With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/357/EC of 22 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 22. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/357/EG)
Kommisjonsvedtak av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/357/EF)
Commission Decision 2007/354/EC of 21 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/354/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/354/EF)
Commission Regulation (EC) No 538/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of a new use of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 538/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 538/2007 frá 15. maí 2007 um leyfi fyrir nýrri notkun á Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Directive 2007/27/EC of 15 May 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA and MCPB, tolylfluanid and triticonazole
Richtlinie 2007/27/EG der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Etoxazol, Indoxacarb, Mesosulfuron, 1-Methylcyclopropen, MCPA und...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/27/EB frá 15. maí 2007 um breytingu á tilteknum viðaukum við tilskipanir ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir etoxasól, indoxakarb, mesósúlfúrón, 1metýlsýklóprópen, MCPA og MCPB,...
Kommisjonsdirektiv 2007/27/EF av 15. mai 2007 om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, rådsdirektiv 86/363/EØF og rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av etoksazol, indoksakarb, mesosulfuron, 1-metylsyklopropen, MCPA og MCPB,...
Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 516/2007 der Kommission vom 10. Mai 2007 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 516/2007 frá 10. maí 2007 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision of 10 May 2007 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 10. Mai 2007 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2007 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis (VHS) og/eða iðradreps (IHN) (2007/345/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Sacox 120 microGranulate’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 500/2007 der Kommission vom 7. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1463/2004 hinsichtlich der Einführung eines Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoff Sacox 120...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 med hensyn til fastsettelse av en grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet «Sacox 120 microGranulate», som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med...
Commission Directive 2007/26/EC of 7 May 2007 amending Directive 2004/6/EC to extend its period of application
Richtlinie 2007/26/EG der Kommission vom 7. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 2004/6/EG zwecks Verlängerung ihrer Geltungsdauer
Kommisjonsdirektiv 2007/26/EF av 7. mai 2007 om endring av direktiv 2004/6/EF med sikte på lenging av bruksperioden
Commission Regulation (EC) No 335/2007 of 28 March 2007 amending Regulation 1702/2003 as regards the implementing rules related to environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances
Verordnung (EG) Nr. 335/2007 der Kommission vom 28. März 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 hinsichtlich der Durchführungsvorschriften für die Erteilung von Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 335/2007 frá 28. mars 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 að því er varðar framkvæmdarreglur um umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar
Kommisjonsforordning (EF) nr. 335/2007 av 28. mars 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til gjennomføringsreglene for miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr
Commission Regulation (EC) No 479/2007 of 27 April 2007 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004
Verordnung (EG) Nr. 479/2007 der Kommission vom 27. April 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2076/2005 zur Festlegung von Übergangsregelungen für die Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004, (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 479/2007 frá 27. apríl 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag vegna framkvæmdar reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2007 av 27. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om endring av...
Commission Decision 2007/265/EC of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2007 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 92/65/EWG des Rates zwecks Einfügung zusätzlicher Gesundheitsschutzmaßnahmen für den Handel mit lebenden Bienen und Anpassung der Muster der Gesundheitsbescheinigungen (2007/265/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre helsesertifikatmodellene (2007/265/EF)
COM(2006) 111
Regulation 457/2007 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2007 amending Regulation 417/2002 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull tankers and repealing Council Regulation 2978/94
Verordnung (EG) Nr. 457/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. April 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 417/2002 zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe(Text von.
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 457/2007 frá 25. apríl 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 417/2002 um að flýta innleiðingu á kröfum um tvöfaldan byrðing eða sambærilega hönnun fyrir olíuflutningaskip með einföldum byrðingi
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 457/2007 av 25. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog
Commission Regulation no 437/2007 of 20 April 2007 amending Regulation (EC) 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security,
Verordnung (EG) Nr. 437/2007 der Kommission vom 20. April 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 622/2003 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 437/2007 frá 20. apríl 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 622/2003 um ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnreglum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2007 av 20. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Decision 2007/276/EC of 19 April 2007 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 19. April 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG im Hinblick auf das Verzeichnis der Grenzkontrollstellen (2007/276/EG)
Kommisjonsvedtak av 19. april 2007 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2007/276/EF)
Commission Directive 2007/22/EC of 17 April 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes IV and VI thereto to technical progress.
Richtlinie 2007/22/EG der Kommission vom 17. April 2007 zur Änderung der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung der Anhänge IV und VI an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2007/22/EF av 17. april 2007 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter med sikte på å tilpasse vedlegg IV og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Decision 2007/268/EC of 13 April 2007 on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States and amending Decision 2004/450/EC
Entscheidung der Kommission vom 13. April 2007 über die Durchführung von Programmen zur Überwachung der Aviären Influenza bei Hausgeflügel und Wildvögeln in den Mitgliedstaaten und zur Änderung der Entscheidung 2004/450/EG (2007/268/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. april 2007 om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler, og om endring av vedtak 2004/450/EF (2007/268/EF)
Commission Regulation (EC) No 394/2007 of 12 April 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 394/2007 der Kommission vom 12. April 2007 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 394/2007 frá 12. apríl 2007 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2007 av 12. april 2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Decision 2007/227/EC of 11 April 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/227/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/227/EF)
Commission Directive 2007/20/EC of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include dichlofluanid as an active substance in Annex I thereto.
Richtlinie 2007/20/EG der Kommission vom 3. April 2007 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Dichlofluanid in Anhang I
Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av diklofluanid som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Regulation (EC) No 372/2007 of 2 April 2007 laying down transitional migration limits for plasticisers in gaskets in lids intended to come into contact with foods
Verordnung (EG) Nr. 372/2007 der Kommission vom 2. April 2007 zur Festlegung vorläufiger Migrationsgrenzwerte für Weichmacher in Deckeldichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Kommisjonsforordning (EF) nr. 372/2007 av 2. april 2007 om fastsettelse av midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger i lokk som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 375/2007 of 30 March 2007 amending Regulation (EC) No 1702/2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations
Verordnung (EG) Nr. 375/2007 der Kommission vom 30. März 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1702/2003 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Erzeugnisse, Teile und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 375/2007 frá 30. mars 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1702/2003 um framkvæmdarreglur varðandi lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og búnaðar og varðandi vottun hönnunar- og...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2007 av 30. mars 2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for...
Commission Regulation 376/2007/EC amending Regulation 2042/2003/EC on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks
Verordnung (EG) Nr. 376/2007 der Kommission vom 30. März 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 376/2007 frá 30. mars 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2042/2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði
Kommisjonsforordning (EF) nr. 376/2007 av 30. mars 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver
Commission Decision of 29 March 2007 amending Decisions 2001/405/EC, 2002/255/EC, 2002/371/EC, 2004/669/EC, 2003/31/EC and 2000/45/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products (notified under document number C(2007) 532)
Entscheidung der Kommission vom 29. März 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/405/EG, 2002/255/EG, 2002/371/EG, 2004/669/EG, 2003/31/EG und 2000/45/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an bestimmte Produkte (2007...
Kommisjonsvedtak av 29. mars 2007 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for (2007/207/EF)
Commission Regulation (EC) No 334/2007 of 28 March 2007 amending Regulation (EC) No 1592/2002 of the EP and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency
Verordnung (EG) Nr. 334/2007 der Kommission vom 28. März 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 334/2007 frá 28. mars 2007 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1592/2002 um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 334/2007 av 28. mars 2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå
Commission Directive 2007/17/EC of 22 March 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes III and VI thereto to technical progress.
Richtlinie 2007/17/EG der Kommission vom 22. März 2007 zur Änderung der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel zwecks Anpassung der Anhänge III und VI an den technischen Fortschritt
Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF av 22. mars 2007 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar