With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(1998) 388
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption
Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Tilskipun ráðsins 98/83/EB frá 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns
Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet
Commission Decision 98/433/EC of 26 June 1998 on harmonised criteria for dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 26. Juni 1998 über harmonisierte Kriterien für Ausnahmen gemäß Artikel 9 der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (98/433/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/433/EB frá 26. júní 1998 um samræmdar viðmiðanir fyrir undanþágur samkvæmt 9. gr. tilskipunar ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 98/433/EF av 26. juni 1998 om fastsetjing av harmoniserte kriterium for å gje dispensasjon i medhald av føresegnene i artikkel 9 i rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Commission Directive 98/15/EC amending Council Directive 91/271/EEC with respect to certain requirements established in Annex I thereof.
Richtlinie 98/15/EG der Kommission vom 27. Februar 1998 zur Änderung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates im Zusammenhang mit einigen in Anhang I festgelegten Anforderungen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/15/EB frá 27. febrúar 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/271/EBE að því er varðar tilteknar kröfur í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 98/15/EF av 27. februar 1998 om endring av rådsdirektiv 91/271/EØF med omsyn til visse krav som er fastsette i vedlegg I
Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States' reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 1998 zum Fragebogen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 94/67/EG des Rates über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (Umsetzung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (98/184/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/184/EB frá 25. febrúar 1998 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar ráðsins 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 98/184/EF av 25. februar 1998 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av rådsdirektiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022