EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2001/100/EC of 22 January 2001 amending for the third time Decision 95/125/EC on the status of France as regards infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 22. Januar 2001 zur dritten Änderung der Entscheidung 95/125/EG in Bezug auf den Status Frankreichs betreffend die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (2001/100/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/100/EB frá 22. janúar 2001 um þriðju breytingu á ákvörðun 95/125/EB um stöðu Frakklands með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríu-blóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 2001/100/EF av 22. januar 2001 om tredje endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 2001/106/EC of 24 January 2001 establishing a model for the lists of units approved by Member States for intra-Community trade in live animals, semen and embryos and the rules applying to the transmission of these lists to the Commission
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2001 zur Festlegung eines Musters für die Listen der Stellen, die von den Mitgliedstaaten für den innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren, Samen und Embryonen zugelassen sind, und der Vorschriften für die Übermittlung dieser...
Kommisjonsvedtak 2001/106/EF av 24. januar 2001 om fastsettelse av en modell for listene over enheter som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og embryoer innenfor Fellesskapet, og om reglene som gjelder oversendelse av disse listene til Kommisjonen
COMMISSION DECISION of 25 January 2001 deferring for certain transportable pressure equipment the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 2001 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2001/107/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/107/EB frá 25. janúar 2001 um frestun, með tillti til tiltekins færanlegs þrýstibúnaðar, á þeim degi sem tilskipun ráðsins 1999/36/EB kemur til framkvæmda
Kommisjonsvedtak 2001/107/EF av 25. januar 2001 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr
Commission Decision 2001/138/EC of 9 February 2001 establishing protection and surveillance zones in the Community in relation with bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2001 zur Einrichtung von Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit in der Gemeinschaft (2001/138/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/138/EF av 9. februar 2001 om opprettelse av verne- og overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue
Commission Decision 2001/139/EC of 12 February 2001 amending for the fourth time Decision 93/74/EEC concerning the status of Denmark with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur vierten Änderung der Entscheidung 93/74/EWG betreffend den Status von Dänemark im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (2001/139/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/139/EB frá 12. febrúar 2001 um fjórðu breytingu á ákvörðun 93/74/EBE um viðurkenningu Danmerkur með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríu-blóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 2001/139/EF av 12. februar 2001 om fjerde endring av vedtak 93/74/EØF om danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 2001/140/EC of 12 February 2001 approving the plan presented by Austria for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the Province of Lower Austria
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur Genehmigung des von Österreich vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im Bundesland Niederösterreich (2001/140/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/140/EF av 12. februar 2001 om godkjenning av den planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich
Commission Decision 2001/185/EC of 27 February 2001 amending for the third time Decision 96/233/EC establishing the list of approved fish farms in Denmark
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2001 zur dritten Änderung der Entscheidung 96/233/EG mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Dänemark (2001/185/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/185/EB frá 27. febrúar 2001 um þriðju breytingu á ákvörðun 96/233/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Danmörku
Kommisjonsvedtak 2001/185/EF av 27. februar 2001 om tredje endring av vedtak 96/233/ef om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark
Commission Decision 2001/187/EC of 27 February 2001 amending Decision 98/357/EC establishing the list of approved fish farms in Italy
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/357/EG mit dem Verzeichnis der in Italien zugelassenen Fischzuchtbetriebe (2001/187/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/187/EB frá 27. febrúar 2001 um breytingu á ákvörðun 98/357/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar á Ítalíu
Kommisjonsvedtak 2001/187/EF av 27. februar 2001 om endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia
Commission Decision 2001/188/EC of 28 February 2001 amending for the sixth time Decision 95/124/EC establishing the list of approved fish farms in Germany
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2001 zur sechsten Änderung der Entscheidung 95/124/EG über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Deutschland (2001/188/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/188/EB frá 28. febrúar 2001 um sjöttu breytingu á ákvörðun 95/124/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Þýskalandi
Kommisjonsvedtak 2001/188/EF av 28. februar 2001 om sjette endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland
Council Decision 2001/204/EC of 8 March 2001 supplementing Directive 90/219/Eec as regards the criteria for establishing the safety, for human health and the environment, of types of genetically modified micro-organisms
Entscheidung des Rates vom 8. März 2001 zur Ergänzung der Richtlinie 90/219/EWG hinsichtlich der Kriterien für die Feststellung, ob Typen genetisch veränderter Mikroorganismen sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind (2001/204/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/204/EB frá 8. mars 2001 um viðbót við tilskipun 90/219/EBE að því er varðar viðmiðanir til að ákvarða hvort tilteknar erfðabreyttar örverur séu öruggar með tilliti til heilbrigðis manna og umhverfis
Rådsvedtak 2001/204/EF av 8. mars 2001 om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as ‘ERTMS characteristics’ in Annex II(3) to Directive 96/48/EC
Entscheidung der Kommission vom 21. März 2001 zu den Parametern des Teilsystems für Zugsteuerung/Zugsicherung und Signalisierung des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems ("ERTMS-Daten" gemäß Anhang II Punkt 3 der Richtlinie 96/48/EG) (2001/260/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/260/EB frá 21. mars 2001 um grunnfæribreytur fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfis samevrópska háhraðajárnbrautarkerfisins sem kallast „ERTMS-eiginleikar“ í 3. lið II. viðauka við tilskipun 96/48/EB
|Kommisjonsvedtak 2001/260/EF av 21. mars 2001 om de grunnleggende parametrene for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, kalt «ERTMS-spesifikasjoner» i vedlegg II nr. 3 til direktiv 96/48/EF
Commission Decision 2001/288/EC of 3 April 2001 amending Council Directive 93/53/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases, in relation to the list of national reference laboratories for fish diseases
Entscheidung der Kommission vom 3. April 2001 zur Änderung der Richtlinie 93/53/EWG des Rates zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Tierseuchen in Bezug auf die Liste der nationalen Referenzlaboratorien für Fischkrankheiten (2001/288/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/288/EB frá 3. apríl 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/53/EBE um lágmarksráðstafanir bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum fisksjúkdómum í tengslum við innlendar tilvísunarrannsóknastofur fyrir fisksjúkdóma
Kommisjonsvedtak 2001/288/EF av 3. april 2001 om endring av rådsdirektiv 93/53/EØF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse fiskesykdommer, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for fiskesykdommer
Commission Decision 2001/293/EC of 30 March 2001 amending Council Directive 95/70/EC introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs, in relation to the list of national reference laboratories for diseases of bivalve molluscs
Entscheidung der Kommission vom 30. März 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/70/EG des Rates zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschelkrankheiten hinsichtlich der Liste der nationalen Referenzlaboratorien für Muschelkrankheiten (2001/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/293/EB frá 30. mars 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/70/EB um lágmarksráðstafanir bandalagsins vegna eftirlits með tilteknum sjúkdómum í tengslum við innlendar tilvísunarrannsóknastofur fyrir fisksjúkdóma sem herja á samlokur (...
Kommisjonsvedtak 2001/293/EF av 30. mars 2001 om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr, i forbindelse med listen over nasjonale referanselaboratorier for sykdommer hos...
Commission Decision 2001/294/EC of 30 March 2001 amending Decision 98/361/EC establishing the list of approved zones and approved fish farms, with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia in Spain
Entscheidung der Kommission vom 30. März 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/361/EG mit dem Verzeichnis der in Spanien hinsichtlich der infektiösen hämatopoetischen Nekrose und der viralen hämorrhagischen Septikämie zugelassenen Gebiete und Fischzuchtbetriebe (2001/294/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/294/EB frá 30. mars 2001 um breytingu á ákvörðun 98/361/EB um skrá yfir svæði á Spáni sem eru viðurkennd með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og veirublóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 2001/294/EF av 30. mars 2001 om endring av vedtak 98/361/EF om utarbeiding av en liste over godkjente soner med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Spania
Commission Decision 2001/296/EC of 29 March 2001 authorising laboratories to check the effectiveness of vaccination against rabies in certain domestic carnivores
Entscheidung der Kommission vom 29. März 2001 zur Zulassung von Laboratorien zur Überprüfung der Wirksamkeit der Tollwutimpfung bei bestimmten als Haustiere gehaltenen Fleischfressern (2001/296/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/296/EF av 29. mars 2001 om godkjenning av laboratorier som skal kontrollere virkningen av rabiesvaksinasjon av visse kjøttetende husdyr
Commission Decision 2001/313/EC of 4 April 2001 amending for the second time Decision 1999/766/EC on certain protective measures in respect of infectious salmon anaemia in salmonids in Norway
Entscheidung der Kommission vom 4. April 2001 zur zweiten Änderung der Entscheidung 1999/766/EG über bestimmte Schutzmaßnahmen hinsichtlich der infektiösen Anämie der Salmoniden in Norwegen (2001/313/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/313/EB frá 4. apríl 2001 um aðra breytingu á ákvörðun 1999/766/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi blóðleysis í laxfiskum í Noregi
Kommisjonsvedtak 2001/313/EF av 4. april 2001 om andre endring av vedtak 1999/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi hos laksefisk i Norge
Commission decision 2001/397/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/483/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/483/EG über die Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (2001/397/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/397/EB frá 7. maí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/483/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2001/397/EF av 7. mai 2001 om endring av vedtak 98/483/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission Decision 2001/405/EC of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2001 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapier (2001/405/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB frá 4. maí 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 2001/405/EF av 4. mai 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt
Commission Decision 2001/471/EC of 8 June 2001 laying down rules for the regular checks on the general hygiene carried out by the operators in establishments according to Directive 64/433/EEC on health conditions for the production and marketing of fresh meat and Directive 71/118/EEC on health problems affecting the production and placing on the market of fresh poultry meat
Entscheidung der Kommission vom 8. Juni 2001 über Vorschriften zur regelmäßigen Überwachung der allgemeinen Hygienebedingungen durch betriebseigene Kontrollen gemäß Richtlinie 64/433/EWG über die gesundheitlichen Bedingungen für die Gewinnung und das Inverkehrbringen von...
Kommisjonsvedtak 2001/471/EF av 8. juni 2001 om fastsettelse av regler for de regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av virksomhetsledere i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt og direktiv 71/118/EØF om...
Commission Decision 2001/485/EC of 15 June 2001 amending Decision 96/221/EC approving the programme concerning viral heamorrhagic septicaemia for certain geographical zones presented by Denmark
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 2001 zur Änderung der Entscheidung 96/221/EG zur Genehmigung des von Dänemark für bestimmte geografische Gebiete vorgelegten Programms betreffend die virale hämorrhagische Septikämike (2001/485/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/485/EB frá 15. júní 2001 um breytingu á ákvörðun 96/221/EB um samþykki áætlunar sem Danmörk hefur lagt fram með tilliti til bakteríu-blóðeitrunar á tilteknum landsvæðum
Kommisjonsvedtak 2001/485/EF av 15. juni 2001 om endring av vedtak 96/221/EF om godkjenning av det programmet som Danmark har lagt fram for visse geografiske område med omsyn til hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 2001/498/EC of 19 June 2001 amending for the eighth time Decision 95/124/EC establishing the list of approved fish farms in Germany
Entscheidung der Kommission vom 19. Juni 2001 zur achten Änderung der Entscheidung 95/124/EG über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Deutschland (2001/498/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/498/EB frá 19. júní 2001 um áttundu breytingu á ákvörðun 95/124/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Þýskalandi
Kommisjonsvedtak 2001/498/EF av 19. juni 2001 om åttande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland
Commission Decision 2001/525/EC of 28 June 2001 amending Decision 2000/680/EC approving contingency plans for the control of avian influenza and of Newcastle disease
Entscheidung der Kommission vom 28. Juni 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/680/EG zur Genehmigung von Krisenplänen zur Bekämpfung der Geflügelpest und der Newcastle-Krankheit (2001/525/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/525/EF av 28. juni 2001 om endring av vedtak 2000/680/EF om godkjenning av beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa og Newcastle disease
Commission Decision 2001/540/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/634/EG vom 2. Oktober 1998 über die Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (2001/540/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/540/EB frá 9. júlí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/634/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 2001/540/EF av 9. juli 2001 om endring av vedtak 98/634/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Commission Decision 2001/541/EC of 9 July 2001 amending for the ninth time Decision 95/124/EC establishing the list of approved fish farms in Germany
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2001 zur neunten Änderung der Entscheidung 95/124/EG über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Deutschland (2001/541/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/541/EB frá 9. júlí 2001 um níundu breytingu á ákvörðun 95/124/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Þýskalandi
Kommisjonsvedtak 2001/541/EF av 9. juli 2001 om niande endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland
Commission Decision 2001/552/EC of 11 July 2001 amending for the second time Decision 98/357/EC establishing the list of approved fish farms in Italy
Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2001 zur zweiten Änderung der Entscheidung 98/357/EG mit dem Verzeichnis der in Italien zugelassenen Fischzuchtbetriebe (2001/552/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/552/EB frá 11. júlí 2001 um aðra breytingu á ákvörðun 98/357/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar á Ítalíu
Kommisjonsvedtak 2001/552/EF av 11. juli 2001 om andre endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement