EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2003) 180
Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene
Commission Decision 2005/13/EC of 3 January 2005 amending Decision 2001/881/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries and updating the detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission
Entscheidung der Kommission vom 3. Januar 2005 zur Änderung der Entscheidung 2001/881/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen und zur...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. janúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2001/881/EB um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og um uppfærslu ítarlegra reglna um eftirlit...
Kommisjonsvedtak av 3. januar 2005 om endring av vedtak 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med produkt og dyr frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som...
Commission Decision 2005/14/EC of 6 January 2005 amending Decision 2003/329/EC as regards the extension of the validity of transitional measures on the heat treatment process for manure under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Änderung der Entscheidung 2003/329/EG hinsichtlich der Verlängerung der Geltungsdauer von Übergangsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Verfahrens zur...
Commission Regulation (EC) No 36/2005 of 12 January 2005 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals
Verordnung (EG) Nr. 36/2005 der Kommission vom 12. Januar 2005 zur Änderung der Anhänge III und X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der epidemiologischen Überwachung auf transmissible spongiforme Enzephalopathien bei Rindern...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 36/2005 frá 12. janúar 2005 um breytingu á III. og X. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar faraldursfræðilegt eftirlit með smitandi heilahrörnun í nautgripum, sauðfé og geitum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedlegg III og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til epidemiologisk overvåking av overførbar spongiform encefalopati hos storfe, sauer og geiter
Commission Decision 2005/28/EC of 12 January 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leucosis
Entscheidung der Kommission vom 12. Januar 2005 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Provinzen Italiens frei von Brucellose (B. melitensis) sind, und der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Provinzen...
Kommisjonsvedtak av 12. januar 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF med omsyn til fråsegna om at visse provinsar i Italia er frie for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF om fråsegna om at visse provinsar i Italia er frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og...
Commission Regulation (EC) No 79/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use of milk, milk-based products and milk-derived products, defined as Category 3 material in that Regulation
Verordnung (EG) Nr. 79/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, die in der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 79/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar notkun mjólkur, afurða að stofni til úr mjólk og afurða fengnum úr mjólk sem eru skilgreindar sem efni í 3. flokki...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 79/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bruken av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, definert som kategori 3-materiale i nevnte forordning
Commission Decision 2004/34/EC of 11 January 2005 laying down harmonised standards for the testing for certain residues in products of animal origin imported from third countries
Entscheidung der Kommission vom 11. Januar 2005 zur Festlegung einheitlicher Normen für die Untersuchung von aus Drittländern eingeführten Erzeugnissen tierischen Ursprungs auf bestimmte Rückstände (2005/34/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. januar 2005 om fastsettelse av harmoniserte standarder for analyse av visse restmengder i produkter av animalsk opprinnelse importert fra tredjestater (2005/34/EF)
Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fats
Verordnung (EG) Nr. 92/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer Nebenprodukte und zur Änderung des Anhangs VI...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 92/2005 frá 19. janúar 2005 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar aðferðir við förgun eða notkun á aukaafurðum úr dýrum og um breytingu á VI. viðauka við hana að því er varðar umbreytingu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til framgangsmåte n for disponering eller bruk av animalske biprodukter og endring av forordningens vedlegg VI med hensyn til omdanning...
Commission Regulation (EC) No 93/2005 of 19 January 2005 amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards processing of animal by-products of fish origin and commercial documents for the transportation of animal by-products
Verordnung (EG) Nr. 93/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verarbeitung von aus Fischen gewonnenen tierischen Nebenprodukten und der Handelspapiere für die Beförderung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 93/2005 frá 19. janúar 2005 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar vinnslu aukaafurða úr fiski og viðskiptaskjöl fyrir flutninga á aukaafurðum úr dýrum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2005 av 19. januar 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bearbeiding av animalske biprodukter fra fisk og handelsdokumenter for transport av animalske biprodukter
Commission Directive 2005/8/EC of 27 January 2005 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed
Richtlinie 2005/8/EG der Kommission vom 27. Januar 2005 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/8/EB frá 27. janúar 2005 um breytingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB um óæskileg efni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2005/8/EF av 27. januar 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer
Commission Directive 2005/7/EC of 27 January 2005 amending Directive 2002/70/EC establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs
Richtlinie 2005/7/EG der Kommission vom 27. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie 2002/70/EG der Kommission zur Festlegung von Anforderungen an die Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in Futtermitteln -
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/7/EB frá 27. janúar 2005 um breytingu á tilskipun 2002/70/EB um kröfur við ákvörðun á magni díoxína og PCB-efna, sem líkjast díoxíni, í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF av 27. januar 2005 om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer
Commission Decision 2005/114/EC of 7 February 2005 on the continuation in the year 2005 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Gramineae, Medicago sativa L. and Beta, under Council Directives 66/401/EEC and 2002/54/EC started in 2004
Beschluss der Kommission vom 7. Februar 2005 zur Fortführung der im Jahr 2004 begonnenen gemeinschaftlichen Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von Gramineae, Medicago sativa L. und Beta, gemäß den Richtlinien 66/401/EWG und 2002/54/EG des Rates im Jahr 2005 (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. febrúar 2005 um að halda áfram á árinu 2005 samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins, sem hófust árið 2004, á fræi og fjölgunarefni Gramineae, Medicago sativa L. og Beta samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE og 2002/54/EB (...
Kommisjonsavgjerd av 7. februar 2005 om vidareføring i 2005 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Graminae, Medicago sativa L. og Beta i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/54/EF som tok til i 2004 (2005/114/EF)
Commission Regulation (EC) No 12/2005 of 6 January 2005 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 12/2005 der Kommission vom 6. Januar 2005 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 809/2003 und (EG) Nr. 810/2003 hinsichtlich der Verlängerung der Gültigkeit der Übergangsmaßnahmen für Kompostier- und Biogasanlagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des...
Commission Decision 2005/62/EC of 27 January 2005 laying down transitional measures to be applied by Cyprus as regards on-site burning or burial of animal by-products under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 27. Januar 2005 zur Festlegung von Übergangsmaßnahmen für Zypern hinsichtlich des Verbrennens oder Vergrabens tierischer Nebenprodukte an Ort und Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (2005/62/EG)
Commission Decision 2005/59/EC of 26 January 2005 approving the plans for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of such pigs in Slovakia
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Genehmigung der Pläne zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation und zur Notimpfung von Schwarzwild in der Slowakei (2005/59/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. januar 2005 om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin i Slovakia (2005/59/EF)
Commission Decision 2005/64/EC of 26 January 2005 implementing Council Directive 92/65/EEC as regards import conditions for cats, dogs and ferrets for approved bodies, institutes or centres
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Umsetzung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Einfuhrbedingungen für Katzen, Hunde und Frettchen für zugelassene Einrichtungen, Institute oder Zentren (2005/64/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. januar 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til vilkår for import av katter, hunder og ildrer til godkjente organer, institutter eller sentre (2005/64/EF)
Commission Decision 2005/65/EC of 28 January 2005 as regards certain transitional additional guarantees for Denmark in relation to the change of its non-vaccinating status against Newcastle disease
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2005 über vorübergehende zusätzliche Garantien für Dänemark angesichts der Änderung der dänischen Politik der Nichtimpfung gegen die Newcastle-Krankheit (2005/65/EG)
Kommisjonsvedtak av 28. januar 2005 om visse utfyllande overgangsgarantiar for Danmark med omsyn til endringa av statusen for denne staten som område der det ikkje skal vaksinerast mot Newcastle disease (2005/65/EF)
Commission Decision 2005/66/EC of 28 January 2005 repealing Decision 2003/363/EC approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs in certain areas of Belgium
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2005 zur Aufhebung der Entscheidung 2003/363/EG zur Genehmigung des Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in bestimmten Gebieten Belgiens (2005/66/EG)
Kommisjonsvedtak av 28. januar 2005 om oppheving av vedtak 2003/363/EF om godkjenning av den planen som er lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område i Belgia (2005/66/EF)
Commission Decision 2005/67/EC of 28 January 2005 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/634/EG zur Genehmigung von Programmen zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. janúar 2005 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2003/634/EB um samþykkt áætlana um að ná stöðu viðurkenndra svæða og viðurkenndra eldisstöðva á svæðum sem ekki eru viðurkennd með tilliti til veirublæðingar og iðradreps í fiski (...
Kommisjonsvedtak av 28. januar 2005 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av programma med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og...
Commission Decision 2005/91/EC of 2 February 2005 establishing the period after which the anti-rabies vaccination is considered as valid
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2005 zur Festlegung des Zeitraums, nach dem die Tollwutimpfung als gültig betrachtet wird (2005/91/EG)
Kommisjonsvedtak av 2. februar 2005 om fastsetjing av ein frist for kor lang tid det skal ta før rabiesvaksinasjonen vert rekna som gyldig (2005/91/EF)
Commission Decision 2005/92/EC of 2 February 2005 as regards animal health conditions, certification and transitional provisions concerning the introduction and storage period for consignments of certain products of animal origin in free zones, free warehouses and premises of operators supplying cross border means of sea transport in the Community
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2005 über die Tiergesundheitsbedingungen, Bescheinigungen und Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Lagerung von Sendungen bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs in Freizonen, Freilagern und Gebäuden von Betreibern, die...
Kommisjonsvedtak av 2. februar 2005 om krav til dyrehelse, utferding av sertifikat og overgangsføresegner for innførsel av og lagringsperiodar for sendingar av visse produkt av animalsk opphav til frisoner, frilager og lokale som tilhøyrer operatørar som utfører sjøtransport...
Commission Decision 2005/93/EC of 2 February 2005 as regards transitional provisions concerning the introduction and the storage period for consignments of certain products of animal origin in customs warehouses in the Community
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2005 mit Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Lagerung von Sendungen bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs in Zolllagern in der Gemeinschaft (2005/93/EG)
Kommisjonsvedtak av 2. februar 2005 om overgangsbestemmelser om innførsel av og lagringsperiode for forsendelser av visse produkter av animalsk opprinnelse i tollagre i Fellesskapet (2005/93/EF)
Commission Decision 2005/102/EC of 26 January 2005 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG hinsichtlich des Verzeichnisses der Grenzkontrollstellen (2005/102/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. janúar 2005 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB og 2002/459/EB að því er varðar skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum (2005/102/EB)
Kommisjonsvedtak av 26. januar 2005 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2005/102/EF)
Commission Decision 2005/104/EC of 3 February 2005 amending Decision 2002/300/EC establishing the list of approved zones with regard to Bonamia ostreae and/or Marteilia refringens
Entscheidung der Kommission vom 3. Februar 2005 zur Änderung der Entscheidung 2002/300/EG mit dem Verzeichnis der hinsichtlich Bonamia ostreae und/oder Marteilia refringens zugelassenen Gebiete (2005/104/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. febrúar 2005 um breytingu á ákvörðun 2002/300/EB um skrá yfir svæði sem eru viðurkennd með tilliti til bónamíósis (Bonamia ostreae) og/eða marteilíósis (Marteilia refringens) (2005/104/EB)
Kommisjonsvedtak av 3. februar 2005 om endring av vedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (2005/104/EF)
Commission Decision 2005/107/EC of 2 February 2005 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2005 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. febrúar 2005um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og/eða iðradreps (2005/107/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. februar 2005 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement