 amending the Annex to Decision 2009/719/EC as regards the authorisation for Croatia to revise its BSE annual monitoring programme
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/851 der Kommission vom 26. Mai 2016 zur Änderung des Anhangs der Entscheidung 2009/719/EG hinsichtlich der Ermächtigung Kroatiens, sein jährliches BSE-Überwachungsprogramm zu überarbeiten
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 om endring av vedtak 2009/719/EF med omsyn til løyve til at Kroatia reviderer det årlege programmet sitt for overvaking av BSE
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2269 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in India in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for India EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2269 der Kommission vom 14. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Indiens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2274 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in New Zealand in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for New Zealand EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2274 der Kommission vom 14. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Neuseelands für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2275 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Japan in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Japan EMIR (2nd)
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2275 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Japans für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2276 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Brazil in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Brazil EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2276 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens Brasiliens für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2277 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in the Dubai International Financial Centre in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for Dubai EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2277 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens im Dubai International Financial Centre für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2278 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in the United Arab Emirates in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - Equivalence for United Arab Emirates EMIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2278 der Kommission vom 15. Dezember 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Arabischen Emirate für zentrale Gegenparteien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2358 of 20 December 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. Dec. 2014/908 and suppl. CRR
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2358 der Kommission vom 20. Dezember 2016 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/908/EU im Hinblick auf die Listen der Drittländer und Gebiete, deren aufsichtliche und rechtliche Anforderungen für die Zwecke der Behandlung von...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/377 of 15 March 2016 on the equivalence of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the Commodity Futures Trading Commission to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - equivalence of USA EMIR
Durchfuehrungsbeschluss 2016/377 der Kommission vom 15. März 2016 über die Gleichwertigkeit des Regulierungsrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika für von der Commodity Futures Trading Commission (Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) zugelassene und beaufsichtigte...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2238 of 5 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to designated contract markets and swap execution facilities in the United States of America in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council - equivalence USA MIFIR
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2238 der Kommission vom 5. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens für anerkannte Kontraktmärkte und Swap-Ausführungssysteme in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2318 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework in Australia applicable to financial markets in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - MiFID II
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2318 der Kommission vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens Australiens für Finanzmärkte gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2319 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to recognised exchange companies in Hong Kong Special Administrative Region in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - MiFID II
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2319 der Kommission vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens der Sonderverwaltungsregion Hongkong für als Börse anerkannte Kapitalgesellschaften (Recognized Exchange Companies) gemäß der Richtlinie 2014/65/...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2320 of 13 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework of the United States of America for national securities exchanges and alternative trading systems in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council -MiFID
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2320 der Kommission vom 13. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens der Vereinigten Staaten von Amerika für nationale Wertpapierbörsen und alternative Handelssysteme gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2441 of 21 December 2017 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to stock exchanges in Switzerland in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council - MiFIDII
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2441 der Kommission vom 21. Dezember 2017 über die Gleichwertigkeit des für Börsen in der Schweiz geltenden Rechts- und Aufsichtsrahmens gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement