With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision (EU) 2020/534 of 16 April 2020 suspending the examination of applications for membership of existing European Reference Networks
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/534 der Kommission vom 16. April 2020 zur Aussetzung der Bewertung der Anträge auf Aufnahme in bestehende europäische Referenznetzwerke
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/534 frá 16. apríl 2020 um að fresta meðferð umsókna um aðild að fyrirliggjandi evrópskum tilvísunarnetum
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/534 av 16. april 2020 om midlertidig innstilling av behandling av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk
Commission Implementing Decision 2019/1765 of 22 October 2019 providing the rules for the establishment, the management and the functioning of the network of national authorities responsible for eHealth, and repealing Implementing Decision 2011/890/EU
Durchführungsbeschluss 2019/1765 der Kommission vom 22. Oktober 2019 mit Vorschriften für die Errichtung, die Verwaltung und die Funktionsweise des Netzwerks der für elektronische Gesundheitsdienste zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses...
D062490/01
Commission Implementing Decision 2019/1269 of 26 July 2019 amending Implementing Decision 2014/287/EU setting out criteria for establishing and evaluating European Reference Networks and their Members and for facilitating the exchange of information and expertise on establishing and evaluating such Networks
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1269 der Kommission vom 26. Juli 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/287/EU der Kommission zur Festlegung von Kriterien für die Einrichtung europäischer Referenznetzwerke, für die Evaluierung dieser Netzwerke und ihrer Mitglieder...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av fredag 26. juli 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger...
D059297/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/689 of 16 January 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Council Directive 91/477/EEC by means of the Internal Market Information System
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/689 der Kommission vom 16. Januar 2019 über ein Pilotprojekt zur Umsetzung bestimmter, in der Richtlinie 91/477/EWG des Rates festgelegter Bestimmungen über die Verwaltungszusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems
Commission Implementing Decision of 17 March 2014amending Decision 2011/130/EU establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 17. März 2014 zur Änderung des Beschlusses 2011/130/EU der Kommission über Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. mars 2014 um breytingu á ákvörðun 2011/130/ESB um að setja lágmarkskröfur um vinnslu skjala yfir landamæri sem undirrituð eru rafrænt af lögbærum yfirvöldum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 17. mars 2014 om endring av beslutning 2011/130/EU om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/...
Commission Implementing Decision 2014/287/EU setting out criteria for establishing and evaluating European Reference Networks and their Members and for facilitating the exchange of information and expertise on establishing and evaluating such Networks
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. März 2014 zur Festlegung von Kriterien für die Einrichtung europäischer Referenznetzwerke, für die Evaluierung dieser Netzwerke und ihrer Mitglieder und zur Erleichterung des Austauschs von Informationen und Fachwissen in Bezug auf...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. mars 2014 um viðmiðanir við að koma á fót og meta evrópsk tilvísunarnet og aðila að þeim og til að greiða fyrir skiptum á upplýsingum um og sérþekkingu á að koma slíkum netum á fót og meta þau (2014/287/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk (2014/287/...
Commission Delegated Decision 2014/286/EU setting out criteria and conditions that European Reference Networks and healthcare providers wishing to join a European Reference Network must fulfil
Framseld ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. mars 2014 um viðmiðanir og skilyrði sem evrópsk tilvísunarnet og veitendur heilbrigðisþjónustu, sem óska eftir að tengjast evrópsku tilvísunarneti, verða að uppfylla (2014/286/ESB)
Kommisjonens delegerte beslutning av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske referansenettverk og helsetjenesteytere som ønsker å delta i et europeisk referansenettverk (2014/286/EU)
Commission Implementing Decision 2013/662/EU of 14 October 2013 amending Decision 2009/767/EC as regards the establishment, maintenance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 14. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2009/767/EG in Bezug auf die Erstellung, Führung und Veröffentlichung von vertrauenswürdigen Listen der von den Mitgliedstaaten beaufsichtigten bzw. akkreditierten...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. október 2013 um breytingu á ákvörðun 2009/767/EB að því er varðar að semja, viðhalda og birta áreiðanlega lista yfir vottunaraðila sem aðildarríkin hafa eftirlit með eða veita faggildingu (2013/662/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 14. oktober 2013 om endring av vedtak 2009/767/EF med hensyn til utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av tillitslister over ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av medlemsstatene
Commission Implementing Decision 2013/329/EU of 26 June 2013 providing the rules for the establishment, management and transparent functioning of the Network of national authorities or bodies responsible for health technology assessment
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 26. Juni 2013 mit Vorschriften für die Einrichtung, die Verwaltung und die transparente Funktionsweise des Netzwerks der für die Bewertung von Gesundheitstechnologien zuständigen nationalen Behörden oder Stellen (2013/329/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júní 2013 um reglur varðandi stofnun, stjórnun og gagnsæjan rekstur netkerfis landsbundinna yfirvalda eða aðila sem bera ábyrgð á mati á heilbrigðistækni (2013/329/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 26. juni 2013 om fastsetjing av reglar for innføring, forvalting og oversiktleg drift av nettverket av nasjonale styresmakter eller organ med ansvar for vurdering av helseteknologi (2013/329/EU)
Commission Decision 2012/492/EU of 3 September 2012 amending Decision 2000/96/EC as regards tick-borne encephalitis and the category of vector-borne communicable diseases
Beschluss der Kommission vom 3. September 2012 zur Änderung der Entscheidung 2000/96/EG in Bezug auf Zeckenenzephalitis und die Kategorie der durch Vektoren übertragenen übertragbaren Krankheiten (2012/492/EU)
Commission Implementing Decision 2012/506/EU of 8 August 2012 amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions for reporting communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. August 2012 zur Änderung der Entscheidung 2002/253/EG zur Festlegung von Falldefinitionen für die Meldung übertragbarer Krankheiten an das Gemeinschaftsnetz gemäß der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des...
Commission Decision of 25 February 2011 establishing minimum requirements for the cross-border processing of documents signed electronically by competent authorities under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Beschluss der Kommission vom 25. Februar 2011 über Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständigen Behörden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. febrúar 2011 um að setja lágmarkskröfur um vinnslu skjala yfir landamæri sem undirrituð eru rafrænt af lögbærum yfirvöldum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum (2011/130/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 25. februar 2011 om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (2011/130/EU)
Commission Decision of 28 July 2010 amending Decision 2009/767/EC as regards the establishment, maintenance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States (notified under document C(2010) 5063)
Beschluss der Kommission vom 28. Juli 2010 zur Änderung der Entscheidung 2009/767/EG in Bezug auf die Erstellung, Führung und Veröffentlichung von vertrauenswürdigen Listen der von den Mitgliedstaaten beaufsichtigten bzw. akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter (2010/425/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júlí 2010 um breytingu á ákvörðun 2009/767/EB að því er varðar að semja, viðhalda og birta áreiðanlegar skrár um þá vottunaraðila sem aðildarríkin hafa eftirlit með eða veita faggildingu (2010/425/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 28. juli 2010 om endring av vedtak 2009/767/EF med hensyn til utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av pålitelighetslister over ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av medlemsstatene (2010/425/EU)
Commission Decision of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the ‘points of single contact’ under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2009 über Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über einheitliche Ansprechpartner gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt (2009/767/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av «felles kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (2009/767/EF)
Commission Decision of 2 October 2009 setting out the practical arrangements for the exchange of information by electronic means between Member States under Chapter VI of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market
Entscheidung der Kommission vom 2. Oktober 2009 zur Festlegung der praktischen Regelungen für den Informationsaustausch auf elektronischem Wege zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Kapitel VI der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. október 2009 um fyrirkomulag upplýsingaskipta með rafrænum hætti milli aðildarríkjanna skv. VI. kafla tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum (2009/739/EB)
Kommisjonsvedtak av 2. oktober 2009 om fastsettelse av de praktiske ordningene for elektronisk informasjonsutveksling mellom medlemsstatene i henhold til kapittel VI i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (2009/739/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.