With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1307/2014 of 8 December 2014 on defining the criteria and geographic ranges of highly biodiverse grassland for the purposes of Article 7b(3)(c) of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels and Article 17(3)(c) of Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources
Verordnung (EU) Nr. 1307/2014 der Kommission vom 8. Dezember 2014 zur Festlegung der Kriterien und geografischen Verbreitungsgebiete zur Bestimmung von Grünland mit großer biologischer Vielfalt für die Zwecke des Artikels 7b Absatz 3 Buchstabe c der Richtlinie 98/70/EG des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1307/2014 frá 8. desember 2014 um skilgreiningu á viðmiðunum og landfræðilegum mörkum graslendis þar sem líffræðileg fjölbreytni er mikil að því er varðar c-lið 3. mgr. 7 gr. b í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB að því er...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1307/2014 av 8. desember 2014 om fastsettelse av kriterier og geografiske områder for gressmark med stort biologisk mangfold ved anvendelse av artikkel 7b nr. 3 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og...
Commission Implementing Decision 2014/666/EU of 17 September 2014 on recognition of the ‘Trade Assurance Scheme for Combinable Crops’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2014 über die Anerkennung des Systems „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/666/ESB frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. september 2014 om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/666/EU)
Commission Implementing Decision 2014/667/EU of 17 September 2014 on recognition of the ‘Universal Feed Assurance Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. September 2014 über die Anerkennung des Systems „Universal Feed Assurance Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/667/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/667/ESB frá 17. september 2014 um viðurkenningu á „Universal Feed Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. september 2014 om anerkjennelse av ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/667/EU)
Commission Directive 2014/77/EU of 10 June 2014 amending Annexes I and II of Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
Delegierte Richtlinie 2014/77/EU der Kommission vom 10. Juni 2014 zur Änderung der Anhänge I und II der Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/77/ESB frá 10. júní 2014 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis
Kommisjonsdirektiv 2014/77/EU av 10. juni 2014 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og dieselolje
Commission Implementing Decision 2014/324/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘Gafta Trade Assurance Scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 98/70/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des Systems „Gafta Trade Assurance Scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/324/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/324/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „Gafta Trade Assurance Scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 98/70/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 98/70/EF (2014/324/EU)
Commission Implementing Decision 2014/325/EU of 3 June 2014 on recognition of the ‘KZR INiG System’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 3. Juni 2014 über die Anerkennung des „Systems KZR INiG“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/325/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/325/ESB frá 3. júní 2014 um viðurkenningu á „KZR INiG System“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 3. juni 2014 om anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (2014/325/EU)
Commission Implementing Decision 2014/6/EU of 9 January 2014 on recognition of the ‘HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Januar 2014 über die Anerkennung des Systems „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/6/ESB frá 9. janúar 2014 um viðurkenningu á „HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. januar 2014 om anerkjennelse av ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022