With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 19 November 2008 establishing detailed guidelines for the implementation and application of Annex II to Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 19. November 2008 zur Festlegung detaillierter Leitlinien für die Umsetzung und Anwendung des Anhangs II der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2008/952/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. nóvember 2008 um ítarlegar viðmiðunarreglur um framkvæmd og beitingu II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/8/EB (2008/952/EB)
Kommisjonsvedtak av 19. november 2008 om fastsettelse av detaljerte retningslinjer for gjennomføring og anvendelse av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/EF (2008/952/EF)
Commission Decision of 30 June 2008 on the Ecodesign Consultation Forum
Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2008 über das Ökodesign-Konsultationsforum (2008/591/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júní 2008 um samráðsvettvang um visthönnun (2008/591/EB)
Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2008 om samrådsforumet for miljøvennlig utforming (2008/591/EF)

I have a