With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards curtain walling
Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 1996 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Vorhangfassaden (96/580/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/580/EB frá 24. júní 1996 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar skermveggi
Kommisjonsvedtak 96/580/EF av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påhengsvegger
Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards geotextiles
Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 1996 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Geotextilien (96/581/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/581/EB frá 24. júní 1996 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar jarðvegsdúka
Kommisjonsvedtak 96/581/av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til geotekstilar
Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards structural sealant glazing systems and metal anchors for concrete
Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 1996 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend geklebte Glaskonstruktionen und Metallanker für Beton (96/582/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/582/EB frá 24. júní 1996 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar glerveggjakerfi með fastlímingu og málmfestingar fyrir steinsteypu
Kommisjonsvedtak 96/582/EF av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til limte glasfasadar og metallankerboltar til bruk i betong
Commission Directive 96/36/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 77/541/EEC relating to safety belts and restraint systems of motor vehicles.
Richtlinie 96/36/EG der Kommission vom 17. Juni 1996 zur Anpassung der Richtlinie 77/541/EWG des Rates über Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme von Kraftfahrzeugen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/36/EB frá 17. júní 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 77/541/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi öryggisbelti og aðhaldsbúnað í vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 96/36/EF av 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner
Commission Directive 96/38/EC of 17 June 1996 adapting to technical progress Council Directive 76/115/EEC relating to anchorages for motor vehicle safety belts
Richtlinie 96/38/EG der Kommission vom 17. Juni 1996 zur Anpassung der Richtlinie 76/115/EWG des Rates über die Verankerungen der Sicherheitsgurte in Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/38/EB frá 17. júní 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/115/EBE að því er varðar festingar öryggisbelta í vélknúnum ökutækjum
Kommisjonsdirektiv 96/38/EF av 17. juni 1996 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/115/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om festepunkter for bilbelter i motorvogner
Council Directive 96/32/EC of 21 May 1996 amending Annex II to Directive 76/895/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and Annex II to Directive 90/642/EEC relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and providing for the establishment of a list of maximum levels
Richtlinie 96/32/EG des Rates vom 21. Mai 1996 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 76/895/EWG zur Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln in und auf Obst und Gemüse, sowie zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 90/642/EWG über die...
Tilskipun ráðsins 96/32/EB frá 21. maí 1996 um breytingu á II. viðauka við tilskipun 76/895/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á ávöxtum og matjurtum og II. viðauka við tilskipun 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars...
Rådsdirektiv 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker og vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av...
Council Directive 96/33/EC of 21 May 1996 amending the Annexes to Directives 86/362/EEC and 86/363/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals and foodstuffs of animal origin respectively
Richtlinie 96/33/EG des Rates vom 21. Mai 1996 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 86/363/EWG über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide sowie Lebensmitteln tierischen Ursprungs
Tilskipun ráðsins 96/33/EB frá 21. maí 1996 um breytingu á viðaukum við tilskipanir 86/362/EBE og 86/363/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum og matvælum úr dýraríkinu
Rådsdirektiv 96/33/EF av 21. mai 1996 om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse
Directive 96/27/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1996 on the protection of occupants of motor vehicles in the event of a side impact and amending Directive 70/156/EEC
Richtlinie 96/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1996 über den Schutz der Kraftfahrzeuginsassen beim Seitenaufprall und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/27/EB frá 20. maí 1996 um verndun ökumanns og farþega í ökutækjum við högg frá hlið og breytingu á tilskipun 70/156/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/27/EF av 20. mai 1996 om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved sidekollisjon og om endring av direktiv 70/156/EØF
Commission Directive 96/28/EC of 10 May 1996 adapting to technical progress Counci Directive 76/116/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 96/28/EG der Kommission vom 10. Mai 1996 zur Anpassung der Richtlinie 76/116/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/28/EB frá 10. maí 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/116/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Kommisjonsdirektiv 96/28/EF av 10. mai 1996 om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 76/116/EØF om gjensidig tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjødsel
Commission Decision 96/335/EC of 8 May 1996 establishing an inventory and a common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products
Beschluß der Kommission vom 8 Mai 1996 zur Festlegung einer Liste und einer gemeinsamen Nomenklatur der Bestandteile kosmetischer Mittel (96/335/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/335/EB frá 8. maí 1996 um að koma á fót skrá og sameiginlegu nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara
Kommisjonsbeslutning 96/335/EF av 8. mai 1996 om opprettelse av en liste over og en felles nomenklatur for bestanddeler brukt i kosmetiske produkter
Council Directive 96/21/EC of 29 March 1996 amending Commission Directive 94/54/EC concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 79/112/EEC
Richtlinie 96/21/EG des Rates vom 29. März 1996 zur Änderung der Richtlinie 94/54/EG der Kommission über Angaben, die zusätzlich zu den in der Richtlinie 79/112/EWG des Rates aufgeführten Angaben auf dem Etikett bestimmter Lebensmittel vorgeschrieben sind
Tilskipun ráðsins 96/21/EB frá 29. mars 1996 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/54/EB um lögbundnar upplýsingar á merkingum tiltekinna matvæla aðrar en þær sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 79/112/EBE
Rådsdirektiv 96/21/EF av 29. mars 1996 om endring av kommisjonsdirektiv 94/54/EF om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i rådsdirektiv 79/112/EØF
Commission Directive 96/20/EC of 27 March 1996 adapting to technical progress Council Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
Richtlinie 96/20/EG der Kommission vom 27. März 1996 zur Anpassung der Richtlinie 70/157/EWG des Rates über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/20/EB frá 27. mars 1996 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/157/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um leyfilegt hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna ökutækja
Kommisjonsdirektiv 96/20/EF av 27. mars 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner
COM(1996) 522
Commission Regulation (EC) No 522/96 of 26 March 1996 amending Commission Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Regulation (EEC) No 2092/91 and amending Commission Regulation (EC) No 529/95 deferring for imports from certain third countries the date of application of Article 11 (1) of Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and feedstuffs
Verordnung (EG) Nr. 522/96 der Kommission vom 26. März 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 522/96 frá 26. mars 1996 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og um breytingu á reglugerð...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 522/96 av 26. mars 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91, og om endring av forordning (EF) nr. 529/95 om utsettelse av...
Commission Directive 96/12/EC of 8 March 1996 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 96/12/EG der Kommission vom 8. März 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/12/EB frá 8. mars 1996 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 96/12/EF av 8. mars 1996 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Commission Regulation (EC) No 418/96 of 7 March 1996 amending Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 418/96 der Kommission vom 7. März 1996 zur Änderung des Anhangs VI der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 418/96 frá 7. mars 1996 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 418/96 av 7. mars 1996 om endring av vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Commission Directive 96/11/EC of 5 March 1996 amending Directive 90/128/EEC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
Richtlinie 96/11/EG der Kommission vom 5. März 1996 zur Änderung der Richtlinie 90/128/EWG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/11/EB frá 5. mars 1996 um breytingu á tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli
Kommisjonsdirektiv 96/11/EF av 5. mars 1996 om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
Commission Directive 96/8/EC of 26 February 1996 on foods intended for use in energy-restricted diets for weight reduction
Richtlinie 96/8/EG der Kommission vom 26. Februar 1996 über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichtsverringerung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/8/EB frá 26. febrúar 1996 um mætvæli sem nota á sem orkusnautt megrunarfæði
Kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap
Commission Directive 96/4/EC of 16 February 1996 amending Directive 91/321/EEC on infant formulae and follow-on formulae
Richtlinie 96/4/EG, Euratom der Kommission vom 16. Februar 1996 zur Änderung der Richtlinie 91/321/EWG über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/4/EB frá 16. febrúar 1996 um breytingu á tilskipun 91/321/EBE um ungbarnablöndur og stoðblöndur
Kommisjonsdirektiv 96/4/EF av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
Commission Directive 96/5/EC of 16 February 1996 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children
Richtlinie 96/5/EG, Euratom der Kommission vom 16. Februar 1996 über Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder
Kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn
Commission Regulation (EC) No 281/96 of 14 February 1996 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 281/96 der Kommission vom 14. Februar 1996 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 281/96 frá 14. febrúar 1996 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 281/96 av 14. februar 1996 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Regulation (EC) No 282/96 of 14 February 1996 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 282/96 der Kommission vom 14. Februar 1996 zur Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 282/96 frá 14. febrúar 1996 um breytingu á I., II. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 282/96 av 14. februar 1996 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Directive 96/3/Euratom, ECSC, EC of 26 January 1996 granting a derogation from certain provisions of Council Directive 93/43/EEC on the hygiene of foodstuffs as regards the transport of bulk liquid oils and fats by sea
Richtlinie 96/3/Euratom, EGKS, EG der Kommission vom 26. Januar 1996 über eine Ausnahmeregelung von einigen Bestimmungen der Richtlinie 93/43/EWG des Rates über Lebensmittelhygiene für die Beförderung von Ölen und Fetten als Massengut auf dem Seeweg
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/3/EB frá 26. janúar 1996 um undanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar ráðsins 93/43/EBE um hollustuhætti í matvælaiðnaði vegna flutninga á fljótandi olíum og fitu í lausri vigt á sjó
Kommisjonsdirektiv 96/3/EF av 26. januar 1996 om unntak fra visse bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om næringsmiddelhygiene med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i bulk
Commission Decision of 24 January 1996 amending the list of national standardization bodies in Annex II to Council Directive 83/189/EEC
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 1996 über die Änderung der Liste der Normungsgremien in den Mitgliedstaaten im Anhang II der Richtlinie 83/189/EWG des Rates (96/139/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/139/EB frá 24. janúar 1996 um breytingu á skránni yfir staðlastofnanir aðildarríkjanna í II. viðauka við tilskipun ráðsins 83/189/EBE
Kommisjonsvedtak 96/139/EF av 24. januar 1996 om endring av lista over nasjonale standardiseringsorgan i vedlegg II til rådsdirektiv 83/189/EØF
Directive 96/1/EC of the European Parliament and of the Council of 22 January 1996 amending Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from diesel engines for use in vehicles
Richtlinie 96/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Januar 1996 zur Änderung der Richtlinie 88/77/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Emission gasförmiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/1/EB frá 22. janúar 1996 um breytingu á tilskipun 88/77/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir gegn mengandi efnum í útblæstri dísilhreyfla til nota í ökutækjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/1/EF av 22. januar 1996 om endring av direktiv 88/77/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra dieselmotorer til bruk i kjøretøyer
Commission Decision of 96/71/EC of 10 January 1996 on a common technical regulation for access to packet switched public data networks (PSPDNs) using CCITT Recommendation X.25 interface.
Entscheidung der Kommission vom 10. Januar 1996 über eine gemeinsame technische Vorschrift für den Zugang zu paketvermittelten öffentlichen Datennetzen über X.25 Schnittstellen gemäß der CCITT-Empfehlung (96/71/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/71/EB frá 10. janúar 1996 um sameiginlega tæknilega reglugerð um aðgang að pakkaskiptum almennum gagnanetum (PSPDN) með X.25-skilflötum samkvæmt CCITT-tilmælum
Kommisjonsvedtak 96/71/EF av 10. januar 1996 om en felles teknisk forskrift om tilgang til offentlige pakkesvitsjede datanett (PSPDN) med grensesnitt som definert i CCITTs X.25-rekommandasjon

I have a