With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D047215/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1934 of 4 November 2016 approving coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC) as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1934 der Kommission vom 4. November 2016 zur Genehmigung von Kokos-Alkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1934 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kókosalkýltrímetýlammóníumklóríð (ATMAC/TMAC) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1934 av 4. november 2016 om godkjenning av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1936 of 4 November 2016 approving calcium oxide (burnt lime) as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 3
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1936 der Kommission vom 4. November 2016 zur Genehmigung von Calciumoxid (gebranntem Kalk) als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2 und 3
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1936 frá 4. nóvember 2016 um að samþykkja kalsíumoxíð (brennt kalk) sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 3
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1936 av 4. november 2016 om godkjenning av kalsiumoksid (brent kalk) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3
Commission Regulation (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroacetic acid, dimethomorph, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazole, proquinazid, prothioconazole, pyriproxyfen, spirodiclofen and trifloxystrobin in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1902 der Kommission vom 27. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Acetamiprid, Ametoctradin, Azoxystrobin, Cyfluthrin,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1902 frá 27. október 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir asetamípríð, ametóktradín, asoxýstróbín, sýflútrín, díflúorediksýru,...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1902 av 27. oktober 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, ametoktradin, azoksystrobin, cyflutrin, difluoreddiksyre, dimetomorf,...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1834 of 17 October 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance monepantel
* Durchführungsverordnung (EU) 2016/1834 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf den Wirkstoff Monepantel
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1834 frá 17. október 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið mónepantel
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1834 av 17. oktober 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet monepantel
Commission Regulation (EU) 2016/1866 of 17 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-methyl and hexachlorobenzene in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1866 der Kommission vom 17. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 3-Decen-2-on, Acibenzolar-S-methyl und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1866 frá 17. október 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir 3-deken-2-ón, asíbensólar-S-metýl og hexaklórbensen í eða á tilteknum...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen i eller på visse produkter
D042122/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1842 of 14 October 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the electronic certificate of inspection for imported organic products and certain other elements, and Regulation (EC) No 889/2008 as regards the requirements for preserved or processed organic products and the transmission of information
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1842 der Kommission vom 14. Oktober 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 in Bezug auf die elektronische Kontrollbescheinigung für eingeführte ökologische/biologische Erzeugnisse und bestimmte andere Elemente sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1842 frá 14. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar rafrænt skoðunarvottorð fyrir innfluttar lífrænar vörur og aðra tiltekna þætti og reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar kröfur um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842 av 14. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til det elektroniske kontrollsertifikatet for importerte økologiske produkter og visse andre bestemmelser, og av forordning (EF) nr. 889/2008 med...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1826 of 14 October 2016 concerning the non-approval of the active substance tricyclazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1826 der Kommission vom 14. Oktober 2016 zur Nichtgenehmigung des Wirkstoffs Tricyclazol gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1826 frá 14. október 2016 um að samþykkja ekki virka efnið trísýklasól í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1826 av 14. oktober 2016 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet tricyklazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
D045780/02
Commission Regulation (EU) 2016/1814 of 13 October 2016 amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for steviol glycosides (E 960)
Verordnung (EU) 2016/1814 der Kommission vom 13. Oktober 2016 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 mit Spezifikationen für die in den Anhängen II und III der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates aufgeführten...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1814 frá 13. október 2016 um breytingu á viðaukanum við reglugerð (ESB) nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1814 av 13. oktober 2016 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med...
Commission Regulation (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione and thiodicarb in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1822 der Kommission vom 13. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Aclonifen, Deltamethrin, Fluazinam, Methomyl,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1822 frá 13. október 2016 um breytingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir aklónífen, deltametrín, flúasínam, metómýl, súlkótríón og þíódíkarb í...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13. oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion og tiodikarb i eller på visse...
D044326/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1802 of 11 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 414/2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1802 der Kommission vom 11. Oktober 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 zur Festlegung eines Verfahrens für die Zulassung gleicher Biozidprodukte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1802 frá 11. október 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 414/2013 um að tilgreina málsmeðferð við veitingu leyfa fyrir tilsvarandi sæfivörum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 528/2012
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1802 av 11. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning av like biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
Commission Regulation (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil, phosphane and phosphide salts and sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate in or on certain products
Verordnung (EU) 2016/1785 der Kommission vom 7. Oktober 2016 zur Änderung der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Cymoxanil, Phosphan und Phosphidsalzen sowie Natrium-5-...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1785 frá 7. október 2016 um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir sýmoxaníl, fosfan- og fosfíðsölt og natríum-5-nítrógvæjakólat, natríum-o-...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av cymoksanil, fosfan og fosfidsalter samt natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat...
D045949/02
Commission Regulation (EU) 2016/1776 of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sucralose (E 955) as a flavour enhancer in chewing gum with added sugars or polyols
Verordnung (EU) 2016/1776 der Kommission vom 6. Oktober 2016 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung von Sucralose (E 955) als Geschmacksverstärker in Kaugummi mit Zusatz von Zucker oder...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1776 frá 6. október 2016 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 að því er varðar notkun á súkralósa (E 955) sem bragðaukandi efni í tyggigúmmí með viðbættum sykri eða fjölalkóhóli
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1776 av 6. oktober 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler
D045754/02
Commission Regulation (EU) 2016/1726 of 27 September 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards carvone, diammonium phosphate, Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 and whey
Verordnung (EU) 2016/1726 der Kommission vom 27. September 2016 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Carvon, Diammoniumphosphat, Saccharomyces cerevisiae Stamm LAS02 und Molke
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1726 frá 27. september 2016 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar karvón, díammóníumfosfat, Saccharomyces cerevisiae af stofni LAS02 og mysu
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til karvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og myse
D043656/03
Commission Regulation (EU) 2016/1688 of 20 September 2016 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards skin sensitisation
Verordnung (EU) 2016/1688 der Kommission vom 20. September 2016 zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1688 frá 20. september 2016 um breytingu á VII. viðauka (viðvíkjandi húðnæmingu) við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til hudsensibilisering
D044529/02
Commission Regulation (EU) 2016/1718 of 20 September 2016 amending Regulation (EU) No 582/2011 with respect to emissions from heavy-duty vehicles as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the procedure for the testing of the durability of replacement pollution control devices
Verordnung (EU) 2016/1718 der Kommission vom 20. September 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen in Bezug auf die Bestimmungen über Prüfungen mit portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) und das Verfahren zur...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1718 frá 20. september 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar losun frá þungum ökutækjum með tilliti til ákvæðanna um prófanir með færanlegum mælikerfum fyrir losun (PEMS) og aðferðarinnar við prófun á...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1718 av 20. september 2016 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer når det gjelder bestemmelsene om prøving ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) og framgangsmåten for prøving av...
COM(2014) 581
Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC
Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1628 frá 14. september 2016 um kröfur varðandi losunarmörk mengandi lofttegunda og efnisagna og gerðarviðurkenningu brunahreyfla fyrir færanlegan vélbúnað til nota utan vega, um breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1024/2012 og (ESB)...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/...
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/79 of 12 September 2016 establishing detailed technical requirements and test procedures for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicles systems, of 112-based eCall in-vehicle separate technical units and components and supplementing and amending Regulation (EU) 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the exemptions and applicable standards
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/79 of 12 September 2016 establishing detailed technical requirements and test procedures for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicles systems, of 112-based eCall in-vehicle separate...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/79 frá 12. september 2016 um að ákvarða ítarlegar tæknilegar kröfur og prófunaraðferðir fyrir EB-gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum, með tilliti til neyðarsímkerfa í ökutækjum, sem byggjast á neyðarnúmerinu 112, á...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om fastsettelse av detaljerte tekniske krav og prøvingsprosedyrer for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy...
D043913/02
Commission Regulation (EU) 2016/1618 of 8 September 2016 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV
Verordnung (EU) 2016/1618 der Kommission vom 8. September 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über Düngemittel zwecks Anpassung ihrer Anhänge I und IV
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1618 frá 8. september 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 um áburð í því skyni að aðlaga I. og IV. Viðauka
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1618 av 8. september 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1789 of 7 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) 2015/504 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1789 der Kommission vom 7. September 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/504 hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1789 frá 7. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/504 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1789 av 7. september 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1825 of 6 September 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1825 der Kommission vom 6. September 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 901/2014 hinsichtlich der Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1825 frá 6. september 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 901/2014 að því er varðar stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjólum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1825 av 6. september 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler
D043783/02
Commission Regulation (EU) 2016/1413 of 24 August 2016 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health
Verordnung (EU) 2016/1413 der Kommission vom 24. August 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1413 frá 24. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 432/2012 um samantekt lista yfir leyfilegar heilsufullyrðingar er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1413 av 24. august 2016 om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1444 of 31 August 2016 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the substance hydrocortisone aceponate
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1444 der Kommission vom 31. August 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 hinsichtlich des Stoffs „Hydrocortisonaceponat“
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1444 frá 31. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 að því er varðar efnið hýdrókortísónasepónat
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1444 av 31. august 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet hydrokortisonaceponat
D046251/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1429 of 26 August 2016 approving the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1429 der Kommission vom 26. August 2016 zur Genehmigung des Wirkstoffs Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1429 frá 26. ágúst 2016 um samþykki fyrir virka efninu Bacillus amyloliquefaciens af stofni MBI 600, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av...
D046259/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1426 der Kommission vom 25. August 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Ethofumesat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1426 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu etófúmesati í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins o g ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1426 av 25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etofumesat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D045395/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1423 of 25 August 2016 renewing approval of the active substance picolinafen in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1423 der Kommission vom 25. August 2016 zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Picolinafen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1423 frá 25. ágúst 2016 um endurnýjun á samþykki fyrir virka efninu píkólínafeni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1423 av 25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pikolinafen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.