With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision of 25 June 2014 postponing the expiry date of approval of difethialone and difenacoum for use in biocidal products for product-type 14
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Difethialon und Difenacoum zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 14 (2014/397/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir dífeþíalóni og dífenakúmi til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 14 (2014/397/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14
Commission Implementing Decision of 25 June 2014 regarding restrictions of authorisations of biocidal products containing IPBC notified by Germany in accordance with Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Juni 2014 über die von Deutschland gemäß der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gemeldeten Beschränkungen der Zulassung von IPBC-haltigen Biozidprodukten (2014/402/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2014 varðandi takmarkanir á leyfum fyrir sæfivörum sem innihalda 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat (IPBC) sem Þýskaland tilkynnti um í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB (2014/402/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF
Commission Implementing Regulation (EU) No 700/2014 of 24 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the rapporteur Member State
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 700/2014 der Kommission vom 24. Juni 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 686/2012 hinsichtlich des berichterstattenden Mitgliedstaats für den Wirkstoff Dimethomorph
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 700/2014 frá 24. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 686/2012 að því er varðar skýrslugjafaraðildarríkið fyrir virka efnið dímetómorf
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 700/2014 av 24. juni 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for det aktive stoffet dimetomorf
Commission Implementing Regulation (EU) No 698/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 2076/2002 as regards delta-endotoxin of Bacillus thuringiensis
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 698/2014 der Kommission vom 24. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2076/2002 hinsichtlich Delta-Endotoxin von Bacillus thuringiensis
Commission Implementing Regulation (EU) No 678/2014 of 19 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil and trinexapac
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 678/2014 der Kommission vom 19. Juni 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Clopyralid, Cyprodinil, Fosetyl, Pyrimethanil und Trinexapac
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 678/2014 frá 19. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin klópýralíð, sýpródiníl, fosetýl, pýrimetaníl og trínexapak
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 678/2014 av 19. juni 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene klopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimetanil og trineksapak
Commission Implementing Regulation (EU) No 629/2014 of 12 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance methyl nonyl ketone
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 629/2014 der Kommission vom 12. Juni 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Methylnonylketon
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 629/2014 frá 12. júní 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu metýlnónýlketóni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 629/2014 av 12. juni 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon
Commission Regulation (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Verordnung (EU) Nr. 605/2014 der Kommission vom 5. Juni 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen zwecks Einfügung von Gefahren- und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 605/2014 frá 5. júní 2014 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna í því skyni að innleiða hættusetningar og varnaðarsetningar á króatísku og til að laga hana...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og for å...
Commission Implementing Regulation (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 571/2014 der Kommission vom 26. Mai 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Ipconazol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 571/2014 frá 26. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu ipkónasóli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 571/2014 av 26. mai 2014 om godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 563/2014 of 23 May 2014 approving the basic substance chitosan hydrochloride in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 563/2014 der Kommission vom 23. Mai 2014 zur Genehmigung des Grundstoffs Chitosanhydrochlorid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 563/2014 frá 23. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu kítósanhýdróklóríði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 563/2014 av 23. mai 2014 om godkjenning av basisstoffet kitosanhydroklorid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning...
Commission Implementing Regulation (EU) No 504/2014 of 15 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance plant oils/citronella oil
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 504/2014 der Kommission vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Pflanzenöle/Citronellöl
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 504/2014 frá 15. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar skilyrði fyrir samþykki fyrir virka efninu plöntuolíur/sítrónelluolía
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 504/2014 av 15. mai 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet planteoljer/sitronelleolje
Commission Implementing Decision of 15 May 2014 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the active substances pinoxaden and meptyldinocap
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15. Mai 2014 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen betreffend die Wirkstoffe Pinoxaden und Meptyldinocap zu verlängern (2014/289/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. maí 2014 um að heimila aðildarríkjum að framlengja bráðabirgðaleyfi sem voru veitt fyrir virku efnunum pínoxadeni og meptýldínókapi (2014/289/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/289/EU av 15. mai 2014 om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de aktive stoffene pinoksaden og meptyldinokap
Commission Implementing Regulation (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 496/2014 der Kommission vom 14. Mai 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Acequinocyl gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 496/2014 frá 14. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu asekínósýli, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2014 av 14. mai 2014 om godkjenning av det aktive stoffet acekinocyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 632/2014 der Kommission vom 13. Mai 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Flubendiamid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 632/2014 frá 13. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu flúbendíamíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 632/2014 av 13. mai 2014 om godkjenning av det aktive stoffet flubendiamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 485/2014 of 12 May 2014 approving the active substance Bacillus pumilus QST 2808, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 485/2014 der Kommission vom 12. Mai 2014 zur Genehmigung des Wirkstoffs Bacillus pumilus QST 2808 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 485/2014 frá 12. maí 2014 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus pumilus QST 2808, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2014 av 12. mai 2014 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus pumilus QST 2808 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til...
Commission Implementing Regulation (EU) No 486/2014 of 12 May 2014 withdrawing the approval of the active substance fenbutatin oxide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 486/2014 der Kommission vom 12. Mai 2014 zum Widerruf der Genehmigung für den Wirkstoff Fenbutatinoxid gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 486/2014 frá 12. maí 2014 um að afturkalla samþykki fyrir virka efninu fenbútatínoxíði, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 486/2014 av 12. mai 2014 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet fenbutatinoksid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens...
Commission Implementing Regulation (EU) No 487/2014 of 12 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances Bacillus subtilis (Cohn 1872) Strain QST 713, identical with strain AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl and triticonazole
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 487/2014 der Kommission vom 12. Mai 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Bacillus subtilis (Cohn 1872) Stamm QST 713, identisch mit Stamm AQ 713...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 487/2014 frá 12. maí 2014 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin Bacillus subtilis (Cohn 1872), stofn QST 713, eins og stofn AQ 713,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 487/2014 av 12. mai 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713,...
Commission Regulation (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ('REACH') as regards 1,4-dichlorobenzene
Verordnung (EU) Nr. 474/2014 der Kommission vom 8. Mai 2014 zur Änderung des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich 1,4-Dichlorbenzol
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 474/2014 frá 8. maí 2014 um breytingu á XVII. viðauka (viðvíkjandi 1,4-díklórbenseni) við reglugerð Evrópu- þingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 474/2014 av 8. mai 2014 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 1,4-diklorbenzen
Commission Regulation (EU) No 460/2014 of 5 May 2014 amending Regulation (EU) No 823/2012 as regards the expiry date of the approval of the active substance cyfluthrin
Verordnung (EU) Nr. 460/2014 der Kommission vom 5. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 823/2012 hinsichtlich des Datums, an dem die Genehmigung des Wirkstoffs Cyfluthrin ausläuft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 460/2014 frá 5. maí 2014 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 823/2012 að því er varðar lokadag samþykkis fyrir virka efninu sýflútríni
Kommisjonsforordning (EU) nr. 460/2014 av 5. mai 2014 om endring av forordning (EU) nr. 823/2012 med hensyn til utløpsdatoen for godkjenningen av det aktive stoffet cyflutrin
Commission Implementing Regulation (EU) No 462/2014 of 5 May 2014 approving the basic substance Equisetum arvense L., in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 462/2014 der Kommission vom 5. Mai 2014 zur Genehmigung des Grundstoffs Equisetum arvense L. gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln sowie zur Änderung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 462/2014 frá 5. maí 2014 um samþykki fyrir grunnefninu Equisetum arvense L., í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 462/2014 av 5. mai 2014 om godkjenning av basisstoffet Equisetum arvense L. i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr....
Commission Implementing Regulation (EU) No 437/2014 of 29 April 2014 approving 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 21
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 437/2014 der Kommission vom 29. April 2014 über die Zulassung von 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 21
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 437/2014 frá 29. apríl 2014 um að samþykkja 4,5-díklór-2-oktýl-2H-ísóþíasól-3-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 21
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 437/2014 av 29. april 2014 om godkjenning av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21
Commission Implementing Regulation (EU) No 438/2014 of 29 April 2014 approving cyproconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 8
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 438/2014 der Kommission vom 29. April 2014 zur Genehmigung von Cyproconazol als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 438/2014 frá 29. apríl 2014 um að samþykkja sýprókónasól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 438/2014 av 29. april 2014 om godkjenning av cyprokonazol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8
Commission Implementing Decision of 24 April 2014 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 24. April 2014 über die Nichtgenehmigung bestimmter biozider Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/227/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. apríl 2014 um að samþykkja ekki tiltekin sæfandi, virk efni samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012 (2014/227/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 24. april 2014 om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (2014/227/EU)
Commission Implementing Regulation (EU) No 405/2014 of 23 April 2014 approving lauric acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 19
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 405/2014 der Kommission vom 23. April 2014 zur Genehmigung von Laurinsäure als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 19
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 405/2014 frá 23. apríl 2014 um að samþykkja lárínsýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 19
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 405/2014 av 23. april 2014 om godkjenning av laurinsyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19
Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2014 of 23 April 2014 to approve ethyl butylacetylaminopropionate as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 19
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 406/2014 der Kommission vom 23. April 2014 zur Genehmigung von Ethylbutylacetylaminopropionat als alter Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 19
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 406/2014 frá 23. apríl 2014 um að samþykkja etýlbútýlasetýlamínprópíónat sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 19
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 406/2014 av 23. april 2014 om godkjenning av etylbutylacetylaminopropionat som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 197
Commission Implementing Regulation (EU) No 407/2014 of 23 April 2014 approving transfluthrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 407/2014 der Kommission vom 23. April 2014 über die Zulassung von Transfluthrin als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten des Produkttyps 18
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 407/2014 frá 23. apríl 2014 um að samþykkja transflútrín sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 18
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 407/2014 av 23. april 2014 om godkjenning av transflutrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar