With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/452/EC of 29 June 2007 correcting Directive 2006/132/EC amending Council Directive 91/414/EEC to include procymidone as active substance.
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 2007 zur Berichtigung der Richtlinie 2006/132/EG zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Procymidon (2007/452/EG)
Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 2007/42/EG der Kommission vom 29. Juni 2007 über Materialien und Gegenstände aus Zellglasfolien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (kodifizierte Fassung)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/42/EB frá 29. júní 2007 um efni og hluti, sem gerðir eru úr filmu úr endurgerðum sellulósa, sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 2007/42/EF av 29. juni 2007 om materialer og gjenstander av regenerert cellulosefilm beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
COM(2005) 671
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91
Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91
Commission Decision 2007/442/EC of 21 June 2007 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances
Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2007 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesen Wirkstoffen (2007/442/EG)
Commission Directive 2007/28/EC of 25 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M and trifloxystrobin
Richtlinie 2007/28/EG der Kommission vom 25. Mai 2007 zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Azoxystrobin, Chlorfenapyr, Folpet, Iprodion, lambda-Cyhalothrin,...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/28/EB frá 25. maí 2007 um breytingu á tilteknum viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asoxýstróbín, klórfenapýr, fólpet, ípródíón, lambda- sýhalótrín, malínhýdrasíð, metalaxýl-M...
Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF av 25. mai 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambdacyhalotrin, maleinhydrasid, metalaksyl-M og trifloksystrobin
Commission Regulation (EC) No 703/2007 of 21 June 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Dihydrostreptomycin and Streptomycin
Verordnung (EG) Nr. 703/2007 der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 703/2007 frá 21. júní 2007 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn...
Commission Regulation (EC) No 706/2007 of 21 June 2007 laying down, pursuant to Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council, administrative provisions for the EC type-approval of vehicles, and a harmonised test for measuring leakages from certain air conditioning systems.
Verordnung (EG) Nr. 706/2007 der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Festlegung von Verwaltungsvorschriften für die EG-Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und eines harmonisierten Verfahrens für die Messung von Leckagen aus bestimmten Klimaanlagen nach der Richtlinie 2006/40/EG des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 706/2007 frá 21. júní 2007 þar sem mælt er fyrir um, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/40/EB, stjórnsýslu- ákvæði um EB-gerðarviðurkenningu ökutækja og samræmda prófun til að mæla leka frá tilteknum loftræstikerfum
Kommisjonsforordning (EF) nr.706/2007 av 21. juni 2007 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF, av administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av kjøretøyer og av en harmonisert prøving for å måle lekkasje fra visse klimaanlegg
Commission Directive 2007/37/EC of 21 June 2007 amending Annexes I and III to Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2007/37/EG der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Änderung der Anhänge I und III der Richtlinie 70/156/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/37/EB frá 21. júní 2007 um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere
Commission Decision 2007/437/EC of 19 June 2007 concerning the non-inclusion of haloxyfop-R in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 19. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Haloxyfop-R in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/437/EG)
Commission Directive 2007/35/EC of 18 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2007/35/EG der Kommission vom 18. Juni 2007 zur Anpassung der Richtlinie 76/756/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/35/EB frá 18. júní 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/756/EBE varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra í því skyni að laga hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF av 18. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling
Commission Decision 2007/428/EC of 18 June 2007 concerning the non-inclusion of cadusafos in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 18. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Cadusafos in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/428/EG)
Commission Regulation (EC) No 658/2007 of 14 June 2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations granted under Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EG) Nr. 658/2007 der Kommission vom 14. Juni 2007 über finanzielle Sanktionen bei Verstößen gegen bestimmte Verpflichtungen im Zusammenhang mit Zulassungen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates erteilt wurden
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 658/2007 frá 14. júní 2007 um fjárhagsleg viðurlög við brotum á tilteknum skyldum í tengslum við markaðsleyfi sem veitt eru samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004
Kommisjonsforordning (EF) NR. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske sanksjoner ved brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004
Commission Directive 2007/34/EC of 14 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/157/EEC concerning the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
Richtlinie 2007/34/EG der Kommission vom 14. Juni 2007 zur Anpassung der Richtlinie 70/157/EWG des Rates über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/34/EB frá 14. júní 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/157/EBE um leyfilegt hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna ökutækja í því skyni að laga hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF av 14. juni 2007 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 70/157/EØF om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
Commission Decision 2007/417/EC of 13 June 2007 concerning the non-inclusion of diuron in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Diuron in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/417/EG)
Commission Decision 2007/415/EC of 13 June 2007 concerning the non-inclusion of carbosulfan in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Carbosulfan in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/415/EG)
Commission Decision 2007/416/EC of 13 June 2007 concerning the non-inclusion of carbofuran in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Carbofuran in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Widerrufung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/416/EG)
Commission Decision 2007/404/EC of 12 June 2007 allowing Member States to extend provisional authorisations granted for the new active substance novaluron.
Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2007 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorläufige Zulassungen für den neuen Wirkstoff Novaluron zu verlängern (2007/404/EG)
Commission Regulation (EC) No 647/2007 of 12 June 2007 amending Regulation (EC) No 2229/2004 laying down further detailed rules for the implementation of the fourth stage of the programme of work referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC.
Verordnung (EG) Nr. 647/2007 der Kommission vom 12. Juni 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 mit weiteren Durchführungsbestimmungen für die vierte Stufe des Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates
Commission Decision 2007/395/EC of 7 June 2007 concerning national provisions on the use of short-chain chlorinated paraffins notified by the Kingdom of the Netherlands under Article 95(4) of the EC Treaty.
Entscheidung der Kommission vom 7. Juni 2007 über die von den Niederlanden nach Artikel 95 Absatz 4 EG-Vertrag notifizierten einzelstaatlichen Bestimmungen zur Verwendung kurzkettiger Chlorparaffine (2007/395/EG)
Kommisjonsvedtak av 7. juni 2007 om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 4 om bruk av kortkjedede klorerte parafiner (2007/395/EF)
Commission Decision 2007/396/EC of 8 June 2007 repealing Decision 2004/409/EC recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of ethaboxam in Annex I to Council Directive 91/414/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 8. Juni 2007 zur Aufhebung der Entscheidung 2004/409/EG zur grundsätzlichen Anerkennung der Vollständigkeit der Unterlagen, die zur eingehenden Prüfung im Hinblick auf eine etwaige Aufnahme von Ethaboxam in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des...
Commission Decision 2007/387/EC of 6 June 2007 concerning the non-inclusion of dichlorvos in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Dichlorvos in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/387/EG)
Commission Decision 2007/389/EC of 6 June 2007 concerning the non-inclusion of malathion in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Malathion in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/389/EG)
Commission Decision 2007/393/EC of 6 June 2007 concerning the non-inclusion of diazinon in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing that substance.
Entscheidung der Kommission vom 6. Juni 2007 über die Nichtaufnahme von Diazinon in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2007/393/EG)
Commission Directive 2007/31/EC of 31 May 2007 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions set for the use of the active substance fosthiazate.
Richtlinie 2007/31/EG der Kommission vom 31. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich einer Erweiterung der Anwendungszwecke des Wirkstoffs Fosthiazat
Commission Directive 2007/29/EC of 30 May 2007 amending Directive 96/8/EC as regards labelling, advertising or presenting foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction
Richtlinie 2007/29/EG der Kommission vom 30. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 96/8/EG im Hinblick auf die Etikettierung und Verpackung von Lebensmitteln für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung sowie die Werbung für derartige Erzeugnisse
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/29/EB frá 30. maí 2007 um breytingu á tilskipun 96/8/EB að því er varðar merkingu, auglýsingu eða kynningu matvæla sem nota á sem orkusnautt megrunarfæði
Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF av 30. mai 2007 om endring av direktiv 96/8/EF med omsyn til merking av, reklame for eller presentasjon av næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.