With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 concerning the fifth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998 to 2002)
Beschluß Nr. 182/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 1998 über das Fünfte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1998-2002)
Council Decision 1999/51/EC of 21 December 1998 on the promotion of European pathways in work-linked training, including apprenticeship
Entscheidung des Rates vom 21. Dezember 1998 zur Förderung von alternierenden Europäischen Berufsbildungsabschnitten einschließlich der Lehrlingsausbildung (1999/51/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/51/EB frá 21. desember 1998 um að stuðla að dvöl í öðru Evrópulandi sem lið í starfstengdri þjálfun, að meðtöldum námssamningi
Rådsvedtak 1999/51/EF av 21. desember 1998 om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid
COM(1998) 423
Council Decision adopting a multiannual programme of studies, analyses, forcasts and other related work in the energy sector (ETAP)
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Festlegung eines Mehrjahresprogramms für Studien, Analysen, Prognosen und damit verbundene Arbeiten im Energiebereich (1998-2002) (1999/22/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/22/EB frá 14. desember 1998 um samþykkt áætlunar til margra ára um rannsóknir, greiningar, spár og skylda starfsemi á sviði orkumála (1998-2002) (ETAP-áætlun)
Rådsvedtak 1999/22/EF av 14. desember 1998 om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (1998-2002) (ETAP-programmet)
Commission Decision 98/715/EC of 30 November 1998 clarifying Annex A to Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as concerns the principles for measuring prices and volumes
Entscheidung der Kommission vom 30. November 1998 zur Klarstellung von Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft im Hinblick auf die...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/715/EB frá 30. nóvember 1998 til skýringar á viðauka A við reglugerð ráðsins (EB) nr. 2223/96 um evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í bandalaginu að því er varðar meginreglur um mælingar á verði og magni
Kommisjonsvedtak 98/715/EF av 30. november 1998 om avklaring av vedlegg A til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem med hensyn til prinsippene for måling av priser og volumer
Commission Decision of 30 November 1998 on a common technical regulation for land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 30. November 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für terrestrische Satellitenfunkanlagen (LMES) zum Betrieb in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz (98/734/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/734/EB frá 30. nóvember 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar á landi (LMES) sem nota tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/734/EF av 30. november 1998 om ei felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som nyttar 1,5/1,6 GHz-frekvensbanda
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards road construction products
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für den Straßenbau (98/601/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/601/EB frá 13. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar efni til vegagerðar
Kommisjonsvedtak 98/601/EF av 13. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer til vegbygging
Commission Decision of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards liquid applied roof waterproofing kits
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen (98/599/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/599/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþéttiefni fyrir þök sem eru borin á í fljótandi formi
Kommisjonsvedtak 98/599/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påstrykingsmembranar for tak
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits)
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bedachungen (Bausätze mit Glaselementen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/600/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjálfberandi gegnlýsnar þakeiningar (þó ekki úr gleri)
Kommisjonsvedtak 98/600/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sjølvberande gjennomskinlege taksystem (bortsett frå glasbaserte system)
Commission Decision of 9 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regardsaggregates
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zuschläge (98/598/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/598/EB frá 9. október 1998 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar íblöndunarefni
Kommisjonsvedtak 98/598/EF av 9. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag
Council Decision 98/582/EC of 6 October 1998 amending Commission Decision 97/80/EC laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 97/80/EG der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie 96/16/EG des Rates betreffend die statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse (98/582/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/582/EB frá 6. október 1998 um breytingu á ákvörðun fram­kvæmda­stjórn­arinnar 97/80/EB um framkvæmdarákvæði vegna tilskipunar ráðsins 96/16/EB um tölfræðilegar kannanir vegna mjólkur og mjólkurafurða
Rådsvedtak 98/582/EF av 6. oktober 1998 om endring av kommisjonsvedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt
Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community
Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2119/98/EB frá 24. september 1998 um að koma upp kerfi fyrir faraldursfræðilegt eftirlit og varnir gegn smitsjúkdómum í bandalaginu
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF av 24. september 1998 om opprettelse av et nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer i Fellesskapet
Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and ustainable development "Towards sustainability"
Beschluß Nr. 2179/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Überprüfung des Programms der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung "Für eine dauerhafte und...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2179/98/EB frá 24. september 1998 um endurskoðun á stefnu- og framkvæmdaáætlun bandalagsins í tengslum við umhverfi og sjálfbæra þróun, „Fram til sjálfbæris“
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 98/2179/EF av 24. september 1998 om revisjon av Det europeiske fellesskaps program for politikk og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling, “Mot en bærekraftig utvikling”
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für allgemeine Anschaltebedingungen für den europaweiten, öffentlichen, zellularen, terrestrischen Digital-Mobilfunk, Phase II (2. Ausgabe) (98/574/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/574/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennar tengikröfur vegna talsímaþjónustu með almennum Evrópufarsíma, II. áfangi (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/574/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the GSM 1800 band (Edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für allgemeine Anschaltebedingungen für Mobilstationen, die für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II im GSM-1800-Band bestimmt sind (2. Ausgabe) (98/575/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/575/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennrar tengikröfur vegna farsímastöðva sem ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra, stafrænna, hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir GSM 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/575/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar GSM 1800-bandet (2. utgåve)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements to public switched telephone networks (PSTNs) and incorporating an analogue handset function
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen zum Anschluß an öffentliche Fernsprechnetze (PSTN) unter Einbeziehung einer analogen Handgerätefunktion (98/576/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/576/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur vegna endabúnaðar með innbyggða, hliðræna handstillingu til að tengja við almenna símakerfið (PSTN)
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for very small aperture terminals (VSATs) satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Satellitenantennen (VSAT) zum Betrieb in den Frequenzbändern 4 GHz und 6 GHz (98/577/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/577/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir gervihnattajarðstöðvar fyrir VSAT-endabúnað sem nota tíðnisviðin 4 GHz og 6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/577/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om satellittjordstasjonar som har terminalar med svært lita antenne (VSAT) som nyttar 4 og 6 GHz?frekvensbanda
Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands
Entscheidung der Kommission vom 16. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für terrestrische Satellitenfunkanlagen niedriger Geschwindigkeit (LMES) zum Betrieb in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz (98/578/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/578/EB frá 16. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar (LMES) á landi með litlum gagnasendingahraða fyrir tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz
Kommisjonsvedtak 98/578/EF av 16. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om landmobile satellittjordstasjonar (LMES) som har låg datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz?frekvensbanda
Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, phase II (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Telefonieanwendungen für das öffentliche, europaweite, zellulare, terrestrische Digital-Mobilfunknetz, Phase II (2. Ausgabe) (98/542/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/542/EB frá 4. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir kröfur um talsímaþjónustu með almennum Evrópu-farsíma, II. áfangi (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/542/EF av 4. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i det offentlege nettet for felleseuropeisk jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, fase II (2. utgåve)
Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for the telephony application requirements for mobile stations intended to be used with phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the DCS 1800 band (edition 2)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift: Anforderungen an Telefonieanwendungen von Mobilstationen für öffentliche digitale, zellulare Telekommunikationsnetze der Phase II, die im DCS-1800-Band betrieben werden (2. Ausgabe) (98...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/543/EB frá 4. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir kröfur um talsímaþjónustu fyrir farsímastöðvar sem ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra stafrænna hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir DCS 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 98/543/EF av 4. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav til bruk i telefoni av mobilstasjonar som er meinte for bruk i offentlege nett for digital mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar DCS 1800?bandet (2. utgåve)
Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical regulation for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the 1,6/2,4 GHz frequency bands under Mobile Satellite Service (MSS)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Mobilfunkanlagen (MES) einschließlich Handfunkgeräten in satellitengestützten persönlichen Kommunikationsnetzen (S-PCN), die über den mobilen Satellitenfunkdienst (MSS) in den...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/533/EB frá 3. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar handjarðstöðvar, ætlaðar til einkafjarskiptanotkunar um gervihnattanet (S-PCN) með tíðnisviðin 1,6/2,4 GHz gegnum fargervihnattaþjónustu...
Kommisjonsvedtak 98/533/EF av 3. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om mobile jordstasjonar (MES), medrekna handhaldne jordstasjonar, for satellittbaserte personkommunikasjonsnett (S-PCN) som nyttar 1,6/2,4 GHz-frekvensbanda i den satellittbaserte mobiltenesta (MSS)
Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical regulation for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the 2,0 GHz frequency bands under Mobile Satellite Service (MSS)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Mobilfunkanlagen (MES) einschließlich Handfunkgeräten in satellitengestützten persönlichen Kommunikationsnetzen (S-PCN), die über den mobilen Satellitenfunkdienst (MSS) im...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/534/EB frá 3. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir far-jarðstöðvar (MES), þar með taldar handjarðstöðvar, ætlaðar til einkafjarskiptanotkunar um gervihnattanet (S-PCN) með tíðnisviðið 2,0 GHz gegnum fargervihnattaþjónustu (MSS)
Kommisjonsvedtak 98/534/EF av 3. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om mobile jordstasjonar (MES), medrekna handhaldne jordstasjonar, for satellittbaserte personkommunikasjonsnett (S-PCN) som nyttar 2,0 GHz-frekvensbanda i den satellittbaserte mobiltenesta (MSS)
Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical regulation for the terrestrial flight telecommunications system (TFTS)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für das terrestrische Flugkommunikationssystem (TFTS) (98/535/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/535/EB frá 3. september 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir landstöðvakerfið fyrir flugfjarskipti (TFTS-kerfið)
Kommisjonsvedtak 98/535/EF av 3. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om det jordbaserte telekommunikasjonssystemet om bord i fly (TFTS)
Commission Decision 98/536/EC of 3 September 1998 establishing the list of national reference laboratories for the detection of residues
Entscheidung der Kommission vom 3. September 1998 zur Festlegung des Verzeichnisses der nationalen Referenzlaboratorien für Rückstandsuntersuchungen (98/536/EG)
Commission Decision 98/502/EC of 27 July 1998 on the use of a slaughterhouse, in accordance with the provisions of point 7 of Annex II, of Council Directive 92/119/EEC, by Italy
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1998 über die Inanspruchnahme eines Schlachthofes durch Italien in Anwendung des Anhangs II Nummer 7 der Richtlinie 92/119/EWG des Rates (98/502/EG)
COM(1998) 387
Council Decision of 20 July 1998 on a common technical regulation for the attachment requirements for connection to the analogue public switched telephone networks (PSTNs) of terminal equipment (excluding terminal equipment supporting the voice telephony justified case service) in which network addressing, if provided, is by means of dual tone multi-frequency (DTMF) signalling
Entscheidung des Rates vom 20. Juli 1998 über eine gemeinsame technische Vorschrift für die Bedingungen des Anschaltens von Endeinrichtungen (ausgenommen Geräte, die Sprachtelefoniedienste in gerechtfertigten Fällen unterstützen), bei denen die Netzadressierung gegebenenfalls...
Ákvörðun ráðsins 98/482/EB frá 20. júlí 1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir kröfur varðandi tengingu endabúnaðar við hliðræn almenn sjálfvirk talsímakerfi (PSTN) (að frátöldum endabúnaði sem er gerður fyrir talsímaþjónustu byggða á rökstuddum tilvikum), þar sem númeraval...
Rådsvedtak 98/482/EF av 20. juli 1998 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) (bortsett frå terminalutstyr til taletelefoni i grunngjevne tilfelle) som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF?...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022