With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 650/2014 laying down implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council - re CRD IV
Durchführungsverordnung (EU) 2019/912 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 650/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format, den Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der jährlichen Veröffentlichung...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de...
COM(2016) 852
Directive (EU) 2019/879 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2014/59/EU as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and Directive 98/26/EC - amend. BRRD
Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EUin Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/879 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2014/59/ESB að því er varðar tapþol og endurfjármögnunargetu lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og tilskipun 98/26/EB
COM(2016) 854
Directive (EU) 2019/878 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures - amend. CRD IV
Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung,...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/878 frá 20. maí 2019 um breytingu á tilskipun 2013/36/ESB að því er varðar aðila sem njóta undanþágu, eignarhaldsfélög á fjármálasviði, blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi, starfskjör, eftirlitsráðstafanir og -heimildir og...
COM(2016) 851
Regulation (EU) 2019/877 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms
Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen
COM(2017) 208
Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories
Verordnung (EU) 2019/834 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Bezug auf die Clearingpflicht, die Aussetzung der Clearingpflicht, die Meldepflichten, die Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/834 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar stöðustofnunarskyldu, frestun á stöðustofnunarskyldu, kröfur um skýrslugjöf, aðferðir til mildunar áhættu fyrir OTC-afleiðusamninga sem miðlægur...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av clearingplikten, rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral...
Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation (EU) No 648/2012
Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigeVerbindlichkeiten, das...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/876 frá 20. maí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar vogunarhlutfall, hlutfall stöðugrar fjármögnunar, kröfur um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar, útlánaáhættu mótaðila, markaðsáhættu,...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil finansieringsgrad, krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, motpartskredittrisiko, markedsrisiko,...
C(2019)3448
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1935 amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1935 der Kommission vom 13. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Anpassung der Euro-Grundbeträge für die Berufshaftpflichtversicherung und die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1935 frá 13. maí 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/97 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir aðlögun á grunnfjárhæðum í evrum fyrir starfsábyrgðartryggingu og fyrir fjárhagslega getu...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og gjenforsikringsformidleres yrkesansvarsforsikring og...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/699 of 6 May 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 March 2019 until 29 June 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Durchführungsverordnung (EU) 2019/699 der Kommission vom 6. Mai 2019 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2019 bis 29. Juni 2019 gemäß der...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/699 frá 6. maí 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. mars 2019 til 29. júní 2019 í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699 av 6. mai 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2019 til 29. juni 2019 i samsvar med...
D060513/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/684 of 25 April 2019 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Japan for derivatives transactions supervised by the Japan Financial Services Agency as equivalent to the valuation, dispute resolution and margin requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/684 der Kommission vom 25. April 2019 über die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechts-, Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen Japans für der Aufsicht der japanischen Finanzaufsichtsbehörde (Japan Financial Services Agency) unterliegende...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/684 frá 25. apríl 2019 um viðurkenningu á að fyrirkomulag laga, eftirlits og framfylgdar í Japan fyrir afleiðuviðskipti sem eru undir eftirliti japönsku fjármálaþjónustustofnunarinnar jafngildi kröfunum um mat, lausn...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og...
COM(2018) 134
Regulation 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures - amend. CRR
Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/630 frá 17. apríl 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lágmarkstryggingavernd fyrir tapi vegna vanefndra áhættuskuldbindinga
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til minste tapsdekning for misligholdte eksponeringer
Commission Implementing Decision (EU) 2019/544 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/544 der Kommission vom 3. April 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/2031 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland geltenden Rechtsrahmens...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/544 frá 3. apríl 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2031 um ákvörðun, til takmarkaðs tíma, á jafngildi reglurammans sem gildir um miðlæga mótaðila í Sameinaða konungsríkinu Stóra-...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/545 der Kommission vom 3. April 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/2030 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für Zentralverwahrer des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland geltenden Rechtsrahmens gemäß...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/541 of 1 April 2019 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/541 der Kommission vom 1. April 2019 über die Gleichwertigkeit des Rechts- und Aufsichtsrahmens für genehmigte Börsen und anerkannte Marktbetreiber in Singapur im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/541 frá 1. apríl 2019 um jafngildi laga- og eftirlitsramma fyrir samþykktar kauphallir og viðurkennda markaðsaðila í Singapúr í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014
D060842/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/536 of 29 March 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - re. CRR
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/536 der Kommission vom 29. März 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2014/908/EU im Hinblick auf die Listen der Drittländer und Gebiete, deren aufsichtliche und rechtliche Anforderungen für die Zwecke der Behandlung von Risikopositionen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/536 frá 29. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarákvörðun 2014/908/ESB að því er varðar skrána yfir þriðju lönd og yfirráðasvæði þar sem kröfur um eftirlit og reglur eru taldar jafngildar að því er varðar meðhöndlun...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i...
C(2019)2530
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/564 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/2251 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date until which counterparties may continue to apply their risk-management procedures for certain OTC derivative contracts not cleared by a CCP
Delegierte Verordnung (EU) 2019/564 der Kommissionvom 28. März 2019zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU)Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf das Datum, bis zu demGegenparteien ihre...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/564 frá 28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2251 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 að því er varðar til hvaða dags mótaðilar geta beitt áhættustýringarferli sínu...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring...
C(2019)2533
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/565 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts
Delegierte Verordnung (EU) 2019/565 der Kommissionvom 28. März 2019zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2205, der Delegierten Verordnung (EU)2016/592 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1178 zur Ergänzung der Verordnung (EU)Nr. 648/2012 des Europäischen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/565 frá 28. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2205, framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/592 og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning (EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/482 of 22 March 2019 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 establishing a list of critical benchmarks used in financial markets pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2019/482 der Kommission vom 22. März 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1368 zur Erstellung einer Liste der an den Finanzmärkten verwendeten kritischen Referenzwerte gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/482 frá 22. mars 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1368 um að taka saman skrá yfir mjög mikilvægar viðmiðanir sem notaðar eru á fjármálamörkuðum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)...
C(2019)2082
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of thePeople’s Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1000 der Kommission vom 14. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1799 im Hinblick auf die Befreiung der People's Bank of China von den Vor- und Nachhandelstransparenzanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1000 frá 14. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/1799 að því er varðar undanþágu Seðlabanka Kína frá kröfunum um gagnsæi fyrir og eftir viðskipti sem settar eru fram í reglugerð (ESB) nr. 600/2014
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1000 av 14. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for People''s Bank of China fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014
C(2019)2020
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format, content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Commission Regulation (EC) No 809/2004
Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar sniðmát, efni, athugun og staðfestingu lýsinga sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys...
C(2019)2022
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979of 14.3.2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information inthe summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301
Delegierte Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für wesentliche Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts, die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/979 frá 14. mars 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um helstu fjárhagsupplýsingar í samantekt lýsingar, birtingu og flokkun lýsinga, auglýsingar...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/981 of 8 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)
Delegierte Verordnung (EU) 2019/981 der Kommission vom 8. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/981 frá 8. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/439 of 15 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmark portfolios, reporting templates and reporting instructions to be applied in the Union for the reporting referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2019/439 der Kommission vom 15. Februar 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 im Hinblick auf Referenzportfolios, Meldebögen und in der Union anzuwendende Erläuterungen zu den Meldungen für die Berichterstattung nach Artikel 78...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78...
C(2019)904
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/443 of 13 February 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/588 as regards the possibility to adjust the average daily number of transactions for a share where the trading venue with the highest turnover of that share is located outside the Union
Delegierte Verordnung (EU) 2019/443 der Kommission vom 13. Februar 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/588 im Hinblick auf die Möglichkeit, die durchschnittliche tägliche Anzahl der Geschäfte mit einer Aktie anzupassen, wenn der größte Umsatz mit dieser Aktie...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/443 frá 13. febrúar 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2017/588 að því er varðar möguleikann á að leiðrétta meðalfjölda viðskipta fyrir hlutabréf þar sem viðskiptavettvangurinn með mestu veltu á þeim hlutabréfum...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/588 med hensyn til muligheten for å justere gjennomsnittlig daglig antall transaksjoner for en aksje dersom handelsplassen med den høyeste omsetningen av aksjen ligger...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/228 of 7 February 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2018 until 30 March 2019 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/228 of 7 February 2019 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2018 until 30 March 2019 in accordance with Directive 2009/...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/228 frá 7. febrúar 2019 um tæknilegar upplýsingar fyrir útreikning á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþoli vegna gagnaskila með viðmiðunardagsetningar frá 31. desember 2018 til 30. mars 2019 í samræmi við tilskipun...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 7. februar 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 i samsvar med...
C(2019)740
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/885 of 5 February 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying information to be provided to a competent authority in an application for authorisation of a third party assessing STS compliance
Delegierte Verordnung (EU) 2019/885 der Kommission vom 5. Februar 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen, die einer zuständigen Behörde bei der...

I have a