With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D079458/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/694 of 2 May 2022 amending Regulation (EU) 2016/403 as regards new serious infringements of the Union rules which may lead to the loss of good repute by the road transport operator
Durchführungsverordnung (EU) 2022/694 der Kommission vom 2. Mai 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/403 hinsichtlich neuer schwerwiegender Verstöße gegen die Unionsvorschriften, die zur Aberkennung der Zuverlässigkeit des Kraftverkehrsunternehmers führen können
D079461/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/695 of 2 May 2022 laying down rules for the application of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council as regards the common formula for calculating the risk rating of transport undertakings
Durchführungsverordnung (EU) 2022/695 der Kommission vom 2. Mai 2022 zur Festlegung von Regeln für die Anwendung der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der gemeinsamen Formel für die Berechnung der Risikoeinstufung von Verkehrsunternehmen
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1228 of 16 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 as regards the requirements for the construction, testing, installation, operation and repair of smart tachographs and their components
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1228 der Kommission vom 16. Juli 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 zur Festlegung der Vorschriften über Bauart, Prüfung, Einbau, Betrieb und Reparatur von intelligenten Fahrtenschreibern und ihren Komponenten
C(2021)4623
Commission Delegated Directive (EU) 2021/1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to the type-approval legislation
Delegierte Richtlinie (EU) 2021/1716 der Kommission vom 29. Juni 2021 zur Änderung der Richtlinie 2014/47/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Änderungen der Bezeichnungen von Fahrzeugklassen aufgrund von Änderungen der Typgenehmigungsvorschriften
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1716 frá 29. júní 2021 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/47/ESB að því er varðar breytingar á tilvísunum í ökutækjaflokka vegna breytinga á löggjöfinni um gerðarviðurkenningu
COM(2020) 826
Regulation (EU) 2020/2224 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity following the end of the transition period provided for in the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
Verordnung (EU) 2020/2224 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 über gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Güter- und Personenkraftverkehr nach dem Ende des im Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/2224 frá 23. desember 2020 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í vöruflutningum og farþegaflutningum eftir lok aðlögunartímabilsins sem kveðið er á um í samningnum um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/2224 av 23. desember 2020 om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei etter utløpet av overgangsperioden i nevnt i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands...
COM(2017) 278
Directive (EU) 2020/1057 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 laying down specific rules with respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport sector and amending Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and Regulation (EU) No 1024/2012
Richtlinie (EU) 2020/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2020 zur Festlegung besonderer Regeln im Zusammenhang mit der Richtlinie 96/71/EG und der Richtlinie 2014/67/EU für die Entsendung von Kraftfahrern im Straßenverkehrssektor und zur Änderung der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/1057 frá 15. júlí 2020 um sértækar reglur að því er varðar tilskipun 96/71/EB og tilskipun 2014/67/ESB um útsendingu ökumanna á sviði flutninga á vegum og um breytingu á tilskipun 2006/22/EB að því er varðar kröfur um framfylgd og á...
D065262/01
Commission Directive (EU) 2020/612 of 4 May 2020 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Richtlinie (EU) 2020/612 der Kommission vom 4. Mai 2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/612 frá 4. maí 2020 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/612 av 4. mai 2020 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/349 of 2 March 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1916 in respect of operational conditions in certain urban or interurban areas
Durchführungsverordnung (EU) 2020/349 der Kommission vom 2. März 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1916 hinsichtlich der Betriebsbedingungen in bestimmten städtischen oder außerstädtischen Gebieten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/349 frá 2. mars 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1916 að því er varðar notkunarskilyrði tiltekinna svæða í eða milli borga
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/349 av 2. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 med hensyn til driftsforhold i visse områder i eller mellom byer
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/158 of 5 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 for the purpose of on-board weighing equipment
Durchführungsverordnung (EU) 2020/158 der Kommission vom 5. Februar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 im Hinblick auf bordeigene Wiegesysteme
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/158 frá 5. febrúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 að því er varðar innbyggðan vigtunarbúnað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/158 av 5. februar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til ombordmontert veieutstyr
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1916 of 15 November 2019 laying down detailed provisions as regards the use of rear aerodynamic devices pursuant to Council Directive 96/53/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1916 der Kommission vom 15. November 2019 mit Durchführungsbestimmungen für die Verwendung von aerodynamischen Luftleiteinrichtungen am hinteren Teil von Fahrzeugen gemäß der Richtlinie 96/53/EG des Rates
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1916 frá 15. nóvember 2019 um ítarleg ákvæði varðandi búnað á afturhluta ökutækja sem dregur úr loftnúningsviðnámi samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 av 15. november 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger bak i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF
COM(2019) 396
Regulation (EU) 2019/1795 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2019 amending Regulations (EU) 2019/501 and (EU) 2019/502 as regards their periods of application - Brexit
Verordnung (EU) 2019/1795 des europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2019 zur Änderung der Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2019/501 und (EU) 2019/502
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1795 frá 24. október 2019 um breytingu á reglugerðum (ESB) 2019/501 og (ESB) 2019/502 að því er varðar gildistíma þeirra (Texti sem varðar EES)
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode
COM(2018) 274
Directive (EU) 2019/1936 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management
Richtlinie (EU) 2019/1936 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2008/96/EG über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1936 frá 23. október 2019 um breytingu á tilskipun 2008/96/EB um öryggisstjórnun vegagrunnvirkja
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1213 of 12 July 2019 laying down detailed provisions ensuring uniform conditions for the implementation of interoperability and compatibility of on-board weighing equipment pursuant to Council Directive 96/53/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1213 der Kommission vom 12. Juli 2019 zur näheren Regelung der Sicherstellung einheitlicher Bedingungen für die Verwirklichung der Interoperabilität und Kompatibilität bordeigener Wiegesysteme nach der Richtlinie 96/53/EG des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1213 frá 12. júlí 2019 um ítarleg ákvæði sem tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglna um rekstrarsamhæfi og samrýmanleika innbyggðs vigtunarbúnaðar samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF
COM(2018) 275
Decision (EU) 2019/984 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 amending Council Directive 96/53/EC as regards the time limit for the implementation of the special rules regarding maximum length for cabs delivering improved aerodynamic performance, energy efficiency and safety performance
Beschluss (EU) 2019/984 Des Europäischen Parlaments Und Des Rates vom 5. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 96/53/EG des Rates hinsichtlich der Frist für die Anwendung der besonderen Vorschriften über die höchstzulässige Länge von Führerhäusern, die eine verbesserte...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/984 frá 5. júní 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/53/EB að því er varðar frest til að framkvæma sérstakar reglur um hámarkslengd stýrishúsa sem fela í sér bætta loftnúningsviðnámsgetu, meiri orkunýtni og meira öryggi.
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/984 av 5. juni 2019 om endring av rådsdirektiv 96/53/EF med hensyn til fristen for å gjennomføre de særlige reglene om største lengde på førerhus som gir bedre aerodynamisk egenskaper, energieffektivitet og sikkerhetsprestasjon
COM(2018) 895
Regulation (EU) 2019/501 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
Verordnung (EU) 2019/501 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 über gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Güter- und Personenkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und...
Reglugerð evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/501 frá 25. mars 2019 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í vöruflutningum og farþegaflutningum á vegum að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen
Commission Directive (EU) 2018/933 of 29 June 2018 correcting the German language version of Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Richtlinie (EU) 2018/933 der Kommission vom 29. Juni 2018 zur Berichtigung der deutschen Fassung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/933 frá 29. júní 2018 um leiðréttingu á þýsku útgáfunni af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske språkversjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/502 of 28 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 laying down the requirements for the construction, testing, installation, operation and repair of tachographs and their components
Durchführungsverordnung (EU) 2018/502 der Kommission vom 28. Februar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799 zur Festlegung der Vorschriften über Bauart, Prüfung, Einbau, Betrieb und Reparatur von Fahrtenschreibern und ihren Komponenten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/502 frá 28. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/799 þar sem mælt er fyrir um kröfur um smíði, prófun, uppsetningu, virkni og viðgerðir ökurita og íhluta þeirra
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 av 28. februar 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/799 med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, installering, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2205 of 29 November 2017 on detailed rules concerning the procedures for the notification of commercial vehicles with major or dangerous deficiencies identified during a technical roadside inspection
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2205 der Kommission vom 29. November 2017 mit Durchführungsbestimmungen für das Verfahren zur Meldung von Nutzfahrzeugen mit erheblichen oder gefährlichen Mängeln, die bei einer technischen Unterwegskontrolle festgestellt wurden
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2205 frá 29. nóvember 2017 um ítarlegar reglur um málsmeðferð við að tilkynna atvinnuökutæki með meiriháttar eða hættulega annmarka sem greinast við tæknilegt eftirlit á vegum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 av 29. november 2017 om nærmere regler for framgangsmåtene for melding om nyttekjøretøyer med store eller farlige mangler som er påvist under en utekontroll
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1503 of 25 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/68 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1503 der Kommission vom 25. August 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/68 über die für die Vernetzung der elektronischen Register von Fahrerkarten notwendigen gemeinsamen Verfahren und Spezifikationen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1502 frá 2. júní 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 í þeim tilgangi að laga þá að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til mælingar á losun koltvísýrings frá...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 av 25. august 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske registre over sjåførkort
C(2017)3574
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1926 of 31 May 2017 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide multimodal travel information services
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1926 der Kommission vom 31. Mai 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1926 frá 31. maí 2017 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar veitingu fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu innan alls Evrópusambandsins
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1013 of 30 March 2017 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1013 der Kommission vom 30. März 2017 über das in Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Berichtsmuster
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1013 frá 30. mars 2017 um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006
D047751/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/548 of 23 March 2017 laying down a standard form for the written statement on the removal or breakage of a tachograph seal
Durchführungsverordnung (EU) 2017/548 der Kommission vom 23. März 2017 zur Festlegung eines Musterformulars für die schriftliche Erklärung zu Entfernung oder Aufbrechen der Plombierung eines Fahrtenschreibers
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/548 frá 23. mars 2017 um staðlað eyðublað fyrir skriflega yfirlýsingu um að innsigli ökurita hafi verið fjarlægt eða rofið
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/548 av 23. mars 2017 om fastsettelse av et standardskjema for den skriftlige erklæringen om fjerning av eller brudd på en fartsskriverforsegling
Commission Decision (EU) 2016/1945 of 14 October 2016 on equivalences between categories of driving licences
Beschluss (EU) 2016/1945 der Kommission vom 14. Oktober 2016 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1945 frá 14. október 2016 um jafngildi milli flokka ökuskírteina
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 av 14. oktober 2016 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser
D043528/02
Commission Directive (EU) 2016/1106 of 7 July 2016 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences
Richtlinie (EU) 2016/1106 der Kommission vom 7. Juli 2016 zur Änderung der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den Führerschein
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1106 frá 7. júlí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/126/EB um ökuskírteini
Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Regulation (EU) No 1213/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2016/480 der Kommission vom 1. April 2016 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Vernetzung der nationalen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1213/2010
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/480 frá 1. apríl 2016 um sameiginlegar reglur varðandi samtengingu rafrænna landsskráa yfir flutningafyrirtæki á vegum og um niðurfellingu reglugerðar (ESB) nr. 1213/2010
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023