EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Regulation (EC) No 1804/2003 of the European parlilamnet and of the council of 22 Septemn=ber 2003 amending Regulation (EC) No 2037 as reards the control of halon exported for critical uses, the export ot products and equipment containing chlorofluorcarbons and controls on bromochloromethane
Verordnung (EG) Nr. 1804/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 in Bezug auf die Kontrolle der Ausfuhr von Halonen für kritische Verwendungszwecke, die Ausfuhr von Produkten und Einrichtungen, die...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1804/2003 frá 22. september 2003 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2037/2000 að því er varðar eftirlit með haloni sem flutt er út vegna neyðarnotkunar, útflutning vara og búnaðar sem innihalda klórflúrkolefni og eftirlit með...
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1804/2003 av 22. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til kontrollen av haloner som eksporteres for bruksområder av avgjørende betydning, eksport av produkter og utstyr som inneholder klorfluorkarboner...
Commission Decision 93/481/EEC concerning formats for the presentation of national programmes as foreseen by Article 17 of Council Directive 91/271/EEC on waste water treatment
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1993 über die Formblätter für die Mitteilung der einzelstaatlichen Programme, die in Artikel 17 der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vorgesehen sind (93/481/EWG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/481/EBE frá 28. júlí 1993 varðandi fyrirmyndir að eyðublöðum vegna kynningar á innanlandsáætlunum eins og kveðið er á um í 17. gr. tilskipunar ráðsins 91/271/EBE
Kommisjonsvedtak 93/481/EØF av 28. juli 1993 om modeller for framlegging av nasjonale programmer fastsatt i artikkel 17 i rådsdirektiv 91/271/EØF
Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note referred to in Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1994 über den einheitlichen Begleitschein gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft (94/774/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. nóvember 1994 varðandi staðlaða fylgibréfið sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu (94/774/EB)
Kommisjonsvedtak 94/774/EF av 24. november 1994 om standardfølgedokumentet omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision of 16 January 1996 amending Decision 91/448/EEC concerning guidelines for classification referred to in Article 4 of Council Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Entscheidung der Kommission vom 16. Januar 1996 zur Änderung der Entscheidung 91/448/EWG betreffend die Leitlinien für die Einstufung gemäß Artikel 4 der Richtlinie 90/219/EWG des Rates über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (96/134/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/134/EB frá 16. janúar 1996 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/448/EBE varðandi leiðbeiningar um flokkun, samanber 4. gr. tilskipunar ráðsins 90/219/EBE um einangraða notkun erfðabreyttra örvera
Kommisjonsvedtak 96/134/EF av 16. januar 1996 om endring av vedtak 91/448/EØF om retningslinjer for klassifisering omtalt i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Decision 97/864/EC of 5 December 1997 modifying Decision 96/304/EC of 22 April 1996 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed linen and T-shirts
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 96/304/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens bei Bettwäsche und T-Shirts (97/864/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/864/EB frá 5. desember 1997 um breytingu á ákvörðun 96/304/EB frá 22. apríl 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir sængurföt og T-boli
Kommisjonsvedtak 97/864/EF av 5. desember 1997 om endring av vedtak 96/304/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til sengetøy og T-skjorter
Commission Decision of 26 November 1996 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 26. November 1996 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens für Kühlgeräte (96/703/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/703/EB frá 26. nóvember 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir kæliskápa
Kommisjonsvedtak av 26. november 1996 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
Tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun
Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Council Directive 96/62/EC on Ambient Air Quality, Assessment and Management
Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität
Tilskipun ráðsins 96/62/EB frá 27. september 1996 um mat og stjórn á gæðum andrúmslofts
Rådsdirektiv 96/62/EF av 27. september 1996 om kartlegging og styring av kvaliteten på omgivelsesluft
Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
Entscheidung des Rates vom 27. Januar 1997 zur Schaffung eines Austausches von Informationen und Daten aus den Netzen und Einzelstationen zur Messung der Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten (97/101/EG)
Ákvörðun ráðsins 97/101/EB frá 27. janúar 1997 um að taka upp gagnkvæm skipti á upplýsingum og gögnum frá netkerfum og einstökum stöðvum sem mæla loftmengun í aðildarríkjunum
Rådsvedtak 97/101/EF av 27. januar 1997 om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene
Commission Decision 1999/179/EC of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label for footwear
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Schuhe (1999/179/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/179/EB frá 17. febrúar 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir skófatnað
Kommisjonsvedtak 1999/179/EF av 17. februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy
Commission Decision of 26 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to personal computers
Entscheidung der Kommission vom 26. Februar 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft an Personal-Computer (1999/205/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/205/EB frá 26. febrúar 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir einkatölvur
Kommisjonsvedtak 1999/205/EF av 26. februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner
COM(1997) 500
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air.
Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft
Tilskipun ráðsins 1999/30/EB frá 22. apríl 1999 um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og efnisagnir og blý í andrúmsloftinu
Rådsdirektiv 1999/30/EF av 22. april 1999 om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft
Council Directive 97/11/EC amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
Tilskipun ráðsins 97/11/EB frá 3. mars 1997 um breytingu á tilskipun 85/337/EBE um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið
Rådsdirektiv 97/11/EF av 3. mars 1997 om endring av direktiv 85/337/EØF om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger
Council Regulation (EC) No 120/97 amending Regulation (EC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out the European Community.
Verordnung (EG) Nr. 120/97 des Rates vom 20. Januar 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 120/97 frá 20. janúar 1997 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu
Kommisjonsvedtak 2001/744/EF av 17. oktober 2001 om endring av vedlegg V til rådsdirektiv 1999/30/EF om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid ognitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft
Commission Decision 1999/314/EC of 9 April 1999 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 9. April 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen [Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 856] (1999/314/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/314/EB frá 9. apríl 1999 um spurningalista sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 1999/314/EF av 9. april 1999 om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Commission Decision 98/94/EC of 7 January 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to tissue paper products
Entscheidung der Kommission vom 7. Januar 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapiere (98/94/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/94/EB frá 7. janúar 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 98/94/EF av 7. januar 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir
Commission Decision 98/368/EC adapting, pursuant to Article 42(3), Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out the European Community.
Entscheidung der Kommission vom 18. Mai 1998 zur Anpassung der Anhänge II und III der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft nach Artikel 42 Ziffer 3 dieser Verordnung...
Kommisjonsvedtak av 18. mai 1998 om tilpasning i samsvar med artikkel 42 nr. 3 av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision 98/483/EC of 20 July 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 20. Juli 1998 über die Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (98/483/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/483/EB frá 20. júlí 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 98/483/EF av 20. juli 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission Decision 98/488/EC of 7 April 1998 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to soil improvers
Entscheidung der Kommission vom 7. April 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserungsmittel (98/488/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/488/EB frá 7. apríl 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti
Kommisjonsvedtak 98/488/EF av 7. april 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel
Commission Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (98/634/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/634/EB frá 2. október 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 98/634/EF av 2. oktober 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 98/81/EG des Rates vom 26. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Tilskipun ráðsins 98/81/EB frá 26. október 1999 um breytingu á tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Rådsdirektiv 98/81/EF av 26. oktober 1998 om endring av direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Regulation (EC) No 2408/98 of 6 November 1998 amending Annex V to Council Regulation 259/93 (EEC) on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the EU
Verordnung (EG) Nr. 2408/98 der Kommission vom 6. November 1998 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2408/98 av 6. november 1998 om endring av vedlegg V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision 1999/10/EC of 18 december 1998 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishes
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (1999/10/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/10/EB frá 18. desember 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir málningu og lökk
Kommisjonsvedtak 1999/10/EF av 18. desember 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til måling og lakk
Commission Decision1999/178/EC of 17 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to textile products
Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1999 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe eines Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (1999/178/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/178/EB frá 17. febrúar 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur
Kommisjonsvedtak 1999/178/EF av 17. februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt
Commission Decision 1999/391/EC concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 31. Mai 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (1999/391/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/391/EB frá 31. maí 1999 um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Legal Notes on the EEA Agreement