EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 21/2008 of 11 January 2008 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of rapid tests
Verordnung (EG) Nr. 21/2008 der Kommission vom 11. Januar 2008 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests
Commission Regulation (EC) No 132/2008 of 14 February 2008 amending Regulation (EC) No 745/2004 laying down measures with regard to imports of products of animal origin for personal consumption
Verordnung (EG) Nr. 132/2008 der Kommission vom 14. Februar 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 745/2004 der Kommission mit Einfuhrvorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs zum persönlichen Verbrauch
Commission Regulation (EC) No 156/2008 of 21 February 2008 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the minimum content of the feed additive monensin sodium (Coxidin)
Verordnung (EG) Nr. 156/2008 der Kommission vom 21. Februar 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 109/2007 in Bezug auf den Mindestgehalt des Futtermittelzusatzstoffes Monensin-Natrium (Coxidin)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 156/2008 av 21. februar 2008 om endring av forordning (EF) nr.109/2007 med hensyn til laveste innhold av tilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin) i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 163/2008 of 22 February 2008 concerning an authorisation of the preparation Lanthanum carbonate octahydrate (Lantharenol) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 163/2008 der Kommission vom 22. Februar 2008 zur Zulassung der Zubereitung von Lanthancarbonat-Octahydrat (Lantharenol) als Futtermittelzusatzstoff
Kommisjonsforordning (EF) nr. 163/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av preparatet lantankarbonatoktahydrat (Lantharenol) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 164/2008 of 22 February 2008 amending Regulation (EC) No 1444/2006 as regards the minimum content of the feed additive Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)
Verordnung (EG) Nr. 164/2008 der Kommission vom 22. Februar 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1444/2006 in Bezug auf den Mindestgehalt des Futtermittelzusatzstoffes Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 164/2008 av 22. februar 2008 om endring av forordning (EF) nr.1444/2006 med hensyn til laveste innhold av tilsetningsstoffet Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 165/2008 of 22 February 2008 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 165/2008 der Kommission vom 22. Februar 2008 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von 3-Phytase (Natuphos) als Futtermittelzusatzstoff
Kommisjonsforordning (EF) nr. 165/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 166/2008 of 22 February 2008 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 166/2008 der Kommission vom 22. Februar 2008 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks der Zubereitung von Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) als Futtermittelzusatzstoff
Kommisjonsforordning (EF) nr. 166/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av preparatet Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 167/2008 of 22 February 2008 concerning a new authorisation for ten years of a coccidiostat as an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 167/2008 der Kommission vom 22. Februar 2008 über die Neuzulassung eines Kokzidiostatikums als Zusatzstoff in Futtermitteln für zehn Jahre
Kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 av 22. februar 2008 om ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 209/2008 of 6 March 2008 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 209/2008 der Kommission vom 6. März 2008 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) als Futtermittelzusatzstoff
Kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2008 av 6. mars 2008 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 180/2008 of 28 February 2008 concerning the Community reference laboratory for equine diseases other than African horse sickness and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 180/2008 der Kommission vom 28. Februar 2008 über das Gemeinschaftsreferenzlaboratorium für Krankheiten von Equiden mit Ausnahme der Pferdepest und zur Änderung des Anhangs VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 180/2008 frá 28. febrúar 2008 um tilvísunarrannsóknarstofu Bandalagsins fyrir sjúkdóma í dýrum af hestaætt, aðra en afríkuhrossapest, og um breytingu á VII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004
Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008 om Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue
Verordnung (EG) Nr. 289/2008 der Kommission vom 31. März 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie der...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 289/2008 av 31. mars 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av visse dyr av arter som er mottakelige...
Commission Regulation (EC) No 315/2008 of 4 April 2008 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of rapid tests
Verordnung (EG) Nr. 315/2008 der Kommission vom 4. April 2008 zur Änderung des Anhangs X der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Schnelltests
Council Regulation (EC) No 301/2008 of 17 March 2008 adapting Annex I to Regulation (EC) No 882/2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules
Verordnung (EG) Nr. 301/2008 des Rates vom 17. März 2008 zur Anpassung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 301/2008 frá 17. mars 2008 um aðlögun á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt
Rådsforordning (EF) nr. 301/2008 av 17. mars 2008 om tilpasning av vedlegg I til forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes
Commission Regulation (EC) No 357/2008 of 22 April 2008 amending Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Verordnung (EG) Nr. 357/2008 der Kommission vom 22. April 2008 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 357/2008 frá 22. apríl 2008 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 frá 22. maí 2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 357/2008 av 22. april 2008 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati
Commission Regulation (EC) No 384/2008 of 29 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting pregnant animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EG) Nr. 384/2008 der Kommission vom 29. April 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme trächtiger Tiere vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2008 av 29. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for drektige dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Regulation (EC) No 393/2008 of 30 April 2008 concerning the authorisation of astaxanthin dimethyldisuccinate as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 393/2008 der Kommission vom 30. April 2008 zur Zulassung von Astaxanthin-Dimethyldisuccinat als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 393/2008 frá 30. apríl 2008 um leyfi fyrir astaxantíndímetýldísúksínati sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 393/2008 av 30. april 2008 om godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 394/2008 of 30 April 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EG) Nr. 394/2008 der Kommission vom 30. April 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für Ausnahmen bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des Rates
Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2008 av 30. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse mottakelige dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Regulation (EC) No 399/2008 of 5 May 2008 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for certain processed petfood
Verordnung (EG) Nr. 399/2008 der Kommission vom 5. Mai 2008 zur Änderung von Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Vorschriften für bestimmtes verarbeitetes Heimtierfutter
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 399/2008 frá 5. maí 2008 um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar kröfur varðandi tiltekið, unnið gæludýrafóður
Kommisjonsforordning (EF) nr. 399/2008 av 5. mai 2008 om endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr
Commission Regulation (EC) No 429/2008 of 25 April 2008 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the preparation and the presentation of applications and the assessment and the authorisation of feed additives
Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der Kommission vom 25. April 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erstellung und Vorlage von Anträgen sowie der Bewertung und Zulassung von...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 437/2008 of 21 May 2008 amending Annexes VII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for the processing of milk and milk products defined as Category 3 material
Verordnung (EG) Nr. 437/2008 der Kommission vom 21. Mai 2008 zur Änderung der Anhänge VII, X und XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Vorschriften für die Verarbeitung von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis, die als...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 437/2008 frá 21. maí 2008 um breytingu á VII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar kröfur um vinnslu á mjólk og mjólkurafurðum sem eru skilgreindar sem efni í 3. flokki
Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2008 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til kravene til bearbeiding av melk og melkebaserte produkter definert som materiale i kategori 3
Regulation (EC) No 454/2008 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals, as regards the extension of the transitional period
Verordnung (EG) Nr. 454/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken hinsichtlich der Verlängerung des...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 454/2008 av 21. mai 2008 om endring av forordning (EF) nr. 998/2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, med hensyn til forlengelse av overgangsperioden
Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae
Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Umsetzung der Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates in Bezug auf Methoden zur Identifizierung von Equiden
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 504/2008 frá 6. júní 2008 um framkvæmd tilskipana ráðsins 90/426/EBE og 90/427/EBE að því er varðar aðferðir til að auðkenna dýr af hestaætt
Kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008 av 6. juni 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 90/427/EØF med hensyn til metoder for identifisering av dyr av hestefamilien
Commission Regulation (EC) No 505/2008 of 6 June 2008 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 505/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von 3-Phytase (Natuphos) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 505/2008 frá 6. júní 2008 um leyfi fyrir nýrri notkun 3-fýtasa (Natuphos) sem aukefnis í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 505/2008 av 6. juni 2008 om godkjenning av ny bruk av 3-fytase (Natuphos) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 516/2008 of 10 June 2008 amending Regulations (EC) No 1200/2005, (EC) No 184/2007, (EC) No 243/2007, (EC) No 1142/2007, (EC) No 1380/2007 and (EC) No 165/2008 as regards the terms of the authorisation of certain additives for use in animal nutrition
Verordnung (EG) Nr. 516/2008 der Kommission vom 10. Juni 2008 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1200/2005, (EG) Nr. 184/2007, (EG) Nr. 243/2007, (EG) Nr. 1142/2007, (EG) Nr. 1380/2007 und (EG) Nr. 165/2008 hinsichtlich der Bedingungen für die Zulassung bestimmter...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 516/2008 frá 10. júní 2008 um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 1200/2005, (EB) nr. 184/2007, (EB) nr. 243/2007, (EB) nr. 1142/2007, (EB) nr. 1380/2007 og (EB) nr. 165/2008 því er varðar skilmála leyfa fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2008 av 10. juni 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 184/2007, (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 1380/2007 og (EF) nr. 165/2008 med hensyn til vilkårene for godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the import of blood products for the manufacture of technical products
Verordnung (EG) Nr. 523/2008 der Kommission vom 11. Juni 2008 zur Änderung der Anhänge VIII, X und XI der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Einfuhr von Blutprodukten zur Herstellung technischer Erzeugnisse
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 523/2008 frá 11. júní 2008 um breytingu á VIII., X. og XI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 að því er varðar innflutning á blóðafurðum til framleiðslu á tæknilegum vörum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 523/2008 av 11. juni 2008 om endring av vedlegg VIII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import av blodprodukter til framstilling av tekniske produkter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 13 February 2020