With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/182 of 14 January 2020 on models in the field of professional qualifications in inland navigation
Durchführungsverordnung (EU) 2020/182 der Kommission vom 14. Januar 2020 über Muster im Bereich der Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt
D064771/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security
Durchführungsverordnung (EU) 2020/111 der Kommission vom 13. Januar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf die Zulassung von Ausrüstungen für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt sowie in Bezug auf Drittländer, die anerkanntermaßen...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/111 frá 13. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar samþykki fyrir flugverndarbúnaði í almenningsflugi sem og fyrir þriðju lönd sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil luftfart og med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2105 of 9 December 2019 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2105 der Kommission vom 9. Dezember 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2105 frá 9. desember 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2105 av 9. desember 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1916 of 15 November 2019 laying down detailed provisions as regards the use of rear aerodynamic devices pursuant to Council Directive 96/53/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1916 der Kommission vom 15. November 2019 mit Durchführungsbestimmungen für die Verwendung von aerodynamischen Luftleiteinrichtungen am hinteren Teil von Fahrzeugen gemäß der Richtlinie 96/53/EG des Rates
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1916 frá 15. nóvember 2019 um ítarleg ákvæði varðandi búnað á afturhluta ökutækja sem dregur úr loftnúningsviðnámi samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
COM(2019) 396
Regulation (EU) 2019/1795 of the European Parliament and of the Council of 24 October 2019 amending Regulations (EU) 2019/501 and (EU) 2019/502 as regards their periods of application - Brexit
Verordnung (EU) 2019/1795 des europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2019 zur Änderung der Geltungsdauer der Verordnungen (EU) 2019/501 und (EU) 2019/502
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1795 frá 24. október 2019 um breytingu á reglugerðum (ESB) 2019/501 og (ESB) 2019/502 að því er varðar gildistíma þeirra (Texti sem varðar EES)
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1583 of 25 September 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security, as regards cybersecurity measures
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1583 der Kommission vom 25. September 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1998 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit in Bezug auf Cybersicherheitsmaßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1583 frá 25. september 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar ráðstafanir vegna öryggis á Netinu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1583 av 25. september 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet med hensyn til...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1744 of 17 September 2019 on technical specifications for electronic ship reporting in inland navigation and repealing Regulation (EU) No 164/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1744 der Kommission vom 17. September 2019 über technische Spezifikationen für elektronische Meldungen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 164/2010
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1213 of 12 July 2019 laying down detailed provisions ensuring uniform conditions for the implementation of interoperability and compatibility of on-board weighing equipment pursuant to Council Directive 96/53/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1213 der Kommission vom 12. Juli 2019 zur näheren Regelung der Sicherstellung einheitlicher Bedingungen für die Verwirklichung der Interoperabilität und Kompatibilität bordeigener Wiegesysteme nach der Richtlinie 96/53/EG des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1213 frá 12. júlí 2019 um ítarleg ákvæði sem tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd reglna um rekstrarsamhæfi og samrýmanleika innbyggðs vigtunarbúnaðar samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF
C(2019)4548
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1668 of 26 June 2019 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1668 der Kommission vom 26. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/618 of 15 April 2019 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2019/618 der Kommission vom 15. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/618 frá 15. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 að því er varðar skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen
COM(2018) 893
Regulation (EU) 2019/502 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic air connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
Verordnung (EU) 2019/502 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 über gemeinsame Vorschriften zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Luftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union
Reglugerð evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/502 frá 25. mars 2019 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í flugsamgöngum að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen
COM(2018) 894
Regulation (EU) 2019/494 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on certain aspects of aviation safety with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
Verordnung (EU) 2019/494 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 über bestimmte Aspekte der Flugsicherheit im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Union
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/494 frá 25. mars 2019 um tiltekna þætti flugöryggis að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/494 av 25. mars 2019 om visse aspekter ved flysikkerheten i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen
COM(2018) 895
Regulation (EU) 2019/501 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common rules ensuring basic road freight and road passenger connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union
Verordnung (EU) 2019/501 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. März 2019 über gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Güter- und Personenkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und...
Reglugerð evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/501 frá 25. mars 2019 um sameiginlegar reglur til að tryggja grunntengjanleika í vöruflutningum og farþegaflutningum á vegum að því er varðar útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen
D061037/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/413 of 14 March 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security
Durchführungsverordnung (EU) 2019/413 der Kommissionvom 14. März 2019zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Drittländer, dieanerkanntermaßen Sicherheitsstandards anwenden, die den gemeinsamen Grundstandards für dieSicherheit in der Zivilluftfahrt...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/413 frá 14. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar þriðju lönd sem viðurkennt er að beiti flugverndarkröfum sem jafngilda sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd í almenningsflugi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/413 av 14. mars 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/838 of 20 February 2019 on technical specifications for vessel tracking and tracing systems and repealing Regulation (EC) No 415/2007
Durchführungsverordnung (EU) 2019/838 der Kommission vom 20. Februar 2019 über die technischen Spezifikationen für Schiffsverfolgungs- und -aufspürungssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 415/2007
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av 20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007
D059444/04
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/317 of 11 February 2019 laying down a performance and charging scheme in the single European sky and repealing Implementing Regulations (EU) No 390/2013 and (EU) No 391/2013
Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 der Kommission vom 11. Februar 2019 zur Festlegung eines Leistungssystems und einer Gebührenregelung für den einheitlichen europäischen Luftraum und zur Aufhebung der Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 390/2013 und (EU) Nr. 391/2013
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/317 frá 11. febrúar 2019 um frammistöðu- og gjaldtökukerfi fyrir samevrópska loftrýmið og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum (ESB) nr. 390/2013 og (ESB) nr. 391/2013
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013
D059443/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/123 of 24 January 2019 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions and repealing Commission Regulation (EU) No 677/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2019/123 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Festlegung detaillierter Durchführungsbestimmungen für die Netzfunktionen des Flugverkehrsmanagements und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011 der Kommission
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/123 frá 24. janúar 2019 um ítarlegar reglur um framkvæmd í tengslum við starfsemi neta fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar og um niðurfellingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 677/2011
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011
D059370/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/103 of 23 January 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards clarification, harmonisation and simplification as well as strengthening of certain specific aviation security measures
Durchführungsverordnung (EU) 2019/103 der Kommission vom 23. Januar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1998 in Bezug auf Präzisierung, Harmonisierung und Vereinfachung sowie die Verstärkung bestimmter spezifischer Luftsicherheitsmaßnahmen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/103 frá 23. janúar 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1998 að því er varðar nánari útlistun, samræmingu og einföldun sem og styrkingu á tilteknum sértækum flugverndarráðstöfunum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/103 av 23. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling samt styrking av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet
D055412/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2032 of 20 November 2018 amending Commission Regulation (EC) No 416/2007 concerning the technical specifications for Notices to Skippers
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2032 der Kommission vom 20. November 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 416/2007 der Kommission über die technischen Spezifikationen für Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2032 av 20. november 2018 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 med hensyn til de tekniske spesifikasjonene for meldinger til fartøyer
COM(2016) 818
Regulation (EU) 2019/2 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 1008/2008 on common rules for the operation of air services in the Community
Verordnung (EU) 2019/2 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2 frá 11. desember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1973 of 7 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 909/2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1973 der Kommission vom 7. Dezember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 909/2013 zu den technischen Spezifikationen für das System zur elektronischen Darstellung von Binnenschifffahrtskarten und von damit verbundenen...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de tekniske spesifikasjonene for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for innlands...
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1866 of 28 November 2018 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1866 der Kommission vom 28. November 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1866 frá 28. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 að því er varðar skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1866 av 28. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen
Commission Regulation (EU) 2018/1142 of 14 August 2018 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the introduction of certain categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations' privileges
Verordnung (EU) 2018/1142 der Kommission vom 14. August 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 in Bezug auf die Einführung bestimmter Kategorien von Lizenzen für die Luftfahrzeuginstandhaltung, die Änderung des Verfahrens für die Abnahme von Komponenten externer...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1142 frá 14. ágúst 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar innleiðingu á tilteknum flokkum skírteina flugvéltækna, breytingu á ferlinu við viðurkenningu íhluta frá utanaðkomandi birgjum og breytingu á...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning av komponenter fra eksterne leverandører og...
Commission Regulation (EU) 2018/1119 of 31 July 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards declared training organisations
Verordnung (EU) 2018/1119 der Kommission vom 31. Juli 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 im Hinblick auf erklärte Ausbildungsorganisationen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1119 frá 31. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar yfirlýst þjálfunarfyrirtæki
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til erklærte utdanningsorganisasjoner
D055355/02
Commission Regulation (EU) 2018/1065 of 27 July 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards the automatic validation of Union flight crew licences and take-off and landing training
Verordnung (EU) 2018/1065 der Kommission vom 27. Juli 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 hinsichtlich der automatischen Validierung in der Union erteilter Flugbesatzungslizenzen sowie hinsichtlich der Ausbildungsanforderungen für Start und Landung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1065 frá 27. júlí 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1178/2011 að því er varðar sjálfvirka fullgildingu á flugliðaskírteinum Sambandsins og þjálfun í flugtaki og lendingu
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1065 av 27. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til automatisk validering av flygebesetningssertifikater som er utstedt i Unionen, samt opplæring i start og landing

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar