With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 1999/60/EC of 17 June 1999 amending Directive 78/660/EEC as regards amounts expressed in ecus
Richtlinie 1999/60/EG des Rates vom 17. Juni 1999 zur Änderung hinsichtlich der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie 78/660/EWG
Tilskipun ráðsins 1999/60/EB frá 17. júní 1999 um breytingu á tilskipun 78/660/EBE að því er varðar fjárhæðir sem eru gefnar upp í ekum
Rådsdirektiv 1999/60/EF av 17. juni 1999 om endring av direktiv 78/660/EØF med hensyn til beløpene uttrykt i ECU

I have a