With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation 2013/466/EU of 11 September 2013 on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment
Empfehlung der Kommission vom 11. September 2013 über einheitliche Nichtdiskriminierungsverpflichtungen und Kostenrechnungsmethoden zur Förderung des Wettbewerbs und zur Verbesserung des Umfelds für Breitbandinvestitionen (2013/466/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2013/466/ESB frá 11. september 2013 um samræmdar skyldur varðandi bann við mismunun og aðferðir við kostnaðarútreikninga til að stuðla að samkeppni og bæta fjárfestingarumhverfi að því er varðar háhraðatengingar
Kommisjonsrekommandasjon av 11. september 2013 om enhetlige likebehandlingsforpliktelser og kostberegningsmetoder for å fremme konkurransen og bedre klimaet for bredbåndsinvesteringer
Commission Recommendation 2011/750/EU of 8 September 2011 on support for an EU-wide eCall service in electronic communication networks for the transmission of in-vehicle emergency calls based on 112 (‘eCalls’)
Empfehlung der Kommission vom 8. September 2011 zur Unterstützung eines EU-weiten e Call-Dienstes in elektronischen Kommunikationsnetzen für die Übertragung bordseitig ausgelöster 112-Notrufe ( e Calls )
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 2011 um stuðning við neyðarnúmer fyrir ökumenn á vegum (e. eCall) innan alls Evrópusambandsins á rafrænum fjarskiptanetum fyrir flutning á neyðarsímtölum úr ökutækjum á grundvelli 112 („eCalls“) (2011/750/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 8. september 2011 om støtte til en eCall-tjeneste på EU-plan i elektroniske kommunikasjonsnett for overføring av 112-anrop fra kjøretøyer («eCall-anrop»)
Commission Recommendation 2010/572/EU of 20 September 2010 on Next Generation Access Networks (NGA)
Empfehlung der Kommission vom 20. September 2010 über den regulierten Zugang zu Zugangsnetzen der nächsten Generation (NGA) (2010/572/EU)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 20. september 2010 um stýrðan aðgang að næstu kynslóð aðgangsneta (NGA) (2010/572/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 20. september 2010 om regulert tilgang til neste generasjon aksessnett (NGA)
Commission Recommendation 2010/167/EU of 19 March 2010 on the authorisation of systems for mobile communication services on board vessels (MCV services)
Empfehlung der Kommission vom 19. März 2010 zur Genehmigung von Systemen für Mobilfunkdienste an Bord von Schiffen (MCV-Dienste)
Kommisjonsrekommandasjon av 19. mars 2010 om godkjenning av systemer for mobilkommunikasjonstjenester om bord på fartøyer (MCV-tjenester) (2010/167/EU)
Recommendation 2006/952/EC of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Schutz Minderjähriger und den Schutz der Menschenwürde und über das Recht auf Gegendarstellung im Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweiges der audiovisuellen...
Tilmæli Evrópuþingsins og ráðsins frá 20. desember 2006 um verndun ólögráða barna og mannlegrar reisnar og um rétt til andsvara með tilliti til samkeppnishæfni evrópskrar hljóð- og myndmiðlunar og beinlínutengdrar upplýsingaþjónustu (2006/952/EB)
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 20. desember 2006 om vern av mindreårige og menneskeverdet, og om tilsvarsretten i samband med konkurranseevna til den europeiske industrien for audiovisuelle tenester og direktekopla informasjonstenester (2006/952/EF)
COM(2004) 171
Recommendation 2005/865/CE of the European Parliament and of the Council of 16 November 2005 on Film Heritage and the Competitiveness of related industrial activities
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2005 zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige
Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 16. november 2005 om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet (2005/865/EF)
Commission Recommendation 2005/698/EC of 19 September 2005 on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications
Empfehlung der Kommission vom 19. September 2005 über die getrennte Buchführung und Kostenrechnungssysteme entsprechend dem Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 19. september 2005 um aðgreint bókhald og rekstrarbókhaldskerfi innan reglurammans um rafræn fjarskipti (2005/698/EB)
Kommisjonsrekommandasjon av 19. september 2005 om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for elektronisk kommunikasjon (2005/698/EF)
Commission Recommendation of 22 February 2002 amending Recommendation 98/195/EC, as last amended by Recommendation 2000/263/EC, on Interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 22. Februar 2002 zur Änderung der Empfehlung 98/195/EG, zuletzt geändert durch die Empfehlung 2000/263/EG, zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 — Zusammenschaltungsentgelte)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 22. febrúar 2002 um breytingu á tilmælum 98/195/EB eins og þeim var síðast breytt með tilmælum 2000/263/EB um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti – Verðlagning samtengingar)
Kommisjonsrekommandasjon 2002/175/EF av 22. februar 2002 om endring av rekommandasjon 98/195/EF om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 — Fastsettelse av samtrafikktakster), sist endra ved rekommandasjon 2000/263/EF
Commission Recommendation of 25 May 2000 on undbled access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed Internet
Empfehlung der Kommission vom 25. Mai 2000 betreffend den entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluß: Wettbewerbsorientierte Bereitstellung einer vollständigen Palette elektronischer Kommunikationsdienste einschließlich multimedialer Breitband- und schneller Internet-Dienste (...
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2000/417/EB frá 25. maí 2000 um sérstakan aðgang að áskriftarnetinu sem gerir kleift að veita alhliða rafræna fjarskiptaþjónustu á samkeppnisgrundvelli, þar á meðal margmiðlunarþjónustu um breiðband og háhraðaþjónustu fyrir Netið
Commission Recommendation 2000/263/EC on leased lines Interconnection Pricing in a liberalised Telecommunications Market
Empfehlung der Kommission vom 20. März 2000 zur Änderung der Empfehlung 98/511/EG zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (2000/263/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2000/263/EB frá 20. mars 2000 um breytingu á tilmælum 98/511/EB um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti — Verðlagning samtengingar)
COM(1997) 570
Council Recommendation of 24 September 1998 on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity (98/560/EC)
Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung nationaler Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in bezug...
Tilmæli ráðsins 98/560/EB frá 24. september 1998 um að bæta samkeppnishæfni evrópskrar hljóð- og myndmiðlunar og upplýsingaþjónustu með því að stuðla að því að settur verði innlendur lagarammi sem miðar að því að koma á sambærilegri og virkri verndun ólögráða barna og mannlegrar...
Commission Recommendation 98/511/EC of 29 July 1998 amending Recommendation 98/195/EC on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1998 zur Änderung der Empfehlung 98/195/EG zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (98/511/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/511/EB frá 29. júlí 1998 um breytingu á tilmælum 98/195/EB um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti - Verðlagning samtengingar)
Commission Recommendation 98/322/EC of 8 April 1998 on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 2 - Accounting separation and cost accounting)
Empfehlung der Kommission vom 8. April 1998 zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 2 - Getrennte Buchführung und Kostenrechnung) (98/322/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/322/EB frá 8. apríl 1998 um samtengingu á fjarskiptamarkaði sem hefur verið gefinn frjáls (2. hluti – Aðskilið bókhald og rekstarbókhald)
Kommisjonsrekommandasjon 98/322/EF av 8. april 1998 om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 2 - Atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap)
COM(1997) 029
Commission Recommendation 98/195/EC of 8 January 1998 on interconnection in a liberalised telecommunications market (Part 1 - Interconnection pricing)
Empfehlung der Kommission vom 8. Januar 1998 zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1 - Zusammenschaltungsentgelte) (98/195/EG)
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 98/195/EB frá 8. janúar 1998 um samtengingu á frjálsum fjarskiptamarkaði (1. hluti - Verðlagning samtengingar)
Kommisjonsrekommandasjon 98/195/EF av 8. januar 1998 om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked (Del 1 - Fastsettelse av samtrafikktakster)
Council Recommendation of 7 April 1995 on common information technology security evaluation criteria
Empfehlung des Rates vom 7. April 1995 über gemeinsame Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik (95/144/EG)
Tilmæli ráðsins 95/144/EB frá 7. apríl 1995 um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2479/95 frá 25. október 1995 um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í...
Council Recommendation 90/543/EEC on the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community
Empfehlung des Rates vom 9. Oktober 1990 zur koordinierten Einführung eines europaweiten terrestrischen öffentlichen Funkrufsystems in der Gemeinschaft (90/543/EWG)
Council Recommendation 87/371/EEC of 25 June 1987 on the coordinated introduction of public pan-European cellular digital and land-based mobile communications in the Community
Empfehlung des Rates vom 25. Juni 1987 für die koordinierte Einführung eines europaweiten öffentlichen zellularen digitalen terrestrischen Mobilfunkdienstes in der Gemeinschaft (87/371/EWG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021