With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(1998) 038
Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group.
Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versicherungsgruppe angehörenden Versicherungsunternehmen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en forsikringsgruppe
COM(1995) 130
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices
Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
Commission Directive 98/82/EC of 27 October 1998 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively
Richtlinie 98/82/EG der Kommission vom 27. Oktober 1998 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/82/EB frá 27. október 1998 um breytingu á viðaukum tilskipana ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum, í og á fæðutegundum úr dýraríkinu og í og á tilteknum afurðum úr jurtaríkinu, meðal...
Kommisjonsdirektiv 98/82/EF av 27. oktober 1998 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av...
Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 98/81/EG des Rates vom 26. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Tilskipun ráðsins 98/81/EB frá 26. október 1999 um breytingu á tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Rådsdirektiv 98/81/EF av 26. oktober 1998 om endring av direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998 concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2316/98 der Kommission vom 26. Oktober 1998 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und zur Änderung der Zulassungsbedingungen für mehrere bereits zugelassene Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2316/98 frá 26. október 1998 um að leyfa ný aukefni í fóðri og um breytingu á skilyrðum varðandi leyfisveitingu fyrir nokkur aukefni sem eru þegar leyfð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98 av 26. oktober 1998 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Decision 98/613/EC of 21 October 1998 concerning a draft Decree of the Republic of Austria on the identification of genetically modified additives and flavouring used as food ingredients
Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 1998 zu einem Verordnungsentwurf der Republik Österreich über die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Zusatzstoffe und Aromen, sofern er deren Verwendung als Lebensmittelzutat betrifft (98/613/EG)
Council Decision 98/603/EC of 19 October 1998 amending Decision 95/408/EC on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third-country establishments from which Member States are authorised to imports certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs
Entscheidung des Rates vom 19. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 95/408/EG über die Bedingungen für die Aufstellung vorläufiger Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse oder lebende Muscheln...
Ákvörðun ráðsins 98/603/EB frá 19. október 1998 um breytingu á ákvörðun 95/408/EB um skilyrði fyrir gerð bráðabirgðaskráa, á tilteknu aðlögunartímabili, yfir starfsstöðvar þriðju landa sem aðildarríkjunum er heimilt að flytja inn tilteknar afurðir úr dýraríkinu, fiskafurðir og...
Rådsvedtak 98/603/EF av 19. oktober 1998 om endring av vedtak 95/408/EF om dei nærmare reglane for å utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels lister over verksemder i tredjestatar som medlemsstatane kan importere visse produkt av animalsk opphav, fiskerivarer og levande...
Commission Decision 98/597/EC of 15 October 1998 amending Commission Decision 94/278/EC, drawing up list of third countries from which Member States authorise imports of certain products subject to Council Directive 92/118/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 94/278/EG zur Festlegung der Listen von Drittländern, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von bestimmten Erzeugnissen der Richtlinie 92/118/EWG des Rates zulassen (98/597/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/597/EB frá 15. október 1998 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/278/EB um skrá yfir þriðju lönd sem aðildarríkin heimila innflutning á tilteknum afurðum frá með fyrirvara um tilskipun ráðsins 92/118/EBE
Kommisjonsvedtak 98/597/EF av 15. oktober 1998 om endring av vedtak 94/278/EF om utarbeiding av lister over de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av visse produkter nevnt i rådsdirektiv 92/118/EØF
Directive 98/72/EC of the European Parliament and the Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 98/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/72/EB frá 15. október 1998 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/72/EF av 15. oktober 1998 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Regulation (EC) No 2215/98 of 15 October 1998 amending Regulation (EC) No 881/98 laying down detailed rules for the protection of the additional traditional terms used to designate certain types of quality wine produced in specified regions (quality wine psr)
Verordnung (EG) Nr. 2215/98 der Kommission vom 15. Oktober 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/98 mit Durchführungsbestimmungen zum Schutz ergänzender traditioneller Begriffe für bestimmte Arten von Qualitätsweinen bestimmter Anbaugebiete
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2215/98 frá 15. október 1998 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/98 um nákvæmar reglur um verndun hefðbundinna heita sem hafa bæst við og eru notuð á tilteknar tegundir gæðavíns sem eru framleiddar í tilgreindum héruðum (gæðavín fth)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2215/98 av 15. oktober 1998 om endring av forordning (EF) nr. 881/98 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)
Commission Decision 98/590/EC of 13 October 1998 concerning an extensions of the maximum period foreseen for the notification of slaughter of bovine animals to the national Swedish database
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 1998 zur Verlängerung der Höchstfrist für die Übermittlung der Daten über Rinderschlachtungen an die nationale schwedische Datenbank (98/590/EG)
Kommisjonsvedtak 98/590/EF av 13. oktober 1998 om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for melding om slakting av storfe til den svenske databasen
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards road construction products
Entscheidung der Kommission vom 13. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für den Straßenbau (98/601/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/601/EB frá 13. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar efni til vegagerðar
Kommisjonsvedtak 98/601/EF av 13. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer til vegbygging
Directive 98/69/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Council Directive 70/220/EEC
Richtlinie 98/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zu Änderung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/69/EB frá 13. október 1998 um ráðstafanir gegn loftmengun vegna útblásturs frá vélknúnum ökutækjum og um breytingu á tilskipun ráðsins 70/220/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF av 13. oktober 1998 om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner og om endring av rådsdirektiv 70/220/EØF
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EC
Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB frá 13. október 1998 um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 93/12/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 93/12/EØF
COM(1996) 066
Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs
Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/71/EB frá 13. október 1998 um lögverndum hönnunar
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF av 13. oktober 1998 om rettslig vern av mønstre
Commission Regulation (EC) No 2247/98 of 13 October 1998 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2455/92 concerning the export and import of certain dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 2247/98 der Kommission vom 13. Oktober 1998 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2455/92 des Rates betreffend die Ausfuhr und Einfuhr bestimmter gefährlicher Chemikalien
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2247/98 frá 13. október 1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Commission Decision 98/589/EC of 12 October 1998 concerning an extension of the maximum period laid down for the application of eartags to certain bovine animals belonging to the Spanish herd
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 zur Verlängerung der Frist für die Ohrmarkung bestimmter Rinder aus spanischem Bestand (98/589/EG)
Kommisjonsvedtak 98/589/EF av 12. oktober 1998 om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av øremerker på visse storfe i den spanske bestanden
Commission Decision of 12 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards liquid applied roof waterproofing kits
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen (98/599/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/599/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþéttiefni fyrir þök sem eru borin á í fljótandi formi
Kommisjonsvedtak 98/599/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påstrykingsmembranar for tak
Commission Decision of 3 July 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regards self-supporting translucent roof kits (except glass-based kits)
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für selbsttragende lichtdurchlässige Bedachungen (Bausätze mit Glaselementen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/600/EB frá 12. október 1998 um aðferð aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjálfberandi gegnlýsnar þakeiningar (þó ekki úr gleri)
Kommisjonsvedtak 98/600/EF av 12. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sjølvberande gjennomskinlege taksystem (bortsett frå glasbaserte system)
Commission Decision 98/571/EC of 12 October 1998 amending Decision 97/20/EC establishing the list of third countries fulfilling the equivalence conditions for the production and placing on the market of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 97/20/EG mit der Liste der Drittländer, welche die Bedingungen der Gleichwertigkeit der Produktions- und Vermarktungsbedingungen für lebende Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/571/EB frá 12. október 1998 um breytingu á ákvörðun 97/20/EB um skrá um þriðju lönd sem uppfylla sambærilegu skilyrðin fyrir framleiðslu og markaðssetningu samloka (tvískelja lindýra), skrápdýra, möttuldýra og sæsnigla
Kommisjonsvedtak 98/571/EF av 12. oktober 1998 om endring av vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over tredjestater som oppfyller kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og omsetning av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler
Commission Decision 98/572/EC of 12 October 1998 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Cuba
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur mit Ursprung in Cuba (98/572/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/572/EB frá 12. október 1998 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fisk- og fiskeldisafurðum upprunnum á Kúbu
Kommisjonsvedtak 98/572/EF av 12. oktober 1998 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Cuba
Commission Decision 98/573/EC of 12 October 1998 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 12. Oktober 1998 zur Änderung der Entscheidung 97/296/EG zur Aufstellung der Liste von Drittländern, aus denen Fischereierzeugnisse zur menschlichen Ernährung eingeführt werden dürfen (98/573/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/573/EB frá 12. október 1998 um breytingu á ákvörðun 97/296/EB um skrá um þriðju lönd sem innflutningur á fiskafurðum til manneldis er heimilaður frá
Kommisjonsvedtak 98/573/EF av 12. oktober 1998 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra
Commission Regulation (EC) No 2194/98 of 12 October 1998 amending Regulation (EC) No 2629/97 as regards ear-tags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EG) Nr. 2194/98 der Kommission vom 12. Oktober 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2629/97 im Hinblick auf Ohrmarken im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2194/98 av 12. oktober 1998 om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til øremerker i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe
Commission Decision of 9 October 1998 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/eec as regardsaggregates
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 1998 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zuschläge (98/598/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/598/EB frá 9. október 1998 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar íblöndunarefni
Kommisjonsvedtak 98/598/EF av 9. oktober 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag
Commission Decision 1998/580/EC of 9 October 1998 approving the programme for the eradication of infectious bovine rhinotracheitis in Italy
Entscheidung der Kommission vom 9. Oktober 1998 zur Genehmigung des Programms zur Tilgung der infektiösen Rhinotracheitis bei Rindern in Italien (98/580/EG)
Kommisjonsvedtak 98/580/EF av 9. oktober 1998 om godkjenning av programmet for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Italia

I have a