EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision on the Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005)
Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend die Gemeinschaftsstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern (2001-2005) (2001/51/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/51/EB frá 20. desember 2000 um að koma á fót áætlun í tengslum við rammaátak bandalagsins um jafnrétti kynjanna (2001-2005)
Rådsvedtak 2001/51/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling mellom kvinner og menn (2001-2005)
Commission recommendation of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the EU: Minimum requirements
Empfehlung der Kommission vom 15. November 2000 Mindestanforderungen an Qualitätssicherungssysteme für die Abschlussprüfung in der EU
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 2001/256/EB frá 15. nóvember 2000 um gæðatryggingu lögboðinnar endurskoðunar í Evrópusambandinu: lágmarkskröfur
Kommisjonsrekommandasjon 2001/256/EF av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union
Directive 1999/103/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement
Richtlinie 1999/103/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Januar 2000 zur Änderung der Richtlinie 80/181/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Meßwesen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/103/EB frá 24. janúar 2000 um breytingu á tilskipun ráðsins 80/181/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi mælieiningar
Europaparlaments- og rådsdirektiv 99/103/EF av 24. januar 2000 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter
COM(2000) 466
Communication from the Commission on the guidelines on the assessment of the chemical, physical and biological agents and industrial processes considered hazardous for the safety or health of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (Council Directive 92/85/EEC)
Mitteilung der Kommission über die Leitlinien für die Beurteilung der chemischen, physikalischen und biologischen Agenzien sowie der industriellen Verfahren, die als Gefahrenquelle für Gesundheit und Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden...
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar (COM(2000) 466 lokagerð, eins og hún var leiðrétt með COM(2000) 466 lokagerð/2) um viðmiðunarreglur við mat á efna-, eðlis- og líffræðilegum áhrifavöldum og iðnaðarferlum sem talið er stofni öryggi og heilsu starfsmanna, sem eru þungaðir, hafa...
Commission Decision 2000/147/EC of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction products
Entscheidung der Kommission vom 8. Februar 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2000/147/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. febrúar 2000 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna
Kommisjonsvedtak 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2000/629/EC of 9 October 2000 approving the plan presented by France for the monitoring and control of salmonella in fowl.
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 2000 zur Genehmigung des von Frankreich vorgelegten Plans zur Überwachung und Bekämpfung der Geflügelsalmonellose (2000/629/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/629/EF av 9. oktober 2000 om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram, for overvaking av og kamp mot salmonella hjå fjørfe
Commission Decision 2000/637/EC of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways
Entscheidung der Kommission vom 22. September 2000 über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG auf Funkanlagen, die der Regionalen Vereinbarung über den Binnenschifffahrtsfunk unterliegen (2000/637/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/637/EB frá 22. september 2000 um beitingu e-liðar 3. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/5/EB gagnvart þráðlausum búnaði sem fellur undir svæðisbundið fyrirkomulag að því er varðar talstöðvarþjónustu á skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonsvedtak 2000/637/EF av 22. september 2000 om anvendelse av artikkel 3 nr. 3 bokstav e) i direktiv 1999/5/EF på radioutstyr som omfattes av den regionale avtalen om radiotelefonitjenester ved fart på innlands vannveier
Commission Decision 2000/738/EC of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
Entscheidung der Kommission vom 17. November 2000 über einen Fragebogen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien (2000/738/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/738/EB frá 17. nóvember 2000 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar 1999/31/EB um urðun úrgangs
Kommisjonsvedtak 2000/738/EF av 17. november 2000 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av direktiv 1999/31/EF om deponering av avfall
Commission Regulation (EC) No 1575/2000 of 19 July 2000 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from 2001 onwards
Verordnung (EG) Nr. 1575/2000 der Kommission vom 19. Juli 2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft hinsichtlich der von 2001 an für die Datenübermittlung zu verwendenden...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1575/2000 frá 19. júlí 2000 um framkvæmd á reglugerð (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu að því er varðar kerfisskráningu fyrir gagnaflutninga frá og með árinu 2001
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1575/2000 av 19. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 2001
Commission Regulation (EC) No 1897/2000 of 7 September 2000 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the operational definition of unemployment
Verordnung (EG) Nr. 1897/2000 der Kommission vom 7. September 2000 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates zur Durchführung einer Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft bezüglich der Arbeitsdefinition der Arbeitslosigkeit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1897/2000 frá 7. september 2000 um framkvæmd á reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 um skipulag vinnumarkaðskönnunar í bandalaginu að því er varðar hagnýta skilgreiningu á atvinnuleysi
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1897/2000 av 7. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den operasjonelle definisjonen av arbeidsløshet
Commission Regulation (EC) No 2601/2000 of 17 November 2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards the timing of entering purchaser prices into the Harmonised Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2601/2000 der Kommission vom 17. November 2000 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Anschaffungspreise in den harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2601/2000 frá 17. nóvember 2000 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til þess hvenær kaupverð skal fært inn í samræmda vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2601/2000 av 17. november 2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til tidsplanen for innføring av kjøparprisar i den harmoniserte konsumprisindeksen
Commission Regulation (EC) No 2602/2000 of 17 November 2000 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of price reductions in the Harmonised Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2602/2000 der Kommission vom 17. November 2000 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Preisnachlässen im harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2602/2000 frá 17. nóvember 2000 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð verðlækkana í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2602/2000 av 17. november 2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av prisreduksjonar i den harmoniserte konsumprisindeksen
Regulation (EC) No 2516/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 November 2000 modifying the common principles of the European system of national and regional accounts in the Community (ESA) 95 as concerns taxes and social contributions and amending Council Regulation (EC) No 2223/96
Verordnung (EG) Nr. 2516/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. November 2000 zur Änderung der gemeinsamen Grundsätze des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Gemeinschaft (ESVG 95) im Hinblick auf...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2516/2000 frá 7. nóvember 2000 um breytingu á almennum meginreglum evrópska þjóðhags- og svæðisreikningakerfisins í bandalaginu (EÞK 95) að því er varðar skatta og framlög til félagslegra kerfa og um breytingu á reglugerð ráðsins (EB...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2516/2000 av 7. november 2000 om endring av dei felles prinsippa i det europeiske nasjonal- og regionalrekneskapssystemet i Fellesskapet (ENS 95) med omsyn til skattar og trygde- og pensjonspremiar, og om endring av rådsforordning (EF...
Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005)
Entscheidung des Rates vom 20. Dezember 2000 über ein Mehrjahresprogramm für Unternehmen und unternehmerische Initiative, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) (2001-2005) (2000/819/EG)
Ákvörðun ráðsins 2000/819/EB frá 20. desember 2000 um áætlun til margra ára um fyrirtæki og framtakssemi, einkum vegna lítilla og meðalstórra fyrirtækja (2001-2005)
Rådsvedtak 2000/819/EF av 20. desember 2000 om et flerårig program til fremme av initiativ og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001-2005)
Commission Decision 2000/112/EC of 14 January 2000 detailing the distribution between antigen banks of antigen reserves established within the framework of the Community action concerning reserves of foot-and-mouth disease vaccines and amending Commission Decisions 93/590/EC and 97/348/EC.
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2000 mit der Aufteilung der im Rahmen der Bildung gemeinschaftlicher Reserven von MKS-Impfstoffen gebildeten Antigenreserven auf die Antigenbanken und zur Änderung der Entscheidung 93/590/EG und 97/348/EG der Kommission (2000/112/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/112/EF av 14. januar 2000 om fordeling mellom antigenbanker av de antigenreserver som er opprettet som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av munn- og klovsykevaksiner, og om endring av kommisjonsvedtak 93/590/EF og 97/348/EF
Commission Decision 2000/113/EC of 14 January 2000 on amending Decision 1999/246/EEC approving certain contingency plans for the control of classical swine fever
Entscheidung der Kommission vom 14. Januar 2000 zur Änderung der Entscheidung 1999/246/EG zur Genehmigung von Notstandsplänen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest (2000/113/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/113/EF av 14. januar 2000 om endring av vedtak 1999/246/EF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest
Commission Decision 2000/208/EC of 24 February 2000 establishing detailed rules for the application of Council Directive 97/78/EC concerning the transit of products of animal origin from one third country to another third country by road only across the European Community.
Entscheidung der Kommission vom 24. Februar 2000 mit Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 97/78/EG des Rates betreffend den Transitverkehr durch die Europäische Gemeinschaft mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs auf der Straße zwischen zwei Drittländern (2000/208/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/208/EB frá 24. febrúar 2000 um nákvæmar reglur um beitingu ákvæða tilskipunar ráðsins 97/78/EB varðandi umflutning á afurðum úr dýraríkinu frá einu þriðja landi til annars þriðja lands sem fer eingöngu fram á vegum um svæði Evrópubandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/208/EF av 24. februar 2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til transitt på vei av produkter av animalsk opprinnelse fra en tredjestat til en annen tredjestat gjennom Det europeiske fellesskap
Commission Decision of 2 February 2000 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards flat glass profiled glass and glass block products
Entscheidung der Kommission vom 2. Februar 2000 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 4 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Flachglas, Profilglas und Glassteinerzeugnisse (2000/245/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/245/EB frá 2. febrúar 2000 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 4. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flotgler, skúffugler og glersteinvörur
Kommisjonsvedtak 2000/245/EF av 2. februar 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein
Council Decision 2000/258/EC of 20 March 2000 designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines.
Entscheidung des Rates vom 20. März 2000 zur Bestimmung eines spezifischen Instituts, das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe verantwortlich ist (2000/258/EG)
Rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning
Commission Decision of 27 March 2000 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to article 20(2) of Concil Directive 89/106/EEC as regards seven products for European Technical Approvals without Guideline
Entscheidung der Kommission vom 27. März 2000 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend sieben Produkte für europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie (2000/273/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/273/EB frá 27. mars 2000 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjö vörur sem veita á evrópskt tæknisamþykki án viðmiðunarreglna
Kommisjonsvedtak 2000/273/EF av 27. mars 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer
Commission Decision of 4 April 2000 amending Decision 92/486/EEC on the form of cooperation between the ANIMO host centre and the Member States.
Entscheidung der Kommission vom 4. April 2000 zur Änderung der Entscheidung 92/486/EWG zur Festlegung der Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem Server-Zentrum ANIMO und den Mitgliedstaaten (2000/288/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/288/EB frá 4. apríl 2000 um breytingu á ákvörðun 92/486/EBE um fyrirkomulag á samvinnu milli móðurstöðvar Animo og aðildarríkjanna
Kommisjonsvedtak 2000/288/EF av 4. april 2000 om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene
Decision No 293/2000/EC of the European Parliament and the Council of 24 January 2000 adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women
Beschluß Nr. 293/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Januar 2000 zur Annahme eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft (DAPHNE-Programm) (2000 bis 2003) über vorbeugende Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 293/2000/EB frá 24. janúar 2000 um samþykkt aðgerðaáætlunar bandalagsins (Daphne-áætlunarinnar) (2000–2003) um fyrirbyggjandi ráðstafanir til að verjast ofbeldi gegn börnum, ungu fólki og konum
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/EF av 24. januar 2000 om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2003) om førebyggjande tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner
Commission Decision 2000/299/EC of 6 April 2000 establishing the initial classification of radio equipment and telecommunciations terminal equipment and associated identifiers
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2000 über die Festlegung einer vorläufigen Einstufung von Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen sowie der entsprechenden Kennungen (2000/299/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/299/EB frá 6. apríl 2000 um fyrstu flokkun á þráðlausum búnaði og endabúnaði til fjarskipta og tilheyrandi auðkenni
Kommisjonsvedtak 2000/299/EF av 6. april 2000 om opprettelse av en første klassifisering av radio- og teleterminalutstyr og tilhørende identifikatorer
Commission Decision of 3 May 2000 on the procedure for the designation of a new common host server for the integrated computerised veterinary system
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 betreffend das Verfahren zur Bestellung eines neuen gemeinsamen Server-Zentrums für den EDV-Verbund der Veterinärbehörden (2000/351/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/351/EB frá 3. maí 2000 um málsmeðferð við tilnefningu nýs sameiginlegs hýsiþjóns fyrir samþætta tölvuvædda dýraheilbrigðiskerfið
Kommisjonsvedtak 2000/351/EF av 3. mai 2000 om framgangsmåten for utpeking av et nytt felles datasenter for det integrerte edb-baserte veterinærsystemet
Commission Decision of 3 May 2000 implementing Council Directive 89/106/EEE as regards classification of the resistance to fire performance of construction products, construction works and parts thereof
Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon (2000/367/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/367/EB frá 3. maí 2000 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE varðandi flokkun byggingarvara, mannvirkja og hluta þeirra eftir nothæfi með tilliti til brunaþols
Kommisjonsvedtak 2000/367/EF av 3. mai 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av brannmotstanden til byggjevarer, byggverk og delar av byggverk

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement