EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2014) 005
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’)
Verordnung (EU) 2016/1012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über die Tierzucht- und Abstammungsbestimmungen für die Zucht, den Handel und die Verbringung in die Union von reinrassigen Zuchttieren und Hybridzuchtschweinen sowie deren Zuchtmaterial und zur...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014,...
D038287/06
Commission Regulation (EU) 2016/27 of 13 January 2016 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2016/27 der Kommission vom 13. Januar 2016 zur Änderung der Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/27 frá 13. janúar 2016 um breytingu á III. og IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) 2016/27 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
D039258/04
Commission Regulation (EU) 2016/355 of 11 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for gelatine, collagen and highly refined products of animal origin intended for human consumption
Verordnung (EU) 2016/355 der Kommission vom 11. März 2016 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der besonderen Vorschriften für Gelatine, Kollagen und zum menschlichen Verzehr bestimmte...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/355 frá 11. mars 2016 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 að því er varðar sértækar kröfur varðandi gelatín, kollagen og mikið unnar afurðir úr dýraríkinu sem ætlaðar eru til manneldis
Kommisjonsforordning (EU) 2016/355 av 11. mars 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til de særlige kravene til gelatin, kollagen og høyt foredlede produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
D042915/02
Commission Implementing Directive (EU) 2016/11 of 5 January 2016 amending Annex II to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/11 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2002/57/EG des Rates über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/11 frá 5. janúar 2016 um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/57/EB um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/11 av 5. januar 2016 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster
D043500/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/104 of 27 January 2016 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for minor ruminant species for fattening and dairy production (holder of the authorisation Prosol SpA)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/104 der Kommission vom 27. Januar 2016 zur Zulassung einer Zubereitung aus Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mast- und Milchtiere von Wiederkäuerarten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/104 frá 27. janúar 2016 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir aukategundir jórturdýra til eldis og til mjólkurframleiðslu (leyfishafi er Prosol SpA)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/104 av 27. januar 2016 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til mindre utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring og melkeproduksjon (innehaver av godkjenningen:...
D043491/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/169 of 5 February 2016 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/169 der Kommission vom 5. Februar 2016 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung bestimmter Wassertierseuchen nach Irland, Finnland, Schweden und in das Vereinigte Königreich
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/169 av 5. februar 2016 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre at visse sjukdommar hjå vassdyr vert innførte til Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket
D043490/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/168 of 5 February 2016 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC establishing the official tuberculosis, brucellosis and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/168 der Kommission vom 5. Februar 2016 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG zur Feststellung des amtlich anerkannt tuberkulose-, brucellose- und rinderleukosefreien Status bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten in Bezug...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/168 av 5. februar 2016 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin...
D043928/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/320 of 3 March 2016 amending Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogues of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/320 der Kommission vom 3. März 2016 zur Änderung der Entscheidung 2004/842/EG über Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die die Aufnahme in die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/320 frá 3. mars 2016 um breytingu á ákvörðun 2004/842/EB um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í landsskrá yfir yrki nytjaplantna...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016 om endring av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale...
D043927/02
Commission Implementing Directive (EU) 2016/317 of 3 March 2016 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC as regards the official label of seed packages
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/317 der Kommission vom 3. März 2016 zur Änderung der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf das amtliche Etikett von Saatgutpackungen
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/317 frá 3. mars 2016 um breytingu á tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB og 2002/57/EB að því er varðar opinberan merkimiða á fræpakkningum
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til den offisielle etiketten for frøemballasje
D043569/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/329 of 8 March 2016 concerning the authorisation of 6-phytase as a feed additive for all avian species and for weaned piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species (holder of the authorisation Lohmann Animal Nutrition GmbH)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/329 der Kommission vom 8. März 2016 zur Zulassung von 6-Phytase als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Vogelarten, entwöhnte Ferkel, Mastschweine, Sauen und Schweinearten von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung (Zulassungsinhaber: Lohmann...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/329 frá 8. mars 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa sem fóðuraukefni fyrir allar fuglategundir og fyrir fráfærugrísi, eldissvín, gyltur og aukategundir svína (leyfishafi er Lohmann Animal Nutrition GmbH)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 av 8. mars 2016 om godkjenning av 6-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og for avvente smågriser, oppfôringssvin, purker og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Lohmann Animal...
D044193/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/423 of 18 March 2016 authorising certain laboratories in Egypt, the United Arab Emirates and the United States to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/423 der Kommission vom 18. März 2016 zur Ermächtigung bestimmter Laboratorien in Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten von Amerika, serologische Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit von Tollwutimpfstoffen bei...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/423 av 18. mars 2016 om godkjenning av visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer
D044168/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/448 of 23 March 2016 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the official tuberculosis-free and brucellosis-free status of Malta as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/448 der Kommission vom 23. März 2016 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Status „amtlich anerkannt tuberkulose- und brucellosefrei in Bezug auf die Rinderbestände“ in Malta
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/448 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar
D044192/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes
Durchführungsverordnung (EU) 2016/561 der Kommission vom 11. April 2016 zur Änderung von Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 hinsichtlich des Musters der Tiergesundheitsbescheinigung für die Verbringung von Hunden, Katzen und Frettchen zu anderen als...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 av 11. april 2016 om endring av vedlegg IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til modellen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/348 of 10 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 98/2012 as regards the minimum content of the preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Huvepharma EOOD)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/348 der Kommission vom 10. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 98/2012 hinsichtlich des Mindestgehalts an der Zubereitung 6-Phytase (EC 3.1.3.26), gewonnen aus Komagataella pastoris (DSM 23036), bei Verwendung als...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/348 frá 10. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 98/2012 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/348 av 10. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 med omsyn til lågaste innhald av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin...
D044519/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/600 of 15 April 2016 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Romania
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/600 der Kommission vom 15. April 2016 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status Rumäniens (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2016) 2186)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/600 av 15. april 2016 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Romania
D044814/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/685 of 29 April 2016 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/685 der Kommission vom 29. April 2016 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/685 frá 29. apríl 2016 um breytingu á ákvörðun 2009/821/EB að því er varðar skrárnar yfir skoðunarstöðvar á landamærum og dýralæknaeiningar í Traces-tölvukerfinu
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/685 av 29. april 2016 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES
D044939/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/701 of 4 May 2016 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of France
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/701 der Kommission vom 4. Mai 2016 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status Frankreichs
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/701 av 4. mai 2016 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Frankrike
D044944/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/897 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) as a feed additive for laying hens and ornamental fish (holder of authorisation Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) and amending Regulations (EC) No 1444/2006, (EU) No 333/2010 and (EU) No 184/2011 as regards the holder of the authorisation
Durchführungsverordnung (EU) 2016/897 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Legehennen und Zierfische (Zulassungsinhaber: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) und zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/897 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) sem fóðuraukefni fyrir varphænur og skrautfiska (leyfishafi er Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1444...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og om endring av...
D044977/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/898 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species for fattening and reared for laying and ornamental birds (holder of authorisation Novus Europe SA/NV)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/898 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus licheniformis (ATCC 53757) und seiner Protease (EC 3.4.21.19) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner und Junghennen sowie Geflügelarten von geringerer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/898 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og prótínkljúfi hennar (EC 3.4.21.19) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til...
D044946/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/895 of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/895 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2008 hinsichtlich des Namens des Zulassungsinhabers einer Zubereitung von Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) und Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/895 frá 8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1290/2008 að því er varðar nafn leyfishafa fyrir blöndu með Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)
D044434/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/900 of 8 June 2016 concerning the authorisation of benzoic acid as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/900 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Zulassung von Benzoesäure als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/900 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir bensósýru sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er DSM Nutritional Product Sp. z o. o.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)
D044433/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/896 of 8 June 2016 concerning the authorisation of iron sodium tartrates as a feed additive for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2016/896 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Zulassung von Eisennatriumtartraten als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/896 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir járnnatríumtartrati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av jernnatriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D044945/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/842 of 27 May 2016 amending Regulation (EC) No 167/2008 as regards the name of the holder of the authorisation and the trade name of a coccidiostat.
Durchführungsverordnung (EU) 2016/842 der Kommission vom 27. Mai 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 167/2008 in Bezug auf den Namen des Zulassungsinhabers und die Handelsbezeichnung eines Kokzidiostatikums
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/842 frá 27. maí 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 167/2008 að því er varðar nafn leyfishafa og viðskiptaheiti hníslalyfs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 av 27. mai 2016 om endring av forordning (EF) nr. 167/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av og handelsnavnet på et koksidiostatikum
D044976/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/899 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a 6-phytase produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive for all poultry species and all porcine species (other than suckling piglets) (holder of authorisation Danisco (UK) Ltd)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/899 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Zulassung einer 6-Phytase aus Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Geflügelarten und alle Schweinearten (außer Saugferkel) (Zulassungsinhaber: Danisco (UK) Ltd)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/899 frá 8. júní 2016 um leyfi fyrir 6-fýtasa, sem er framleiddur með Trichoderma reesei (ATCC SD-6528), sem fóðuraukefni fyrir allar alifuglategundir og allar tegundir svína (aðrar en mjólkurgrísi) (leyfishafi er Danisco (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)
D043100/03
Commission Regulation (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EU) 2016/1396 der Kommission vom 18. August 2016 zur Änderung bestimmter Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1396 frá 18. ágúst 2016 um breytingu á tilteknum viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019