With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 98/16/EC of 15 December 1997 amending Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for the imports of fresh meat from South American countries
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 93/402/EWG über die Veterinärbedingungen und Veterinärzeugnisse für die Einfuhr von frischem Fleisch aus südamerikanischen Ländern (98/16/EG)
Commission Directive 98/98/EC of 15 December 1998 adapting to technical progress for the 25 time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 98/98/EG der Kommission vom 15. Dezember 1998 zur fünfundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/98/EB frá 15. desember 1998 um tuttugustu og fimmtu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 98/98/EF av 15. desember 1998 om 25. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Decision 99/2/EC of 15 December 1998 amending Decision 98/407/EC concerning certain protective measures with regard to bivalve molluscs and fishery products originating or proceeding from Turkey
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1998 zur Änderung der Entscheidung 98/407/EG über Schutzmaßnahmen gegenüber Muscheln und Fischereierzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus der Türkei (1999/2/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/2/EB frá 15. desember 1998 um breytingu á ákvörðun 98/407/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna samloka (tvískelja lindýra) og fiskafurða sem eru upprunnar í eða koma frá Tyrklandi
Kommisjonsvedtak 1999/2/EF av 15. desember 1998 om endring av vedtak 98/407/EF om visse vernetiltak med hensyn til toskallede bløtdyr og fiskerivarer som har opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia
COM(1998) 225
Council Decision 98/728/EC of 14 December 1998 concerning a Community System of fees in the animal feed sector
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 über eine Gemeinschaftsregelung für Gebühren im Futtermittelsektor (98/728/EG)
Ákvörðun ráðsins 98/728/EB frá 14. desember 1998 um gjaldakerfi í bandalaginu á sviðidýrafóðurs
Rådsvedtak 98/728/EF av 14. desember 1998 om en fellesskapsordning for gebyrer på fôrvareområdet
Commission Decision 98/739/EC of 14 December 1998 amending Decision 95/328/EC establishing health certification for fishery products from third countries which are not yet covered by a specific decision
Entscheidung der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Entscheidung 95/328/EG zur Festlegung der Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von Fischereierzeugnissen aus Drittländern, für die bisher keine spezifische Entscheidung erlassen wurde (98/739/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/739/EB frá 14. desember 1998 um breytingu á ákvörðun 95/328/EB um útgáfu heilbrigðisvottorða fyrir fiskafurðir frá þriðju löndum sem ekki hefur enn verið fjallað um í sérákvörðun
Kommisjonsvedtak 98/739/EF av 14. desember 1998 om endring av vedtak 95/328/EF om utstedelse av veterinærattest for fiskerivarer fra tredjestater som ennå ikke er omfattet av et særlig vedtak
Commission Decision 98/740/EC of 14 December 1998 amending Decision 96/333/EC establishing health certification of live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from third countries which are not covered by specific decision
Entscheidung der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Entscheidung 96/333/EG zur Festlegung der Veterinärbescheinigungen für Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken aus Drittländern, die bisher nicht Gegenstand einer spezifischen Entscheidung sind (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/740/EB frá 14. desember 1998 um breytingu á ákvörðun 96/333/EB um útgáfu heilbrigðisvottorða fyrir lifandi samlokur (tvískelja lindýr), skrápdýr, möttuldýr og sæsnigla frá þriðju löndum sem ekki er fjallað um í sérákvörðun
Kommisjonsvedtak 98/740/EF av 14. desember 1998 om endring av vedtak 96/333/EF om utstedelse av veterinærattest for levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler fra tredjestater som ikke er omfattet av et særlig vedtak
Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 relating to motor vehicles and their trailers intended for the transport of dangerous goods by road and amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 98/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, die zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße bestimmt sind, und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG über die Betriebserlaubnis für...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/91/EB frá 14. desember 1998 um vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra sem nota á til að flytja hættulegan farm á vegum og um breytingu á tilskipun 70/156/EBE um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF av 14. desember 1998 om motorvogner og deres tilhengere beregnet på veitransport av farlig gods og om endring av direktiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere
COM(1998) 216
Council Directive 98/92/EC of 14 December 1998 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs and Directive 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 98/92/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung und der Richtlinie 95/69/EG zur Festlegung der Bedingungen und Einzelheiten für die Zulassung und Registrierung bestimmter Betriebe und...
Tilskipun ráðsins 98/92/EB frá 14. desember 1998 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði og fyrirkomulag við að viðurkenna og skrá tilteknar fóðurstöðvar og milliliði á sviði dýrafóðurs
Rådsdirektiv 98/92/EF av 14. desember 1998 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer og av direktiv 95/69/EF om fastsettelse av vilkår og regler for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn på fôrvareområdet
Council Directive 98/95/EC of 14 December 1998 amending, in respect of the consolidation of the internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
Richtlinie 98/95/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 69/208/EWG, 70/457/EWG und 70/458/EWG über den Verkehr mit Betarübensaatgut, Futterpflanzensaatgut, Getreidesaatgut, Pflanzkartoffeln, Saatgut von Öl...
Tilskipun ráðsins 98/95/EB frá 14. desember 1998 um breytingu, að því er varðar sameiningu innri markaðarins, erfðabreytt plöntuafbrigði og erfðaauðlindir plantna, á tilskipunum 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE, 66/403/EBE, 69/208/EBE, 70/457/EBE og 70/458/EBE um...
Rådsdirektiv 98/95/EF av 14. desember 1998 om endring med hensyn til konsolidering av det indre marked, genmodifiserte plantesorter og plantegenetiske ressurser, av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av...
Council Directive 98/96/EC of 14 December 1998 amending, inter alia, as regards unofficial field inspections under Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species
Richtlinie 98/96/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung unter anderem hinsichtlich der nichtamtlichen Feldbesichtigung nach den Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 69/208/EWG, 70/457/EWG und 70/458/EWG über den Verkehr mit Betarübensaatgut,...
Tilskipun ráðsins 98/96/EB frá 14. desember 1998 um breytingu, m.a., að því er varðar óopinberar akurskoðanir samkvæmt tilskipunum 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE, 66/403/EBE, 69/208/EBE, 70/457/EBE og 70/458/EBE um markaðssetningu sykurrófufræja, fóðurjurtafræja, sáðkorns,...
Rådsdirektiv 98/96/EF av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF, 70/457/EØF og 70/458/EØF om markedsføring av betefrø, frø fra fôrvekster,...
Council Directive 98/99/EC of 14 December 1998 amending Directive 97/12/EC amending and updating Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine
Richtlinie 98/99/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 97/12/EG zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/432/EWG zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen
Rådsdirektiv 98/99/EF av 14. desember 1998 om endring av direktiv 97/12/EF om endring og ajourføring av direktiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 2692/98 of 14 December 1998 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2692/98 der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2692/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2692/98 av 14. desember 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(1998) 021
Council Regulation (EC) No 2743/98 of 14 December 1998 amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
Verordnung (EG) Nr. 2743/98 des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2743/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 297/95 um gjöld sem greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu
Rådsforordning (EF) nr. 2743/98 av 14. desember 1998 om endring av forordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for Legemiddelvurdering
Commission Decision 1999/1/EC of 14 December 1998 concerning the application for a compulsory beef labelling system in Finland
Entscheidung der Kommission vom 14. Dezember 1998 über den Antrag auf Einführung eines obligatorischen Etikettierungssystems für Rindfleisch in Finnland (1999/1/EG)
COM(1997) 550
Council Decision 1999/21/EC adopting a multiannual framework programme for actions in the energy sector (1998-2002) and connected measures
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 über ein mehrjähriges Rahmenprogramm für Maßnahmen im Energiesektor (1998-2002) und flankierende Maßnahmen (1999/21/EG, Euratom)
COM(1998) 423
Council Decision adopting a multiannual programme of studies, analyses, forcasts and other related work in the energy sector (ETAP)
Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Festlegung eines Mehrjahresprogramms für Studien, Analysen, Prognosen und damit verbundene Arbeiten im Energiebereich (1998-2002) (1999/22/EG)
Ákvörðun ráðsins 1999/22/EB frá 14. desember 1998 um samþykkt áætlunar til margra ára um rannsóknir, greiningar, spár og skylda starfsemi á sviði orkumála (1998-2002) (ETAP-áætlun)
Rådsvedtak 1999/22/EF av 14. desember 1998 om et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (1998-2002) (ETAP-programmet)
COM(1998) 058
Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community
Entscheidung Nr. 128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über die koordinierte Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikationssystems (UMTS) der dritten Generation in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 128/1999/EB frá 14. desember 1998 um að taka upp þriðju kynslóð þráðlausra farstöðva- og fjarskiptakerfa (altæka farstöðvakerfisins (UMTS)) í bandalaginu með samræmdum hætti
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 2686/98 of 11 December 1998 amending Annexes I and II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2686/98 der Kommission vom 11. Dezember 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2686/98 frá 11. desember 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2686/98 av 11. desember 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Administrative Commission Decision No 173 of 9 December 1998 concerning the common arrangements adopted by the Member States, for the purpose of reimbursement between institutions following the introduction of the euro unit.
Beschluss Nr. 173 vom 9. Dezember 1998 über die nach Einführung des Euro von den Mitgliedstaaten für die Erstattungen zwischen Trägern angenommenen gemeinsamen Verfahren
Ákvörðun nr. 173 frá 9. desember 1998 um sameiginlegar reglur aðildarríkjanna varðandi endurgreiðslur milli stofnana eftir upptöku evrunnar
Commission Decision 98/720/EC of 9 December 1998 amending for the third time Decision 98/339/EC concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Spain
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur dritten Änderung der Entscheidung 98/339/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien (98/720/EG)
Kommisjonsvedtak 98/720/EF av 9. desember 1998 om tredje endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania
Commission Regulation (EC) No 2645/98 of 9 December 1998 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2645/98 frá 9. desember 1998 um flokkun landa og yfirráðasvæða í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2645/98 av 9. desember 1998 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene
Commission Regulation (EC) No 2646/98 of 9 December 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of tariffs in the Harmonized Index of Consumer Prices
Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für die Behandlung von Tarifen im Harmonisierten Verbraucherpreisindex
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2646/98 frá 9. desember 1998 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla um meðferð gjaldskráa í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98 av 9. desember 1998 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks
Commission Decision 1999/35/EC of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (1999/35/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB frá 9. desember 1998 um málsmeðferð við framkvæmd á tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/35/EF av 9. desember 1998 om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Administrative Commission Decision No 171 of 9 December 1998 amending Decision No 135 of 1 July 1987 concerning the granting of benefits in kind provided for in Article 17(7) and Article 60(6) of Council Regulation (EEC) No 574/72 and the concepts of urgency within the meaning of Article 20 of Regulation (EEC) No 1408/71 and the extreme urgency within the meaning of Article 17(7) and Article 60(6) of Regulation (EEC) No 574/71
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 171 vom 9. Dezember 1998 zur Änderung des Beschlusses Nr. 135 vom 1. Juli 1987 über die Gewährung von Sachleistungen nach Artikel 17 Absatz 7 und Artikel 60...
Ákvörðun nr. 171 frá 9. desember 1998 um breytingu á ákvörðun nr. 135 frá 1. júlí 1987 varðandi veitingu aðstoðar sem kveðið er á um í 7. mgr. 17. gr. og 6. mgr. 60. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 og hugtakið bráðatilvik í skilningi 20. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/...
Beslutning nr. 171 av 9. desember 1998 om endring av beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om tilståelse av naturalytelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og om begrepet øyeblikkelig behandling i artikkel 20 i rådsforordning (...
Administrative Commission Decision No 172 of 9 December 1998 on the model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 1408/71 and (EEC) 574/72
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 172 vom 9. Dezember 1998 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 101...
Ákvörðun nr. 172 frá 9. desember 1998 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101) (1999/371/EB)
Beslutning nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101)

I have a