With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2019)7692
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 October 2019 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1829 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des EuropäischenParlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge sowie für Wettbewerbe
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1829 frá 30. október 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunarsamkeppna
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2019)7693
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1828 of 30 October 2019 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1828 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des EuropäischenParlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für die Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträgesowie für Wettbewerbe
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1828 frá 30. október 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra vöru-, þjónustu- og verksamninga og hönnunarsamkeppna
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser
C(2019)7696
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1830 of 30 October 2019 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1830 der Kommission vom 30. Oktober 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des EuropäischenParlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1830 frá 30. október 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar viðmiðunarfjárhæðir vegna vöru-, þjónustu- og verksamninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1780 of 23 September 2019 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/1986 (eForms)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1780 der Kommission vom 23. September 2019 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen für öffentliche Aufträge und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/1986 (elektronische Formulare —...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1780 frá 23. september 2019 um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/1986 (rafræn eyðublöð)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 2019 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 («elektroniske skjemaer»)
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1204 of 12 July 2019 concerning the applicability of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for certain activities related to the provision of certain postal services and other services than postal services in Croatia
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1204 der Kommission vom 12. Juli 2019 über die Anwendbarkeit der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen für bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung bestimmter Postdienste...
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1134 of 5 July 2018 concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for certain activities related to the retail supply of electricity and natural gas in the Czech Republic
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1134 der Kommission vom 5. Juli 2018 über die Anwendbarkeit von Artikel 34 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen in einigen Bereichen des Strom- und Gaseinzelhandels in der...
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2366 of 18 December 2017 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2366 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2366 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2366 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2365 of 18 December 2017 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2365 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2365 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2365 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2364 of 18 December 2017 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2017/2364 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2364 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2364 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
Commission Regulation (EU) 2017/2367 of 18 December 2017 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2017/2367 der Kommission vom 18. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2367 frá 18. desember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2367 av 18. desember 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
Commission Implementing Decision (EU) 2018/71 of 12 December 2017 exempting the production and wholesale of electricity in the Netherlands from the application of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sector and repealing Directive 2004/17/EC
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/71 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur Freistellung der Stromerzeugung und des Stromgroßhandels in den Niederlanden von der Anwendung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1870 of 16 October 2017 on the publication of the reference of the European standard on electronic invoicing and the list of its syntaxes pursuant to Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1870 der Kommission vom 16. Oktober 2017 über die Veröffentlichung der Fundstelle der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und die Liste von Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
Commission Recommendation (EU) 2017/1805 of 3 October 2017 on the professionalisation of public procurement — Building an architecture for the professionalisation of public procurement
Empfehlung (EU) 2017/1805 der Kommission vom 3. Oktober 2017 zur Professionalisierung der öffentlichen Auftragsvergabe — Errichtung einer Architektur für die Professionalisierung der öffentlichen Auftragsvergabe
Commission Implementing Decision (EU) 2017/131 of 24 January 2017 amending Implementing Decision 2014/184/EU exempting certain services in the postal sector in Austria from the application of Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/131 der Kommission vom 24. Januar 2017 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/184/EU zur Ausnahme bestimmter Dienste des Postsektors in Österreich von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur...
Commission Implementing Decision (EU) 2017/132 of 24 January 2017 concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for provision of airport infrastructure for cargo in Austria
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/132 der Kommission vom 24. Januar 2017 zur Anwendbarkeit von Artikel 34 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates auf Verträge zur Bereitstellung von Flughafeninfrastruktur für den Frachtverkehr in Österreich
Commission Implementing Decision (EU) 2017/122 of 23 January 2017 concerning the applicability of Article 34 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council to contracts awarded for activities related to peat production in Finland
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/122 der Kommission vom 23. Januar 2017 über die Anwendbarkeit des Artikels 34 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates auf Aufträge für Tätigkeiten im Bereich der Torfgewinnung in Finnland
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1804 of 10 October 2016 on the detailed rules for the application of Articles 34 and 35 of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1804 der Kommission vom 10. Oktober 2016 über die Durchführungsmodalitäten für die Anwendung der Artikel 34 und 35 der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1804 frá 10. október 2016 um ítarlegar reglur um beitingu 34. og 35. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere regler for anvendelse av artikkel 35 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1195 of 4 July 2016 exempting courier services and other services than postal services in Poland from the application of Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1195 der Kommission vom 4. Juli 2016 zur Ausnahme von Kurierdiensten und anderen Diensten als Postdiensten in Polen von der Anwendung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch...
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/7 of 5 January 2016 establishing the standard form for the European Single Procurement Document
Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Einführung des Standardformulars für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/7 frá 5. janúar 2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/7 av 5. januar 2016 om fastsettelse av standardskjemaet for det felles europeiske innkjøpsdokument
D041941/02
Commission Regulation (EU) 2015/2340 of 15 December 2015 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2015/2340 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2340 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2340 av 15. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
D041934/02
Commission Regulation (EU) 2015/2342 of 15 December 2015 amending Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2015/2342 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2342 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2342 av 15. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
D041927/02
Commission Regulation (EU) 2015/2341 of 15 December 2015 amending Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Verordnung (EU) 2015/2341 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2341 frá 15. desember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Kommisjonsforordning (EU) 2015/2341 av 15. desember 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
C(2015)8171
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2170 of 24 November 2015 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2015/2170 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2170 frá 24. nóvember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2170 av 24. november 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
C(2015)8173
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2171 of 24 November 2015 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2015/2171 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Auftragsvergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2171 frá 24. nóvember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2171 av 24. november 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter
C(2015)8186
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2172 of 24 November 2015 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the award of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2015/2172 der Kommission vom 24. November 2015 zur Änderung der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Schwellenwerte für Vergabeverfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2172 frá 24. nóvember 2015 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB að því er varðar beitingu viðmiðunarfjárhæða við útboð og gerð samninga
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2172 av 24. november 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.