EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/875/EC amending Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 2000/96/EC as regards communicable diseases listed in those decisions
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2000/96/EG hinsichtlich der in diesen Entscheidungen aufgeführten übertragbaren Krankheiten (2007/875/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2007 um breytingu á ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2119/98/EB og ákvörðun 2000/96/EB að því er varðar smitsjúkdóma sem eru skráðir í þessum ákvörðunum (2007/875/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. desember 2007 om endring av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF og vedtak 2000/96/EF med hensyn til smittsomme sykdommer oppført i disse vedtakene (2007/875/EF)
Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Institute of Innovation and Technology
Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 294/2008 frá 11. mars 2008 um stofnun Nýsköpunar- og tæknistofnunar Evrópu
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 294/2008/EF av 11. mars 2008 om opprettelse av Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2008/C 111/01)
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 23. apríl 2008 um að koma á fót evrópskum ramma um menntun og hæfi að því er varðar símenntun (2008/C 111/01)
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for livslang læring
COM(2008) 106
Decision of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual Community programme on protecting children using the internet and other communication technologies (Safer Internet Programme 2009-2013)
Beschluss Nr. 1351/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über ein mehrjähriges Gemeinschaftsprogramm zum Schutz der Kinder bei der Nutzung des Internets und anderer Kommunikationstechnologien
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1351/2008/EB frá 16. desember 2008 um a ð koma á fót áætlun Bandalagsins til margra ára um verndun barna sem nota Netið og aðra samskiptatækni
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1351/2008/EF av 16. desember 2008 om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om vern av barn som nyttar Internett og annan kommunikasjonsteknologi
Decision No 1098/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010)
Beschluss Nr. 1098/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (2010)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1098/2008/EB frá 22. október 2008 um Evrópuár baráttu gegn fátækt og félagslegri útilokun (2010)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1098/2008/EF av 22. oktober 2008 om Det europeiske året for motkjemping av fattigdom og sosial utstøyting (2010)
COM(2007) 395
Decision of the European Parliament and of the Council establishing an action programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through co-operation with third countries (Erasmus Mundus) (2009-2013)
Beschluss Nr. 1298/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über das Aktionsprogramm Erasmus Mundus (2009-2013) zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und zur Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1298/2008/EB frá 16. desember 2008 um að koma á Erasmus Mundus 2009-2013 aðgerðaáætluninni um að auka gæði æðri menntunar og efla skilning á annarri menningu með samvinnu við þriðju lönd
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1298/2008/EF av 16. desember 2008 om skiping av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009–2013 for å betre kvaliteten innanfor høgare utdanning og fremje tverrkulturell forståing gjennom samarbeid med tredjestatar
COM(2008) 847
Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second ‘Marco Polo’ programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II)
Verordnung (EG) Nr. 923/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1692/2006 zur Aufstellung des zweiten Marco Polo -Programms über die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft zur Verbesserung der...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 923/2009 frá 16. september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1692/2006 um að koma á annarri Marco Polo-áætlun um veitingu fjárhagsaðstoðar Bandalagsins til að auka vistvænleika vöruflutningakerfisins (Marco Polo II-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 923/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1692/2006 om innføring av det andre «Marco Polo»-programmet for tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem (...
Council Regulation (EC) No 1361/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 219/2007 on the establishment of a joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR)
Verordnung (EG) Nr. 1361/2008 des Rates vom 16. Dezember 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 219/2007 zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR)
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1361/2008 frá 16. desember 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 219/2007 um stofnun sameiginlegs fyrirtækis til að þróa nýja kynslóð evrópsks kerfis fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (SESAR)
Rådsforordning (EF) nr. 1361/2008 av 16. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse av et fellesforetak til utvikling av en ny generasjon av det europeiske system for lufttrafikkstyring (SESAR)
Council Decision of 17 April 1989 on the implementation at Community level of the main phase of the strategic programme for innovation and technology transfer (1989 to 1993) (Sprint programme)
Entscheidung des Rates vom 17. April 1989 über die Durchführung auf Gemeinschaftsebene der Hauptphase des strategischen Programms für Innovation und Technologietransfer (1989-1993) (Programm SPRINT) (89/286/EWG) (89/286/EWG) -
Rådsvedtak av 17. april 1989 om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske programmet for innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1993) (SPRINT-programmet) (89/286/EØF)
Council Decision of 20 December 1993 amending Council Decision 89/286/EEC on the implementation at Community level of the main phase of the strategic programme for innovation and technology transfer (1989 to 1993) (Sprint programme)
Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 1993 zur Änderung der Entscheidung 89/286/EWG über die Durchführung auf Gemeinschaftsebene der Hauptphase des strategischen Programms für Innovation und Technologietransfer (1989-1993) (Programm SPRINT) (94/5/EG)
Rådsvedtak av 20. desember 1993 om endring av rådsvedtak 89/286/EØF om gjennomføring på fellesskapsplan av hovedfasen i det strategiske programmet for innovasjon og teknologioverføring (1989 til 1993) (SPRINT-programmet) (94/5/EF)
Council Decision of 12 December 1991 adopting a programme for the establishment of an internal information services market
Beschluß des Rates vom 12. Dezember 1991 über ein Programm zur Schaffung eines Binnenmarktes für Informationsdienste (91/691/EWG)
Rådsbeslutning av 12. desember om et program for opprettelse av et indre marked for informasjonstjenester (91/691/EØF)
Council Decision of 31 March 1992 in the field of security of information systems
Beschluß des Rates vom 31. März 1992 auf dem Gebiet der Sicherheit von Informationssystemen (92/242/EWG)
Rådsbeslutning av 31. mars 1992 om informasjonssystemers sikkerhet (92/242/EØF)
Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development
Council Resolution of 13 July 1992 on future priorities for the development of consumer protection policy
COM(1993) 378
SECOND COMMISSION THREE-YEAR ACTION PLAN 1993-1995 - Placing the single market at the service of European consumers
Verbraucherpolitik - Zweiter Dreijähriger Aktionsplan der Kommission 1993-1995 - Der Binnenmarkt im Dienst der europäischen Verbraucher
COUNCIL DECISION of 14 June 1993 on a multiannual programme of Community measures to intensify the priority areas and to ensure the continuity and consolidation of policy for enterprise, in particular small and medium-sized enterprises, in the Community
Beschluß des Rates vom 14. Juni 1993 über ein mehrjähriges Aktionsprogramm der Gemeinschaft zum Ausbau der Schwerpunktbereiche und zur Sicherung der Kontinuität und Konsolidierung der Unternehmenspolitik in der Gemeinschaft, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (...
Rådsbeslutning av 14. juni 1993 om et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte områdene og for å sikre kontinuitet i og konsolidering av næringspolitikken, særlig for små og mellomstore bedrifter, i Fellesskapet (93/379/EØF)
Council Resolution of 26 September 1989 on the development of subcontracting in the Community
Council Recommendation of 28 May 1990 relating to the implementation of a policy of administrative simplification in favour of small and medium-sized enterprises in the Member States
Empfehlung des Rates vom 28. Mai 1990 zur Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung zugunsten der kleinen und mittleren Unternehmen in den Mitgliedstaaten (90/246/EWG)
Rådsrekommandasjon av 28. mai 1990 om gjennomføringen av en politikk for forenkling av administrative rutiner for små og mellomstore bedrifter i medlemsstatene (90/246/EØF)
Council Resolution of 22 November 1993 on strengthening the competitiveness of enterprises in particular of small and medium-sized enterprises and craft enterprises, and developing employment
Council Decision of 13 July 1992 on a Community action plan to assist tourism
Beschluß des Rates vom 13. Juli 1992 über einen Aktionsplan der Gemeinschaft zur Förderung des Tourismus (92/421/EWG)
Rådsbeslutning av 13. juli 1992 om en plan for fellesskapstiltak for turisme (92/421/EØF)
Council Decision of 21 December 1990 concerning the implementation of an action programme to promote the development of the European audiovisuel industry (Media) (1991 to 1995)
Beschluß des Rates vom 21. Dezember 1990 über die Durchführung eines Aktionsprogramms zur Förderung der Entwicklung der europäischen audiovisuellen Industrie (MEDIA) (1991-1995) (90/685/EWG)
Rådsbeslutning av 21. desember 1990 om iverksetting av et handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA) (1991 - 1995) (90/685/EØF)
Council Decision of 5 October 1987 introducing a communications network Community programme on trade electronic data interchange systems (TEDIS)
Beschluß des Rates vom 5. Oktober 1987 zur Einführung eines Gemeinschaftsprogramms betreffend den elektronischen Datentransfer für kommerzielle Zwecke über Kommunikationsnetze (TEDIS) (87/499/EWG)
Rådsbeslutning av 5. oktober 1987 om innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett (TEDIS) (87/499/EØF)
Council Decision of 5 April 1989 amending Decision 87/499/EEC introducing a communications network Community programme on trade electronic data interchange systems (Tedis)
Beschluss des Rates vom 5. April 1989 zur Aenderung des Beschlusses 87/499/EWG zur Einfuehrung eines Gemeinschaftsprogramms betreffend den elektronischen Datentransfer fuer kommerzielle Zwecke ueber Kommunikationsnetze (TEDIS) (89/241/EWG)
Rådsbeslutning av 5. april 1989 om endring av beslutning 87/499/EØF om innføring av et fellesskapsprogram for elektronisk overføring av handelsdata via kommunikasjonsnett (TEDIS) (89/241/EØF)
Council Decision of 22 July 1991 establishing the second phase of the Tedis programme (Trade electronic data interchange systems)
Beschluss des Rates vom 22. Juli 1991 zur Durchführung der zweiten Phase des Programms TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems) (91/385/EWG) -
Rådsbeslutning av 22. juli 1991 om opprettelse av annen fase i TEDIS-programmet (systemer for elektronisk overføring av handelsdata) (91/385/EØF)
Council Decision of 23 April 1990 concerning the framework Programme of Community activities in the field of research and technological development (1990 to 1994)
Beschluss 90/221/Euratom, EWG des Rates vom 23. April 1990 über das gemeinschaftliche Rahmenprogramm im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung (1990–1994) (90/221/Euratom, EWG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Seminar on the European Economic Area - Brussels 17 September 2019