With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Implementing decision 2011/485/EU. Harmonisation of the 24GHz radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Änderung der Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júlí 2011 um breytingu á ákvörðun 2005/50/EB um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2011/485/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. juli 2011 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet
Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/766/EG der Kommission zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1800 -MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/766/EB um samræmingu á tíðnisviðunum 900 MHz og 1800 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita samevrópska, rafræna fjarskiptaþjónustu innan Bandalagsins (tilkynnt með númeri C(...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 18. april 2011 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet
Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data
Beschluss der Kommission vom 31. Januar 2011 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Staat Israel im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten (2011/61/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. janúar 2011 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Ísrael að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (2011/61/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 31. januar 2011 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Staten Israel i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til automatisk behandling av personopplysninger (2011/61/EU)
Commission Decision of 19 October 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data in Andorra
Beschluss der Kommission vom 19. Oktober 2010 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Andorra (2010/625/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október 2010 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Andorra (2010/625/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 19. oktober 2010 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar i Andorra i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/625/EU)
Commission Decision of 10 August 2010 establishing the European Regulators Group for Postal Services
Beschluss der Kommission vom 10. August 2010 zur Einsetzung der Gruppe europäischer Regulierungsbehörden für Postdienste
Kommisjonsbeslutning av 10. august 2010 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester
Commission decision of 10 August 2010 setting up the Expert Group on the Internet of Things
Beschluss der Kommission vom 10. August 2010 zur Einsetzung einer Expertengruppe für das Internet der Dinge
Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short range devices
Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2010 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2010/368/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júní 2010 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2010/368/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2010 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (2010/368/EU)
Commission Decision 2010/299/EU of 21 May 2010 repealing Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 21. Mai 2010 zur Aufhebung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (2010/299/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/299/ESB frá 21. maí 2010 um niðurfellingu ákvörðunar 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu
Kommisjonsbeslutning av 21. mai 2010 om oppheving av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (2010/299/EU)
Commission Decision 2010/267/EU of 6 May 2010 Harmonised technical conditions of use in the 790 - 862 Mhz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the European Union
Beschluss der Kommission vom 6. Mai 2010 über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung des Frequenzbands 790–862 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Europäischen Union erbringen können (2010/267/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790–862 MHz-frekvensbåndet for jordbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den europeiske union (2010/267/EU)
Commission Decision of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communications on board vessels (MCV) in the European Union
Beschluss der Kommission vom 19. März 2010 über harmonisierte Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Schiffen (MCV-Dienste) in der Europäischen Union (2010/166/EU)
Kommisjonsavgjerd av 19. mars 2010 om harmoniserte vilkår for bruk av radiospektrum for mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV-tenester) i Den europeiske unionen (2010/166/EU)
Commission Decision of 5 March 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the Eurpean Parliament and of the Council on the adequate protection provided by the Faroese Act on processing of personal data
Beschluss der Kommission vom 5. März 2010 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Schutzniveaus, den das färöische Gesetz über die Verarbeitung personenbezogener Daten bietet (2010/146/EU)
Kommisjonsbeslutning av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling av personopplysninger, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/146/EU)
Commission Decision of 5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 5. Februar 2010 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländern nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2010/87/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. febrúar 2010 um föst samningsákvæði vegna flutnings persónuupplýsinga til vinnsluaðila með staðfestu í þriðju löndum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (2010/87/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. februar 2010 om standardkontraktsvilkår for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/87/EU)
Commission Decision of 16 December 2009 amending Decision 2002/622/EC establishing a Radio Spectrum Policy Group
Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2009 zur Änderung des Beschlusses 2002/622/EG zur Einrichtung einer Gruppe für Frequenzpolitik
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. desember 2009 um breytingu á ákvörðun 2002/622/EB um að koma á fót hópi til að marka stefnu varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar (2009/978/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 16. desember 2009 om endring av beslutning 2002/622/EF om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk
Commission Decision 2009/884/EC of 30 November 2009 amending Decision 2007/116/EC as regards the introduction of additional reserved numbers beginning with ‘116’
Entscheidung der Kommission vom 30. November 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/116/EG bezüglich der Reservierung weiterer mit 116 beginnender Rufnummern (2009/884/EG)
Kommisjonsvedtak av 30. november 2009 om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som byrjar med «116» (2009/884/EF)
Commission Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1800 MHz frequency bands in the Community
Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2009 zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1800 -MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2009/766/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. október 2009 um samræmingu á tíðnisviðunum 900 MHz og 1800 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita samevrópska, rafræna fjarskiptaþjónustu innan Bandalagsins (2009/766/EB)
Kommisjonsvedtak av 16. oktober 2009 om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet (2009/766/EF)
Commission Decision 2009/381 of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
Entscheidung der Kommission vom 13. Mai 2009 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2009/381/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. maí 2009 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2009/381/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. mai 2009 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (2009/381/EF)
Commission Decision amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
Entscheidung der Kommission vom 21. April 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/131/EG über die Gestattung der harmonisierten Funkfrequenznutzung für Ultrabreitbandgeräte in der Gemeinschaft (2009/343/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. apríl 2009 um breytingu á ákvörðun 2007/131/EB um að heimila samræmda notkun í Bandalaginu á tíðnirófi fyrir þráðlausar sendingar að því er varðar búnað sem notast við ofurvíðbandstækni (2009/343/EB)
Kommisjonsvedtak av 21. april 2009 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (2009/343/EF)
Commission Decision 673/2008/EC of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
Entscheidung der Kommission vom 13. August 2008 zur Änderung der Entscheidung 2005/928/EG zur Harmonisierung des Frequenzbands 169,4—169,8125 MHz in der Gemeinschaft (2008/673/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. ágúst 2008 um breytingu á ákvörðun 2005/928/EB um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4-169,8125 MHz í Bandalaginu (2008/673/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om endring av vedtak 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet (2008/673/EF)
Commission Decision 671/2008/EC of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)
Entscheidung der Kommission vom 5. August 2008 zur harmonisierten Nutzung von Funkfrequenzen im Frequenzband 5875 — 5905 MHz für sicherheitsbezogene Anwendungen intelligenter Verkehrssysteme (IVS) (2008/671/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. ágúst 2008 um samræmda notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 875-5 905 MHz til öryggistengdrar notkunar í skynvæddum flutningakerfum (2008/671/EB)
Kommisjonsvedtak av 5. august 2008 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) (2008/671/EF)
COM(2007) 480
Decision 626/2008/EC of the European Parliament and of then Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS)
Entscheidung Nr. 626/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2008 über die Auswahl und Genehmigung von Systemen, die Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen
Commission Decision 2008/477/EC of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community
Entscheidung der Kommission vom 13. Juni 2008 zur Harmonisierung des Frequenzbands 2500 — 2690 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2008/477/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. juni 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 2 500 2 690 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (2008/477/EF)
Commission Decision 2008/393/EC of 8 May 2008 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data in Jersey
Entscheidung der Kommission vom 8. Mai 2008 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Jersey (2008/393/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. maí 2008 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB, um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Jersey (2008/393/EB)
Kommisjonsvedtak av 8. mai 2008 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Jersey i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (meddelt under nummer K(2008) 1746) (2008/393/EF)
Commission Decision 2008/432/EC of 23 May 2008 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (RFID)
Entscheidung der Kommission vom 23. Mai 2008 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2008/432/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. maí 2008 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (tilkynnt með númeri C(2008) 1937) (2008/432/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mai 2008 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (2008/432/EF)
Commission Decision 2008/411/EC of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2008 zur Harmonisierung des Frequenzbands 3400 — 3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2008/411/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 3 400 3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (2008/411/EF)
Commission Decision 2008/294/EC of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Communit
Entscheidung der Kommission vom 7. April 2008 über harmonisierte Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Flugzeugen (MCA-Diensten) in der Europäischen Gemeinschaft (2008/294/EG)
Kommisjonsvedtak av 7. april 2008 om harmoniserte vilkår for bruk av radiospektrum til mobilkommunikasjonstjenester om bord i luftfartøyer (MCA-tjenester) i Fellesskapet [meddelt under nummer K(2008) 1256] (2008/294/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar